Curtea Constituțională

Decizia nr. 121/1996 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 166 alin. (3) din Legea învățământului nr. 84/1995

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 mai 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Deleanu - președinte
Costică Bulai - judecător
Lucian Stângu - judecător
Raul Petrescu - procuror
Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 166 alin. (3) din Legea învățământului nr. 84/1995, invocată de Societatea Comercială "Aletheia" - S.A. Bistrița și de Asociația "Aletheia Privatizare" Bistrița.

La apelul nominal au răspuns Societatea Comercială "Aletheia" - S.A. Bistrița și Asociația "Aletheia Privatizare" Bistrița, reprezentate de domnul consilier juridic Vrânceanu Mircea Viorel, în baza delegațiilor depuse la dosar, lipsă Inspectoratul Școlar al Județului Bistrița-Năsăud și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, ambele legal citate.

Față de declarația părților că nu au cereri de formulat, președintele completului de judecată acordă cuvântul în fond reprezentantului acestora, care pune concluzii de admitere a excepției de neconstituționalitate a art. 166 alin. (3) din Legea nr. 84/1995 sau de a se constata că aceste dispoziții sunt neconstituționale în măsura în care se aplică societăților comerciale pe acțiuni cu capital integral privat. În motivarea excepției, pentru care depune și note scrise, se susține că aplicarea dispozițiilor art. 166 alin. (3) din Legea nr. 84/1995 societăților pe acțiuni cu capital integral privat ar constitui o adevărată naționalizare; or, singura limitare constituțională adusă dreptului de proprietate privată o reprezintă exproprierea pentru cauză de utilitate publică, potrivit art. 41 alin. (3) din Constituție. Invocă, în acest sens, deciziile Curții Constituționale nr. 4/1992, nr. 3/1993, nr. 23/1993, nr. 127/1994 și nr. 134/1994.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere în parte a excepției de neconstituționalitate a art. 166 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, întrucât aplicarea acestor prevederi societăților comerciale cu capital integral privat contravine dispozițiilor art. 41 alin. (3) din Constituție. Menționează că își însușește propunerea de la pagina 4, ipoteza a doua, din raportul întocmit de judecătorul-raportor.

Președintele completului declară dezbaterile încheiate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține:

Prin Încheierea din 4 martie 1996, pronunțată în Dosarul C nr. 7.569/1996, Judecătoria Bistrița a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 166 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, ridicată de Societatea Comercială "Aletheia" - S.A. Bistrița și de Asociația "Aletheia Privatizare" Bistrița.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată că în urma privatizării prin metoda MEBO, Societatea Comercială "Aletheia" - S.A. Bistrița a devenit societate comercială cu capital privat, înainte de intrarea în vigoare a Legii învățământului. În această situație, reintegrarea, fără plată, în patrimoniul Inspectoratului Școlar al Județului Bistrița-Năsăud a imobilelor dobândite echivalează cu o veritabilă expropriere.

Exprimându-și opinia, Judecătoria Bistrița apreciază că prevederile art. 166 alin. (3) din Legea învățământului nr. 84/1995 încalcă dispozițiile constituționale ale art. 135 alin. (1) și (2), potrivit cărora statul ocrotește proprietatea publică sau privată, și ale art. 41 alin. (2) și (3) privind garantarea dreptului de proprietate și egala ocrotire a proprietății private, indiferent de titular. Instanța de judecată consideră că "reintegrarea în patrimoniul Ministerului Învățământului a imobilelor aflate în patrimoniul unor societăți comerciale la care statul român nu mai are calitatea de acționar la data intrării în vigoare a Legii învățământului nr. 84/1995 ar trebui să se facă după o dreaptă și prealabilă despăgubire".

În vederea soluționării excepției de neconstituționalitate, au fost solicitate, în baza art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, puncte de vedere Guvernului și celor două Camere ale Parlamentului.

