Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Norma tehnică feroviară "Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Uși exterioare și interioare acționate cu instalații electrice, pneumatice și electropneumatice. Cerințe de proiectare" din 15.07.2010

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 noiembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Cod NTF 56-002

Norma tehnică feroviară are caracter obligatoriu.

PREAMBUL

Prezenta normă tehnică feroviară stabilește cerințele minime privind proiectarea ușilor exterioare și interioare acționate cu instalații electrice, pneumatice și electropneumatice care echipează vagoanele de călători pentru siguranța, confortul și sănătatea călătorilor. Instalațiile de acționare care se importă, precum și instalațiile fabricate în România vor fi agrementate, respectiv omologate dacă au cel puțin performanțele echivalente cu cerințele prezentei norme tehnice feroviare. Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplică de către proiectanții și constructorii vehiculelor feroviare destinate transportului de călători, la proiectarea și fabricarea ușilor de acces și intercomunicație, a ușilor culoarului lateral și ale marilor compartimente, de către operatorii de transport feroviar la întocmirea caietelor de sarcini pentru noile tipuri de vehicule feroviare și la modernizarea celor existente, precum și de către organismele legal notificate în activitățile de avizare a documentației tehnice, certificare/omologare/agrementare tehnică și de inspecție tehnică feroviară.

La elaborarea normei tehnice feroviare s-au utilizat prevederile standardelor române care au preluat integral standardele europene și internaționale și prevederile din fișele Uniunii Internaționale a Căilor Ferate (UIC) precizate în anexa la prezenta normă tehnică feroviară. De asemenea, s-au analizat și s-a constatat că prevederile STI nr. 164/2008 și STI nr. 920/2006 acoperă parțial cerințele din sfera de aplicare a prezentei norme tehnice feroviare.

Prezenta normă tehnică feroviară este elaborată cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și respectarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

Cifrele din parantezele drepte din cuprinsul normei tehnice feroviare indică numărul de ordine al documentelor de referință menționate în anexă.

1. Generalități

1.1. Scop

Prezenta normă tehnică feroviară stabilește condițiile minime de proiectare a ușilor, dotate cu instalații electrice, pneumatice și electropneumatice de acționare a acestora, de pe materialul rulant feroviar destinat transportului de călători.

Proiectarea instalațiilor electrice, pneumatice și electropneumatice de acționare a ușilor trebuie să aibă în vedere, în principal, cerințele legate de securitate și utilizare. Suplimentar față de aceste cerințe la proiectare trebuie avută în vedere asigurarea confortului, a unei ambianțe și a unei fiabilități crescute.

1.2. Domeniul de utilizare

(1) Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplică de către proiectanții și constructorii vehiculelor feroviare destinate transportului de călători, la proiectarea și fabricarea ușilor de acces și intercomunicație, a ușilor culoarului lateral și ale marilor compartimente, cât și de către operatorii de transport feroviar, la întocmirea caietelor de sarcini pentru noile tipuri de vehicule feroviare și la modernizarea celor existente. Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se pot aplica și vehiculelor destinate transportului urban pe șine (metrou, tramvaie, vehicule feroviare ușoare).

Ușile la care se face referire în prezenta normă tehnică feroviară, dotate cu instalații electrice, pneumatice și electropneumatice de acționare, sunt:

- uși exterioare:

uși de acces;
uși de intercomunicație;

- uși interioare:

uși ale culoarului lateral;
uși ale marilor compartimente;
uși pentru toalete și WC-uri.

Alimentarea cu energie electrică a instalațiilor electrice de acționare, precum și alimentarea cu aer sub presiune pentru acționarea ușilor nu fac obiectul prezentei norme tehnice feroviare.

(2) Aplicarea prezentei norme tehnice feroviare la produsele legal comercializate în alt stat membru al Uniunii Europene este obiectul Regulamentului CE nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE. Prezenta normă tehnică feroviară nu împiedică aplicarea pe teritoriul României a specificațiilor de interoperabilitate și respectă principiul liberei circulații a subsistemelor autorizate pe baza STI în cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu art. 17 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate.

Cerințele prezentei norme tehnice feroviare nu se aplică produselor legal fabricate și/sau comercializate în alt stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori produselor legal fabricate într-un stat EFTA care este parte contractantă a acordului EEA.

1.3. Clasa de risc

Ușile exterioare ale vagoanelor de călători fac parte din categoria produselor cu clasa de risc 1A, care prin defectare antrenează o pierdere a siguranței și a securității transporturilor [1].

Ușile interioare ale vagoanelor de călători fac parte din categoria produselor cu clasa de risc 2 A, care prin defectare determină o diminuare a calității condițiilor de transport, a protecției mediului și sănătății [1].

