Guvernul României

Hotărârea nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre stabilește procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, cât și condițiile în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care efectuează operațiuni aeriene cu aeronave civile sau de stat în spațiul aerian național, indiferent de cetățenia, respectiv naționalitatea acestor persoane și indiferent de categoriile de aeronave utilizate și de statul de înmatriculare/identificare al acestora.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) operator al aeronavei - persoană fizică sau juridică care efectuează operațiuni aeriene cu o aeronavă civilă ori de stat; în cazul operațiunilor aeriene civile operator al aeronavei este considerat persoana al cărei certificat, autorizație și/sau licență stau/stă la baza efectuării operațiunii respective sau în cazul în care, conform reglementărilor aplicabile, un astfel de document nu este necesar, pilotul comandant al aeronavei;

b) zone dens populate - zonele cu ansambluri de clădiri situate în localități urbane sau rurale, precum și orice terenuri pe care se adună un număr mare de persoane în scop recreațional ori pentru participarea la diverse manifestații în aer liber; Reviste (1)

c) forță majoră - eveniment imprevizibil și inevitabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare a unui zbor în condiții de siguranță;

d) spațiu aerian de clasa G - zonă delimitată de spațiu aerian în care nu sunt furnizate servicii de trafic aerian; Modificări (1)

e) zbor VFR - un zbor efectuat în conformitate cu regulile zborului la vedere;

f) spațiu aerian segregat - un volum de spațiu aerian definit care în mod normal se află sub responsabilitatea unei autorități de aviație, care este temporar segregat prin acord comun, pentru folosire exclusivă pentru altă autoritate de aviație și prin care, pe perioada respectivă, alt trafic nu este autorizat să tranziteze;

g) spațiu aerian restricționat - un volum de spațiu aerian definit în interiorul căruia pot fi executate activități periculoase pentru zbor în intervale de timp specificate - zonă periculoasă; sau spațiul aerian situat deasupra suprafeței terestre ori apelor teritoriale ale unui stat în interiorul căreia zborul aeronavelor este restricționat în conformitate cu niște condiții specificate - zonă restricționată; sau spațiul aerian situat deasupra suprafeței terestre ori apelor teritoriale ale unui stat în interiorul căreia zborul aeronavelor este interzis - zonă interzisă;

h) regiune de informare a zborurilor - FIR București - zonă de spațiu aerian de dimensiuni definite în care România are obligația furnizării serviciilor de informare a zborurilor și de alarmare.

(2) Termenii aeronavă de stat, spațiu aerian național, spațiu aerian rezervat și operațiuni aeriene civile au înțelesul din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Zborul unei aeronave civile în spațiul aerian național, cu excepția zborului VFR executat în întregime într-o zonă de spațiu aerian de clasa G, precum și zborul unei aeronave civile care traversează granița regiunii de informare a zborurilor - FIR București se consideră autorizate dacă pentru zborul respectiv operatorul aeronavei a depus un plan de zbor, în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare, iar aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terților.

(2) Zborul VFR al unei aeronave civile, executat în întregime într-o zonă de spațiu aerian de clasa G, se consideră autorizat dacă aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terților, iar pentru zborul respectiv operatorul aeronavei a depus un plan de zbor în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare sau, la alegerea operatorului, a făcut o informare de trafic VFR la Ministerul Apărării Naționale, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu exonerează operatorul aeronavei de obligația deținerii, după caz, a autorizațiilor, certificatelor și/sau licențelor prevăzute de reglementările referitoare la desfășurarea tipului respectiv de operațiune aeriană civilă în spațiul aerian național. Extrase din actele normative în vigoare referitoare la documentele sus-menționate, corespunzătoare tuturor categoriilor de aeronave civile, respectiv fiecărui tip de operațiune aeriană, se publică prin grija Autorității Aeronautice Civile Române pe pagina de web proprie și în Publicația de Informare Aeronautică a României (AIP - România).

(4) Orice aeronavă civilă care efectuează un zbor într-o porțiune din spațiul aerian național unde furnizarea serviciilor de trafic aerian este obligatorie trebuie să aibă posibilitatea de a efectua comunicații radio bilaterale și trebuie să fie echipată cu transponder care va funcționa pe tot parcursul zborului respectiv, indiferent dacă o parte a acestuia se desfășoară într-o zonă de spațiu aerian de clasă G. Cu autorizarea expresă a unei unități de control al traficului aerian pentru zona proprie de responsabilitate, o aeronavă civilă poate efectua zborul în zona respectivă și fără a fi echipată cu transponder.

