Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2291/2010 pentru modificarea anexelor nr. 1-3, 5-24 și 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 1.676/2.291/1.331

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:

Articol unic. -

Anexele nr. 1-3, 5-24 și 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 1 aprilie 2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-39*), ce fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-39 sunt reproduse în facsimil.

Ministrul economiei, comerțului Ministrul finanțelor publice, Ministrul muncii, familiei
și mediului de afaceri, Gheorghe Ialomițianu și protecției sociale,
Ion Ariton Ioan Nelu Botiș

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. TELETRANS - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 67.480
1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 67.060
a) producția vândută 3 66.323
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
d) producția imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 737
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 9a
- alte venituri din exploatare 9b 10
2. Venituri financiare - total, din care: 10 420
a) din imobilizări financiare 11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 350
d) alte venituri financiare 14 70
3. Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 55.922
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 55.662
a) cheltuieli materiale 18 20.600
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 236
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.746
d1) salarii 22 13.221
d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.793
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 2.790
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 99
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 837
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 67
d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 732
- sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal 28a
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 268
- tichete de creșă (cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare) 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 453
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal cf. prevederilor legale 33a 11
e) cheltuieli cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 3.000
h) ch. cu prestațiile externe 37 12.763
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.318
i1) contract de mandat 39 87
i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 38
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare) 41
i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 50
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare) 43
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea, din care: 45 63
- acțiuni umanitare (calamități naturale/inundații) 63
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența din concesionarea bunurilor 47
i7) ch. aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) ch. cf. ORU nr. 95/2002 și/sau ch. șomaj tehnic 47b
i9) ch. aferente restructurării, privatizării, administrator special etc. 47c 304
2. Cheltuieli financiare - total, din care: 48 260
- cheltuieli privind dobânzile 49
- alte cheltuieli financiare 50 260
3. Cheltuieli extraordinare 51
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere] 52 11.558
IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1.849
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 9.709
1. Rezerve legale 55
2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5. Alte repartizări prevăzute de lege 59
6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 9.709
7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 61
8. Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62 8.738
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 970
VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 2.800
1. Surse proprii 55 2.800
2. Alocații de la buget 56
3. Credite bancare 67
- interne 68
- externe 69
4. Alte surse 70
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 2.800
1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.800
- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) - interne 74
b) - externe 75
VIII. REZERVE, din care: 76
1. Rezerve legale 77
2. Rezerve statutare 78
3. Alte rezerve 79
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80
1. Venituri totale 81 67.480
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 55.922
3. Număr prognozat de personal la finele anului 83 250
4. Număr mediu de salariați total în activitate 84 246
5. Fond de salarii, din care: 85 13.221
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 13.181
b) alte cheltuieli cu personalul 87 40
6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.465
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 81/rd. 84) 89 274
- în prețuri curente
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) - în prețuri comparabile 90
9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (kbit/sec x km/persoană) 91 99
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 92 830
11. Plăți restante - total 92a
- prețuri curente 93
- prețuri comparabile 94
12. Creanțe restanțe - total 95
- prețuri curente 96
- prețuri comparabile 97

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 21a Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. FORMENERG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.000
1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.975
a) din producția vândută 3 6.975
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.000
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 1.000
e2) venituri conform ORU nr. 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 25
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 25
d) alte venituri financiare 14
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 7.840
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 7.830
a) cheltuieli materiale 18 150
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 200
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.043
d1 cheltuieli cu salariile 22 1.490
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 436
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 343
cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 25 8
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 85
cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 117
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 7
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 83
63.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
e) cheltuieli cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 650
h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 2.834
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.953
i1) contract de mandat 39 87
i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 2
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 44
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45
i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 1.000
i8) cheltuieli conform ORU nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 280
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10
a) cheltuieli privind dobânzile 49
b) alte cheltuieli financiare 50 10
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 160
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 24
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 136
1 Rezerve legale 55 8
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 128
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 115
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 13
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 700
1 Surse proprii 65 700
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 700
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 700
- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) interne 74
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76
1 Rezerve legale 77 8
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 8.000
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 7.840
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 44
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 45
4a Nr. mediu salariați nucleu conform ORU nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 1.490
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.450
b) alte cheltuieli cu personalul 87 40
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.685
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 178
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 178
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 980
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94
b) prețuri comparabile 95
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 380
b) prețuri comparabile 98 380

