Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 4 alin. (1) pct. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 13 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Referatul de aprobare al Direcției organizare și politici salariale nr. Cs.A. 9.806 din 16 septembrie 2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Normativele de personal pentru asistența medicală spitalicească pe categorii de personal și tipuri de activități sunt prevăzute în anexele nr. 1-11, ce fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Normarea personalului din secțiile și compartimentele cu paturi de anestezie și terapie intensivă și de terapie intensivă se realizează conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății, interimar, nr. 1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, cu completările ulterioare.

Art. 3. -

Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale din unitățile sanitare este prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare.

Art. 4. -

Normarea personalului din centrele de sănătate mintală se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 375/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de sănătate mintală.

Art. 5. -

Normarea personalului din structurile de primire urgență - UPU-SMURD, UPU și CPU - se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între limita minimă și maximă, se stabilește de managerul fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.

(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) determinat potrivit normativului de personal la limita minimă poate fi majorat la propunerea motivată a direcției de sănătate publică sau a unităților sanitare, în funcție de subordonare, cu aprobarea Ministerului Sănătății, respectiv la propunerea motivată a unităților sanitare, cu aprobarea Primăriei Municipiului București/autorităților administrației publice locale, pentru spitalele din rețeaua autorităților administrației publice locale, în condițiile legii, și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri și cheltuieli al fiecărei unități sanitare publice.

Art. 7. -

(1) Numărul de posturi determinat potrivit cap. I din anexa nr. 9 poate fi majorat cu 15% pentru spitalele care au 800 de paturi și peste.

(2) Pentru spitalele care au mai puțin de 51 de paturi, normativul de personal prevăzut în anexa nr. 9 pct. 1 este diminuat cu 30%.

(3) Competența de majorare a numărului de posturi potrivit prevederilor alin. (1) revine managerului cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri și cheltuieli al fiecărei unități sanitare publice.

(4) Repartizarea numărului de posturi pe compartimentele funcționale potrivit prevederilor alin. (2) este de competența managerului.

(5) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar-sanitar excedentar poate fi redistribuit potrivit competenței profesionale în cadrul altor structuri din cadrul unității sanitare unde încadrarea cu personal este sub limita medie a normativului.

Art. 8. -

Un procent de 10% din numărul de posturi stabilit potrivit normativului, pe tipuri de unități sanitare, potrivit cap. I din anexa nr. 9, poate fi redistribuit de managerul unității, pe compartimente funcționale, în funcție de particularitățile existente în organizarea și funcționarea unității sanitare publice.

Art. 9. -

În funcție de cheltuielile de personal prevăzute în bugetul anual de venituri și cheltuieli, prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (1) și de la numărul de posturi stabilit potrivit cap. I din anexa nr. 9, unitățile sanitare publice pot utiliza un număr mai mic de posturi, pe perioade determinate, cu acordul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, afiliate federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art. 10. -

Ordonatorul de credite al unității sanitare publice are obligația ca la ocuparea posturilor să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetul anual de venituri și cheltuieli.

Art. 11. -

Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexele nr. 1-7 se abrogă.

2. Anexele nr. 9, 16 și 17 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 12-14.

Art. 12. -

Orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art. 13. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, Primăria Municipiului București/autoritățile administrației publice locale, unitățile sanitare publice cu personalitate juridică din rețeaua Ministerului Sănătății și din rețeaua autorităților administrației publice locale vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 14. -

Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

București, 16 septembrie 2010.

Nr. 1.224.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență (1)

