Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2600/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 225 Declarație privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 66 alin. (5), (51), (61), art. 67 alin. (3) lit. a) și ale art. 83 alin. (21) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, precum și al prevederilor art. 228 alin. (2) și (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 225 "Declarație privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise", cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.01.13/a.t.v., prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează de către contribuabili pe baza informațiilor transmise de intermediari, societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, potrivit dispozițiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Formularul prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru declararea câștigurilor nete/pierderilor nete determinate la sfârșitul fiecărui trimestru și a impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, începând cu data de 1 iulie 2010.

Art. 2. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 alin. (1) sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 20 octombrie 2010.

Nr. 2.600.

ANEXA Nr. 11)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

~SIGLĂ ANAF~ DECLARAȚIE
privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise
225
Trimestrul Anul
[ ] Declarație rectificativă
Se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Nume Inițiala tatălui Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
Prenume
Strada Număr BANCA
Bloc Scară Etaj Ap. Județ/ Sector Cont bancar (IBAN)
Localitate Cod poștal E-mail
Telefon Fax
II. DATE PRIVIND STABILIREA PLĂȚILOR ANTICIPATE
1. Câștig cumulat, la sfârșitul perioadei de raportare . . . . . . . . . . . . . 1.
2. Pierdere cumulată, la sfârșitul perioadei de raportare . . . . . . . . . . . . 2.
3. Câștig net, la sfârșitul perioadei de raportare (rd. 1 - rd. 2) . . . . . . . . 3.
4. Pierdere netă, la sfârșitul perioadei de raportare (rd. 2 - rd. 1) . . . . . . . 4.
5. Impozit datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (rd. 3 x 16%) . . . . . . . . . . . . . 5.
6. Impozit datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare precedente*) . . . . . . . . . . . . . 6.
7. Impozit de plată (rd. 5 - rd. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.
8. Impozit de restituit (rd. 6 - rd. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.
III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscală
Nume prenume/ Denumire
Strada Număr Bloc Scară Etaj Ap.
Județ/Sector Localitate Cod poștal
Telefon Fax E-mail
Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
Semnătură contribuabil Semnătură împuternicit
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:
*) Se preia suma înscrisă la rd. 5 din declarația depusă pentru perioada precedentă
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.01.13/a.t.v.

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 225 "Declarație privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise", cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.01.13/a.t.v.

Declarația se depune de persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise și au obligația stabilirii trimestriale a câștigului net/pierderii nete, calculării și virării impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru anul fiscal 2010, stabilirea plăților anticipate se efectuează pentru câștigurile realizate din tranzacții cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, începând cu data de 1 iulie 2010.

Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărui trimestru;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal competent, definit potrivit legii, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului sau a împuternicitului acestuia.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

Declarația se completează de către contribuabili/împuterniciți pe baza informațiilor transmise de intermediari, societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, potrivit dispozițiilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii depun o singură declarație, indiferent de numărul tranzacțiilor efectuate sau de numărul intermediarilor/societăților de administrare a investițiilor ori alți plătitori de venit prin intermediul cărora au fost realizate câștigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

I. Date de identificare a contribuabilului

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. Date privind stabilirea plăților anticipate

La rândul 1 "Câștig cumulat, la sfârșitul perioadei de raportare" se înscrie suma reprezentând câștigurile înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârșitul trimestrului de raportare de la toți intermediarii, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

La rândul 2 "Pierdere cumulată, la sfârșitul perioadei de raportare" se înscrie suma reprezentând pierderile înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârșitul trimestrului de raportare de la toți intermediarii, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

La rândul 3 "Câștig net, la sfârșitul perioadei de raportare (rd. 1-rd. 2)" se înscrie suma reprezentând diferența dintre câștigurile (rd. 1) și pierderile (rd. 2) înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârșitul trimestrului de raportare, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.

La rândul 4 "Pierdere netă, la sfârșitul perioadei de raportare (rd. 2-rd. 1)" se înscrie suma reprezentând diferența dintre pierderile (rd. 2) și câștigurile (rd. 1), înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârșitul trimestrului de raportare, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.

ATENȚIE: Pentru anul 2010, la rândurile 1-4 se înscriu, după caz, sumele reprezentând câștigurile, pierderile, câștigul net sau pierderea netă înregistrate cumulat începând cu 1 iulie 2010 până la sfârșitul trimestrului de raportare, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

La rândul 5 "Impozit datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (rd. 3 x 16%)" se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra câștigului net, la sfârșitul perioadei de raportare la care se referă declarația (rd. 3).

În situația în care la sfârșitul trimestrului de raportare a rezultat pierdere netă din tranzacționarea titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, la rd. 5 se înscrie cifra "0".

La rândul 6 "Impozit datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare precedente" se înscrie suma reprezentând impozitul datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul trimestrului anterior, respectiv se preia suma înscrisă la rd. 5 din declarația depusă pentru perioada de raportare precedentă.

La rândul 7 "Impozit de plată (rd. 5-rd. 6)" se înscrie suma reprezentând diferența dintre impozitul datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (rd. 5) și impozitul datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare precedente (rd. 6).

Se completează numai în situația în care impozitul datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare este mai mare decât impozitul datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare precedente.

La rândul 8 "Impozit de restituit (rd. 6-rd. 5)" se înscrie suma reprezentând diferența dintre impozitul datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare precedente (rd. 6) și impozitul datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (rd. 5).

Se completează numai în situația în care impozitul datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare precedente este mai mare decât impozitul datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.

III. Date de identificare a împuternicitului

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului 225 "Declarație privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise" cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.01.13/a.t.v.

1. Denumire: "Declarație privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise" (formular 225)

2. cod: M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.01.13/a.t.v.

3. Format: A4/t1

4. U/M: seturi

5. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față.

Se poate utiliza și echipament informatic pentru completare și editare.

6. Se difuzează: gratuit

7. Se utilizează la: stabilirea plăților anticipate și a câștigului net/pierderii nete trimestriale din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

8. Se întocmește: în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.

9. Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil sau împuternicitul acestuia, după caz.

10. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...