În punctul de vedere al Guvernului se consideră că prevederile art. 166 alin. (3) din Legea învățământului nr. 84/1995 sunt constituționale în măsura în care se referă la imobilele proprietatea statului care sunt cuprinse în patrimoniul societăților comerciale cu capital majoritar de stat. Trecerea unor bunuri din proprietatea privată a statului și a unităților sale administrativ-teritoriale în proprietatea publică a acestora se poate face numai în condițiile în care statul și entitățile sale administrativ-teritoriale au în proprietate bunurile pe care le transmit în proprietatea publică. Guvernul consideră, de asemenea, că, în speță, întrucât societatea comercială este în întregime privatizată, nu îi sunt aplicabile dispozițiile cuprinse în partea finală a alin.(3) al art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995.

Camera Deputaților și Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților, dispozițiile art. 166 alin. (3) din Legea învățământului nr. 84/1995, raportate la prevederile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, reține:

Curtea constată că este competentă să soluționeze excepția de neconstituționalitate invocată.

Art. 166 alin. (3) din Legea învățământului nr. 84/1995 prevede: "(3) Baza materială aferentă procesului de instruire și educație menționată la alin. (2) și realizată din fondurile statului sau din fondurile instituțiilor și întreprinderilor de stat, în perioada anterioară datei de 22 decembrie 1989, se reintegrează în patrimoniul Ministerului Învățământului, al instituțiilor și unităților de învățământ și de cercetare științifică din sistemul învățământului de stat. De asemenea, se reintegrează și imobilele ce au aparținut Ministerului Învățământului și care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, au trecut în patrimoniul unor societăți comerciale. Reintegrarea se face fără plată, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi".

Dispozițiile din partea finală a alin. (3) al art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, care stabilesc că în patrimoniul Ministerului Învățământului se reintegrează și imobilele care au aparținut acestuia și care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, au trecut în patrimoniul unor societăți comerciale, sunt constituționale în măsura în care această reintegrare privește numai societățile comerciale la care statul deține majoritatea capitalului social. Aceasta, deoarece trecerea unor bunuri din proprietatea privată a statului și a unităților sale administrativ-teritoriale în proprietarea publică a acestora se poate face numai în condițiile în care statul și entitățile sale administrativ-teritoriale au în proprietate bunurile pe care le transmit în proprietatea publică.

Rezultă că prevederile art. 166 alin. (3) din Legea învățământului nr. 84/1995 nu pot dispune trecerea fără plată în proprietatea publică a statului a unor imobile intrate legal, pe calea privatizării, în proprietatea exclusivă a unor persoane juridice de drept privat. O asemenea operațiune se poate face, potrivit art. 41 alin. (3) din Constituție, numai prin expropriere, pentru o cauză de utilitate publică, stabilită, potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

Cât privește speța de față, în raport cu cele arătate, revine instanței de drept comun corecta aplicare a legii, în sensul de a stabili dacă, la data publicării Legii învățământului nr. 84 din 24 iulie 1995 în Monitorul Oficial al României, Societatea Comercială "Aletheia" - S.A. Bistrița îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru privatizare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A. c), al art. 25 și al art. 26 din Legea nr. 47/1992,

C U R T E A

În numele legii

D E C I D E:

Admite în parte excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Comercială "Aletheia" - S.A. Bistrița și de Asociația "Aletheia Privatizare" Bistrița în Dosarul C nr. 7.569/1995 al Judecătoriei Bistrița și constată că prevederile art. 166 alin. (3) din Legea învățământului nr. 84/1995 sunt consituționale numai în măsura în care reintegrarea, fără plată, a bazei materiale aferente procesului de instrucție și educație se referă la imobilele din patrimoniul societăților comerciale la care statul deține majoritatea capitalului social, nu și la imobilele aparținând societăților comerciale care s-au privatizat în condițiile legii.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din 16 octombrie 1996.

PREȘEDINTE,
prof. univ. dr. Ioan Deleanu

Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

;
se încarcă...