Dispoziții generale | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop. Principii

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finanțarea, construcția, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreținerea, dezvoltarea și transferul unui bun sau serviciu public, după caz.

Art. 2. -

Scopul prezentei legi îl constituie reglementarea inițierii și realizării de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrări publice în diverse sectoare de activitate, cu finanțări private.

Art. 3. -

(1) Principiile de bază ale parteneriatului public-privat sunt:

a) nediscriminarea - asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naționalitate, să poată participa la procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat și să aibă șansa de a deveni contractant; Modificări (1)

b) tratamentul egal - stabilirea și aplicarea oricând pe parcursul procedurii de încheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a participa la procedura de atribuire și de a deveni contractant; Modificări (1)

c) transparența - aducerea la cunoștința publicului a tuturor informațiilor referitoare la aplicarea procedurilor de încheiere a contractului de parteneriat public-privat;

d) proporționalitatea - asigurarea corelației juste între scopul urmărit de partenerul public, obiectul contractului de parteneriat public-privat și cerințele solicitate, în sensul existenței echilibrului între obiectivul urmărit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat și cerințele reale, între cerințele reale și condițiile impuse investitorului privat, precum și între criteriile de selecție și clauzele contractuale;

e) eficiența utilizării fondurilor - aplicarea procedurilor de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat și utilizarea de criterii trebuie să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obținerii rezultatului urmărit, luând în considerare și efectele concrete preconizate a se obține în domeniul social și în cel al protecției mediului și promovării dezvoltării durabile;

f) asumarea răspunderii - determinarea clară a sarcinilor, responsabilităților părților implicate în procesul de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparțialității, independenței deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

(2) Proiectul de parteneriat public-privat are în vedere următoarele:

a) cooperarea dintre partenerul public și partenerul privat;

b) modul de finanțare a proiectului de parteneriat public-privat este privat;

c) în cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanța și de a pune în aplicare obiectivele de interes public, precum și de a respecta prevederile contractului de parteneriat public-privat;

d) alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face în mod proporțional și echitabil între partenerul public și cel privat.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 4. - Reviste (1)

În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) bun public - bunul care aparține domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, sau un bun ce aparține domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

b) lucrare publică - investiția care se finanțează din fonduri private în vederea realizării unui bun sau serviciu public;

c) serviciu public - totalitatea acțiunilor și activităților prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general sau local ale colectivităților;

d) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau parțial cu resurse financiare proprii sau atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezulta un bun sau un serviciu public;

e) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care este dispusă să asigure finanțarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, prevăzute la art. 1; Modificări (2), Doctrină (1)

f) companie de proiect - societatea comercială rezidentă în România, având ca asociați sau acționari atât partenerul public, cât și pe cel privat, care sunt reprezentați în mod proporțional în funcție de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participând cu aport în natură; Modificări (2)

g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care stipulează drepturile și obligațiile partenerului public și ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcționare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durată determinată; Modificări (1)

h) autoritate publică centrală - Guvernul României, reprezentat de unul sau mai multe ministere sau autorități ori instituții publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes public general; Modificări (1), Reviste (1)

i) autoritate publică locală - organismul de decizie publică constituit și funcționând, după caz, la nivelul județului, municipiului, orașului sau comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local; Reviste (1)

j) autoritate publică - orice autoritate publică centrală sau autoritate publică locală, așa cum au fost definite în prezenta lege; Reviste (1)

k) acord de proiect - actul juridic, premergător contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect, încheiat între partenerul public și investitor în vederea pregătirii contractului de parteneriat public-privat;

l) anunț de intenție pentru parteneriat public-privat - documentul formal publicat de partenerul public în vederea demarării unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile prezentei legi privind contractele de parteneriat public-privat; Modificări (1)

m) document atașat anunțului de intenție sau document atașat - documentul întocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor interesați descrierea proiectului avut în vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerințele de capacitate și criteriile de selecție a investitorilor, precum și modalitatea de selecție a investitorilor interesați; Modificări (1)

n) finanțatorul proiectului public-privat - persoana fizică sau juridică care pune la dispoziția companiei de proiect mijloacele financiare necesare participării acestora la realizarea proiectului public-privat;

o) nonactive - active înregistrate numai în evidența companiei de proiect, care, chiar dacă provin de la partenerul public implicat, ca participare la proiectul de parteneriat public-privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, nu vor fi evidențiate în bilanțul contabil al acestuia;

p) încheierea contractului - procedura administrativă de intrare în vigoare a unui contract de parteneriat public-privat prin semnare și parafare;

q) durată determinată - perioadă negociată, în care se derulează contractul parteneriatului public-privat și care asigură investitorului privat recuperarea finanțării.

