Guvernul României

Acordul privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții din 01.07.2015

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 07 decembrie 2016.

În vigoare de la 07 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Părțile contractante, având în vedere interesele de dezvoltare eficientă a economiilor țărilor membre, au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Se constituie Banca Internațională de Investiții, denumită în continuare Bancă.

Membrii Băncii sunt părțile contractante.

Ca membri ai Băncii pot fi primite țări și organizații financiare internaționale, care împărtășesc scopurile și principiile activității Băncii și își asumă obligațiile care decurg din prezentul acord și Statut.

Modul de primire a membrilor Băncii este stabilit prin prevederile articolului 17 din prezentul acord.

Activitatea Băncii se desfășoară pe baza respectării suveranității țărilor membre ale Băncii și a protejării drepturilor și intereselor tuturor membrilor Băncii, precum și a tratamentului nediscriminatoriu față de aceștia.

ARTICOLUL 2

Banca, fiind o instituție multilaterală de dezvoltare, are ca obiectiv principal promovarea creșterii economice, creșterea capacității concurențiale a economiilor naționale, extinderea relațiilor economice și comerciale și posibilitatea cooperării în domeniul investițional în interesul statelor membre.

Sarcina principală a Băncii este finanțarea și cofinanțarea în conformitate cu principiile general acceptate ale activității bancare și în interesul dezvoltării socioeconomice a statelor membre, a proiectelor și programelor de investiții, justificate din punct de vedere economic, ale membrilor Băncii și organizațiilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul statelor membre ale Băncii, proiecte și programe care au o importanță prioritară pentru dezvoltarea și diversificarea economiilor statelor membre ale Băncii, precum și a altor proiecte care corespund obiectivelor Băncii.

În activitatea sa, Banca trebuie să pornească de la necesitatea asigurării utilizării eficiente a resurselor, a garantării solvabilității obligațiilor sale, a cunoașterii situației financiare a debitorilor și a responsabilității stricte privind rambursarea creditelor acordate de către Bancă.

Banca va depune eforturi pentru creditarea proiectelor care corespund unui nivel tehnico-științific avansat, care asigură implementarea de noi procese tehnologice și dezvoltarea fabricării de produse noi.

În desfășurarea activității sale, Banca va lua măsuri adecvate de minimizare sau hedging a riscurilor de credit, valutar și a altor riscuri.

Banca va depune eforturi de diversificare teritorială a activității sale și de susținere a economiilor tuturor statelor membre.

ARTICOLUL 3

1. Capitalul social declarat al Băncii este constituit din cotele distribuite între membri Băncii și, dacă este cazul, partea nedistribuită a capitalului social. Capitalul social declarat al Băncii se împarte în partea vărsată și, dacă este cazul, partea nevărsată din capitalul social.

2. Partea nevărsată a cotelor distribuite între membrii Băncii constituie capitalul la cerere, cu ajutorul căruia se realizează creșterea capitalului social vărsat al Băncii, în modalitatea stabilită de Statutul Băncii.

3. Valoarea capitalului social declarat și distribuirea între membrii băncii a cotelor din capitalul social declarat se stabilesc de către Consiliul guvernatorilor Băncii.

4. Capitalul social declarat poate fi majorat prin primirea unui nou membru al Băncii cu valoarea cotei sale în acest capital. Valoarea, modalitatea și termenele de efectuare a aportului inițial de către noul membru al Băncii sunt stabilite de către Consiliul guvernatorilor Băncii, de comun acord cu respectivul nou membru al Băncii.

5. Informațiile referitoare la valoarea capitalului social declarat și la distribuirea între membrii Băncii a cotelor din capitalul social declarat, la data prezentei versiuni a acestui acord, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul acord.

ARTICOLUL 4

Banca constituie capital de rezervă.

Banca își poate constitui fonduri speciale proprii.

Scopurile, valoarea, termenele și condițiile de constituire și utilizare a capitalului de rezervă și a fondurilor speciale proprii se stabilesc de către Consiliul guvernatorilor.

ARTICOLUL 5

Pe baza unor acorduri separate, Banca poate să preia asupra sa obligațiile privind administrarea unor fonduri speciale constituite pe baza resurselor țărilor și organizațiilor interesate pentru rezolvarea unor sarcini, care corespund obiectivelor activității Băncii. Acordurile respective pot fi încheiate de către Bancă prin decizia Consiliului guvernatorilor.