NORMATIVE DE PERSONAL
pentru asistența medicală spitalicească

A. Medici și personal sanitar mediu

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
1. Asistență la paturi număr de paturi/1 post 5-15 8-12 (pe tură)
2. Posturi fixe generale1) număr de paturi/post 15-30 9-22 (pe tură)
3. Secții sau compartimente pentru transplant de organe număr de paturi/1 post 3-5 1-3 (pe tură)
4. Secții și compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă și a vaselor mari, chirurgie vasculară, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară număr de paturi/1 post 4-6 2-4 (pe tură)
5. Secții și compartimente de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă, arși, neonatologie, toxicologie clinică număr de paturi/1 post 3-5 1-3 (pe tură)
6. Compartimente de urmărire postoperatorii, de terapie intensivă, terapie acută număr de paturi/1 post 3-5 2-4 (pe tură)
7. Secții și compartimente de neurologie, de recuperare neurologică, neuropsihomotorie neuromotorie și neuromusculară, îngrijiri paliative număr de paturi/1 post 10-12 4-8 (pe tură)
8. Activități medicale de înaltă performanță:
a) culturi de țesuturi număr de posturi/unitate - 2
b) genetică medicală număr de posturi/unitate 1 3
c) imunologie și alergologie număr de posturi/unitate 1 3
d) enzimologie număr de posturi/unitate - 3
e) endoscopie exploratorie număr de posturi/unitate 1 3
f) angiografie și cateterism cardiac număr de posturi/unitate 2 4
g) explorări funcționale în specialitățile: cofochirurgie, chirurgie cardiovasculară, toraco- pulmonară, urologie, neurochirurgie număr de posturi/unitate - 4
h) medicină nucleară (radioizotopi) număr de posturi/aparat/tură 1 2
i) terapie prin hiperbarism număr de posturi/unitate - 4
j) operații endoscopice număr de posturi/unitate - 3
k) terapie cu energii înalte număr de posturi/aparat/tură 1 3
l) medicină experimentală număr de posturi/unitate - 3
9. Serviciu de anatomie patologică2) număr de paturi/1 post 100-200 50-100
10. Aparatură de laborator de înaltă performanță: tomograf, angiograf, PET, RMN etc. număr de posturi/aparat 1/tură 1/tură
11. Unități sanitare fără personalitate juridică ce funcționează în structura spitalelor și acordă servicii medicale de specialitate ambulatorie:
a) dispensare TBC număr de locuitori/post 50.000 25.000
b) cabinet de stomatologie urgență număr de posturi/cabinet 1/tură 1/tură

B. Alt personal

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist număr de paturi/1 post 40-50 20-30
2. Psiholog, logoped, sociolog asistent social6):
a) asistență la paturi număr de posturi/unitate 1 1
b) spitale de pediatrie număr de posturi/unitate
- până la 200 de paturi 1 1
- peste 200 de paturi 2 1
c) secții și compartimente de bolnavi psihici, de neurochirurgie, de neuropsihiatrie infantilă și de oncologie număr de paturi/1 post 70-90 -
d) chirurgie maxilo-facială și chirurgie funcțională ORL număr de paturi/1 post 40-60 -
e) secții sau compartimente de nou-născuți, pediatrie, obstetrică ginecologie număr de posturi/secție, compartiment 1 -
3. Asistent social din secții sau compartimente de nou- născuți, pediatrie, obstetrică-ginecologie îngrijiri paliative6) număr de posturi secție/compartiment - 1
4. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/sală de kinetoterapie3) 1/tură -
5. Fizician, fizician medical:
a) medicină nucleară (radioizotopi) număr de posturi/unitate de lucru 1 -
b) terapii cu energii înalte număr de posturi/unitate de lucru 1 -
c) betatron număr de posturi unitate de lucru 1 -
6. Farmacist4):
- farmacia cu circuit închis număr de paturi/1 post 110-170 40-60

C. Personal auxiliar sanitar

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Personal auxiliar
I. Infirmiere:
a) pentru asistența la paturi număr de paturi/1 post 20-25 (pe tură)
b) secții și compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă și a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă, toxicologie clinică, chirurgie cardiovasculară număr de paturi/1 post 6-10 (pe tură)
c) secții și compartimente de transplant de organe, arși, cardiologie intervențională, terapie intensivă număr de paturi/1 post 2-6 (pe tură)
d) secții și compartimente de neurologie, de recuperare pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie, neuromotorie, neuromusculară, recuperare, medicină fizică și balneologie, îngrijiri paliative, terapie acută, compartimente de îngrijire postoperatorie număr de paturi/1 post 4-8 (pe tură)
e) săli de operație număr de posturi/sală 1 (pe tură)
II. Spălătorese Kg lunar/1 post 600-800
III. Îngrijitori:
a) pentru curățenie număr de m2/1 post 250-300
b) farmacii număr de posturi/farmacie 1
IV. Brancardieri5) număr de paturi/1 post 40-60 (pe tură)
V. Garderobier număr de posturi/garderobă
- unități sanitare până la 400 de paturi 1/tură
- unități sanitare peste 400 de paturi 2/tură