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 31a Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. OPCOM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 16.645
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 16.445
a) producția vândută 3 15.840
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
d) producția imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 605
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale (Phare) 9a 605
2 Venituri financiare - total, din care: 10 200
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 200
d) alte venituri financiare 14
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 15.257
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 15.212
a) cheltuieli materiale 18 300
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 190
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.993
d1 salarii 22 5.235
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 1.422
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 1.048
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 25
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 275
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 75
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 336
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 94
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
d3.2) tichete de masă 32 138
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 104
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.310
- ch. cu amortizarea din surse Phare 36a 605
h) ch. cu prestațiile externe 37 5.371
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 548
i1) contract de mandat 39 87
i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 24
- tichete cadou potrivit Legii ~nr. 193/2006~, cu modificările și completările ulterioare 41 12
i3) cheltuieli de reclama și publicitate, din care: 42 12
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii ~nr. 193/2006~, cu modificările și completările ulterioare 43
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii ~nr. 193/2006~, cu modificările și completările ulterioare 44
14) cheltuieli cu sponsorizarea 45 157
- activități umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 150
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform ORU nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) ch. aferente restructurării, privatizării, administrării speciale, comisiilor și comitetelor 47c 260
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 45
- cheltuieli privind dobânzile 49
- alte cheltuieli financiare 50 45
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.388
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 211
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.177
1 Rezerve legale 55 69
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 56
3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și alte costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 1.108
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 997
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 111
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.395
1 Surse proprii 65 1.395
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
- interne 68
- externe 69
4 Alte surse - PHARE 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.395
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 1.395
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) - interne 74
- externe 75
X REZERVE, din care: 76
1 Rezerve legale 77
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
XI DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 15.840
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 14.607
3 Nr. prognozat de personal la finele perioadei 83 85
4 Nr. mediu de salariați total 84 80
5 Fond de salarii, din care: 85 5.235
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.173
b) alte cheltuieli cu personalul 87 62
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 5.389
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83 - în prețuri curente) 89 198
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83 - în prețuri comparabile) 90 198
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 917
11 Plăți restante 93
- prețuri curente 94
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 95
12 Creanțe restante 96
- prețuri curente 97
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 98

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 51a Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. ICEMENERG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.687
1 Venituri din exploatare, din care: 2 9.685
a) din producția vândută 3 7.800
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.885
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 1.000
e2) venituri conform ORU nr. 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 2
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 2
d) alte venituri financiare 14
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 9.662
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 9.662
a) cheltuieli materiale 18 275
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 275
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.628
d1 ch. cu salariile 22 4.120
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.177
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 881
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 21
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 218
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 57
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 331
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 31
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 300
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM 34
f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 150
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.400
h) ch. cu prestațiile externe 37 843
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.091
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 1.000
i8) cheltuieli conform ORU ~nr. 95/2002~ și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0
a) cheltuieli privind dobânzile 49
b) alte cheltuieli financiare 50 0
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 25
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 21
1 Rezerve legale 55 1
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 20
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64
1 Surse proprii 65
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 6B
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72
- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) interne 74
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76 1
1 Rezerve legale 77 1
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 9.687
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 9.662
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 135
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 135
4a Nr. mediu salariați nucleu conform ORU ~nr. 95/2002~/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 4.040
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 4.020
b) alte cheltuieli cu personalul 87 20
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.481
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 72
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 72
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 997
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 894
b) prețuri comparabile 95 894
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 206
b) prețuri comparabile 98 206

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 61a Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. ICEMENERG SERVICE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.200
1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.180
a) din producția vândută 3 2.850
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, ct. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 330
e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2 venituri conform ORU nr. 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 20
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 20
d) alte venituri financiare 14
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.092
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.092
a) cheltuieli materiale 18 335
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 70
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.677
d1 ch. cu salariile 22 1.229
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 343
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 250
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 10
ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 75
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 8
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 105
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 27
- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 78
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 260
h) ch. cu prestațiile externe 37 670
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 80
i1) contract de mandat 39 80
i2) ch. de protocol, din care: 40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea din care: 45
- aferente acțiuni umanitare (calamități-inundații) 45a
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform ORU ~nr. 95/2002~ și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special. etc. 47c
2 Cheltuieli financiare, din care: 48
a) cheltuieli privind dobânzile 49
b) alte cheltuieli financiare 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 108
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 16
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 92
1 Rezerve legale 55 5
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 72
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 14
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 14
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 260
1 Surse proprii 65 260
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 260
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 260
- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) interne 74
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76
1 Rezerve legale 77
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 3.200
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.092
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 57
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 57
4a Nr. mediu salariați nucleu conform ORU ~nr. 95/2002~/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 1.229
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.131
b) alte cheltuieli cu personalul 87 98
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.653
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 56
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 56
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice) 91
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 966
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 14.725
b) prețuri comparabile 95 14.725
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 855
b) prețuri comparabile 98 855