ARTICOLUL 6

Banca poate atrage resurse bănești prin obținerea de credite și împrumuturi, emiterea de obligațiuni și alte titluri de valoare, precum și sub alte forme.

ARTICOLUL 7

1. Banca acordă credite organizațiilor care au capacitatea juridică necesară.

2. Banca poate acorda garanții, poate participa cu propriile resurse la credite sindicalizate legate de realizarea unor proiecte comune cu instituții financiare și bănci naționale și internaționale, poate efectua operațiuni cu titluri de valoare, poate participa la capitalul unor organizații, de asemenea poate presta servicii de consultanță.

ARTICOLUL 8

Banca poate plasa în alte bănci fondurile temporar disponibile, poate vinde și cumpăra valută, aur și titluri de valoare, de asemenea poate derula alte operațiuni bancare care corespund scopurilor Băncii.

ARTICOLUL 9

Banca va funcționa în mod eficient pentru a evita orice fel de pierderi.

ARTICOLUL 10

Banca are dreptul de a intra în contact și de a stabili relații de afaceri cu organizații financiare internaționale, cu alte instituții internaționale, cu organizațiile economice ale țărilor membre ale Băncii, precum și cu alte bănci și organizații, în fiecare caz pe baza principiilor de egalitate în drepturi a părților.

ARTICOLUL 11

1. Banca se recunoaște ca fiind o organizație internațională. Banca dispune de personalitate juridică deplină și îndeosebi de capacitate juridică deplină, necesară pentru îndeplinirea funcțiilor și realizarea obiectivelor sale, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord și Statutului Băncii.

2. Pe teritoriul fiecărui stat membru, Banca, reprezentanții membrilor Băncii în Consiliul guvernatorilor și în Consiliul directorilor, cadrele cu funcții de conducere și salariații Băncii beneficiază de privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și realizarea scopurilor prevăzute prin prezentul acord și Statutul Băncii. Privilegiile și imunitățile menționate mai sus se stabilesc în articolele 13, 14 și 15 din prezentul acord.

3. Pe teritoriul statului de reședință, precum și pe teritoriul altor țări, Banca își poate deschide filiale, reprezentanțe și poate constitui propriile subsidiare.

Raporturile juridice dintre Bancă și statul de reședință al Băncii, precum și cu țara pe al cărei teritoriu se află filialele și reprezentanțele sale se stabilesc prin acorduri încheiate între Bancă și țara respectivă.

4. Banca este responsabilă pentru propriile obligații în limita întregului patrimoniu pe care îl deține.

Banca nu este responsabilă pentru obligațiile membrilor săi, la fel cum membrii Băncii nu sunt responsabili pentru obligațiile Băncii.

ARTICOLUL 12

Activitatea Băncii este reglementată de prezentul acord și Statutul Băncii, al cărui text este parte integrantă a Acordului și este prezentat ca anexa nr. 2 la prezentul acord, precum și de către alte documente normative ale Băncii.

ARTICOLUL 13

1. Banca, patrimoniul și activele acesteia, arhivele și documentele acesteia, indiferent unde și în posesia cui s-ar afla, precum și operațiunile Băncii sunt imune față de orice formă de intruziune administrativă și judiciară, cu excepția cazurilor în care Banca însăși renunță la imunitate.

2. Clădirile Băncii, ale filialelor și reprezentanțelor sale, precum și arhivele și documentele Băncii sunt inviolabile pe teritoriul oricărei țări membre a Băncii.

3. În limitele activității sale oficiale, pe teritoriul statelor membre, Banca:

a) este exonerată de la plata tuturor impozitelor și taxelor, atât naționale, cât și locale, cu excepția celor care reprezintă plata aferentă anumitor tipuri concrete de servicii;

b) este exonerată de orice obligații de plată, rețineri sau perceperea oricăror impozite;

c) este exonerată de taxe vamale, impozite, taxe și îngrădiri la importul și exportul de mărfuri destinate uzului în scop de serviciu;

d) beneficiază de toate facilitățile privind prioritățile, tarifele și taxele pentru comunicațiile prin mijloace poștale, telegrafice și telefonice, de care beneficiază în statul respectiv orice alte organizații internaționale sau reprezentanțe diplomatice.

