Parlamentul României

Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Reviste (3), Doctrine (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 noiembrie 2010 până la 25 mai 2016, fiind abrogat prin Lege 100/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop. Principii

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finanțarea, construcția, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreținerea, dezvoltarea și transferul unui bun sau serviciu public, după caz.

Art. 2. -

Scopul prezentei legi îl constituie reglementarea inițierii și realizării de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrări publice în diverse sectoare de activitate, cu finanțări private.

Art. 3. -

(1) Principiile de bază ale parteneriatului public-privat sunt:

a) nediscriminarea - asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naționalitate, să poată participa la procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat și să aibă șansa de a deveni contractant; Modificări (1)

b) tratamentul egal - stabilirea și aplicarea oricând pe parcursul procedurii de încheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a participa la procedura de atribuire și de a deveni contractant; Modificări (1)

c) transparența - aducerea la cunoștința publicului a tuturor informațiilor referitoare la aplicarea procedurilor de încheiere a contractului de parteneriat public-privat;

d) proporționalitatea - asigurarea corelației juste între scopul urmărit de partenerul public, obiectul contractului de parteneriat public-privat și cerințele solicitate, în sensul existenței echilibrului între obiectivul urmărit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat și cerințele reale, între cerințele reale și condițiile impuse investitorului privat, precum și între criteriile de selecție și clauzele contractuale;

e) eficiența utilizării fondurilor - aplicarea procedurilor de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat și utilizarea de criterii trebuie să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obținerii rezultatului urmărit, luând în considerare și efectele concrete preconizate a se obține în domeniul social și în cel al protecției mediului și promovării dezvoltării durabile;

f) asumarea răspunderii - determinarea clară a sarcinilor, responsabilităților părților implicate în procesul de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparțialității, independenței deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

(2) Proiectul de parteneriat public-privat are în vedere următoarele:

a) cooperarea dintre partenerul public și partenerul privat;

b) modul de finanțare a proiectului de parteneriat public-privat este privat;

c) în cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanța și de a pune în aplicare obiectivele de interes public, precum și de a respecta prevederile contractului de parteneriat public-privat;

d) alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face în mod proporțional și echitabil între partenerul public și cel privat.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 4. - Reviste (1)

În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) bun public - bunul care aparține domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, sau un bun ce aparține domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

b) lucrare publică - investiția care se finanțează din fonduri private în vederea realizării unui bun sau serviciu public;

c) serviciu public - totalitatea acțiunilor și activităților prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general sau local ale colectivităților;

d) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau parțial cu resurse financiare proprii sau atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezulta un bun sau un serviciu public;

e) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care este dispusă să asigure finanțarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, prevăzute la art. 1; Modificări (2), Doctrină (1)

f) companie de proiect - societatea comercială rezidentă în România, având ca asociați sau acționari atât partenerul public, cât și pe cel privat, care sunt reprezentați în mod proporțional în funcție de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participând cu aport în natură; Modificări (2)

g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care stipulează drepturile și obligațiile partenerului public și ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcționare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durată determinată; Modificări (1)

h) autoritate publică centrală - Guvernul României, reprezentat de unul sau mai multe ministere sau autorități ori instituții publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes public general; Modificări (1), Reviste (1)

i) autoritate publică locală - organismul de decizie publică constituit și funcționând, după caz, la nivelul județului, municipiului, orașului sau comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local; Reviste (1)

j) autoritate publică - orice autoritate publică centrală sau autoritate publică locală, așa cum au fost definite în prezenta lege; Reviste (1)

k) acord de proiect - actul juridic, premergător contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect, încheiat între partenerul public și investitor în vederea pregătirii contractului de parteneriat public-privat;

l) anunț de intenție pentru parteneriat public-privat - documentul formal publicat de partenerul public în vederea demarării unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile prezentei legi privind contractele de parteneriat public-privat; Modificări (1)

m) document atașat anunțului de intenție sau document atașat - documentul întocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor interesați descrierea proiectului avut în vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerințele de capacitate și criteriile de selecție a investitorilor, precum și modalitatea de selecție a investitorilor interesați; Modificări (1)

