Camera Auditorilor din România - CAR

Regula de organizare și desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar din 25.08.2010

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 septembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ARTICOLUL 1

Potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu se organizează de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, prin Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari (DAPCS).

ARTICOLUL 2 Înscrierea la testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

(1) Pentru înscriere la test, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- sunt licențiate ale unei facultăți cu profil economic; și

- au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani.

(2) În vederea înscrierii la test, candidații vor depune în perioada în care vor avea loc înscrierile, la sediul Camerei din București, Str. Sirenelor nr. 67-69, următoarele acte:

- cerere-model (conform anexei ce face parte integrantă din prezentele reguli);

- copie a documentului de achitare a taxei de înscriere;

- copie legalizată a diplomei de licență;

- copie a cărții de muncă și adeverință, acolo unde este cazul, care să ateste experiența în domeniul financiar-contabil;

- copie a actului de identitate;

- cazier juridic în perioada de valabilitate;

- două fotografii tip buletin.

(3) DAPCS va elibera în momentul înscrierii legitimația de participare la examen.

ARTICOLUL 3

Data de organizare a testului și centrele de examinare Camera va publica pe site-ul propriu data și perioada în care vor avea loc înscrierile, tematica de examen, precum și locul și data în care va avea loc testul, centrele de examinare și alte informații suplimentare.

ARTICOLUL 4 Desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

(1)

a) Testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu va avea două secțiuni:

- secțiunea de test-grilă: vor exista 3 variante de răspuns din care o singură variantă de răspuns va fi corectă;

- secțiunea scrisă.

b) Timpul alocat completării testului este de 3 ore.

(2) Intrarea în sală a candidaților se va face cu o jumătate de oră înainte de ora de începere a examenului, pe baza legitimației de acces și a cărții de identitate/buletinului de identitate.

(3) Odată cu începerea examenului se interzice intrarea oricărui candidat în sala de examen.

(4) Lucrările candidaților sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret, numele, prenumele și numărul de legitimație ale fiecărui candidat se vor înscrie în colțul negru al lucrării, care se va sigila la predarea acesteia.

(5) Candidații nu au voie în sala de examen cu niciun material în afara pixului sau a stiloului.

(6) La ieșirea din sală candidații vor preda toate materialele primite și vor semna pentru predarea lucrării de examen.

ARTICOLUL 5 Rezultatele testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

(1) Verificarea probelor testului se va face de către o comisie de verificare, aprobată de către Consiliul Camerei.

(2) Punctajul de promovare trebuie să fie minimum 7.

(3) Pe baza punctajelor obținute, evidențiate în listele aferente, comisia de verificare va întocmi procesul-verbal de comunicare a rezultatelor testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.

(4) Rezultatele testului se vor publica pe site-ul Camerei.

(5) Rezultatul afișat de comisia de verificare se poate contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la afișare. Contestațiile se depun la sediul Camerei.

(6) Soluționarea contestațiilor va fi făcută de o comisie formată din alte persoane decât cele din comisia de verificare. Comisia va reexamina testele ale căror rezultate au fost contestate și va publica rezultatele pe site în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea contestațiilor.

(7) Candidații care au realizat minimum 7 puncte sunt declarați admiși. Candidații declarați admiși la testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor urma procedurile de înscriere stabilite prin Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar.

ARTICOLUL 6 Taxa de înscriere la testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

Taxa de înscriere la testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu nu se rambursează în cazul neprezentării.

ARTICOLUL 7

La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 109/2008 privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 21 februarie 2008, se abrogă.

ANEXĂ la reguli

CERERE
de înscriere la testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

- model -

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................................., născut/născută la data de ....................., în comuna (orașul) .............................................., cu domiciliul în localitatea .............................., str. ........................... nr. ........., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap ........, județul/sectorul ..................................., legitimat/legitimată cu buletin/carte de identitate/pașaport seria ......... nr. .............., eliberat de ............... la data de .........................., cod numeric personal .........................., telefon: domiciliu ................, serviciu: ........................, mobil: ..........................., e-mail: .....................................................,

solicit înscrierea la testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.

Anexez:

- copie legalizată a diplomei de licență;

- copie a cărții de muncă;

- adeverință care atestă experiența în domeniul financiar-contabil;

- copie a actului care atestă deținerea calității de expert contabil;

- copie a actului de identitate;

- cazier juridic în perioada de valabilitate;

- două fotografii tip buletin;

- copie a documentului de achitare a taxei de înscriere.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data) (semnătura)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...