SECȚIUNEA a 3-a Tipuri de activități în proiectele de parteneriat public-privat

Art. 5. - Modificări (2)

În sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin diverse tipuri de contracte, în funcție de nivelul de implicare a investitorului.

Art. 6. -

(1) Prin contractele de parteneriat public-privat investitorului privat îi sunt transferate obligații ale partenerului public, cum ar fi: Modificări (1)

a) proiectarea, începând cu faza de proiect tehnic;

b) construcția;

c) dezvoltarea;

d) reabilitarea/modernizarea;

e) operarea;

f) întreținerea;

g) finanțarea.

(2) La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, în bună stare și liber de orice sarcină sau obligație, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).

(3) Partenerii pot stabili prin contractul de parteneriat public-privat și alte activități pe care să le desfășoare compania de proiect, cu condiția respectării prevederilor prezentei legi.

SECȚIUNEA a 4-a Parteneri publici

Art. 7. -

În cadrul contractului de parteneriat public-privat, autoritățile publice definite la art. 4 lit. j) sunt parteneri publici.

Art. 8. - Modificări (1)

Este partener public, în sensul prezentei legi:

a) oricare organism al statului, autoritate publică sau instituție publică, care acționează la nivel central, regional ori local;

b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care este finanțat, în majoritate, de către un partener public, astfel cum este definit la lit. a), ori de către un organism de drept public;

c) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, ce a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care se află în subordinea ori este supus controlului unui partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

d) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, ce a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care are în componența consiliului de administrație/organului de conducere ori de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia, numiți de către un partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

e) oricare asociere formată din unul sau mai mulți parteneri publici dintre cei prevăzuți la lit. a)-d).

SECȚIUNEA a 5-a Domeniu de aplicare. Excepții

Art. 9. -

Prezenta lege se aplică pentru:

a) derularea unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu obiectul prezentei legi, între un partener public și un investitor privat, ca urmare a aplicării uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevăzute de prezenta lege;

b) încheierea acordului de proiect;

c) înființarea și reglementarea funcționării companiei de proiect.

Art. 10. -

Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea unui contract de parteneriat public-privat în cazul în care se îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) contractul a fost declarat cu caracter secret de către autoritățile abilitate, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) contractelor de concesiune de lucrări publice și concesiune de servicii reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și de legislația conexă;

c) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranță și securitate națională, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) protecția unor interese de stat impune acest lucru; Modificări (1)

e) contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, și de legislația conexă;

f) contractelor de asociere în participațiune reglementate conform legii.

Art. 11. -

Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat care:

a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;

b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe destinate difuzării, de către instituții de radiodifuziune și televiziune;

c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj și conciliere;

d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operații ale partenerului public efectuate în scopul atragerii de resurse financiare și/sau de capital, precum și la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Națională a României;

e) se referă la angajarea de forță de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;

f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către partenerul public și ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, acestuia pentru propriul beneficiu. Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1)

Prezenta lege nu se aplică atunci când contractul de parteneriat public-privat este încheiat ca urmare a:

a) unui acord internațional încheiat în conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care vizează furnizarea de produse sau execuția de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, și numai dacă prin acordul respectiv a fost menționată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; Modificări (3)

b) unui acord internațional referitor la staționarea de trupe și numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;

c) aplicării unei proceduri specifice unei organizații internaționale.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Dispoziții generale
Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public privat
Condiții de inițiere și încetare a proiectului de parteneriat public privat
Contractul de parteneriat public privat
Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Organizarea activității de coordonare a proiectelor de parteneriat public privat
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...