n) finanțatorul proiectului public-privat - persoana fizică sau juridică care pune la dispoziția companiei de proiect mijloacele financiare necesare participării acestora la realizarea proiectului public-privat;

o) nonactive - active înregistrate numai în evidența companiei de proiect, care, chiar dacă provin de la partenerul public implicat, ca participare la proiectul de parteneriat public-privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, nu vor fi evidențiate în bilanțul contabil al acestuia;

p) încheierea contractului - procedura administrativă de intrare în vigoare a unui contract de parteneriat public-privat prin semnare și parafare;

q) durată determinată - perioadă negociată, în care se derulează contractul parteneriatului public-privat și care asigură investitorului privat recuperarea finanțării.

SECȚIUNEA a 3-a Tipuri de activități în proiectele de parteneriat public-privat

Art. 5. - Modificări (2)

În sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin diverse tipuri de contracte, în funcție de nivelul de implicare a investitorului.

Art. 6. -

(1) Prin contractele de parteneriat public-privat investitorului privat îi sunt transferate obligații ale partenerului public, cum ar fi: Modificări (1)

a) proiectarea, începând cu faza de proiect tehnic;

b) construcția;

c) dezvoltarea;

d) reabilitarea/modernizarea;

e) operarea;

f) întreținerea;

g) finanțarea.

(2) La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, în bună stare și liber de orice sarcină sau obligație, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).

(3) Partenerii pot stabili prin contractul de parteneriat public-privat și alte activități pe care să le desfășoare compania de proiect, cu condiția respectării prevederilor prezentei legi.

SECȚIUNEA a 4-a Parteneri publici

Art. 7. -

În cadrul contractului de parteneriat public-privat, autoritățile publice definite la art. 4 lit. j) sunt parteneri publici.

Art. 8. - Modificări (1)

Este partener public, în sensul prezentei legi:

a) oricare organism al statului, autoritate publică sau instituție publică, care acționează la nivel central, regional ori local;

b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care este finanțat, în majoritate, de către un partener public, astfel cum este definit la lit. a), ori de către un organism de drept public;

c) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, ce a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care se află în subordinea ori este supus controlului unui partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

d) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, ce a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care are în componența consiliului de administrație/organului de conducere ori de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia, numiți de către un partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

e) oricare asociere formată din unul sau mai mulți parteneri publici dintre cei prevăzuți la lit. a)-d).

SECȚIUNEA a 5-a Domeniu de aplicare. Excepții

Art. 9. -

Prezenta lege se aplică pentru:

a) derularea unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu obiectul prezentei legi, între un partener public și un investitor privat, ca urmare a aplicării uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevăzute de prezenta lege;

b) încheierea acordului de proiect;

c) înființarea și reglementarea funcționării companiei de proiect.

Art. 10. -

Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea unui contract de parteneriat public-privat în cazul în care se îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) contractul a fost declarat cu caracter secret de către autoritățile abilitate, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) contractelor de concesiune de lucrări publice și concesiune de servicii reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și de legislația conexă;

c) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranță și securitate națională, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) protecția unor interese de stat impune acest lucru; Modificări (1)

e) contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, și de legislația conexă;

f) contractelor de asociere în participațiune reglementate conform legii.

Art. 11. -

Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat care:

a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;

b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe destinate difuzării, de către instituții de radiodifuziune și televiziune;

c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj și conciliere;

d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operații ale partenerului public efectuate în scopul atragerii de resurse financiare și/sau de capital, precum și la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Națională a României;

e) se referă la angajarea de forță de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;

f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către partenerul public și ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, acestuia pentru propriul beneficiu. Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1)

Prezenta lege nu se aplică atunci când contractul de parteneriat public-privat este încheiat ca urmare a:

a) unui acord internațional încheiat în conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care vizează furnizarea de produse sau execuția de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, și numai dacă prin acordul respectiv a fost menționată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; Modificări (3)

b) unui acord internațional referitor la staționarea de trupe și numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;

c) aplicării unei proceduri specifice unei organizații internaționale.