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 71a Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.362.623
1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.352.319
a) din producția vândută 3 2.133.212
b) din vânzarea mărfurilor 4 48.440
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8 890
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 169.777
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform ORU nr. 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 10.304
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și Împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 4.986
alte venituri financiare 14 5.318
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.562.623
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.390.344
a) cheltuieli materiale 18 1.761.869
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 35.055
c) cheltuieli privind mărfurile 20 29.459
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 201.453
d1 ch. cu salariile 22a 141.703
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 41.829
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 31.948
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 975
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 7.899
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.007
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 17.921
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 2.833
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 7.238
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (inclusiv OMEC nr. 1.572/2007) 33a 7.850
ch. cu plățile brute compensatorii cf, CCM aferente disponibilizărilor
e) potrivit programelor de disponibilizări (inclusiv contribuții aferente) 34 26.024
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 143.098
h) ch. cu prestațiile externe 37 66.386
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 127.000
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40
- tichete cadou potrivit Legii nr. l33/20061 cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care; 42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform ORU ~nr. 95/2002~ și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 840
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 172.279
a) cheltuieli privind dobânzile 49 81.483
b) alte cheltuieli financiare 50 90.796
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -200.000
IV IMPOZIT PE PROFIT 53
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54
1 Rezerve legale 55
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 143.098
1 Surse proprii 65 143.098
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 143.098
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 68.758
- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 74.340
a) interne 74
b) externe 75 74.340
VIII REZERVE, din care: 76
1 Rezerve legale 77
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 2.362.623
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.562.623
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3.454
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 3.704
4a Nr. mediu salariați nucleu conform ORU ~nr. 95/2002~/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 141.703
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 141.656
b) alte cheltuieli cu personalul 87 47
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.187
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 637
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 637
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.085
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 541.682
b) prețuri comparabile 95 541.682
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 822.613
b) prețuri comparabile 98 822.613

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. ELECTROCENTRALE GALAȚI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 393.518
1 Venituri din exploatare, din care: 2 393.232
a) din producția vândută 3 305.202
b) din vânzarea mărfurilor 4 16.294
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 71.736
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform OUG 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 286
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 286
d) alte venituri financiare 14
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 388.237
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 384.702
a) cheltuieli materiale 18 251.757
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 4.008
c) cheltuieli privind mărfurile 20 15.982
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 35.433
d1 ch. cu salariile 22 24.958
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 7.562
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 5.623
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 135
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.406
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 398
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.913
d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 493
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 1.086
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.334
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 200
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 18.576
h) ch. cu prestațiile externe 37 18.856
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 39.890
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 11
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45 50
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. ............... 47c 800
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.535
a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.276
b) alte cheltuieli financiare 50 2.259
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5.281
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 803
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4.478
1 Rezerve legale 55 264
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 4.214
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 3.793
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 421
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 18.576
1 Surse proprii 65 18.576
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 18.576
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 18.576
- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) interne 74
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76
1 Rezerve legale 77 264
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 393.518
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 388.237
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 555
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 559
4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 24.958
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 24.665
b) alte cheltuieli cu personalul 87 293
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.677
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 704
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MW echivalent/persoană) 91 5
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 987
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 31.156
b) prețuri comparabile 95 31.156
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 210.417
b) prețuri comparabile 98 210.417

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.084.694
1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.084.694
a) din producția vândută 3 875.732
b) din vânzarea mărfurilor 4 203.962
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.000
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform OUG 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13
d) alte venituri financiare 14
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.084.082
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.059.148
a) cheltuieli materiale 18 639.654
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 34.465
c) cheltuieli privind mărfurile 20 195.559
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 82.601
d1 ch. cu salariile 22 53.940
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 17.623
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 12.995
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 306
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 3.707
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 614
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.039
d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.079
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 3.099
d3.3) tichete de vacanță 33 6.861
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 21.887
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 49.176
h) ch. cu prestațiile externe 37 35.208
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 598
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 4
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 10
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea din care: 45 109
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 100
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47c 315
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 24.934
a) cheltuieli privind dobânzile 49 24.934
b) alte cheltuieli financiare 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 612
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 93
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 519
1 Rezerve legale 55 31
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 488
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 440
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 48
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 86.279
1 Surse proprii 65 49.176
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67 37.103
a) - interne 68 37.103
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 86.279
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 67.700
- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 600
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 18.579
a) interne 74
b) externe 75 18.579
VIII REZERVE, din care: 76
1 Rezerve legale 77 31
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 1.084.694
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.084.082
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.494
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 1.632
4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 53.940
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 53.915
b) alte cheltuieli cu personalul 87 25
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.753
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 665
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 665
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 37.124
b) prețuri comparabile 95 37.124
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 38.477
b) prețuri comparabile 98 38.477