1.4. Definiții

Pentru scopul prezentei norme tehnice feroviare, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) furnizor feroviar - orice operator economic autorizat și supravegheat din punct de vedere tehnic, care realizează și/sau furnizează produse și/sau servicii feroviare destinate a fi utilizate în activitatea de proiectare, fabricație, întreținere, reparare și exploatare a materialului rulant și a infrastructurii feroviare;

b) deținător al unui vehicul feroviar - operator economic care exploatează într-o manieră durabilă un vehicul feroviar, ca mijloc de transport, fie că este proprietarul vehiculului feroviar, fie că are drept de folosință asupra lui (închiriere, leasing);

c) beneficiar final - deținător al unui vehicul feroviar care stabilește modalitățile de introducere în revizie/reparație, precum și predarea și constatarea stării tehnice la încheierea lucrărilor de construcție sau reparație;

d) fiabilitate - probabilitatea ca un produs să poată realiza funcția cerută, în condițiile de funcționare date (prescrise) pentru o perioadă de timp dată (t2-t1);

e) mentenanță - ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și administrative, inclusiv cele de supraveghere, destinate menținerii sau repunerii unui produs într-o stare ce îi permite să îndeplinească funcțiile cerute;

f) disponibilitate - capacitatea unui produs de a fi în stare să realizeze funcția cerută, în condiții specificate, la un moment dat sau în orice moment al unui interval de timp prestabilit, presupunând că sunt asigurate resursele externe cerute;

g) confort - senzație agreabilă percepută de o persoană referitor la mediul său climatic;

h) uși exterioare - ușile care au contact permanent cu exteriorul;

i) uși interioare - ușile care nu au contact cu exteriorul.

1.5. Simboluri și abrevieri

UIC - Uniunea Internațională a Căilor Ferate;

SR - standard român;

EN - normă europeană;

SR EN - standard român care preia o normă europeană;

ISO - Organizația Internațională de Standardizare;

RIC - Regulamentul pentru utilizarea reciprocă a vagoanelor de călători în trafic internațional;

CEI - Comisia Internațională de Electrotehnică.

2. Condiții de mediu

Funcționarea ușilor exterioare și interioare și a subansamblurilor de acționare a acestora - echipamente electrice, electromecanice, pneumatice și electronice - trebuie să îndeplinească cerințele recomandate în [9].

Instalațiile electrice, pneumatice și electropneumatice de acționare a ușilor exterioare și interioare trebuie ca, în condițiile de mediu specificate, să asigure:

- funcționarea la parametrii proiectați, demonstrată prin încercări în condițiile cerute;

- calitatea protecției anticorozive alese;

- capacitatea de a suporta nivelul de vibrații și șocuri ales;

- încadrarea în valorile-limită ale sistemului de alimentare cu energie electrică și/sau cu aer sub presiune.

Pentru stabilirea claselor de condiții de mediu și a valorilor parametrilor de mediu se recomandă utilizarea următoarelor documente de referință:

- încercări în condiții climatice [9], [10], [14];

- încercări la șocuri și vibrații [10], [15];

- încercări la interferențe electromagnetice [10], [16], [17], [18];

- încercări ale sistemului de alimentare [3], [10].

Pentru încercările în condiții climatice se recomandă utilizarea prevederilor din [33], [34].

3. Componența ușilor exterioare și interioare

Ușile interioare și exterioare trebuie să aibă în componență mecanisme electrice, pneumatice sau electropneumatice, care să permită deschiderea, închiderea, blocarea și deblocarea lor în mod automat sau manual, precum și închiderea telecomandată a ușilor de acces, îndeplinind cerințele din [2]. Recomandările cuprinse în acest document de referință și în prezenta normă tehnică feroviară sunt opționale în cadrul proiectării mecanismelor ușilor.

Figura nr. 1 prezintă un exemplu de mecanism de acționare a ușilor de culoar, iar figura nr. 2 prezintă un exemplu de mecanism de acționare a ușilor de intercomunicație.

4. Cerințe generale pentru ușile exterioare și interioare

4.1. Cerințe privind securitatea transportului de călători:

a) subansamblurile din clasa de risc 1 A trebuie să îndeplinească cerințele pentru a garanta securitatea circulației la viteza maximă autorizată;

b) în poziție închisă, ușile de acces trebuie să fie dispuse în lungul peretelui lateral al vagonului și să poată fi încuiate mecanic;

c) ușile de intercomunicație trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de închidere care oferă securitate călătorului. Ușile de intercomunicație trebuie să fie prevăzute cu o încuietoare care poate fi manevrată, din interior și din exterior, cu o cheie pătrată, "mamă", de tip RIC;

d) ușa pentru culoarul lateral trebuie să aibă mânere de acționare pe ambele fețe ale ușii și se recomandă ca ușa să fie prevăzută cu o încuietoare manevrabilă de pe ambele fețe cu o cheie pătrată, "mamă", de tip RIC;

e) ușile interioare pentru vagoanele necompartimentate (marile compartimente sau saloane) trebuie să fie realizate în unul sau două canaturi, în sistem culisant, echipate cu un dispozitiv de deschidere automată. Dispozitivul trebuie conceput astfel încât ușa să nu rănească călătorii și trebuie să permită închiderea temporizată și menținerea în poziție deschisă;

f) concepția ușilor, împreună cu dispozitivele de ghidare, de închidere și, după caz, dispozitivul de încuiere și de blocare, nu trebuie să permită apariția unor defecțiuni și dereglări care pot limita utilizarea vehiculului sau să compromită securitatea transportului;

g) materialele utilizate la fabricarea instalațiilor electrice, pneumatice și electropneumatice de acționare a ușilor trebuie să fie cele prevăzute în documentația tehnică de fabricație valabilă, având modificările la zi, conform prevederilor reglementărilor în vigoare;

h) concepția și proiectarea pieselor și a subansamblurilor având clasa de risc 1 A trebuie să asigure funcționarea acestora în condiții de siguranță cel puțin până la următoarea reparație planificată.