CAPITOLUL II Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat

SECȚIUNEA 1 Reguli generale

Art. 13. - Modificări (1)

La încheierea contractului, partenerul public și investitorul privat interesat să participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligația de a respecta principiile prevăzute la art. 3.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Etapele care conduc la încheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a) inițierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunțului de intenție de către partenerul public;

b) analiza și selecția preliminară a unor investitori privați, premergătoare încheierii acordului de proiect care este în sarcina partenerului public;

c) negocierea este etapa prin care autoritatea publică derulează consultări cu investitorii privați selectați și negociază clauzele contractuale, inclusiv valoarea investiției, perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, cu investitorii selectați;

d) încheierea contractului de parteneriat public-privat.

(2) Ulterior încheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile legale pentru constituirea companiei de proiect ca societate comercială rezidentă în România în vederea realizării obiectivelor contractului de parteneriat public-privat. Modificări (1)

Art. 15. -

Elementele de bază ale unui proiect de parteneriat public-privat sunt, după caz:

a) inițierea;

b) finanțarea;

c) proiectarea;

d) construirea/realizarea;

e) reabilitarea/modernizarea;

f) întreținerea, managementul/operarea;

g) derularea de operațiuni comerciale;

h) transferul proiectului către partenerul public la finalizarea acestuia.

Art. 16. - Reviste (1)

Regulile generale obligatorii care se iau în considerare pe tot parcursul etapelor de inițiere, negociere și finalizare a unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a) în cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaborează în mod obligatoriu în baza unor raporturi contractuale;

b) diviziunea responsabilităților, a valorii de finanțare și a riscurilor sunt convenite prin contract;

c) pe parcursul derulării unui contract de parteneriat-public privat, drepturile și obligațiile corelative ale partenerilor nu pot fi cesionate;

d) bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pot fi considerate nonactive, conform reglementărilor contabile, naționale și europene în vigoare, în funcție de modalitatea de repartiție a riscurilor în cadrul proiectului;

e) prevederile lit. d) se aplică corespunzător și fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;

f) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele implicate în proiect sunt clasificate ca nonactive și nu vor fi înregistrate în situația financiară trimestrială și anuală a partenerului public implicat;

g) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele enunțate la lit. f) vor fi înregistrate în balanța de verificare și situația financiară anuală ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) și art. 35.

Art. 17. -

Un contract de parteneriat public-privat se referă la realizarea unui singur proiect de parteneriat public-privat, cu realizarea tuturor elementelor din cadrul acestuia.

SECȚIUNEA a 2-a Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat

Art. 18. - Modificări (1)

Procesul de atribuire a proiectului public-privat, analiza și selecția preliminară a investitorilor privați, încheierea acordului de proiect, negocierea și încheierea contractului de parteneriat public-privat se derulează după cum urmează:

a) definirea și aprobarea de către partenerul public a oportunității de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;

b) elaborarea și aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public;

c) elaborarea de către partenerul public a documentului atașat la anunțul de intenție;

d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenție de către partenerul public și numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispoziție, după caz;

e) elaborarea și aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj și a modului de tratare a scrisorilor de intenție întârziate sau primite nesigilate și aprobarea acestora prin ordin, decizie sau dispoziție, emise de către partenerul public;

f) elaborarea și aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privați selectați, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

g) publicarea anunțului de intenție;

h) distribuirea, fără plată, a documentului atașat la anunțul de intenție;

i) primirea și înregistrarea plicurilor ce conțin scrisorile de intenție elaborate de investitorii privați interesați;

j) convocarea comisiei de evaluare și deschiderea plicurilor conținând scrisorile de intenție în prezența tuturor membrilor comisiei; Modificări (1)

k) evaluarea scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea;

l) întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare și prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;

m) invitarea investitorilor privați selectați la negocierea și semnarea acordului de proiect;

n) constituirea de către partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privați selectați, semnatari ai acordului de proiect și numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispoziție, după caz;

o) aplicarea criteriilor de negociere cu investitorii privați selectați, semnatari ai acordului de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

p) desfășurarea negocierilor pentru selectarea partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

q) prezentarea ofertei finale, rezultate în urma negocierilor desfășurate conform lit. o), a partenerului privat selectat;

r) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu partenerul privat selectat și publicarea acestuia.

Art. 19. - Modificări (1)

Partenerul privat selectat potrivit art. 18 lit. p) are obligația de a include în oferta finală lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia și, de asemenea, are obligația de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.

