Contractul de parteneriat public privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Contractul de parteneriat public-privat

Art. 27. - Modificări (1), Doctrină (1)

Contractul de proiect de parteneriat public-privat se încheie între partenerul public și investitorul privat, selectat cu respectarea procedurii prevăzute la art. 18 și având în vedere:

a) tipul de activități convenite potrivit prevederilor art. 6;

b) stabilirea concretă, în funcție de tipul de activități, a obligațiilor părților în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

c) valoarea negociată a investiției care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;

d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat și termenul de finalizare a acestuia;

e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabilește termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de execuție, derulare a finanțării, realizare a obiectivului public, întreținere/administrare/operare a obiectivului până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului către partenerul public;

f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proporțiilor de participare la compania de proiect și lista bunurilor de natura patrimoniului public sau privat pe care le aduc partenerii;

g) repartizarea riscurilor dintre partenerul public și partenerul privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat;

h) criteriile de performanță cu privire la îndeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;

i) clauzele de retragere din proiect;

j) penalitățile pentru situația când nu se îndeplinesc obiectivele stabilite în contract.

SECȚIUNEA 1 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat Modificări (1)

Art. 28. - Modificări (1)

(1) Partenerul public continuă negocierile cu investitorii selectați, cu respectarea dispozițiilor art. 18 lit. j)-l). În urma acestor negocieri, partenerul public emite o decizie cuprinzând lista investitorilor selectați, ierarhizați conform criteriilor stabilite prin normele proprii elaborate în baza prevederilor prezentei legi.

(2) Orice investitor interesat are posibilitatea de a contesta, la partenerul public sau în instanță, decizia privind desemnarea partenerului privat și orice alte decizii luate de acesta pe perioada derulării procedurii de atribuire, cu obligarea acestuia la depunerea unei garanții de 2% din valoarea estimată. Partenerul public este obligat să dea răspuns la contestații în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii contestației, după care procedura se va continua. Soluția dată de instanță devine obligatorie la data pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive și executorii. Modificări (1)

(3) În cazul în care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori selectați, în ordinea ierarhică a selecției, până la obținerea unui rezultat favorabil.

(4) În cazul nefinalizării unui contract de proiect de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii selecționați, partenerul public are dreptul la reluarea întregii proceduri. După caz, înainte de reluarea procedurii, partenerul public poate să refacă sau să completeze studiul de fundamentare/prefezabilitate și/sau să schimbe unele date din documentul atașat.

(5) Procedura de negociere se derulează chiar dacă se depune o singură ofertă, cu condiția ca aceasta, împreună cu documentele anexate de către investitorul privat interesat, să respecte cerințele minime impuse de anunțul de intenție și documentul atașat, elaborate de partenerul public.

(6) În condițiile în care părțile au decis continuarea proiectului de parteneriat public-privat, acestea procedează la pregătirea și negocierea termenilor și a clauzelor contractului de proiect de parteneriat public-privat.

(7) Condițiile de înființare a companiei de proiect se includ în conținutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.

SECȚIUNEA a 2-a Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat

Art. 29. - Modificări (1)

Contractul de proiect de parteneriat public-privat în formă negociată este supus, după caz, aprobării Guvernului sau autorității publice, în calitate de titulari ai dreptului de administrare a bunului care face obiectul parteneriatului public-privat. Forma finală astfel aprobată nu poate fi modificată prin acordul părților decât printr-un act de cel puțin nivelul celui prin care s-a aprobat contractul.

Art. 30. -

(1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, compania de proiect transferă, cu titlu gratuit, bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat către partenerul public, în bună stare, exploatabil și liber de orice sarcină sau obligație. Condițiile tehnice de transfer sunt definite în contractul de parteneriat public-privat. În cazul bunurilor imobile, transferul dreptului de proprietate, sub sancțiunea nulității absolute, se va face cu respectarea dispozițiilor imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile sau ale dezmembrămintelor acestuia. Doctrină (1)

(2) Proprietățile rezultate prin implementarea proiectului public-privat și terenurile ocupate de proiect, în afara bunurilor proprietate publică, și care nu pot fi înstrăinate sau grevate pot fi ipotecate, gajate și pot constitui garanții pentru finanțatorul proiectului public-privat, pe perioada de validitate a contractului.

Art. 31. - Modificări (1)

Perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat se stabilește în baza ofertei finale depuse de investitorul selectat și a negocierilor finale care au în vedere o analiză economico-financiară reală și riguroasă a proiectului, bazată pe criterii economice și în conformitate cu legislația în vigoare.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    [7] Drepturile și obligațiile părților. În cadrul contractului de parteneriat public-privat de tip PCOT partenerul public are obligația de aidentifica și defini proiectul, de arealiza studiul de fundamentare sau de prefezabilitate, de aface anunțul de intenție, de arealiza și face public documentul atașat anunțului de intenție, de astabili cuantumul, forma și modalitățile de participare la compania de proiect, de aorganiza procedurile de selecție și negociere premergătoare încheierii contractului de parteneriat public-privat, de aîncheia contractul de parteneriat public-privat și de arecepționa bunul public la sfârșitul perioadei de derulare acontractului, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 178/2010. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Dispoziții generale
Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public privat
Condiții de inițiere și încetare a proiectului de parteneriat public privat
Contractul de parteneriat public privat
Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Organizarea activității de coordonare a proiectelor de parteneriat public privat
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...