4.2. Cerințe privind viața, sănătatea și confortul călătorilor:

a) fiecare ușă de acces trebuie echipată cu mânere de acționare și cu un dispozitiv de blocare care să împiedice deschiderea neintenționată a ușilor în parcurs;

b) ușile care se deschid spre exterior trebuie să fie prevăzute cu dublă închidere realizată de două dispozitive distincte sau de unul singur care închide în doi timpi (preliminar și principal);

c) ușile de acces laterale care se deschid spre exterior trebuie să fie proiectate, pe lângă mânere, și cu protecție împotriva blocării mâinilor pe mâner, iar pe cantul lor trebuie să fie montate garnituri elastice pentru evitarea rănirii mâinilor. Mânerele interioare și exterioare trebuie proiectate și realizate astfel încât să nu permită călătorilor să se sprijine de ele, după punerea în mișcare a trenului. Se recomandă ca mânerul de închidere/deschidere să fie montat la înălțimea de cca 900 mm deasupra podelei;

d) fața internă a ușilor de acces trebuie vopsită într-o culoare contrastantă față de suprafețele învecinate, iar pe aceasta se va inscripționa: "Nu deschideți înainte de oprirea trenului." Inscripția poate fi realizată în mai multe limbi de circulație internațională și poate fi însoțită de pictograme [35], [36];

e) ușile exterioare trebuie concepute și realizate astfel încât să asigure etanșeitate la curenții de aer, la efectele intemperiilor (ploaie, zăpadă) și un nivel de zgomot redus [2], [6];

f) pentru confortul călătorilor este recomandabil ca:

- ușile de acces să fie concepute și echipate cu un dispozitiv de ușurare a deschiderii lor;

- să se poată sesiza persoanele aflate în dreptul ușilor;

- să existe un interval de timp după care trebuie să se închidă ușa, ca urmare a acționării deschiderii ei și a trecerii unei persoane;

- să existe un semnal acustic (intermitent) și/sau luminos care să preceadă închiderea ușilor;

g) la vagoanele de călători în serviciu, ușile trebuie să fie dotate cu un dispozitiv de izolare a sistemelor electrice și pneumatice de acționare, montat la interior, pentru a permite deschiderea manuală a lor, din interior și din exterior, în caz de incendiu, deraiere sau tamponare violentă [3], [7], [8], [25];

h) ușile de intercomunicație trebuie să reziste la diferențele de presiune dinamică ce se exercită de o parte și de cealaltă a acestora la viteza maximă admisă pentru vehiculul respectiv;

i) ușile de intercomunicație trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv care împiedică deschiderea lor atunci când pasarela de trecere dintre vagoane este ridicată;

j) ușa pentru marile compartimente (saloane) trebuie să fie prevăzută cu un sistem de deschidere de siguranță, în cazul defectării sistemului automat de deschidere, prin acționarea unui buton sau a unei manete;

k) pentru protecția mediului se vor respecta prevederile legislației naționale specifice [29], [30].

4.3. Cerințe privind manevrarea și circulația vagoanelor în caz de defectare a ușilor:

a) ușile trebuie să poată fi încuiate în poziție închisă cu chei pătrate de tip RIC, din interior și din exterior. Încuietoarea trebuie să prezinte o crestătură care, în poziție verticală, semnifică "descuiat", iar în poziție orizontală semnifică "încuiat";

b) dispozitivele de închidere trebuie să fie concepute astfel încât să funcționeze de o manieră sigură în timpul utilizării și să garanteze înzăvorârea sigură (fermă) care trebuie să împiedice orice tentativă de deschidere și siguranța blocării automate a închiderii în cazul sistemului autoblocant.

4.4. Cerințe previzionale privind fiabilitatea, mentenabilitatea și disponibilitatea

4.4.1. Fiabilitatea reprezintă probabilitatea ca un sistem să îndeplinească funcțiile pentru care a fost proiectat, pentru un interval de timp determinat, fără defectări. Fiabilitatea este dată în primul rând de parametrii de construcție, impunându-se ca sistemul să fie utilizat exact pentru ceea ce a fost proiectat.

Cerințele privind fiabilitatea implică:

- analiza și previziunile fiabilității;

- planificarea fiabilității;

- culegerea și evaluarea datelor fiabilității.

4.4.2. Mentenabilitatea reprezintă capacitatea de a menține un sistem în stare de funcționare, existând posibilitatea de a fi reparat. Mentenabilitatea este condiționată de recondiționările făcute, de profesionalismul echipelor ce efectuează reparațiile, de modul în care sunt utilizate metodele și resursele prescrise pentru fiecare nivel.

Cerințele privind mentenabilitatea implică:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...