Art. 20. -

Partenerul public va elabora și aproba normele proprii pentru înființarea comisiilor, elaborarea criteriilor și derularea etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați. Normele respective au la bază reglementările prezentei legi și ale actelor normative în domeniu, elaborate de instituțiile competente.

SECȚIUNEA a 3-a Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat și de selecție a investitorilor privați

Art. 21. - Modificări (1)

Distribuirea, fără plată, a documentului atașat se va face de către partenerul public, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data apariției anunțului de intenție.

Art. 22. - Modificări (1)

Termenele dintre etapele de definire a proiectului de parteneriat public-privat până la data semnării contractului nu pot fi mai mici de: Modificări (1)

a) 22 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de intenție și până la primirea și înregistrarea plicurilor ce conțin scrisorile de intenție elaborate de investitorii privați interesați;

b) 5 zile lucrătoare de la data primirii și înregistrării documentelor de ofertă elaborate de investitori privați interesați, până la convocarea comisiei de evaluare și deschiderea plicurilor conținând scrisorile de intenție și evaluarea scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea;

c) 5 zile lucrătoare de la data evaluării scrisorilor de intenție și a documentelor anexate la acestea, până la întocmirea raportului de evaluare, adjudecare și prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;

d) două zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de evaluare aprobat, până la invitarea investitorilor privați selectați la negocierea și semnarea acordului de proiect;

e) 5 zile lucrătoare de negocieri cu investitorii privați cu care s-au încheiat acorduri de proiect, în vederea selectării partenerului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat;

f) 8 zile lucrătoare de la data încheierii negocierilor prevăzute la lit. e), până la depunerea ofertei finale de către partenerul privat selectat;

g) 3 zile lucrătoare pentru perfectarea și semnarea contractului de parteneriat public-privat.

CAPITOLUL III Condiții de inițiere și încetare a proiectului de parteneriat public-privat

SECȚIUNEA 1 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat

Art. 23. -

(1) Inițierea unui proiect de parteneriat public-privat aparține partenerului public.

(2) Pentru inițierea unui proiect de parteneriat public-privat, inițiatorul întocmește un studiu de fundamentare și prefezabilitate.

(3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare cad în sarcina inițiatorului.

Art. 24. - Modificări (2)

(1) Partenerul public este obligat să publice în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) și, în cazul în care valoarea proiectului depășește 5 milioane euro, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anunțul de intenție a unui proiect de parteneriat public-privat. Modificări (2)

(2) SEAP pune la dispoziția partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informații specializat, suportul tehnic necesar asigurării transparenței procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzând anunțul de intenție, etapa de selecție, etapa de negociere și atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

SECȚIUNEA a 2-a Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat

Art. 25. -

(1) Parteneriatul public-privat încetează:

a) în cazul expirării termenului contractului încheiat între partenerul public și partenerul privat;

b) în baza acordului dintre partenerul public și partenerul privat;

c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.

(2) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, investitorul privat este obligat să restituie partenerului public bunurile publice și bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, în mod gratuit și libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

(3) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat, investitorul privat este obligat să asigure continuitatea activității sau prestării serviciilor, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către partenerul public sau de către noul investitor privat, în condițiile art. 26. Modificări (1)

(4) În cazul în care partenerul privat sesizează existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau prestării serviciului de interes public, acesta notifică în termen de maximum 48 de ore acest fapt partenerului public, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau a serviciului.

(5) În cazul în care partenerul privat se retrage unilateral din contractul de parteneriat public-privat, investiția consumată până la acel moment rămâne ca participare la realizarea proiectului respectiv, compania de proiect și partenerul public neavând nicio obligație de returnare a valorii investiției respective către partenerul privat.

Art. 26. -

Până la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii de dizolvare a companiei de proiect, la încetarea contractului de parteneriat public-privat, părțile contractului de parteneriat public-privat sunt ținute de respectarea obligațiilor ce le revin potrivit legii și/sau contractului.

