Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 94/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 septembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 94/1.378/1.071

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Mediului și Pădurilor

Ministerul Sănătății

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 71.661 din 14 aprilie 2010 al Direcției generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

ținând seama de prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul mediului și pădurilor și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. I. -

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 în 29 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT pentru utilizare și comercializare în România se face de către Comisia interministerială pentru autorizarea îngrășămintelor, denumită în continuare Comisie.

(2) Îngrășămintele marcate «ÎNGRĂȘĂMÂNT CE» în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, cu modificările și completările ulterioare, circulă liber pe teritoriul României.

(3) Îngrășămintele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și în anexa nr. 1 la prezentul regulament, indiferent de proveniență, se supun autorizării în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT.

(4) Prezenta reglementare nu se aplică produselor fabricate și/sau comercializate legal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Turcia ori fabricate legal într-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care este parte contractantă la Acordul privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel echivalent de protecție cu cel prevăzut în prezentul regulament. Aplicarea prezentei reglementări produselor comercializate legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru și de abrogare a Deciziei 3.052/95/CE."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentului regulament, sub denumirea de îngrășăminte sunt cuprinse toate produsele destinate îmbunătățirii fertilității solului și a nutriției plantelor, aplicate atât pe sol, cât și pe plante, ca amendamente de sol, îngrășăminte chimice, îngrășăminte organominerale, îngrășăminte biologice și stimulatori de creștere.

(2) Prin îngrășământ biologic se înțelege îngrășământul care conține culturi omogene de microorganisme, micro- ori macroelemente și/sau substanțe organice esențiale în nutriția plantelor, ce influențează fertilitatea solului, fiind aplicat direct pe sol, prin picurare, ca tratament, la rădăcinile sau semințele plantelor ori prin stropire la nivel foliar."

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) În România nu se introduc și nu se autorizează pentru utilizare ca îngrășământ nămolurile de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenești de pe teritoriul altor state.

(2) Pentru utilizarea ca îngrășământ, nămolul rezultat de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenești din România trebuie să fie conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Materiile prime de categoriile 2 și 3, certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, se pot utiliza ca fertilizanți pentru cereale dacă au conținutul de substanță activă solubilă cu valori mai mari de 16% P2O5 și un adaos de CaCO3 de minimum 20%. Este interzisă utilizarea acestor materii prime de categoriile 2 și 3 pentru pășuni, legume, viță-de-vie, pomi fructiferi.

(4) Operatorii economici care produc sau comercializează produsele prevăzute la alin. (3) trebuie să prezinte documente care să ateste conținutul în P2O5 și CaCO3.

(5) Produsele prevăzute la alin. (3) trebuie încorporate obligatoriu în ziua aplicării, iar împrăștierea uniformă a acestora trebuie realizată cu mașina de administrat îngrășăminte chimice. Administrarea acestora se face la o distanță de minimum 500 de metri de zona populată.

(6) Aplicarea fertilizanților de natură organică se face numai pe terenurile pe care s-au efectuat studii pedologice și agrochimice."

4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Comisia autorizează noile îngrășăminte din producția internă și din import, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (1), pentru folosirea acestora în agricultură și silvicultură."

5. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Pentru îngrășămintele și/sau amestecurile de îngrășăminte cu pesticide noi, precum și pentru îngrășămintele biologice din producția internă și din import, supuse testării, solicitantul este obligat să obțină avizul de mediu care se eliberează de către Ministerul Mediului și Pădurilor.

(2) Dosarul produsului pentru care se solicită eliberarea avizului de mediu cuprinde următoarele:

a) solicitare din partea operatorului economic privind eliberarea avizului de mediu;

b) buletin de analiză fizico-chimică emis de laboratoarele acreditate și care sunt autorizate și notificate la Comisia Europeană pentru verificarea conformității îngrășămintelor chimice;

c) fișă cu date de securitate conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;

d) dosarul de ecotoxicitate, în copie, obținut de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București, la solicitarea operatorului economic;

e) alte informații considerate utile."

6. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

"

Art. 211. -

(1) Nu sunt permise importul și comercializarea amestecurilor fizice de îngrășăminte.

(2) Amestecurile fizice de diferite îngrășăminte solide omologate aduse la stare de pulbere și regranulate împreună de către diferiți producători sunt supuse unei analize chimice și se obține un buletin de analiză.

