Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2491/2010 pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 septembrie 2010 până la 23 iunie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1849/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 20669 alin. (4) și (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura și condițiile de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro ori en detail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a) -e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Procedura prevăzută la art. 1 nu se aplică pentru produsele energetice preambalate.

Art. 3. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare și/sau depozitare angro de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Atestat de înregistrare pentru comercializare și/sau depozitare angro de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 6. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Atestat de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 7. -

Direcțiile pentru accize și operațiuni vamale județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data publicării, dată la care își încetează valabilitatea Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.378/2009 pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) -e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 24 august 2009, cu modificările și completările ulterioare.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mihai Gogancea-Vătășoiu

București, 15 septembrie 2010.

Nr. 2.491.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA ȘI CONDIȚIILE
de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a) -e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ANEXA Nr. 2

- Model -

CERERE
de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare și/sau
depozitare angro de produse energetice

A. Cerere de:

înregistrare mențiuni

B. Datele de identificare ale operatorului economic

Denumirea operatorului economic Codul de înregistrare fiscală
Adresa:
Județul Sectorul Localitatea
Strada Nr. Bloc Scara Ap.
Codul poștal Telefon Fax E-mail

C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activității*

- de depozitare în sistem angro a produselor energetice []

- de comercializare în sistem angro a produselor energetice []

(denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, și adresa completă)

1. ..................................................................................................................

2. ..................................................................................................................

Nr. rezervoare Capacitate rezervoare

D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării și/sau depozitării în sistem angro:

1. Denumire produs, cod NC ........

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

5. .......................................................................

E. Mențiuni privind îndeplinirea condițiilor de comercializare și/sau depozitare în sistem angro a produselor energetice

** Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 6.2 lit. d) și e) din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010.

În susținerea cererii anexez următoarele documente:

1. .......................................................................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

5. .......................................................................

F. Alte mențiuni:

Persoana de contact pentru locația autorizată .................................

Altele:

(data de încetare a activității de comercializare și/sau depozitare în sistem angro a produselor energetice)

..........................................................................................................

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cerere sunt conforme și complete și solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare și/sau depozitare angro de produse energetice.

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura și ștampila
Funcția/Calitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loc rezervat autorității competente
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* În cazul în care se solicită atestat de comercializare și depozitare în sistem angro a produselor energetice, se vor bifa ambele căsuțe.

** Declarație solicitată pentru eliberarea atestatului de comercializare și depozitare în sistem angro a produselor energetice.

ANEXA Nr. 3

- Model -

CERERE
de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem
en detail de produse energetice

A. Cerere de:

înregistrare mențiuni

B. Datele de identificare ale operatorului economic

Denumirea operatorului economic Codul de înregistrare fiscală
Adresa:
Județul Sectorul Localitatea
Strada Nr. Bloc Scara Ap.
Codul poștal Telefon Fax E-mail

C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activității de comercializare în sistem en detail a produselor energetice.

(denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, și adresa completă)

1. ............................................................................................

2. ............................................................................................

Nr. rezervoare Capacitate rezervoare Nr. pompe de distribuție carburanți Serie pompe de distribuție

D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării în sistem en detail:

1. Denumire produs, cod NC ..............................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

5. .......................................................................

E. Mențiuni privind îndeplinirea condițiilor de comercializare în sistem en detail a produselor energetice

Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 6.3 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010.

În susținerea cererii anexez următoarele documente:

1. .......................................................................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

5. .......................................................................

F. Alte mențiuni:

Persoana de contact pentru locația autorizată ................................

Altele:

(data de încetare a activității de comercializare în sistem en detail a produselor energetice)

....................................................................................

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cerere sunt conforme și complete și solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice.

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura și ștampila
Funcția/Calitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loc rezervat autorității competente
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

- Model -

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

Direcția județeană/a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale

ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. .........../...............
pentru comercializare și/sau depozitare angro de produse energetice

Ca urmare a Cererii de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare și/sau depozitare în sistem angro de produse energetice nr. ............... din data de .................. și în temeiul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010, se atestă că operatorul economic ............................................, cu domiciliul fiscal în localitatea ....................., județul .............., str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ......., ap. ........, sectorul ........., codul de identificare fiscală ......................, a fost înregistrat pentru comercializare și/sau depozitare angro a produselor energetice:

1. Denumire produs, cod NC .............................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

5. .......................................................................

Depozit angro:

Denumirea Codul de identificare fiscală Adresa (județul, localitatea, sectorul, str., nr.)
Unitatea de comercializare:
Denumirea Codul de identificare fiscală Adresa (județul, localitatea, sectorul, str., nr.)
Nr. rezervoare Capacitate rezervoare

Prezentul atestat de comercializare/depozitare angro este valabil începând cu data de ....................... .

Data la care își încetează valabilitatea Atestatul nr. .................. eliberat anterior ................. .

Director,
....................................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 5

- Model -

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

Direcția județeană/a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale

ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. .........../...............
pentru comercializare en detail de produse energetice

Ca urmare a Cererii de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice nr. ............... din data de .................. și în temeiul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010, se atestă că operatorul economic .................., cu domiciliul fiscal în localitatea ............................, județul ......................, str. ................ nr. ....., bl. ......, sc. ......., ap. ........, sectorul ................, codul de identificare fiscală ......................, a fost înregistrat pentru comercializarea en detail a produselor energetice:

1. Denumire produs, cod NC .........................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

5. .......................................................................

Unitatea de comercializare:

Denumirea Codul de identificare fiscală Adresa (județul, localitatea, sectorul, str., nr.)
Nr. rezervoare Capacitate rezervoare Nr. pompe de distribuție carburanți Serie pompe de distribuție

Prezentul atestat este valabil începând cu data de ....................... .

Data la care își încetează valabilitatea Atestatul nr. ..................... eliberat anterior ................... .

Director,
....................................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...