1) La posturi fixe generale se includ următoarele activități și locuri de muncă: laboratorul de radiologie și imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcționale, sălile de operație, sălile de nașteri, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare și statistică medicală, camera de gardă - cabinete medicale interdisciplinare, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie medicală desfășurată de bioingineri medicali etc.

2) În unitățile sanitare cu mai puțin de 100 de paturi se normează câte un post de medic și câte un post de asistent medical pe unitate.

3) Spațiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puțin 8 m2.

4) În unitățile sanitare cu mai puțin de 110 paturi se normează un post de farmacist pe unitate.

5) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesități.

6) Funcția de asistent social se normează pentru tipurile de spitale din prezenta anexă care au în structură secții sau compartimente de nou-născuți și/sau pediatrie cu respectarea ordinului ministrului sănătății pentru eficientizarea activității de asistență socială desfășurată în cadrul unităților sanitare care au în structură secții de nou-născuți și/sau de pediatrie.

Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secțiile și compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activității, tură sau tură-contratură.

Pentru compartimentul de evaluare și statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în această structură.

ANEXA Nr. 2

NORMATIVE DE PERSONAL
în unitățile de epurare extrarenală

Nr. crt. Tipul unității Numărul de posturi de personal
Categoria de personal
I. Stațiile de dializă cu până la 8 aparate
1. Medic nefrolog1) 1 post/tură
2. Psiholog 1 post/stație
3. Asistent medical 1 post/aparat/tură
4. Infirmieră 2 posturi/tură
5. Îngrijitoare 1 post/tură
6. Subinginer sau tehnician 1 post/tură
7. Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice 1 post/tură
8. Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist) 1 post/tură
9. Statistician medical (pentru stațiile cu mai mult de 30 de bolnavi tratați) 1 post/stație
II. Centrul de dializă cu peste 8 aparate
1. Medic nefrolog1) 1 post/5 aparate2)
2. Medic anestezie și terapie intensivă 1 post/centru
3. Medic chirurgie vasculară 1 post/centru
4. Psiholog 1 post/centru
5. Asistent medical 1 post/2 aparate/tură
6. Asistent dietetician 1 post/centru
7. Infirmieră 1 post/9 aparate/tură
8. Îngrijitoare 1 post/9 aparate/tură
9. Inginer aparatură medicală sau subinginer3) 1 post/centru
10. Tehnician aparatură medicală 1 post/10 aparate/tură
11. Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice 1 post/tură
12. Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist) 1 post/tură
13. Statistician medical 1 post/centru
14. Muncitor necalificat pentru transport, încărcare-descărcare substanțe 1 post/tură
III. Compartimentul de dializă peritoneală
1. Medic nefrolog (competență în dializă) 1 post/compartiment
2. Asistent medical 1 post/10 pacienți tratați prin dializă peritoneală
3. Asistent medical 1 post/compartiment/tură
4. Infirmieră 1 post/tură
5. Îngrijitoare 1 post/tură

1) Sau medic primar ori specialist medicină internă, pediatrie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, anestezie și terapie intensivă, cu competență în dializă.

2) În cazul în care normarea posturilor de medici în raport cu numărul de aparate nu asigură toate turele, se normează câte un post de medic pentru fiecare tură.

3) Cu diplomă de licență și curs de formare profesională în domeniul aparaturii medicale.