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. HIDROSERV CURTEA DE ARGEȘ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 39.087
1 Venituri din exploatare, din care: 2 39.084
a) din producția vândută 3 38.827
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8 60
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 197
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform OUG 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 3
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 3
d) alte venituri financiare 14
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 38.044
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 38.032
a) cheltuieli materiale 18 8.660
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 262
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19.588
d1 ch. cu salariile 22 14.634
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.122
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.073
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 73
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 761
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 215
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 832
d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 292
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 28
d3.2) tichete de masă 32 540
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.443
h) ch. cu prestațiile externe 37 7.930
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 160
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 16
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 6
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45 5
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 7
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 12
a) cheltuieli privind dobânzile 49 6
b) alte cheltuieli financiare 50 6
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.043
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 159
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 884
1 Rezerve legale 55 52
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 832
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 749
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 83
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.443
1 Surse proprii 65 1.443
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.443
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.443
- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) interne 74
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76 52
1 Rezerve legale 77 52
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 39.087
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 38.044
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 280
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 280
4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 14.634
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.381
b) alte cheltuieli cu personalul 87 253
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.280
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 140
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice (Nr. ore om manoperă/Nr. mediu de personal) 91 1.608
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 973
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 1.237
b) prețuri comparabile 95 1.237
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 53
b) prețuri comparabile 98 53

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. HIDROSERV PORȚILE DE FIER - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 66.908
1 Venituri din exploatare, din care: 2 66.839
a) din producția vândută 3 65.642
b) din vânzarea mărfurilor 4 113
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.084
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform OUG 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 69
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 14
d) alte venituri financiare 14 55
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 66.455
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 66.257
a) cheltuieli materiale 18 6.571
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 184
c) cheltuieli privind mărfurile 20 113
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 34.295
d1 ch. cu salariile 22 25.268
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 7.499
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 5.700
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 127
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.530
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 142
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.528
d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 505
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 1.023
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 1.645
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.800
h) ch. cu prestațiile externe 37 21.472
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 177
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 2
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 7
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45 3
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 75
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 198
a) cheltuieli privind dobânzile 49 190
b) alte cheltuieli financiare 50 8
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 453
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 69
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 384
1 Rezerve legale 55 23
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 361
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 361
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.800
1 Surse proprii 65 1.800
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.800
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.800
- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) interne 74
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76
1 Rezerve legale 77 23
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 66.908
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 66.455
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 555
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 555
4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 25.268
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 25.143
b) alte cheltuieli cu personalul 87 125
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.775
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 121
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. ore/om) 91 1.830
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 993
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 140
b) prețuri comparabile 95 140
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 150
b) prețuri comparabile 98 150

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 11 (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 64.091
1 Venituri din exploatare, din care: 2 64.054
a) din producția vândută 3 63.775
b) din vânzarea mărfurilor 4 39
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8 60
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 180
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform OUG 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 37
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 12
d) alte venituri financiare 14 25
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 62.471
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 62.305
a) cheltuieli materiale 18 9.980
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 380
c) cheltuieli privind mărfurile 20 24
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 22.568
d1 ch. cu salariile 22 16.595
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.691
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.500
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 140
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.015
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 36
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.282
d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 332
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 62
d3.2) tichete de masă 32 767
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 121
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 950
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.850
h) ch. cu prestațiile externe 37 26.175
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 378
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 24
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 11
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 192
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 166
a) cheltuieli privind dobânzile 49 76
b) alte cheltuieli financiare 50 90
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.620
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 246
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.374
1 Rezerve legale 55 81
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.293
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.163
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 130
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 2.320
1 Surse proprii 65 2.320
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 2.320
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.320
- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) interne 74
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76
1 Rezerve legale 77 81
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 64.091
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 62.471
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 376
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 374
4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 16.595
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 16.341
b) alte cheltuieli cu personalul 87 254
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.641
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 171
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore program norme deviz/persoană) 91 1.758
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 972
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 1.155
b) prețuri comparabile 95 1.155
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 1.184
b) prețuri comparabile 98 1.184

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 12 (Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI Șl MEDIULUI DE AFACERI

S.C. HIDROSERV SEBEȘ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 25.703
1 Venituri din exploatare, din care: 2 25.688
a) din producția vândută 3 25.550
b) din vânzarea mărfurilor 4 6
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8 82
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 50
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 15
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 10
d) alte venituri financiare 14 5
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 24.983
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 24.888
a) cheltuieli materiale 18 4.485
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 290
c) cheltuieli privind mărfurile 20 6
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.957
d1 ch. cu salariile 22 9.618
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 2.768
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.073
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 73
ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 592
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 30
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 572
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 190
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 382
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 50
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.150
h) ch. cu prestațiile externe 37 5.603
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 347
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 5,20
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 5,80
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45 11
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 150
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 95
a) cheltuieli privind dobânzile 49 45
b) alte cheltuieli financiare 50 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 720
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 109
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 611
1 Rezerve legale 55 36
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 575
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 517
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 58
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.060
1 Surse proprii 65 1.060
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.060
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.060
- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 11
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) interne 74
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76
1 Rezerve legale 77 36
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 25.703
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 24.983
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 193
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 189
4a Nr. mediu salariați nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 9.618
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 9.478
b) alte cheltuieli cu personalul 87 140
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.179
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 136
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu [ore manoperă/persoană/an) 91 1.980
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 972
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 672
b) prețuri comparabile 95 672
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 969
b) prețuri comparabile 98 969