4. Bunurile achiziționate sau importate și scutite de plata oricăror taxe, impozite și scutiri vamale potrivit prezentului articol nu pot fi vândute, date în leasing, în arendă sau transferate contra cost sau gratuit, exceptând cazurile în care aceste operațiuni se realizează numai în condițiile prevăzute de către statele membre care au acordat scutirile respective.

ARTICOLUL 14

1. Reprezentanții membrilor Băncii în Consiliul guvernatorilor Băncii, precum și supleanții lor beneficiază de următoarele privilegii și imunități pe timpul îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de serviciu pe teritoriul fiecărui stat membru al Băncii:

a) imunitate împotriva urmăririi judiciare și administrative privind acțiunile întreprinse de către aceștia în îndeplinirea obligațiilor de serviciu. Această imunitate nu se aplică în privința răspunderii civile în cazul provocării de daune în accidente rutiere;

b) scutiri vamale privind bagajul personal identice cu cele care se acordă funcționarilor diplomatici cu rang corespunzător din statul respectiv;

c) scutirea de la plata taxelor și impozitelor directe privind orice sume bănești care se plătesc reprezentanților sau supleanților acestora de către statul membru care i-a desemnat;

d) scutirea de orice obligații de stat.

2. Membrul Băncii este obligat să renunțe la orice privilegii și imunități acordate reprezentantului său în Consiliul guvernatorilor Băncii sau supleantului acestuia, în cazurile în care, în opinia sa, astfel de privilegii și imunități obstrucționează justiția și poate renunța la acestea fără a prejudicia interesele Băncii, în măsura și în condițiile în care, în opinia sa, acestea corespund intereselor Băncii.

3. Dispoziția de la punctul 1 din prezentul articol nu se aplică relațiilor reciproce dintre reprezentantul membrului Băncii în Consiliul guvernatorilor sau supleantului acestuia și autoritățile statului ai cărui cetățeni sunt aceștia.

ARTICOLUL 15

1. În îndeplinirea obligațiilor de serviciu pe teritoriul fiecăruia dintre țările membre ale Băncii, membrii Consiliului directorilor, cadrele de conducere și angajații Băncii:

a) nu pot fi supuși urmăririi judiciare și administrative în privința acțiunilor întreprinse de către aceștia în îndeplinirea obligațiilor de serviciu. Această imunitate nu se aplică în cazul răspunderii civile în cazurile de daune aduse ca urmare a accidentelor rutiere;

b) împreună cu membrii familiilor, beneficiază de aceleași facilități privind repatrierea ca și cele de care beneficiază angajații misiunilor diplomatice din acel stat;

c) sunt scutiți de la plata taxelor vamale, impozitelor și taxelor privind mărfurile importate destinate uzului personal și familial;

d) sunt scutiți de la plata oricăror impozite pe salariu sau alte remunerații pe care le primesc de la Bancă, precum și de la plățile aferente asigurării sociale;

e) sunt scutiți de la orice obligații de stat.

2. Membrul Băncii este obligat să renunțe la orice privilegii și imunități acordate reprezentanților acestuia în Consiliul directorilor în cazurile în care, în opinia sa, astfel de privilegii sau imunități obstrucționează cursul justiției și poate renunța la acestea fără a prejudicia interesele Băncii, în masura și în condițiile, care, în opinia sa, corespund intereselor Băncii. În circumstanțe similare și potrivit acelorași termeni și condiții, Consiliul guvernatorilor Băncii este obligat să renunțe la orice privilegii sau imunități acordate membrilor Conducerii executive, iar președintele Conducerii executive a Băncii este obligat să renunțe la orice privilegii sau imunități acordate oricărui cadru de conducere sau angajat al Băncii, cu excepția membrilor Consiliului directorilor și ai Conducerii executive a Băncii.

3. Dispozițiile punctului 1 din prezentul articol, exceptând subpunctele a și d, nu se vor aplica relațiilor reciproce dintre membrul Consiliului directorilor, un cadru de conducere sau angajat al Băncii și autoritățile statului ai cărui cetățeni sunt aceștia.