(5) Pe timp de pace, modalitatea de clasificare și de organizare a spațiului aerian național, inclusiv cea de stabilire a spațiilor aeriene segregate, restricționate sau rezervate, se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului apărării naționale, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor internaționale aplicabile.

Art. 4. -

(1) În plus față de cerințele menționate la art. 3 alin. (1) și (2), următoarele categorii de zboruri ale aeronavelor civile pot fi efectuate în spațiul aerian național numai în condițiile obținerii unei autorizări și, după caz, a unui aviz:

a) zborurile tehnice, care pot fi executate numai în condițiile autorizării de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau de către organismul căruia i s-a delegat competență de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin reglementări specifice, în domeniul certificării tehnice ori al autorizării aeronavei respective;

b) zborurile internaționale aferente operațiunilor de transport aerian public, cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României, care pot fi executate numai în condițiile autorizării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii direct ori prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, potrivit prevederilor anexei nr. 1 lit. B, respectiv C, în condițiile tratatelor internaționale la care România este parte;

c) zborurile interne și internaționale, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, cu aeronave civile care transportă trupe, armament, muniții, explozivi, materiale radioactive și alte bunuri periculoase, care pot fi executate numai cu condiția autorizării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Apărării Naționale;

d) zborurile în porțiunile de spațiu aerian rezervat, segregat sau în zonele restricționate, care pot fi executate numai în condițiile autorizării de către unitatea de trafic care efectuează controlul traficului aerian în spațiul ori zona respectiv/respectivă sau, în cazul unui zbor într-o zonă de spațiu aerian de clasă G, de către entitatea care a făcut rezervarea ori a solicitat utilizarea exclusivă, respectiv restricționarea zonei respective de spațiu aerian;

e) zborurile deasupra municipiului București la înălțimi mai mici de 3.000 de metri, care pot fi executate numai în condițiile obținerii unei autorizații de survol din partea Ministerului Apărării Naționale, cu excepția zborurilor executate în limita zonei de control de aerodrom (CTR) Băneasa și a zborurilor de îndepărtare după decolare și de apropiere pentru aterizare pe aerodromurile certificate situate pe raza municipiului București;

f) zborurile pentru activități de determinări topogeodezice la o scară mai mare de 1: 20.000, fotografiere aeriană sau filmări aeriene care pot fi executate numai în condițiile obținerii unui aviz din partea Ministerului Apărării Naționale.

(2) Procedura de acordare a autorizațiilor și, respectiv, a avizului prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) este menționată în anexa nr. 1. Procedura de acordare a autorizației de survol și, respectiv, a avizului prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) este menționată în anexa nr. 2.

Art. 5. - Reviste (1)

(1) Zborurile cu aeronave de stat în spațiul aerian național se consideră autorizate dacă:

a) pentru aeronavele de stat românești - a fost depus un plan de zbor sau s-a efectuat o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naționale;

b) pentru aeronavele de stat străine - a fost obținută o autorizare de survol din partea Ministerului Apărării Naționale și a fost depus un plan de zbor în cazul unei operări ca trafic aerian general (GAT);

c) pentru aeronavele militare de stat străine participante la aplicații, exerciții sau antrenamente în spațiul aerian național, s-a efectuat o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naționale.

(2) În plus față de cerința menționată la alin. (1) lit. a) zborurile cu aeronave de stat românești pentru activități de filmare, fotografiere aeriană sau determinări topogeodezice pot fi executate numai în condițiile obținerii unei autorizări de survol din partea Ministerului Apărării Naționale.

(3) Procedura de acordare a autorizărilor de survol de către Ministerul Apărării Naționale, prevăzute la alin. (1) lit. b) și la alin. (2), este menționată în anexa nr. 2.

Art. 6. -

Planificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) și c) se va efectua în conformitate cu dispozițiile specifice ale Ministerului Apărării Naționale/Statului Major al Forțelor Aeriene.