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 13 (Anexa nr. 14 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. HIDROSERV HAȚEG - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 29.257
1 Venituri din exploatare, din care: 2 29.256
a) din producția vândută 3 28.953
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8 150
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 153
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 1
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 1
d) alte venituri financiare 14
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 28.723
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 28.681
a) cheltuieli materiale 18 5.624
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 15
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 14.892
d1 ch. cu salariile 22 10.560
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.042
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.253
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 78
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 639
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 72
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.290
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 211
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 28
d3.2) tichete de masă 32 349
d3.3) tichete de vacanță 33 0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 730
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 740
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.811
h) ch. cu prestațiile externe 37 5.260
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 339
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 4
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45 7
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 173
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 42
a) cheltuieli privind dobânzile 49 42
b) alte cheltuieli financiare 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 534
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 86
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 448
1 Rezerve legale 55 27
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 421
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 379
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 42
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.000
1 Surse proprii 65 1.000
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.000
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.000
- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) interne 74
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76
1 Rezerve legale 77 27
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 29.257
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 28.723
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 195
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 195
4a Nr. mediu salariați nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 10.560
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 10.546
b) alte cheltuieli cu personalul 87 14
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.507
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 150
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice (ore manoperă/persoană) 91 1.053
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 982
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 676
b) prețuri comparabile 95 676
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 981
b) prețuri comparabile 98 981

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 14 (Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. HIDROSERV CLUJ - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 35.630
1 Venituri din exploatare, din care: 2 35.430
a) din producția vândută 3 35.370
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 60
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 200
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 122
d) alte venituri financiare 14 78
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 34.391
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 34.391
a) cheltuieli materiale 18 6.530
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 187
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.826
d1 ch. cu salariile 22 15.500
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.450
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.422
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 117
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 809
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 102
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 876
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 307
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 569
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 343
din care, contribuții la asigurările sociale și protecție socială 35a 75
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.400
h) ch. cu prestațiile externe 37 4.786
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 320
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 9
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch de reclamă și publicitate, din care: 42 2
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței. promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45 9
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 144
2 Cheltuieli financiare, din care: 48
a) cheltuieli privind dobânzile 49
b) alte cheltuieli financiare 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.239
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 188
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.051
1 Rezerve legale 55 62
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 989
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 890
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 99
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 439
1 Surse proprii 65 439
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 439
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 357
- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) interne 74
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76
1 Rezerve legale 77 62
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 35.630
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 34.391
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 345
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 335
4a Nr. mediu salariați nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 15.500
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 15.494
b) alte cheltuieli cu personalul 67 6
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.854
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 106
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore - om lucrate/nr. personal) 91 1.881
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 965
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 342
b) prețuri comparabile 95 342
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 770
b) prețuri comparabile 98 770

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 15 (Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. HIDROSERV BISTRIȚA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 47.913
1 Venituri din exploatare, din care: 2 47.910
a) din producția vândută 3 47.510
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 400
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 3
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13
d) alte venituri financiare 14 3
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 46.493
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 46.428
a) cheltuieli materiale 18 10.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 273
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 15.085
d1 ch. cu salariile 22 11.029
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care: 23 3.123
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.292
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 55
ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 573
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 203
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 933
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 221
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 47
d3.2) tichete de masă 32 576
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 90
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 500
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 686
h) ch. cu prestațiile externe 37 19.670
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 214
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 19
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 15
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45 20
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 65
a) cheltuieli privind dobânzile 49 65
b) alte cheltuieli financiare 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.420
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 221
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.199
1 Rezerve legale 55 71
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 1.128
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.015
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 113
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.050
1 Surse proprii 65 686
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70 364
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.050
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.050
- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) interne 74
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76 71
1 Rezerve legale 77 71
2 Rezerve statutare 73
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 47.913
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 46.493
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 310
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 300
4a Nr. mediu salariați nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 11.029
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 10.865
b) alte cheltuieli cu personalul 87 164
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.018
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 160
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu: ore om program conform norme de deviz/număr mediu personal - ore 91 1.757
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 970
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 3.398
b) prețuri comparabile 95 3.393
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 6.416
b) prețuri comparabile 98 6.416

