Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

O cerință expresă a unor pături largi ale societății, care este tot mai des exprimată în spațiul public, se referă la debirocratizare și simplificarea administrativă.

Un exemplu în acest sens îl constituie acordarea beneficiilor de asistență socială bazate pe testarea mijloacelor, respectiv ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru acordarea acestor 3 beneficii de asistență socială se solicită aceleași documente justificative privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia, unele familii îndeplinind concomitent condițiile de acordare pentru toate trei.

În acest context este imperios necesară adoptarea unor măsuri urgente de simplificare a modului de solicitare și acordare a acestor beneficii de asistență socială, ținând cont de faptul că se adresează unor categorii vulnerabile, principalul scop fiind acela de reducere a cheltuielilor de deplasare, precum și a eforturilor de procurare a documentelor din partea beneficiarilor.

Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi, precum și afectarea în continuare a unei mari părți a populației României care se confruntă cu fenomenul birocrației excesive.

În condițiile actuale nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare.

În absența măsurilor propuse aprobate pe calea ordonanței de urgență, nu pot fi îndepliniți nici indicatorii de rezultate prevăzuți în cadrul Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011, ratificat prin Legea nr. 68/2012, îndeplinirea acestor indicatori făcând posibilă acordarea unei tranșe din acest împrumut de 500 milioane euro.

Modificările legislative în domeniul beneficiilor de asistență socială au determinat creșterea numărului de beneficiari și a sumelor destinate plății drepturilor aprobate, în special în ultimele 2 luni ale anului 2016, depășind estimarea luată în calcul la rectificările bugetare aprobate până în prezent. Pentru asigurarea plății acestor drepturi de alocații pentru copii, indemnizații pentru creșterea copilului, ajutoare sociale, alocații pentru susținerea familiei, este necesar un aport suplimentar de fonduri în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, care să permită achitarea integrală a drepturilor stabilite și a celor nou-intrate în plată în cursul lunii decembrie 2016. Aceasta reprezintă o situație extraordinară pentru a cărei soluționare se impune crearea cadrului legal necesar pentru a se putea utiliza fonduri disponibile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor școlare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a stimulentului educațional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului național de protecție socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional, precum și veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată."

2. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) și (52), cu următorul cuprins:

"

(51) În situația în care familia asigură creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 18 ani, se completează o singură cerere, atât pentru solicitarea ajutorului social, cât și pentru solicitarea alocației pentru susținerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(52) În situația în care solicitarea ajutorului social și/sau, după caz, a alocației pentru susținerea familiei se realizează în perioada prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, se completează o singură cerere, care include și solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței prevăzut de respectiva ordonanță de urgență."

3. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) În vederea verificării informațiilor declarate de titular privind veniturile supuse impozitului pe venit, primarul solicită organului central fiscal în a cărui rază teritorială se află situată primăria eliberarea unui document care să ateste situația veniturilor persoanelor din familia/familiile solicitantă/solicitante, în conformitate cu art. 69 alin. (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(22) Verificarea prevăzută la alin. (2) se efectuează și în vederea îndeplinirii condițiilor de acordare a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței, în situația în care acestea au fost solicitate odată cu ajutorul social."

4. La articolul 11, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului social și/sau, după caz, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței."

5. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În situația prevăzută la art. 9 alin. (51) și (52), dispoziția primarului conține și stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și/sau la ajutorul pentru încălzirea locuinței."

6. La articolul 131, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În situația prevăzută la art. 9 alin. (51), decizia directorului agenției teritoriale conține și stabilirea plății alocației pentru susținerea familiei."

7. La articolul 131 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) lista cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social."

8. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care modificările nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 10 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifică."

9. Articolul 141 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 141. -

(1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. În situația în care beneficiarii de ajutor social sunt și beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ancheta socială se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistență socială acordate.

(2) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (1), devin aplicabile prevederile art. 11 alin. (6).

(3) În cazul în care în urma anchetei prevăzute la alin. (1) se constată situații ce conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispoziție scrisă."

10. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Pentru menținerea dreptului la ajutorul social, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare, se verifică lunar dacă au încheiat un contract individual de muncă, că nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de către agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

(2) Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă și inspectoratul teritorial de muncă transmit agenției teritoriale, lunar, situația nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională.

(3) Pentru întocmirea situațiilor prevăzute la alin. (2), agențiile teritoriale, pe baza situațiilor transmise de primar în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3), în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, au obligația de a transmite lunar, în format electronic, atât la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, cât și la inspectoratul teritorial de muncă, lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.

(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listei prevăzute la alin. (3), agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă și inspectoratul teritorial de muncă transmit agenției teritoriale situația nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu cele care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională.

(5) Modalitatea de colaborare și schimbul de informații între agențiile teritoriale și agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, respectiv între agențiile teritoriale și inspectoratele teritoriale de muncă, în vederea aplicării prevederilor alin. (2)-(4) și realizării atribuțiilor ce le revin potrivit prevederilor legale, se stabilesc prin protocol încheiat la nivel central între Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv între Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Inspecția Muncii.

(6) Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage suspendarea plății ajutorului social.

(7) Refuzul repetat de 3 ori al unui loc de muncă oferit și/sau de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională conduce la încetarea dreptului la ajutorul social."

11. Articolul 162 se abrogă.

12. Articolul 163 se abrogă.

13. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Dispozițiile primarului prevăzute la art. 13, art. 14 alin. (3) și art. 141 alin. (3) se comunică agenției teritoriale în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3), pe bază de borderou."

14. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Plata ajutorului social se poate suspenda numai prin decizie a directorului executiv, în următoarele situații:

a) în situația în care agenția teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar, prevăzute la art. 131 alin. (3) lit. a)-c), că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;

b) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate pentru titularul ajutorului social;

c) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componența familiei sau a veniturilor beneficiarilor;

d) în situația în care pe baza informațiilor transmise de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și de inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit art. 15, se constată că persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au încheiat un contract de muncă sau au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite.

(2) Plata ajutorului social se suspendă, în condițiile alin. (1), începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), directorul agenției teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuiește familia sau persoana singură verificarea situației sau, după caz, dispune efectuarea de verificări de către inspectorii sociali de la nivelul agenției teritoriale.

(4) După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, din oficiu, după caz, în același cuantum sau în cuantum modificat, dacă cele constatate nu conduc la încetarea dreptului."

15. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Efectuarea obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) în luna următoare celei în care s-a produs suspendarea efectivă a plății are ca efect reluarea plății drepturilor începând cu luna următoare."

16. La articolul 20 alineatul (1), literele b), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) în cazul în care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate și în termen de 3 luni de la data suspendării plății nu au fost îndeplinite obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (2);

. . . . . . . . . .

d) în cazul în care pe parcursul acordării dreptului la ajutorul social beneficiarii refuză să furnizeze informații cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 141 alin. (2);

e) în cazul în care se constată situația prevăzută la art. 15 alin. (7)."

17. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziție scrisă a primarului. În situația de încetare prevăzută la alin. (1) lit. e) agenția teritorială are obligația de a comunica primarului înregistrarea situației prevăzute la art. 15 alin. (7), în vederea emiterii dispoziției de încetare a dreptului."

18. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor social se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul general de prescripție prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de către agenția teritorială, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015.

(3) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului, aceste sume putând fi recuperate și din alte drepturi plătite de agenția teritorială. În situația în care titularul refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar."

19. La articolul 281, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligației prevăzute la art. 14 alin. (1)."

20. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Ajutoarele reglementate prin prezenta lege reprezintă o formă de sprijin cu destinație specială, acordată din bugetul de stat, și nu se iau în considerare la stabilirea obligațiilor legale de plată sau a altor beneficii de asistență socială și se supun executării silite numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum și în situația prevăzută la art. 21 alin. (3)."

Art. II. -

Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...