Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat

SECȚIUNEA 1 Reguli generale

Art. 13. - Modificări (1)

La încheierea contractului, partenerul public și investitorul privat interesat să participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligația de a respecta principiile prevăzute la art. 3.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Etapele care conduc la încheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a) inițierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunțului de intenție de către partenerul public;

b) analiza și selecția preliminară a unor investitori privați, premergătoare încheierii acordului de proiect care este în sarcina partenerului public;

c) negocierea este etapa prin care autoritatea publică derulează consultări cu investitorii privați selectați și negociază clauzele contractuale, inclusiv valoarea investiției, perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, cu investitorii selectați;

d) încheierea contractului de parteneriat public-privat.

(2) Ulterior încheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile legale pentru constituirea companiei de proiect ca societate comercială rezidentă în România în vederea realizării obiectivelor contractului de parteneriat public-privat. Modificări (1)

Art. 15. -

Elementele de bază ale unui proiect de parteneriat public-privat sunt, după caz:

a) inițierea;

b) finanțarea;

c) proiectarea;

d) construirea/realizarea;

e) reabilitarea/modernizarea;

f) întreținerea, managementul/operarea;

g) derularea de operațiuni comerciale;

h) transferul proiectului către partenerul public la finalizarea acestuia.

Art. 16. - Reviste (1)

Regulile generale obligatorii care se iau în considerare pe tot parcursul etapelor de inițiere, negociere și finalizare a unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a) în cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaborează în mod obligatoriu în baza unor raporturi contractuale;

b) diviziunea responsabilităților, a valorii de finanțare și a riscurilor sunt convenite prin contract;

c) pe parcursul derulării unui contract de parteneriat-public privat, drepturile și obligațiile corelative ale partenerilor nu pot fi cesionate;

d) bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pot fi considerate nonactive, conform reglementărilor contabile, naționale și europene în vigoare, în funcție de modalitatea de repartiție a riscurilor în cadrul proiectului;

e) prevederile lit. d) se aplică corespunzător și fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;

f) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele implicate în proiect sunt clasificate ca nonactive și nu vor fi înregistrate în situația financiară trimestrială și anuală a partenerului public implicat;

g) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele enunțate la lit. f) vor fi înregistrate în balanța de verificare și situația financiară anuală ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) și art. 35.

Art. 17. -

Un contract de parteneriat public-privat se referă la realizarea unui singur proiect de parteneriat public-privat, cu realizarea tuturor elementelor din cadrul acestuia.

SECȚIUNEA a 2-a Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat

Art. 18. - Modificări (1)

Procesul de atribuire a proiectului public-privat, analiza și selecția preliminară a investitorilor privați, încheierea acordului de proiect, negocierea și încheierea contractului de parteneriat public-privat se derulează după cum urmează:

a) definirea și aprobarea de către partenerul public a oportunității de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;

b) elaborarea și aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public;

c) elaborarea de către partenerul public a documentului atașat la anunțul de intenție;

d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenție de către partenerul public și numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispoziție, după caz;

e) elaborarea și aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj și a modului de tratare a scrisorilor de intenție întârziate sau primite nesigilate și aprobarea acestora prin ordin, decizie sau dispoziție, emise de către partenerul public;

f) elaborarea și aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privați selectați, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

g) publicarea anunțului de intenție;

h) distribuirea, fără plată, a documentului atașat la anunțul de intenție;

i) primirea și înregistrarea plicurilor ce conțin scrisorile de intenție elaborate de investitorii privați interesați;

j) convocarea comisiei de evaluare și deschiderea plicurilor conținând scrisorile de intenție în prezența tuturor membrilor comisiei; Modificări (1)

k) evaluarea scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea;

l) întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare și prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;

m) invitarea investitorilor privați selectați la negocierea și semnarea acordului de proiect;

n) constituirea de către partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privați selectați, semnatari ai acordului de proiect și numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispoziție, după caz;

o) aplicarea criteriilor de negociere cu investitorii privați selectați, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

p) desfășurarea negocierilor pentru selectarea partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

q) prezentarea ofertei finale, rezultate în urma negocierilor desfășurate conform lit. o), a partenerului privat selectat;

r) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu partenerul privat selectat și publicarea acestuia.

Art. 19. - Modificări (1)

Partenerul privat selectat potrivit art. 18 lit. p) are obligația de a include în oferta finală lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia și, de asemenea, are obligația de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.

Art. 20. -

Partenerul public va elabora și aproba normele proprii pentru înființarea comisiilor, elaborarea criteriilor și derularea etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați. Normele respective au la bază reglementările prezentei legi și ale actelor normative în domeniu, elaborate de instituțiile competente.

SECȚIUNEA a 3-a Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați

Art. 21. - Modificări (1)

Distribuirea, fără plată, a documentului atașat se va face de către partenerul public, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data apariției anunțului de intenție.

Art. 22. - Modificări (1)

Termenele dintre etapele de definire a proiectului de parteneriat public-privat până la data semnării contractului nu pot fi mai mici de: Modificări (1)

a) 22 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de intenție și până la primirea și înregistrarea plicurilor ce conțin scrisorile de intenție elaborate de investitorii privați interesați;

b) 5 zile lucrătoare de la data primirii și înregistrării documentelor de ofertă elaborate de investitori privați interesați, până la convocarea comisiei de evaluare și deschiderea plicurilor conținând scrisorile de intenție și evaluarea scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea;

c) 5 zile lucrătoare de la data evaluării scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea, până la întocmirea raportului de evaluare, adjudecare și prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;

d) două zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de evaluare aprobat, până la invitarea investitorilor privați selectați la negocierea și semnarea acordului de proiect;

e) 5 zile lucrătoare de negocieri cu investitorii privați cu care s-au încheiat acorduri de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

f) 8 zile lucrătoare de la data încheierii negocierilor prevăzute la lit. e), până la depunerea ofertei finale de către partenerul privat selectat;

g) 3 zile lucrătoare pentru perfectarea și semnarea contractului de parteneriat public-privat.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Dispoziții generale
Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public privat
Condiții de inițiere și încetare a proiectului de parteneriat public privat
Contractul de parteneriat public privat
Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Organizarea activității de coordonare a proiectelor de parteneriat public privat
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
;
se încarcă...