Art. 7. -

(1) Aeronavele civile care execută zboruri internaționale spre/dinspre România sunt obligate să efectueze prima aterizare pe teritoriul României și ultima decolare de pe teritoriul României numai pe aerodromuri internaționale sau deschise traficului internațional, certificate conform reglementărilor în vigoare și publicate în AIP - România, în vederea efectuării controlului pentru trecerea frontierei, precum și a inspecției și controlului de siguranță a zborurilor și de securitate aeronautică, conform prevederilor legale.

(2) Dacă, din cauze de forță majoră, aterizarea și decolarea prevăzute la alin. (1) nu pot fi executate pe unul dintre aerodromurile internaționale sau deschise traficului internațional, controlul pentru trecerea frontierei, precum și inspecția și controlul de siguranță a zborurilor și de securitate aeronautică se efectuează la locul de aterizare ori decolare, conform prevederilor legale.

Art. 8. -

(1) Aeronavele civile care efectuează zboruri interne sunt obligate să decoleze și să aterizeze numai de pe/pe aerodromuri civile certificate conform reglementărilor în vigoare emise de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu respectarea restricțiilor și limitărilor tehnice și operaționale ale aeronavelor, stabilite potrivit reglementărilor aplicabile.

(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură publicarea listei aerodromurilor certificate și caracteristicile tehnico-operaționale ale acestora în AIP - România și pe pagina web proprie.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), o aeronavă civilă cu masa maximă la decolare mai mică de 5.700 kg, care execută un zbor intern VFR pe timp de zi, încadrat în categoria operațiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviație generală, poate ateriza pe și, respectiv, poate decola de pe un teren/o suprafață de apă, altul/alta decât un aerodrom civil certificat, în următoarele condiții cumulative: Modificări (1), Reviste (1)

a) terenul sau suprafața de apă este amplasat/ă în extravilanul unei localități și s-a obținut avizul primarului localității respective pentru desfășurarea activităților de zbor pe terenul ori suprafața de apă respectiv/respectivă; Modificări (1)

b) proprietarul sau, în cazul domeniului public, administratorul terenului ori al suprafeței de apă a aprobat utilizarea acestora de către aeronava în cauză;

c) dimensiunile și configurația terenului sau ale suprafeței de apă permit desfășurarea activității de zbor cu categoria respectivă de aeronavă, în condiții de siguranță;

d) restricțiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren/respectiva suprafață de apă, stabilite de primar și de proprietarul sau, după caz, administratorul terenului/suprafeței de apă, precum și de către operatorii de aeronave care, potrivit prevederilor alin. (4), au obținut anterior avizul și aprobarea prevăzute la lit. a) și b), sunt cunoscute și respectate de către operatorul aeronavei. Modificări (1)

(4) Cererea pentru obținerea avizului prevăzut la alin. (3) lit. a) se adresează primarului localității pe raza căreia se găsește terenul/suprafața de apă, de către operatorul aeronavei interesat în utilizarea respectivului teren sau a respectivei suprafețe de apă, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru începerea activității de zbor. Cererea va conține în mod obligatoriu datele de contact și de identificare ale operatorului aeronavei, date privind poziționarea și dimensiunile terenului/suprafeței de apă ales/alese pentru operare, date despre aeronavă/aeronave, datele de identificare și de contact ale proprietarului sau, după caz, ale administratorului terenului/suprafeței de apă, aprobarea proprietarului ori, după caz, a administratorului pentru utilizarea terenului/suprafeței de apă, zilele și intervalul orar pentru care terenul/suprafața de apă va fi deschis/ă operării, restricțiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren sau respectiva suprafață de apă.

(5) În cazul în care terenul prevăzut la alin. (3) este amplasat la mai puțin de 500 de metri de obiective aparținând organelor de stat cu atribuții în siguranța națională, la acordarea avizului prevăzut la alin. (3) lit. a), primarul are obligația de a solicita acordul conducătorului obiectivului respectiv.

(6) Eliberarea avizului poate fi refuzată numai în cazul nedepunerii de către operatorul aeronavei a tuturor informațiilor prevăzute la alin. (4) sau al neobținerii de către primar a acordului prevăzut la alin. (5). Avizul primarului se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii prevăzute la alin. (4). În cazul în care în termenul de 3 zile nu este eliberat avizul sau, după caz, solicitantul acestuia nu este informat cu privire la respingerea solicitării de acordare a unui aviz și motivele acestei decizii, avizul se consideră acordat tacit, exceptând cazul în care nu a fost obținut acordul prevăzut la alin. (5).