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 16 (Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. HIDROSERV SLATINA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 41.445
1 Venituri din exploatare, din care; 2 41.435
a) din producția vândută 3 41.200
b) din vânzarea mărfurilor 4 10
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8 200
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 25
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 10
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 10
d) alte venituri financiare 14
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 40.675
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 40.370
a) cheltuieli materiale 13 8.750
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 300
c) cheltuieli privind mărfurile 20 5
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.150
d1 ch. cu salariile 22 12.801
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.620
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.692
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 65
ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 673
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 190
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 23 729
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 255
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 424
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 50
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 250
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 300
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 540
h) ch. cu prestațiile externe 37 12.535
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 540
i1) contractele mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 13
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 5
i3) ch de reclamă și publicitate, din care: 42 18
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45 19
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special 47c 350
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 305
a) cheltuieli privind dobânzile 49 300
b) alte cheltuieli financiare 50 5
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 770
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 117
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 653
1 Rezerve legale 55 39
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 614
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 553
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 61
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.402
1 Surse proprii 65 540
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67 672
a) - interne 68 672
b) - externe 69
4 Alte surse 70 190
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.402
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.257
- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 145
a) interne 74 145
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76 39
1 Rezerve legale 77 39
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 41.445
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 40.675
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 250
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 245
4a Nr. mediu salariați nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 12.801
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 12.751
b) arte cheltuieli cu personalul 87 50
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.337
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 169
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore normă programate cf. normelor de deviz/persoană) 91 1.270
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) 92 981
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 2.090
b) prețuri comparabile 95 2.090
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 2.090
b) prețuri comparabile 98 2.090

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 17 (Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 614.586
1 Venituri din exploatare, din care: 2 612.586
a) din producția vândută 3 599.536
b) din vânzarea mărfurilor 4 350
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 3
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 12.700
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 2.000
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13
d) alte venituri financiare 14 2.000
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 587.581
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 585.581
a) cheltuieli materiale 18 208.048
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.000
c) cheltuieli privind mărfurile 20 350
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 123.370
d1 ch. cu salariile 22 88.947
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și
alte obligații legale, din care: 23 26.069
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 19.100
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 460
ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 4.790
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.719
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 8.354
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care; 29 1.773
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 4.013
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.568
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 79.000
h) ch. cu prestațiile externe 37 158.383
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 14.430
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 79
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 31
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 950
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 850
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 255
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.000
a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.000
b) alte cheltuieli financiare 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 27.005
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4.105
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 22.900
1 Rezerve legale 55 1.350
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 21.550
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 123.208
1 Surse proprii 65 79.000
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70 44.208
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 123.208
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 86.000
- cheltuieli de proiectare-cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 37.208
a) interne 74 36.917
b) externe 75 291
VIII REZERVE, din care: 76 1.350
1 Rezerve legale 77 1.350
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 614.586
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 587.581
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.156
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.156
4a Nr. mediu salariați nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002/șomaj tehnic 64a
5 Fond de salarii, din care: 85 88.947
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 88.697
b) alte cheltuieli cu personalul 87 250
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.428
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 285
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/persoană) 91 52,4
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 956
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 7.680
b) prețuri comparabile 95 7.680
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 54.150
b) prețuri comparabile 98 54.150

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 18 (Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 525.311
1 Venituri din exploatare, din care: 2 522.411
a) din producția vândută 3 504.711
b) din vânzarea mărfurilor 4 200
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 17.500
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform OUG 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 2.900
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 2.726
d) alte venituri financiare 14 174
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 517.887
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 512.410
a) cheltuieli materiale 18 162.390
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.500
c) cheltuieli privind mărfurile 20 180
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 116.030
d1 ch. cu salariile 22 83.600
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 24.576
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 17.885
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 430
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 4.471
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.790
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.854
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care; 29 1.672
- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 3.796
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.386
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 1.500
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 90.450
h) ch. cu prestațiile externe 37 124.283
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 14.077
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 123
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 347
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45 907
ch. aferente acțiunilor umanitare, calamități, inundații 45a 860
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 314
2 Cheltuieli financiare, din care: 46 5.477
a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.162
b) alte cheltuieli financiare 50 3.315
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 7.424
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.128
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 6.296
1 Rezerve legale 55 371
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 5.925
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 111.327
1 Surse proprii 65 90.450
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70 20.877
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 111.327
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 73.650
- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 37.677
a) interne 74 37.338
b) externe 75 339
VIII REZERVE, din care: 76 371
1 Rezerve legale 77 371
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 525.311
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 517.887
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.027
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.026
4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 83.600
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 86 83.295
b) alte cheltuieli cu personalul 87 305
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 83 3.426
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 259
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Km echivalenți/pers) 91 52,1
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 985,9
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 9.306
b) prețuri comparabile 95 9.306
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 665
b) prețuri comparabile 98 665