CAPITOLUL IV Contractul de parteneriat public-privat

Art. 27. - Modificări (1), Doctrină (1)

Contractul de proiect de parteneriat public-privat se încheie între partenerul public și investitorul privat, selectat cu respectarea procedurii prevăzute la art. 18 și având în vedere:

a) tipul de activități convenite potrivit prevederilor art. 6;

b) stabilirea concretă, în funcție de tipul de activități, a obligațiilor părților în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

c) valoarea negociată a investiției care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;

d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat și termenul de finalizare a acestuia;

e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabilește termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de execuție, derulare a finanțării, realizare a obiectivului public, întreținere/administrare/operare a obiectivului până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului către partenerul public;

f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proporțiilor de participare la compania de proiect și lista bunurilor de natura patrimoniului public sau privat pe care le aduc partenerii;

g) repartizarea riscurilor dintre partenerul public și partenerul privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat;

h) criteriile de performanță cu privire la îndeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;

i) clauzele de retragere din proiect;

j) penalitățile pentru situația când nu se îndeplinesc obiectivele stabilite în contract.

SECȚIUNEA 1 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat Modificări (1)

Art. 28. - Modificări (1)

(1) Partenerul public continuă negocierile cu investitorii selectați, cu respectarea dispozițiilor art. 18 lit. j)-l). În urma acestor negocieri, partenerul public emite o decizie cuprinzând lista investitorilor selectați, ierarhizați conform criteriilor stabilite prin normele proprii elaborate în baza prevederilor prezentei legi.

(2) Orice investitor interesat are posibilitatea de a contesta, la partenerul public sau în instanță, decizia privind desemnarea partenerului privat și orice alte decizii luate de acesta pe perioada derulării procedurii de atribuire, cu obligarea acestuia la depunerea unei garanții de 2% din valoarea estimată. Partenerul public este obligat să dea răspuns la contestații în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii contestației, după care procedura se va continua. Soluția dată de instanță devine obligatorie la data pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive și executorii. Modificări (1)

(3) În cazul în care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori selectați, în ordinea ierarhică a selecției, până la obținerea unui rezultat favorabil.

(4) În cazul nefinalizării unui contract de proiect de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii selecționați, partenerul public are dreptul la reluarea întregii proceduri. După caz, înainte de reluarea procedurii, partenerul public poate să refacă sau să completeze studiul de fundamentare/prefezabilitate și/sau să schimbe unele date din documentul atașat.

(5) Procedura de negociere se derulează chiar dacă se depune o singură ofertă, cu condiția ca aceasta, împreună cu documentele anexate de către investitorul privat interesat, să respecte cerințele minime impuse de anunțul de intenție și documentul atașat, elaborate de partenerul public.

(6) În condițiile în care părțile au decis continuarea proiectului de parteneriat public-privat, acestea procedează la pregătirea și negocierea termenilor și a clauzelor contractului de proiect de parteneriat public-privat.

(7) Condițiile de înființare a companiei de proiect se includ în conținutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.

SECȚIUNEA a 2-a Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat

Art. 29. - Modificări (1)

Contractul de proiect de parteneriat public-privat în formă negociată este supus, după caz, aprobării Guvernului sau autorității publice, în calitate de titulari ai dreptului de administrare a bunului care face obiectul parteneriatului public-privat. Forma finală astfel aprobată nu poate fi modificată prin acordul părților decât printr-un act de cel puțin nivelul celui prin care s-a aprobat contractul.

Art. 30. -

(1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, compania de proiect transferă, cu titlu gratuit, bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat către partenerul public, în bună stare, exploatabil și liber de orice sarcină sau obligație. Condițiile tehnice de transfer sunt definite în contractul de parteneriat public-privat. În cazul bunurilor imobile, transferul dreptului de proprietate, sub sancțiunea nulității absolute, se va face cu respectarea dispozițiilor imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile sau ale dezmembrămintelor acestuia. Doctrină (1)

(2) Proprietățile rezultate prin implementarea proiectului public-privat și terenurile ocupate de proiect, în afara bunurilor proprietate publică, și care nu pot fi înstrăinate sau grevate pot fi ipotecate, gajate și pot constitui garanții pentru finanțatorul proiectului public-privat, pe perioada de validitate a contractului.