ANEXA Nr. 3

NORMATIVE DE PERSONAL
pentru unități, secții și compartimente de cronici

A. Medici și personal sanitar mediu

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
1. Unități, secții și compartimente de cronici:
a) asistență la paturi număr de paturi/1 post 18-25 12-20 (pe tură)
b) posturi fixe generale1) număr de posturi/unitate 2 -
număr de paturi/1 post - 222) (pe tură)

B. Alt personal

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist număr de posturi/unitate 1 1
2. Psiholog, logoped, sociolog număr de posturi/unitate 1 -
3. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut3) număr de posturi/unitate 1/unitate/tură -
4. Farmacist:
- farmacia cu circuit închis număr de posturi/unitate 1 2

C. Personal auxiliar sanitar

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Personal auxiliar
I. Infirmiere:
a) asistență la paturi număr de paturi/1 post 8-10 (pe tură)
II. Spălătorese kg lunar/1 post 600-800
III. Îngrijitori număr de m2/1 post 200-300
IV. Brancardieri număr de posturi/unitate 1/tură

1) La posturi fixe generale se includ următoarele activități și locuri de muncă: laboratorul de radiologie și imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare și statistică medicală, camera de gardă, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie desfășurată de bioingineri medicali etc.

2) Spațiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puțin 8 m2.

3) Pentru sanatoriile cu mai puțin de 80 de paturi se normează un post de farmacist și un post de asistent medical profil farmacie pe unitate.

Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secțiile și compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activității, tură sau tură-contratură.

Pentru compartimentul de evaluare și statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în această structură.

ANEXA Nr. 4

NORMATIVE DE PERSONAL
pentru sanatorii și preventorii

A. Medici și personal sanitar mediu

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
1. Sanatorii:
a) asistență la paturi număr de paturi/1 post 30-45 20-30 (pe tură)
b) posturi fixe generale1) număr de paturi/1 post 60-70 60-70 (pe tură)
2. Preventorii număr de paturi/1 post 70-100 30-50 (pe tură)

B. Alt personal

Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist:
- sanatorii număr de paturi/1 post 80-120 80-120
2. Psiholog, logoped, sociolog:
a) sanatorii număr de posturi/unitate 1 -
b) preventorii număr de posturi/unitate 1 -
3. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/sală de kinetoterapie2) 1/tură -
4. Farmacist3):
- farmacia cu circuit închis număr de paturi/1 post 80-150 80-120

C. Personal auxiliar sanitar

Nr. crt. Tipul de unitate sanitară Criteriul de normare Număr de posturi
I. Infirmiere
1. Sanatorii:
- adulți număr de paturi/1 post 40-50 (pe tură)
- copii număr de paturi/1 post 20-25 (pe tură)
2. Preventorii:
- adulți număr de paturi/1 post 45-50 (pe tură)
- copii număr de paturi/1 post 25-35 (pe tură)
II. Îngrijitoare număr de m2/1 post 200-300
III. Spălătorese kg lunar/1 post 600-800

1) La posturi fixe generale se includ următoarele activități și locuri de muncă: laboratorul de radiologie și imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare și statistică medicală, camera de gardă, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie medicală desfășurată de bioingineri medicali etc.

2) Un post se va încadra cu asistent social.

3) Numai pentru unitățile care au încadrat medic în specialitatea medicină fizică, balneologie și recuperare medicală.

Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secțiile și compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activității, tură sau tură-contratură.

Pentru compartimentul de evaluare și statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în această structură.

ANEXA Nr. 5

NORMATIVE DE PERSONAL
pentru servicii județene/cabinete de medicină legală

Nr. crt. Categoria de personal Criteriul de normare Normativ
I. Serviciile județene de medicină legală
1. Medici număr de locuitori/1 post 1/75.000
2. Alt personal cu pregătire superioară de specialitate număr de locuitori/1 post 1/100.000
3. Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare număr de locuitori/1 post 1/50.000
4. Autopsieri număr de locuitori/1 post 1/100.000
5. Brancardieri număr de posturi/unitate 1 post/tură
II. Cabinete de medicină legală
1. Medici număr de posturi/cabinet 1 post/cabinet
2. Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare număr de posturi/cabinet 1 post/cabinet

NOTE:

1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curățenie: 1 post la 250-300 m2.

2. În categoria "Alt personal cu pregătire superioară de specialitate" se includ farmaciști, chimiști, biochimiști, biologi, psihologi etc.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...