Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedurile și condițiile de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 15.09.2010

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 septembrie 2010 până la 23 iunie 2016, fiind abrogat prin Ordin 1849/2016 și înlocuit de Procedură 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. În înțelesul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) atestat - documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea unității de comercializare sau a depozitului angro care desfășoară activități de comercializare cu produse energetice;

b) autoritate competentă - direcția pentru accize și operațiuni vamale județeană sau a municipiului București în a cărei arie de competență este situată/situat unitatea de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicită înregistrarea;

c) produse energetice - produsele prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

d) spațiu de comercializare - locul special amenajat prin care produsele energetice pot fi comercializate în sistem en detail;

e) unitatea de comercializare - structura organizatorică (sucursală/punct de lucru/sediu secundar) a operatorului economic prin care sunt comercializate în sistem angro produsele energetice, fără depozitarea acestora;

f) depozit angro - locul special amenajat prin care produsele energetice cu accize plătite pot fi depozitate și comercializate în sistem angro.

2. Intră sub incidența procedurii de înregistrare:

2.1. operatorii economici care comercializează și/sau depozitează ori intenționează să comercializeze și/sau să depoziteze în sistem angro produse energetice;

2.2. operatorii economici care comercializează sau intenționează să comercializeze în sistem en detail produse energetice.

3. Înregistrarea activității de comercializare și/sau de depozitare în sistem angro de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare depozit angro, prin depunerea formularului "Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare și/sau depozitare angro de produse energetice", conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare și/sau depozitare angro.

4. Înregistrarea activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare unitate de comercializare, prin depunerea formularului "Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice", conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare en detail.

5. Cererea de comercializare și/sau depozitare angro, respectiv cererea de comercializare en detail, însoțite de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 6, se depun la autoritatea competentă.

6. Pentru a primi atestatul de comercializare, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

6.1. operatorii economici prevăzuți la pct. 2.1 care comercializează în sistem angro produse energetice, fără a le depozita, au obligația îndeplinirii următoarelor condiții, la data la care depun cererea și pe perioada comercializării sau a depozitării produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare:

a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condițiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) societatea nu este declarată inactivă fiscal;

c) societatea nu are datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală;

6.2. operatorii economici prevăzuți la pct. 2.1 care comercializează și/sau depozitează în sistem angro produse energetice sau intenționează să le comercializeze și să le depoziteze au obligația îndeplinirii următoarelor condiții, la data la care depun cererea și pe perioada comercializării sau a depozitării produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare:

a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, activitatea de comercializare și/sau de depozitare în sistem angro de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condițiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) societatea nu este declarată inactivă fiscal;

c) societatea nu are datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală;

d) depozitul angro trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic. Îndeplinirea condiției va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică și certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate;

e) depozitul angro trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanți, care să permită monitorizarea mișcării produselor energetice și determinarea în orice moment a cantităților intrate, ieșite, precum și a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic și furnizor;

f) depozitul angro trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a rezervoarelor și a zonelor de descărcare/încărcare prin dispozitive speciale, după caz. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcționeze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncționare a depozitului angro, chiar și în condițiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua de distribuție;

g) să dețină spații de depozitare corespunzătoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;

6.3. operatorii economici prevăzuți la pct. 2.2 au obligația îndeplinirii următoarelor condiții, la data la care depun cererea și pe perioada comercializării produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare:

a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condițiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) societatea nu este declarată inactivă fiscal;

c) societatea nu are datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală;

d) spațiul de comercializare trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic, cu excepția skidurilor GPL. Îndeplinirea condiției va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică și certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate;

e) spațiul de comercializare trebuie să fie dotat cu rigle gradate și pompe de distribuție de carburanți, verificate metrologic. Îndeplinirea condiției va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică, aflat în perioada de valabilitate;

f) spațiul de comercializare trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu pompele de distribuție de carburanți și aparatele de marcat electronice fiscale, care să permită monitorizarea mișcării produselor energetice și determinarea în orice moment a cantităților intrate, ieșite, precum și a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic și furnizor. Prin excepție, spațiile de comercializare dotate cu sisteme electronice pentru vânzare exclusivă în baza cardurilor magnetice de identificare trebuie să fie dotate cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanți, care să permită monitorizarea mișcării produselor energetice și determinarea în orice moment a cantităților intrate, ieșite, precum și a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic și furnizor. Operatorul economic trebuie să pună la dispoziția autorității competente un card de control care să permită monitorizarea mișcării produselor energetice și determinarea în orice moment a cantităților intrate, ieșite, precum și a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic și furnizor;

g) spațiul de comercializare GPL trebuie să dețină obligatoriu avizul de instalare și funcționare emis de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) pentru deținătorii/utilizatorii de skiduri GPL. În situația în care reglementările tehnice ale instalației GPL stipulează autorizarea și verificarea tehnică prin directive europene, instalația GPL se supune regimului de autorizare și verificare tehnică ISCIR numai dacă prin această cerință nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile. Personalul de deservire al unității de comercializare GPL trebuie să fie autorizat ISCIR;

h) spațiul de comercializare trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a zonelor de descărcare în rezervoare. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcționeze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncționare a spațiului de comercializare, chiar și în condițiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua de distribuție.

7. Verificarea metrologică a rezervoarelor, riglelor gradate și a pompelor de distribuție de carburanți se efectuează de Biroul Român de Metrologie Legală sau de laboratoare autorizate de acesta.

8. Documentele menționate la pct. 6 se depun în copie certificată conform cu originalul și ștampilată de operatorul economic.

9. Autoritatea competentă efectuează cercetări la fața locului pentru a verifica realitatea informațiilor furnizate în cererea de comercializare și/sau depozitare angro/cererea de comercializare en detail și în documentația anexată. Dispozițiile art. 57 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile pct. 55.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004, sunt aplicabile în mod corespunzător.

10. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici și a datelor constatate prin cercetarea la fața locului se va întocmi un referat care va conține obligatoriu următoarele informații:

a) datele de identificare ale operatorului economic;

b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condițiilor prevăzute la pct. 6;

c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de comercializare și/sau de depozitare angro/en detail.

11. În cazul aprobării cererii de comercializare și/sau depozitare angro, autoritatea competentă va emite "Atestatul de înregistrare pentru comercializare și/sau depozitare angro de produse energetice", conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare și/sau depozitare angro.

12. În cazul aprobării cererii de comercializare en detail, autoritatea competentă va emite "Atestatul de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice", conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare en detail.

13. Atestatul de comercializare și/sau depozitare angro/Atestatul de comercializare en detail se comunică în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii de comercializare și/sau depozitare angro/cererii de comercializare en detail. Atestatul de comercializare și/sau depozitare angro/Atestatul de comercializare en detail se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică operatorului economic, iar al doilea exemplar se păstrează de autoritatea competentă. Atestatul de comercializare și/sau depozitare angro/Atestatul de comercializare en detail nu este transmisibil, putând fi utilizat numai de titular.

14. Fiecare atestat de comercializare și/sau depozitare angro va avea alocat un cod de tipul celui stabilit, pentru operatorul economic autorizat pentru activitatea de comercializare angro de produse supuse accizelor, la pct. 1 și 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.661/2008 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile amortizate.

15. Fiecare atestat de comercializare en detail va avea alocat un cod de tipul RO 12345 JJ DT NN, unde:

a) RO reprezintă codul ISO al României;

b) 12345 reprezintă o secvență de 5 caractere numerice pentru identificarea operatorului economic;

c) JJ reprezintă codul județului în a cărui arie de competență este situată unitatea de comercializare;

d) DT reprezintă un cod ce semnifică activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice;

e) NN reprezintă secvența numerică ce reprezintă numărul de atestate eliberate pentru același operator economic în cadrul unui județ sau al municipiului București.

16. Autoritatea competentă are obligația organizării evidenței atestatelor de comercializare și/sau depozitare angro/atestatelor de comercializare en detail emise, prin înregistrarea acestora în registre speciale.

17. În situația în care cererea de comercializare și/sau depozitare angro, respectiv cererea de comercializare en detail este respinsă, autoritatea competentă va emite, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, decizia de respingere a acesteia. Decizia va conține elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

18. Atestatul de comercializare și/sau depozitare angro/Atestatul de comercializare en detail prevăzut la pct. 11, respectiv pct. 12 sau decizia menționată la pct. 17 se comunică operatorului economic conform prevederilor art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

19. Operatorul economic are dreptul să desfășoare activitatea de comercializare și/sau de depozitare în sistem angro/comercializare en detail a produselor energetice care fac obiectul atestatului de comercializare și/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail, de la data valabilității prevăzută în atestat.

20. În cazul în care operatorul economic dorește să modifice unele date înscrise în atestatul de comercializare și/sau depozitare angro/atestatul de comercializare en detail, va depune cererea de comercializare și/sau depozitare angro/ cererea de comercializare en detail, atașând documentele din care să rezulte modificările respective. Cererea se depune înainte de a produce efecte modificările respective. În acest caz, autoritatea competentă va emite un nou atestat, care se comunică în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii. Vechiul atestat își încetează valabilitatea de la data valabilității noului atestat. Dispozițiile pct. 9 și 10 se aplică în mod corespunzător.

21. Autoritatea competentă revocă atestatul de comercializare și/sau depozitare în următoarele situații:

a) atunci când i-au fost oferite informații inexacte sau incomplete în cererea de comercializare sau în documentele care au fost anexate la aceasta;

b) în cazul în care se constată, prin hotărâre judecătorească definitivă, că actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false;

c) dacă în legătură cu operatorul economic beneficiar a fost deschisă procedura falimentului ori s-a dispus dizolvarea acestuia, în condițiile legii;

d) dacă oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal reglementată de ~Codul~ penal al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

e) dacă operatorul economic nu respectă oricare dintre condițiile prevăzute la pct. 6.1, 6.2 și/sau 6.3;

f) în cazul în care s-a pronunțat în legătură cu activitatea operatorului economic o hotărâre definitivă pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

g) operatorul economic nu respectă condițiile prevăzute la pct. 6.2 lit. e) și pct. 6.3 lit. f) pentru atestatele care au fost emise anterior datei de 31 martie 2010.

22. Autoritatea competentă suspendă atestatul de comercializare și/sau depozitare în următoarele situații:

a) până la soluționarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

b) până la soluționarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mișcare acțiunea penală deoarece actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false.

23. În situația în care operatorul economic încetează definitiv desfășurarea activității în depozitul angro/spațiul de comercializare respectiv, va depune la autoritatea competentă cererea de comercializare și/sau depozitare angro/cererea de comercializare en detail în vederea revocării atestatului de comercializare și/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail.

24. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare și/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail se comunică operatorului economic în condițiile art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

25. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare și/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail produc efecte de la data comunicării.

26. Deciziile emise de autoritatea competentă potrivit prezentei proceduri pot fi contestate în conformitate cu dispozițiile titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

27. Desfășurarea activității în baza atestatului de comercializare și/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail eliberat conform pct. 11, respectiv pct. 12 nu îl exonerează pe operatorul economic de la îndeplinirea obligației referitoare la înregistrarea fiscală.

28. Autoritatea competentă va asigura publicarea pe site-ul Autorității Naționale a Vămilor a listei atestatelor, care va fi actualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.

29. Atestatele emise în baza Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.378/2009 pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, își mențin valabilitatea, putând fi preschimbate la cerere.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...