Art I | Ordonanță de urgență 96/2016

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. I. -

Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 49, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

(1) Învățământul special se organizează în unități de învățământ special.

(2) Învățământul special integrat se organizează în învățământul de masă, prin cuprinderea fiecărui preșcolar și elev cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale în grupe, clase sau formațiuni de studiu din învățământul de masă.

. . . . . . . . . .

(4) Durata școlarizării copiilor cu cerințe educaționale speciale poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta lege și se stabilește, în funcție de nevoile individuale, de gradul și tipul dizabilității, prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice."

2. La articolul 49, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în învățământul de masă se pot organiza grupe/clase speciale cu elevi cu dizabilități, cu avizul inspectoratului școlar județean, respectiv al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(22) Efectivele formațiunilor de studiu din învățământul special și special integrat sunt stabilite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în funcție de tipul și gradul dizabilității."

3. La articolul 150, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 150. -

(1) Acreditarea unui program de studii universitare de licență și stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în cadrul programului și cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului, în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). Studiile universitare de licență corespund unui număr cuprins între minimum 180 și maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, respectiv între minimum 240 și maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, și se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC.

. . . . . . . . . .

(6) Senatul universitar poate înființa duble specializări, formate prin alăturarea a două programe de studiu acreditate existente, incluse în Nomenclatorul domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și structura instituțiilor de învățământ superior."

4. La articolul 150, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Un program de studiu poate viza obținerea unor calificări existente în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) sau calificări noi care se înscriu și se înregistrează în RNCIS potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice."

5. La articolul 166, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educației, naționale și cercetării științifice, la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu standardele și procedurile elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Aceste standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internațional, propuse de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obținerea atestatului de abilitare nu depind de funcția didactică sau de gradul profesional."

6. La articolul 192, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Activitățile de asigurare externă a calității învățământului superior desfășurate pe teritoriul României de către agențiile din țară sau străinătate înregistrate în EQAR sunt reglementate printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice."

7. La articolul 219 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) propune un set de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. Aceste standarde se adoptă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obținerea atestatului de abilitare nu depind de funcția didactică sau gradul profesional al candidatului."

8. La articolul 221, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice colaborează cu Consiliul Național al Rectorilor sau cu alte structuri asociative ale universităților, cu autorități și asociații profesionale și științifice naționale și internaționale reprezentative, federații sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ superior și cercetare, precum și cu federații studențești legal constituite la nivel național. Reprezentanții acestor structuri sunt parteneri de dialog social."

9. La articolul 241, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Persoanele care nu au promovat examenul pentru definitivare în învățământ se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an școlar. Candidații pot susține examenul național pentru definitivare în învățământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiționate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice."

10. La articolul 241, alineatul (5) se abrogă.

11. La articolul 242, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Personalului didactic încadrat în învățământul preuniversitar, care a obținut titlul științific de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul științelor educației și care îndeplinește cumulativ condițiile de formare inițială și condițiile de vechime la catedră de minimum 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, i se acordă gradul didactic I, în temeiul prevederilor unei metodologii specifice, elaborate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice."

12. La articolul 254, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(14) Pentru candidații care nu au dobândit definitivarea în învățământ, cadre didactice debutante, și au ocupat un post didactic vacant, prin concurs național, organizat în condițiile metodologiei prevăzute la art. 89, directorul unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar. În situația în care acești candidați promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs național, examenul pentru definitivarea în învățământ, consiliul de administrație modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată."

13. La articolul 257, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct se realizează prin concurs național, coordonat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, organizat prin inspectoratele școlare, conform unei metodologii elaborate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și adoptate prin ordin al ministrului."

14. La articolul 258, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 258. -

(1) Inspectoratul școlar numește comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director, respectiv de director adjunct al unității de învățământ preuniversitar, unității conexe a învățământului preuniversitar, unității de învățământ pentru activități extrașcolare. Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct se stabilește conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct participă de drept reprezentanți ai organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar și un reprezentant al părinților, cu statut de observatori.

. . . . . . . . . .

(3) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar validează rezultatele concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct."

15. La articolul 294, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare, câștigat în urma unei competiții naționale și/sau internaționale, se poate face pe perioadă determinată, fără parcurgerea altor formalități prealabile, prin încheierea unui contract individual de muncă pentru personalul nominalizat în listele de personal ca membri în echipa proiectului."

16. La articolul 301, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Condițiile pentru ocuparea funcției didactice de profesor universitar sunt următoarele:

a) deținerea diplomei de doctor;

b) deținerea calității de conducător de doctorat;

c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcției de profesor universitar, standarde aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a);

d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiții de vechime, conform legii."

17. La articolul 340, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritatea Națională pentru Calificări are următoarele atribuții:

a) elaborează, implementează și actualizează Cadrul național al calificărilor și Registrul național al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor;

b) propune Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice elemente de politici și de strategii naționale, acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la dezvoltarea resurselor umane;

c) coordonează și controlează la nivel național elaborarea standardelor ocupaționale și a standardelor de pregătire profesională;

d) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes național în domeniul calificărilor și al formării profesionale a adulților;

e) înaintează comitetelor sectoriale, în scopul validării, standardele ocupaționale elaborate pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale și cercetării științifice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și al persoanelor vârstnice;

f) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal și gestionează registrul național al centrelor de evaluare a competențelor profesionale."

18. După articolul 340 se introduce un nou articol, articolul 3401, cu următorul cuprins:

"

Art. 3401. -

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice coordonează și controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților, gestionează registrele naționale ale furnizorilor de formare profesională a adulților, precum și reglementarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulților."

19. La articolul 361 alineatul (3), literele b) -d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) evaluarea națională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2017-2018;

c) examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a IX-a în anul școlar 2017-2018;

d) admiterea la liceu se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2017-2018;".

20. La articolul 361, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Studenții și absolvenții care au fost înmatriculați la specializările/programele de studii care și-au încetat procesul didactic conform alin. (4) au dreptul să își finalizeze studiile la specializări/programe de studii identice sau similare din același domeniu al specializării/programului de studii, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate. Aspectele legate de finalizarea studiilor menționate în prezentul alineat sunt reglementate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, la propunerea ARACIS și cu consultarea Consiliului Național al Rectorilor sau a altor structuri asociative ale universităților."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 96/2016:
Art I
Art 49 "
Art 150 "
Art 258 "
Art 340^1 "
Art II
Art III
Art 4 "
Art IV
Art 21^1 "
Art 24 "
;
se încarcă...