(7) Prin aviz, primarul are dreptul, în funcție de interesele locuitorilor rezidenți în respectiva localitate, ca eventual să limiteze intervalul orar în care pe terenul sau pe suprafața de apă în cauză vor avea loc activități de zbor și să restricționeze direcțiile pe care aeronavele pot decola, respectiv ateriza, astfel încât să fie evitat zborul pe deasupra locuințelor.

(8) Un aviz acordat poate fi retras de către emitent în cazul în care se constată nerespectarea restricțiilor impuse potrivit prevederilor alin. (7) sau dacă, în urma măsurătorilor efectuate de către o persoană autorizată conform legislației aplicabile, se constată depășirea nivelului de zgomot admis conform legii pentru zonele rezidențiale.

(9) Răspunderea pentru desfășurarea activității de zbor pe terenurile sau suprafețele de apă prevăzute la alin. (3), cu respectarea reglementărilor aeronautice în vigoare privind siguranța zborului și securitatea aeronautică, precum și răspunderea în cazul producerii de daune ca urmare a activității de zbor desfășurate pe astfel de terenuri ori suprafețe de apă revin în totalitate operatorului aeronavei. Proprietarul sau, după caz, administratorul terenului ori al suprafeței de apă răspunde dacă a fost de acord ca operatorii aeronavelor să execute activități de zbor fără îndeplinirea condițiilor menționate la alin. (3) lit. a).

Art. 9. -

(1) Pot ateriza pe și, respectiv, pot decola de pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât cele prevăzute la art. 8, cu respectarea procedurilor aplicabile în astfel de situații:

a) aeronavele civile aflate în situații de forță majoră;

b) aeronavele civile nepropulsate de un organ motor, precum și aeronavele civile care le tractează în cursul zborurilor de recuperare;

c) aeronavele civile care execută zboruri din categoriile urgențe medicale, intervenții în zone calamitate și operațiuni de căutare-salvare;

d) elicopterele civile care efectuează operațiuni de supraveghere din aer de lucrări sau elemente de infrastructură, precum și de transport obiecte suspendate, în condițiile stabilite prin autorizarea specială emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform reglementărilor specifice aplicabile.

(2) Răspunderea pentru desfășurarea activității de zbor pe terenurile sau suprafețele de apă prevăzute la alin. (1), cu respectarea reglementărilor aeronautice în vigoare privind siguranța zborului și securitatea aeronautică, precum și răspunderea în cazul încălcării dreptului de proprietate și al producerii de daune ca urmare a activității de zbor desfășurate pe astfel de terenuri sau suprafețe de apă revin în totalitate operatorului aeronavei.

Art. 10. -

Autorizările și avizele prevăzute în prezenta hotărâre pot fi acordate, iar planificarea și informarea pot fi efectuate pentru fiecare zbor în parte, pentru o serie de zboruri sau pentru perioade determinate de timp.

Art. 11. -

(1) Operatorul unei aeronave care intenționează să execute un zbor în spațiul aerian național, inclusiv în spațiul aerian de clasă G, este obligat ca înainte de începerea zborului să se informeze cu privire la cerințele, limitările și restricțiile aplicabile zborului respectiv, prevăzute în AIP - România, în circularele de informare aeronautică și în mesajele de înștiințare (NOTAM), și este direct răspunzător de respectarea acestora.

(2) Pentru a facilita informarea operatorilor aeronavelor, mesajele NOTAM, precum și secțiunile din documentele de informare aeronautică care conțin deciziile de stabilire a zonelor de spațiu aerian rezervat sau segregat, precum și a zonelor interzise, restricționate ori periculoase, împreună cu condițiile asociate acestora, se publică pe paginile web ale furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificați. Lista unităților certificate să furnizeze servicii de informare aeronautică pe teritoriul României se publică pe pagina web a Autorității Aeronautice Civile Române.

(3) Operatorul aeronavei este obligat să respecte ruta/traiectul sau zona de zbor pentru care a depus plan de zbor, pentru care a primit autorizare ori aviz sau pentru care a făcut informarea conform prevederilor prezentei hotărâri, precum și condiționările, restricțiile ori limitările care i-au fost impuse la acordarea autorizării sau avizului respective/respectiv. Operatorul aeronavei care intenționează să efectueze un zbor într-o zonă restricționată sau periculoasă ori în spațiul aerian rezervat sau segregat este obligat să se informeze atât înainte de începerea zborului, cât și în timpul acestuia cu privire la condițiile de acces în respectiva zonă ori în respectivul spațiu aerian și să le respecte.

