Art II | Ordonanță de urgență 96/2016

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. II. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) ARACIS exercită și atribuțiile conferite de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele expres prevăzute de metodologia privind activitățile desfășurate de către agențiile de asigurare a calității, din țară sau străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR) pe teritoriul României și adoptată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice."

2. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"

(51) Furnizorii de educație care îndeplinesc condițiile de acreditare instituțională vor depune un dosar în vederea declanșării procedurii de acreditare instituțională cel târziu în anul universitar imediat următor îndeplinirii acestor condiții. Furnizorii de educație care nu respectă acest termen vor intra în lichidare."

3. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În termen de un an de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul programelor de studii universitare de licență/domeniilor masterale, furnizorul de educație solicită o nouă evaluare din partea agenției de asigurare a calității care a realizat evaluarea anterioară. În caz contrar, raportul elaborat în condițiile alin. (1) este definitiv. Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către furnizorul de educație."

4. La articolul 34, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) În termen de doi ani de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul unei evaluări instituționale, furnizorul de educație solicită o nouă evaluare din partea agenției de asigurare a calității care a realizat evaluarea anterioară.

(5) Furnizorii de educație pentru care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate în cadrul a două evaluări instituționale consecutive vor intra în proces de lichidare."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 96/2016:
Art I
Art 49 "
Art 150 "
Art 258 "
Art 340^1 "
Art II
Art III
Art 4 "
Art IV
Art 21^1 "
Art 24 "
Art 37 "
Art V
Art VI
Art VII
Art VIII
;
se încarcă...