Domeniu de aplicare Excepții | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
SECȚIUNEA a 5-a
Domeniu de aplicare. Excepții

Art. 9. -

Prezenta lege se aplică pentru:

a) derularea unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu obiectul prezentei legi, între un partener public și un investitor privat, ca urmare a aplicării uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevăzute de prezenta lege;

b) încheierea acordului de proiect;

c) înființarea și reglementarea funcționării companiei de proiect.

Art. 10. -

Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea unui contract de parteneriat public-privat în cazul în care se îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) contractul a fost declarat cu caracter secret de către autoritățile abilitate, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) contractelor de concesiune de lucrări publice și concesiune de servicii reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și de legislația conexă;

c) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranță și securitate națională, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) protecția unor interese de stat impune acest lucru; Modificări (1)

e) contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, și de legislația conexă;

f) contractelor de asociere în participațiune reglementate conform legii.

Art. 11. -

Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat care:

a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;

b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe destinate difuzării, de către instituții de radiodifuziune și televiziune;

c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj și conciliere;

d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operații ale partenerului public efectuate în scopul atragerii de resurse financiare și/sau de capital, precum și la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Națională a României;

e) se referă la angajarea de forță de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;

f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către partenerul public și ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, acestuia pentru propriul beneficiu. Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1)

Prezenta lege nu se aplică atunci când contractul de parteneriat public-privat este încheiat ca urmare a:

a) unui acord internațional încheiat în conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care vizează furnizarea de produse sau execuția de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, și numai dacă prin acordul respectiv a fost menționată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; Modificări (3)

b) unui acord internațional referitor la staționarea de trupe și numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;

c) aplicării unei proceduri specifice unei organizații internaționale.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Scop Principii
Definiții
Tipuri de activități în proiectele de parteneriat public privat
Parteneri publici
Domeniu de aplicare Excepții
Reguli generale
Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public privat
Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public privat și de selecție a investitorilor privați
Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public privat
Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public privat
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public privat
Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public privat
;
se încarcă...