(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului operatorului aeronavei de a modifica planul de zbor depus, respectiv informarea transmisă, cu respectarea procedurilor și reglementărilor aplicabile.

(5) Prevederile prezentei hotărâri nu exonerează operatorul unei aeronave care a depus un plan de zbor, a obținut o autorizare sau aviz ori care a efectuat o informare despre zborul pe care urmează să-l desfășoare de obligația de a respecta și de a îndeplini condițiile impuse prin alte reglementări legale în vigoare, aplicabile zborului respectiv. Zborurile în zona de frontieră se execută cu respectarea prevederilor specifice ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

(1) Deasupra zonelor dens populate sunt interzise:

a) efectuarea de către aeronavele civile a zborurilor la înălțimi mai mici de 300 de metri față de cel mai înalt obstacol fix, cu excepția celor care execută proceduri de aterizare/ decolare pe/de pe aerodromuri certificate; Modificări (1)

b) efectuarea de zboruri de către aeronavele civile care nu dețin certificat de navigabilitate, emis conform legislației și reglementărilor în vigoare;

c) efectuarea de către aeronavele civile a zborurilor de acrobație sau a zborurilor tehnice.

(2) În afara zonelor dens populate, aeronavelor civile le sunt interzise zborurile la o înălțime mai mică de 150 de metri față de sol, cu excepția aeronavelor care execută proceduri de aterizare/decolare pe/de pe aerodromuri certificate sau terenuri/suprafețe de apă stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (3), aeronavelor care execută zboruri de acrobație, în condițiile autorizării de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, precum și aeronavelor care execută zboruri aferente operațiunilor aeriene prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d). Modificări (1)

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. a) și alin. (2) zborurile din categoriile urgențe medicale, intervenții în zone calamitate și operațiuni de căutare-salvare.

Art. 13. - Reviste (1)

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) executarea unui zbor în spațiul aerian național cu o aeronavă civilă pentru care nu s-a încheiat un contract de asigurare pentru acoperirea răspunderii față de terți și, după caz, față de pasageri, bagaje sau marfă, în condițiile stabilite de legislația națională în vigoare și de regulamentele comunitare aplicabile;

b) efectuarea unui zbor al unei aeronave civile în spațiul aerian național sau a unui zbor care traversează granița FIR București fără depunerea unui plan de zbor, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1);

c) efectuarea unui zbor VFR al unei aeronave civile, în întregime într-o zonă de spațiu aerian de clasă G, fără depunerea unui plan de zbor ori, după caz, fără informarea Ministerului Apărării Naționale, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2);

d) efectuarea unui zbor într-o zonă de spațiu aerian unde furnizarea serviciilor de trafic aerian este obligatorie, cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (4);

e) efectuarea unui zbor tehnic fără deținerea autorizării emise de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau de către organismul căruia i s-a delegat competență în domeniul certificării tehnice ori al autorizării aeronavei respective, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a);

f) efectuarea unui zbor cu o aeronavă civilă care transportă trupe, tehnică militară, materiale radioactive sau bunuri periculoase, fără autorizarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și/ori a avizului Ministerului Apărării Naționale, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), respectiv fără respectarea procedurii de notificare prevăzute la art. 19 alin. (6) din anexa nr. 1;

g) efectuarea unui zbor într-o zonă interzisă sau într-o porțiune de spațiu aerian rezervat, segregat ori într-o zonă restricționată fără deținerea unei autorizări din partea entității care a făcut rezervarea, respectiv a impus utilizarea exclusivă sau restricționarea, ori al unității de trafic care efectuează controlul traficul aerian în spațiul sau zona respectivă, conform cerinței de la art. 4 alin. (1) lit. d);

h) efectuarea unui zbor deasupra municipiului București la înălțimi mai mici de 3.000 de metri fără deținerea autorizației prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e);

i) efectuarea unui zbor internațional spre/dinspre România cu încălcarea cerinței de la art. 7 alin. (1), cu excepția cazurilor de forță majoră;

