Condiții de inițiere și încetare a proiectului de parteneriat public privat | Lege 178/2010

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Condiții de inițiere și încetare a proiectului de parteneriat public-privat

SECȚIUNEA 1 Condiții de inițiere a proiectului de parteneriat public-privat

Art. 23. -

(1) Inițierea unui proiect de parteneriat public-privat aparține partenerului public.

(2) Pentru inițierea unui proiect de parteneriat public-privat, inițiatorul întocmește un studiu de fundamentare și prefezabilitate.

(3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare cad în sarcina inițiatorului.

Art. 24. - Modificări (2)

(1) Partenerul public este obligat să publice în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) și, în cazul în care valoarea proiectului depășește 5 milioane euro, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anunțul de intenție a unui proiect de parteneriat public-privat. Modificări (2)

(2) SEAP pune la dispoziția partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informații specializat, suportul tehnic necesar asigurării transparenței procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzând anunțul de intenție, etapa de selecție, etapa de negociere și atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

SECȚIUNEA a 2-a Condiții de încetare a proiectului de parteneriat public-privat

Art. 25. -

(1) Parteneriatul public-privat încetează:

a) în cazul expirării termenului contractului încheiat între partenerul public și partenerul privat;

b) în baza acordului dintre partenerul public și partenerul privat;

c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.

(2) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, investitorul privat este obligat să restituie partenerului public bunurile publice și bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, în mod gratuit și libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

(3) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat, investitorul privat este obligat să asigure continuitatea activității sau prestării serviciilor, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către partenerul public sau de către noul investitor privat, în condițiile art. 26. Modificări (1)

(4) În cazul în care partenerul privat sesizează existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau prestării serviciului de interes public, acesta notifică în termen de maximum 48 de ore acest fapt partenerului public, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau a serviciului.

(5) În cazul în care partenerul privat se retrage unilateral din contractul de parteneriat public-privat, investiția consumată până la acel moment rămâne ca participare la realizarea proiectului respectiv, compania de proiect și partenerul public neavând nicio obligație de returnare a valorii investiției respective către partenerul privat.

Art. 26. -

Până la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii de dizolvare a companiei de proiect, la încetarea contractului de parteneriat public-privat, părțile contractului de parteneriat public-privat sunt ținute de respectarea obligațiilor ce le revin potrivit legii și/sau contractului.

Acesta este un fragment din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 178/2010:
Dispoziții generale
Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public privat
Condiții de inițiere și încetare a proiectului de parteneriat public privat
Contractul de parteneriat public privat
Reguli speciale pentru înființarea companiei de proiect
Organizarea activității de coordonare a proiectelor de parteneriat public privat
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...