4. Banca va comunica periodic organelor competente din țările membre numele persoanelor care beneficiază de privilegiile și imunitățile prevăzute la articolul 14 din prezentul acord și în acest articol, în scopul acordării pentru aceste persoane a privilegiilor și imunităților respective.

ARTICOLUL 16

Pe timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu, cadrele de conducere ale Băncii acționează în calitate de funcționari internaționali. Aceștia se subordonează exclusiv Băncii și sunt independenți față de orice autorități sau oficiali din propriul stat. Fiecare țară membră a Băncii trebuie să respecte caracterul internațional al acestor obligații.

ARTICOLUL 17

Cei care doresc să adere la prezentul acord, în conformitate cu articolul 1 și să devină membri ai Băncii vor transmite o cerere oficială către Consiliul guvernatorilor Băncii cu mențiunea că împărtășesc scopurile și principiile de activitate ale Băncii și își asumă obligațiile care decurg din prezentul acord și Statutul Băncii.

Primirea ca membru al Băncii se realizează prin decizia Consiliului guvernatorilor.

Participarea la activitatea Băncii poate fi realizată pe baza unui statut special stabilit de Consiliul guvernatorilor.

O copie autentificată a deciziei Consiliului guvernatorilor de primire în Bancă a unui nou membru se trimite în mod adecvat, respectivului membru și Depozitarului prezentului acord. De la data primirii de către depozitar a documentului menționat, împreună cu documentul de aderare, noul membru se consideră a fi aderat la prezentul acord și primit ca membru al Băncii, fapt notificat de către Depozitar celorlalți membri ai Băncii și Băncii.

ARTICOLUL 18

Fiecare membru poate renunța la calitatea de membru al Băncii și la participarea la prezentul acord conform modalității stabilite prin Statutul Băncii. Încetarea calității de membru al Băncii nu exonerează acel membru de obligațiile acestuia față de Bancă, până la îndeplinirea integrală a acestora. Referitor la ieșirea unui membru din Bancă, Consiliul guvernatorilor va notifica în mod oficial Depozitarul prezentului acord.

Acordul își încetează valabilitatea dacă cel puțin 2/3 dintre membri declară ca renunță la participarea în Bancă și denunță Acordul în conformitate cu conținutul prezentului articol. În acest caz, activitatea Băncii va înceta la termenele și conform procedurii stabilite de Consiliul guvernatorilor.

ARTICOLUL 19

Prezentul Acord poate fi modificat prin decizia Consiliului guvernatorilor. Fiecare membru al Băncii, Consiliul directorilor și Conducerea executivă pot face propuneri de modificare a prezentului acord, în vederea analizei de către Consiliul guvernatorilor.

Amendamentele la prezentul acord vor intra în vigoare după ce va fi primit acordul scris al tuturor membrilor privind aceste amendamente, cu respectarea de către fiecare membru al Băncii a procedurilor naționale sau interne aplicabile.

ARTICOLUL 20

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse va îndeplini funcția de depozitar al acestui acord.

ANEXA Nr. 1 la Acordul privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții

INFORMAȚII
privind valoarea capitalului social declarat și distribuirea cotelor între membrii Băncii

Conform situației existente la data de 8 mai 2014:

1. Capitalul social declarat al Băncii este de 2 miliarde de euro.

2. Cotele în capitalul social declarat și valoarea părții vărsate din capitalul social sunt distribuite între membrii Băncii în felul următor:

Cotele în capitalul social
declarat (euro)
Valoarea capitalului social
vărsat (euro)
Republica Bulgaria 123.000.000,00 29.838.332,42
Republica Socialistă Vietnam 4.700.000,00 1.024.274,56
Republica Cuba 23.400.000,00 5.360.773,37
Mongolia 6.200.000,00 1.049.341,80
Federația Rusă 580.700.000,00 150.025.792,59
România 76.700.000,00 18.453.958,51
Republica Slovacia 62.800.000,00 21.481.113,06
Republica Cehă 125.600.000,00 30.374.957,01
Total: 1.003.100.000,00 257.608.543,32

Partea nedistribuită din capitalul social declarat al Băncii este de 996.900.000,00 euro.

ANEXA Nr. 2 la Acordul privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții

STATUTUL
Băncii Internaționale de Investiții

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...