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 19 (Anexa nr. 20 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 581.737
1 Venituri din exploatare, din care: 2 575.837
a) din producția vândută 3 548.384
b) din vânzarea mărfurilor 4 940
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8 1.190
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 25.323
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform OUG 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 5.900
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 2.283
d) alte venituri financiare 14 3.617
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 564.166
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 560.756
a) cheltuieli materiale 13 189.867
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.800
c) cheltuieli privind mărfurile 20 940
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 105.787
d1 ch. cu salariile 22 76.362
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 22.233
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 16.603
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 394
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 4.802
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 433
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.191
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.531
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 3.482
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.178
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 1.741
g) ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale și necorporale 36 95.812
h) ch. cu prestațiile externe 37 146.769
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 13.040
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 77
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 27
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 867
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 850
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 200
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.410
a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.890
b) alte cheltuieli financiare 50 1.520
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 17.568
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2.670
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 14.898
1 Rezerve legale 55 878
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 13.822
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 198
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiu] financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, cf. OUG 55/2010 62 178
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 20
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 156.663
1 Surse proprii 65 95.812
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70 60.851
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 156.663
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 130.912
- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 25.751
a) interne 74 25.751
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76 878
1 Rezerve legale 77 878
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 581.737
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 564.166
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.876
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 1.845
4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 35 76.362
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 76.303
b) alte cheltuieli cu personalul 87 59
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.446
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 315
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (KM echivalenți/persoană) 91 53
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 970
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 20.508
b) prețuri comparabile 95 20.508
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 55.532
b) prețuri comparabile 98 55.532

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 20 (Anexa nr. 21 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 1.478.344
1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.478.034
a) din producția vândută 3 1.365.034
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 113.000
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform OUG 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 310
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 310
d) alte venituri financiare 14
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.461.113
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.460.163
a) cheltuieli materiale 18 801.548
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 207
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.200
d1 ch. cu salariile 22 14.595
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.229
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.168
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 75
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 909
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 77
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.376
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 286
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru Cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 670
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 420
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 5.000
h) ch. cu prestațiile externe 37 528.901
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 104.307
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 46
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 46
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 285
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 285
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 100
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 950
a) cheltuieli privind dobânzile 49 950
b) alte cheltuieli financiare 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 17.231
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2.647
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 14.584
1 Rezerve legale 55 853
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 13.731
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie ele finanțare 63
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 5.000
1 Surse proprii 65 5.000
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 63
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VI CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 5.000
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 4.276
- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 724
a) interne 74 724
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76 853
1 Rezerve legale 77 853
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 1.478.344
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.461.113
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 365
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 350
4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 14.595
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.290
b) alte cheltuieli cu personalul 87 305
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.402
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 4.224
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 11.391
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 988,34
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 87.085
b) prețuri comparabile 95 87.085
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 422.977
b) prețuri comparabile 98 422.977

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 21 (Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 1.296.296
1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.295.831
a) din producția vândută 3 1.182.791
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 113.040
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform OUG 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 465
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13
d) alte venituri financiare 14 465
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.293.072
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.289.092
a) cheltuieli materiale 18 716.732
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 457
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.441
d1 ch. cu salariile 22 14.927
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.036
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.951
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 71
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 735
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 279
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.478
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 292
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 720
d3.3) tichete de vacanță 33 20
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 446
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.610
h) ch. cu prestațiile externe 37 425.619
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 124.233
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol din care: 40 22
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 31
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 284
i4.1 - acțiuni umanitare (calamități, inundații) 45a 284
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 329
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.980
a) cheltuieli privind dobânzile 49 3.980
b) alte cheltuieli financiare 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 3.224
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 491
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2.733
1 Rezerve legale 55 161
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 2.572
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 2.315
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 257
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.610
1 Surse proprii 65 1.610
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.610
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.610
- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73
a) interne 74
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76 418
1 Rezerve legale 77 161
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79 257
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 1.296.296
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.293.072
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 389
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 385
4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 14.927
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.751
b) alte cheltuieli cu personalul 87 176
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.193
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.367
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWh vânduți/nr. mediu de salariați) 91 8.705
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 74.916
b) prețuri comparabile 95 74.916
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 169.582
b) prețuri comparabile 98 169.582