Art. 31. - Modificări (1)

Perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat se stabilește în baza ofertei finale depuse de investitorul selectat și a negocierilor finale care au în vedere o analiză economico-financiară reală și riguroasă a proiectului, bazată pe criterii economice și în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL V Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect

Art. 32. -

Compania de proiect definită la art. 4 lit. f) se organizează și funcționează conform legislației în vigoare, ca o societate comercială al cărei capital social este deținut de către partenerul public și investitorul privat. Modificări (1)

Art. 33. -

(1) Compania de proiect funcționează pe toată perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat și se lichidează conform legii la data încheierii acestuia.

(2) Între compania de proiect și cei 2 parteneri se va încheia un contract de administrare pentru bunurile de patrimoniu încredințate spre administrare și un contract de servicii.

Art. 34. -

Compania de proiect are ca obiect principal de activitate operarea și gestionarea, pe principii economice, conform legii și statutului propriu de înființare și funcționare, a tuturor etapelor de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat prin preluarea obligațiilor de la părțile contractante, precum și transferul în conformitate cu art. 30 alin. (1) al bunului și serviciilor care fac obiectul acestuia, în beneficiul public, prin partenerul public.

Art. 35. -

Pe toată perioada de funcționare a companiei de proiect, aceasta nu poate să își schimbe obiectul de activitate și nu poate desfășura operațiuni economice în afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat pentru care a fost creată sau al dezvoltării acestuia în folosul comunității.

Art. 36. - Modificări (1)

Compania de proiect va fi condusă de un consiliu de administrație, în care cei 2 parteneri vor fi reprezentați proporțional cu participarea prevăzută la art. 27 lit. f).

Art. 37. -

Compania de proiect nu are dreptul să ia decizii cu privire la schimbarea formei de proprietate sau de administrare a patrimoniului public sau privat cu care partenerul public participă la proiectul de parteneriat public-privat, pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, și nici cu privire la cesionarea unor drepturi primite prin contract.

CAPITOLUL VI Organizarea activității de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat

Art. 38. -

(1) Coordonarea și monitorizarea centralizată a derulării proiectelor de parteneriat public-privat se realizează de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și reorganizată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2), Reviste (1)

(2) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat se reorganizează prin hotărâre a Guvernului la nivel de direcție generală în subordinea Secretariatului General al Guvernului și va avea rol de instituție centrală în domeniul proiectelor de parteneriat public-privat și are ca atribuție principală îndrumarea și monitorizarea partenerilor publici și a investitorilor privați interesați în activitatea de organizare și derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condițiile legii. Modificări (2)

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va constitui o bază de date publică, integrată, unică și actualizată, cuprinzând toate proiectele de parteneriat public-privat anunțate, precum și arhiva proiectelor în desfășurare și/sau finalizate. Modificări (2)

Art. 39. -

Prin decizii interne pot fi organizate și puse în funcțiune, dacă se justifică, unități interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat la nivelul autorităților publice care derulează cel puțin două proiecte de parteneriat public-privat.

CAPITOLUL VII Sancțiuni

Art. 40. -

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are dreptul de a solicita în instanță constatarea nulității absolute a contractelor de parteneriat public-privat încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 41. -

Retragerea din contract înainte de termenul stabilit sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale se sancționează cu plata unor penalități care vor fi specificate în mod expres în contractul încheiat între partenerul public și cel privat.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 42. - Reviste (1)

În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispozițiile acesteia se completează cu dreptul comun.

Art. 43. -

Proprietatea intelectuală dobândită în procesul realizării parteneriatului public-privat aparține partenerului privat, dacă contractul nu prevede altfel.

Art. 44. -

În cazul în care se îndeplinesc condițiile unui proiect de parteneriat public-privat și nu se încalcă interese de ordin public, dispozițiile prezentei legi pot fi aplicate și în cazul activităților relevante definite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare - cap. VIII "Contracte sectoriale", secțiunea 1 "Activități relevante".

Art. 45. -

Delimitarea terenurilor, a culoarelor și a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizează în baza documentației cadastrale, de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice.

Art. 46. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 47. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 1 octombrie 2010.

Nr. 178.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
3. Riscul și impreviziunea în materia contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public-privat în contextul noului cadru unional instituit de Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune și al noului cadru normativ intern reglementat de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și de Legea nr. 233/2016 a parteneriatului public-privat
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...