j) amenajarea și/sau utilizarea de către operatorul aeronavei a unui teren ori a unei suprafețe de apă, altul/alta decât un aerodrom certificat, cu încălcarea condițiilor și cerințelor prevăzute la art. 8 alin. (3), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 9;

k) darea spre utilizare de către proprietar sau, după caz, administrator către un operator al aeronavei a unui teren ori a unei suprafețe de apă, altul/alta decât un aerodrom certificat, care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a);

l) efectuarea unui zbor aferent unei operațiuni de transport aerian public pe alte terenuri/suprafețe de apă decât aerodromurile certificate;

m) aterizarea pe un teren sau o suprafață de apă, altul/alta decât cele prevăzute la art. 8 alin. (3), cu încălcarea condițiilor și cerințelor prevăzute la art. 9 alin. (1);

n) nerespectarea de către operatorul aeronavei a obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (3);

o) efectuarea unui zbor deasupra sau în afara unei zone dens populate, cu încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) și (2).

Art. 14. - Reviste (1)

(1) Contravențiile prevăzute la art. 13 lit. a), e), f), h)-k) se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 35.000 lei.

(2) Contravențiile prevăzute la art. 13 lit. b)-d), g), l)-o) se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei.

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică operatorului aeronavei sau, în cazul neidentificării acestuia, persoanei pe numele căreia este emis certificatul de înmatriculare/identificare al aeronavei, cu excepția sancțiunii pentru contravenția prevăzută la art. 13 lit. k) care se aplică proprietarului ori, după caz, administratorului terenului/suprafeței de apă.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, cu respectarea dispozițiilor legale, de către:

a) personalul împuternicit în acest scop de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru toate contravențiile prevăzute la art. 13;

b) personalul împuternicit de primarul localității pe raza căreia s-a produs fapta contravențională, pentru contravențiile prevăzute la art. 13 lit. j), k) și m).

(5) Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Aeroclubul României vor acorda sprijin primarilor pentru identificarea operatorilor sau deținătorilor aeronavelor civile în cazul constatării unor contravenții.

(6) Contravențiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

(1) Orice plan de zbor depus se închide în conformitate cu procedurile și reglementările aplicabile, în vigoare.

(2) În cazul în care, în urma nerespectării de către operatorul aeronavei a prevederilor prezentei hotărâri sau ale reglementărilor aeronautice în vigoare, au fost declanșate operațiunile de căutare-salvare ori de poliție aeriană, operatorul în cauză suportă costurile generate de derularea respectivelor operațiuni.

Art. 16. -

(1) Controlul utilizării spațiului aerian național se efectuează de către Ministerul Apărării Naționale în conformitate cu prevederile Legii nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, republicată.

(2) În scopul exercitării atribuțiilor de control ale Ministerului Apărării Naționale, rezultate din Legea nr. 257/2001, republicată, planurile de zbor și autorizațiile prevăzute în prezenta hotărâre se transmit Ministerului Apărării Naționale de către unitățile de trafic aerian și, după caz, entitățile emitente.

(3) Primarii au obligația informării Ministerului Apărării Naționale și a Autorității Aeronautice Civile Române cu privire la orice aviz acordat sau retras în baza prevederilor art. 8, în termen de 3 zile de la acordarea ori retragerea acestuia.

Art. 17. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare după 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția alin. (2) și (3), care intră în vigoare la data publicării.

(2) Până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Ministerul Apărării Naționale și furnizorii de servicii de informare aeronautică certificați vor duce la îndeplinire, după caz, cerințele de publicare a informațiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) și art. 11 alin. (2), precum și la art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 22 și art. 23 alin. (2) din anexa nr. 1.

(3) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA și Ministerul Apărării Naționale vor stabili proceduri comune privind transmiterea datelor prevăzute la art. 16 alin. (2).

(4) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile și de stat în spațiul aerian național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 793/1974 privind aprobarea Regimului de zbor în spațiul aerian al Republicii Socialiste România, publicată în Buletinul Oficial nr. 98 din 4 iulie 1974, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 25 august 2010.

Nr. 912.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de acordare a autorizațiilor și avizului prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din hotărâre și de informare a Ministerului Apărării Naționale conform art. 3 alin. (2) din hotărâre
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA
de solicitare și de acordare de către Ministerul Apărării Naționale a autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spațiul aerian național

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...