Parlamentul României

Legea nr. 190/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. V din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 în 29 ianuarie 2010, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru coordonarea realizării și actualizării INIS se constituie Consiliul Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, structură fără personalitate juridică, alcătuită din reprezentanți ai:".

2. La articolul 1 alineatul (2), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:

"

ș) Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România."

3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Președinția Consiliului INIS este asigurată de Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, și vicepreședinția de Ministerul Mediului și Pădurilor."

4. La articolul 3, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) autoritate publică, în sensul prezentei ordonanțe, atunci când aceasta nu exercită o competență judiciară sau legislativă:

1. orice autoritate publică centrală sau orice altă autoritate a administrației publice, inclusiv organismele publice cu rol consultativ la nivel național, regional ori local;

2. orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește funcții publice prevăzute de lege, inclusiv sarcini, activități ori servicii specifice legate de mediu;

3. orice persoană fizică sau juridică care deține responsabilități sau funcții publice ori care prestează servicii publice legate de mediu sub controlul unui organism sau al unei entități prevăzute la pct. 1 sau 2;".

5. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) trebuie să țină seama de cerințele utilizatorilor din domeniu, să fie ușor de realizat, să fie disponibile publicului și să poată fi accesate prin intermediul internetului sau prin orice alt mijloc de comunicații electronice adecvat."

6. La articolul 10, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, se asigură că există condiții tehnice pentru ca autoritățile publice să își poată conecta seturile de date spațiale și serviciile aferente la rețeaua de servicii prevăzută la art. 9 alin. (1).

.................................................................................................

(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează rețele de comunicații electronice pentru autoritățile publice în vederea accesării geo-portalului."

7. La articolul 12 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) confidențialitatea datelor cu caracter personal, în situația în care persoana respectivă nu a consimțit la dezvăluirea publică a informațiilor, în cazul în care legislația națională sau comunitară prevede o astfel de confidențialitate;".

8. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care autoritățile publice percep taxe sau tarife pentru serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b), c) sau e), Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, asigură disponibilitatea serviciilor de comerț electronic în cadrul geo-portalului. Aceste servicii pot fi supuse, după caz, unor clauze de exonerare de răspundere, unor licențe obținute electronic sau unor licențe."

9. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, asigură accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) prin intermediul geo-portalului INSPIRE al Uniunii Europene și prin geo-portal."

10. La articolul 15, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(10) Procedurile privind punerea în comun a seturilor și serviciilor de date spațiale prevăzute la alin. (1)-(8) sunt deschise, conform principiului reciprocității și al egalității de tratament, organismelor instituite prin acorduri internaționale la care Uniunea Europeană și statele membre sunt parte, în scopul îndeplinirii sarcinilor care pot avea un impact asupra mediului."

11. La articolul 17 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) asigură compatibilitatea geo-portalului cu geo-portalul INSPIRE al Uniunii Europene;".

12. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) să inițieze servicii cu tehnologiile de rețea aferente, acorduri de punere în comun, accesare și utilizare, precum și mecanisme, procese și proceduri de coordonare și monitorizare;".

13. La articolul 20 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) modului în care se asigură coordonarea furnizorilor și utilizatorilor de seturi de date spațiale și servicii aferente din sectorul public și organismele intermediare, legătura cu terții, precum și organizarea asigurării calității;".

14. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Până la data avizării raportului prevăzut la art. 20 alin. (2), Ministerul Administrației și Internelor asigură resursele necesare finanțării obiectivelor pentru anul 2010."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
IOAN OLTEAN MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 14 octombrie 2010.

Nr. 190.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...