Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 218/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat în zootehnie, modelului legitimației, al ștampilei și al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele zootehnice

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul Direcției generale politici agricole nr. 74.486 din 28 septembrie 2010,

în baza prevederilor Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii calului nr. 389/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", precum și ale art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat în zootehnie, modelul legitimației, al ștampilei și al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele zootehnice, prevăzute în anexele nr. 1-3, ce fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 342/2005 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat pentru controlul ameliorării și reproducției în zootehnie și a modelului legitimațiilor speciale pentru specialiștii din rețeaua de ameliorare și reproducție în zootehnie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005, se abrogă.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără

București, 29 septembrie 2010.

Nr. 218.

ANEXA Nr. 1

NORME TEHNICE
pentru desfășurarea activității Inspecției de stat în zootehnie

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

~SIGLĂ~

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU AMELIORARE ȘI REPRODUCȚIE ÎN ZOOTEHNIE
" PROF. DR. G. K. CONSTANTINESCU"

Seria ........... nr. .............
(De exemplu: pentru județul Alba, AB 00001)

- model -

PROCES-VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor la normele zootehnice
nr. ............... din ............... 20 .....

Domnul/Doamna ................................, fiul/fiica lui ......... și al/a ........., născut/născută la data de .............., în ..................., județul ..............., domiciliat/domiciliată în ..............., str. ................................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., județul/sectorul ............., cu reședința în ............., în serviciu la .............., cu sediul în ........................, legitimat/legitimată cu actul de identitate seria ............ nr. ..........., eliberat de ............. la data de .............., CNP ................, și cu legitimația nr. .........., ca agent constatator ..............., în calitate de .............................., din cadrul .................................., constată că în ziua de ......... 20 ......, la ora ...........

Operatorul economic (persoană juridică, persoană fizică autorizată sau asociație familială - denumirea) ..........................., cu sediul în .................., înmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului ....................... sub nr. ............/20 ......... din .............., cod fiscal nr. ................., cont bancar nr. ......................., deschis la Banca.......................,

a contravenit normelor zootehnice, săvârșind următoarele:

............................................................................................................................................ ..................................., fapt/fapte prevăzut/prevăzute și sancționat/sancționate de art. ........ alin. ........ lit. ....... din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările și completările ulterioare, și/sau de art. ..... lit. ...... din Legea calului nr. 389/2005, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. ....... alin. ...... lit. ....... din Legea nr. 72/2002, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale art. ...... lit. ...... din Legea nr. 389/2005, cu modificările și completările ulterioare, aplic contravenientului amendă de ......... lei (.............................................................), care se va achita în termen de 15 zile de la primirea prezentului proces-verbal, în contul bugetului de stat - amenzi contravenționale.

Contravenientul poate plăti în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință a prezentului proces-verbal de sancționare jumătate din minimul amenzii, adică................ lei (............................................................).

Chitanța de achitare a sumei se va depune sau se va trimite recomandat la .......................... din localitatea ....................., str. ............................... nr. ......, județul (sectorul) ...................................... .

În caz de neplată în termenul fixat, suma datorată va fi urmărită conform normelor referitoare la executarea silită.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", depunându-se și prezentul proces-verbal, și se soluționează de către judecătoria pe raza căreia s-a săvârșit contravenția.

Contravenientul (nu) este de față și (refuză să) ia cunoștință de conținutul prezentului proces-verbal.

Contravenientul a obiectat următoarele:

.........................................................................................................................

Martor la constatare a fost domnul/doamna ...................................., din localitatea ..........................................................., str. ............. nr. ........, județul (sectorul) ............................., legitimat/legitimată prin actul de identitate seria ............. nr. ................................................ .

Inspector al Inspecției de stat în zootehnie,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Martor,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contravenient,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Am primit un exemplar.
Data . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

- model -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...