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 22 (Anexa nr. 23 a Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 1.432.050
1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.431.800
a) din producția vândută 3 1.368.299
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 63.500
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform OUG 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 250
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13
d) alte venituri financiare 14 250
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.421.091
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.416.591
a) cheltuieli materiale 18 774.595
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 819
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 21.353
d1 ch. cu salariile 22 15.330
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.484
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.324
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 80
ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 831
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 249
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.539
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 307
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 762
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 470
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 400
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 2.802
h) ch. cu prestațiile externe 37 532.752
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 83.869
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40 85
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 36
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care 45 285
- acțiuni umanitare (calamități, inundații) 45a 285
i5) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic special, etc. 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 350
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.500
a) cheltuieli privind dobânzile 49 4.500
b) alte cheltuieli financiare 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 10.959
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.666
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 9.293
1 Rezerve legale 55 548
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 8.745
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 7.871
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 874
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 3.800
1 Surse proprii 65 2.802
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70 998
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 3.800
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 3.241
- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 559
a) interne 74 559
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76 1.503
1 Rezerve legale 77 548
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79 955
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 1.432.050
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.421.091
3 Nr prognozat de personal la finele anului 83 408
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 399
4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 15.330
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 15.143
b) alte cheltuieli cu personalul 87 187
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.163,0
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.589,0
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWh/nr. pers.) 91 9.619,0
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 992
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 48.881
b) prețuri comparabile 95 48.881
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 527.248
b) prețuri comparabile 98 527.248

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 23 (Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

S.C. F.I.S.E. ELECTRICA SERV - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 689.456
1 Venituri din exploatare, din care: 2 685.745
a) din producția vândută 3 636.889
b) din vânzarea mărfurilor 4 16.069
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare, din care: 9 32.787
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform OUG 95/2002 9b
2 Venituri financiare, din care: 10 3.711
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13 3.000
d) alte venituri financiare 14 711
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 683.369
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 679.658
a) cheltuieli materiale 18 158.589
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 10.956
c) cheltuieli privind mărfurile 20 15.770
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 364.333
d1 ch. cu salariile 22 258.517
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 75.291
ch privind contribuția la asigurări sociale 24 55.931
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.344
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13.983
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4.033
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 30.525
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5.179
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 14.966
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor 33a 10.380
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 800
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 47.371
h) ch. cu prestațiile externe 37 60.125
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 21.714
i1) contract de mandat 39 87
i2) ch. de protocol, din care: 40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch- de reclamă și publicitate, din care: 42 258
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45
i5) ch cu taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc. 47c 24
2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.711
a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.500
b) alte cheltuieli financiare 50 1.211
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 6.087
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 925
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5.162
1 Rezerve legale 55 304
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4.858
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 40.000
1 Surse proprii 65 31.407
2 Alocații de la buget 66
3 Credite bancare 67
a) - interne 68
b) - externe 69
4 Alte surse 70 8.593
VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 40.000
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 21.594
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 18.406
a) interne 74 18.406
b) externe 75
VIII REZERVE, din care: 76 304
1 Rezerve legale 77 304
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79 0
IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
1 Venituri totale 81 689.456
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 683.369
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 6.480
4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 7.690
4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002/șomaj tehnic 84a
5 Fond de salarii, din care: 85 258.517
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 258.414
b) alte cheltuieli cu personalul 87 103
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.800
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 89,66
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 89,66
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 991
11 Plăți restante 93
a) prețuri curente 94 59.850
b) prețuri comparabile 95 59.850
12 Creanțe restante 96
a) prețuri curente 97 61.750
b) prețuri comparabile 98 61.750

Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.

ANEXA Nr. 24 (Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI Șl MEDIULUI DE AFACERI

S.C. ECONORD - S.A.

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1303
1 Venituri din exploatare, din care: 2 1303
a) din producția vândută 3 1303
b) din vânzarea mărfurilor 4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) producția de imobilizări 8
e) alte venituri din exploatare 9
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a
e2) venituri conform OUG 95/2002 9b
Venituri conform OUG 95/2002 pe total companie, din care: 9c
- venituri conform OUG 95/2002 aferente filialelor din structură 9d
2 Venituri financiare, din care: 10
a) din imobilizări financiare 11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) din dobânzi 13
d) alte venituri financiare 14
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1206
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1206
a) cheltuieli materiale 18 125
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 150
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 345
d1 ch. cu salariile 22 261
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 84
ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 66
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 15
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32
d3.3) tichete de vacanță 33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 365
h) ch. cu prestațiile externe 37 29
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 193
i1) contract de mandat 39 80
i2) ch. de protocol, din care: 40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44
i4) ch. cu sponsorizarea 45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc. 47c 134
2 Cheltuieli financiare, din care: 48
a) cheltuieli privind dobânzile 49
b) alte cheltuieli financiare 50
3 Cheltuieli extraordinare 51
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 97
IV IMPOZIT PE PROFIT 53 15
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 82
1 Rezerve legale 55 5
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 77
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61
8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63
VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64
1 Surse proprii 65
2 Alocații de la buget 66