(3) Amestecurile fizice de diferite îngrășăminte solide omologate cu îngrășăminte neomologate se autorizează pe bază de testare.

(4) Amestecurile fizice de diferite îngrășăminte solide omologate care nu au aceeași granulație și densitate, motiv pentru care segregă în timpul transportului și manipulării, se pot efectua numai de către fermierii agricoli în momentul aplicării, fără a fi necesară autorizarea."

7. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

În cuprinsul ordinului prevăzut la articolul I, sintagma "Direcția generală implementare politici agricole" se înlocuiește cu sintagma "Direcția generală politici agricole", sintagma "Direcția substanțe periculoase din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile" se înlocuiește cu sintagma "direcția de specialitate din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor" și sintagma "agenții economici" se înlocuiește cu sintagma "operatorii economici".

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Ministrul mediului și pădurilor, Ministrul sănătății,
Mihail Dumitru Laszlo Borbely Cseke Attila

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la regulament)

LISTA
îngrășămintelor chimice și biologice autorizate de Comisia interministerială pentru folosirea acestora în agricultura și silvicultura României

Nr. crt. Tipul de îngrășământ și compoziția Documentul de autorizare Beneficiarul autorizației Observații
0 1 2 3 4
1. Îngrășăminte cu azot
1.1 Azotat de amoniu (34,5% N) - Exceptat -
1.2 Nitrocalcar (27,5% N) - Exceptat -
1.3 Uree (46% N) - Exceptat -
1.4 Sulfat de amoniu (21% N) - Exceptat -
1.5 Azotat de uree (34,2% N) A.44323/86 Exceptat -
1.6 Ureosulfat de amoniu (33% N) A.44323/86 Exceptat -
1.7 Azotat de calciu Kemira (15,22% N; 21,74% Ca) CO 52/2000 S.C. Agricultura Modernizată Timișoara -
1.8 Azotat de calciu (Calcinit) Hydro (15,5% N; 19% Ca) CO 93/2001 S.C. Norofert - S.R.L. București -
1.9 Azotat de magneziu (Magnisal) Haifa Chemicals (10,8% N; 9,7% MgO) CO 30/2000 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
1.10 Azotat de potasiu (13,7% N; 46,2% K2O) A.290/2004 S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova -
1.11 Azotat de calciu hidrat (Nt - 15,0%) A.374/2008 S.C. Azomureș - S.A. Târgu Mureș -
1.12 Nitrocalcar (NH4NO3 - 80%; CaCO3 + MgCO3 - 20%) A.387/2008 S.C. Azomureș - S.A. Târgu Mureș -
1.13 Azotat de amoniu (33,5% N; 10 ppm Cu; 13 ppm Fe) A.386/2008 Ga Pro Co Chemicals - S.R.L. Săvinești -
2. Îngrășăminte cu fosfor
2.1 Superfosfat simplu (16-22% P2O5) - Exceptat -
2.2 Superfosfat concentrat (42-51% P2O5) - Exceptat -
2.3 Fosforită activată granulată (20% P2O5) A.53074/80 Exceptat -
2.4 Fosforită activată pulbere (20-24% P2O5) A.44323/86 Exceptat -
3. Îngrășăminte cu potasiu
3.1 Sulfat de potasiu Kali und Salz (50% K2O; 18% S) CO 175/2003 Kali und Salz GmbH Kassel - Germania -
3.2 Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,86% N; 46,05% K2O) CO 178/2003 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
3.3 Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,5% N; 43,0% K2O; 2,0% MgO) CO 62/2001 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
3.4 Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,0% N; 43,0% K2O; 1,0% MgO; 1.000 ppm Fe; 1.000 ppm B; 500 ppm Zn; 250 ppm Mn; 30 ppm Mo; 30 ppm Cu) CO 63/2001 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
3.5 Patentkali granular (sulfat de potasiu și magneziu) Kali und Salz (30,0% K2O; 10,2% MgO; 17,6% S; 2,6% Cl) CO 94/2001 Kali und Salz GmbH Kassel - Germania -
3.6 Sare potasică (Korn Kali) (40% K2O; 6% MgO; 3% Na) - Kali und Salz GmbH Kassel - Germania -
3.7 Sulfat de potasiu A.D. 289/2004 S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova -
3.8 Clorură de potasiu (K2O - 60%) A.372/2008 S.C. Fertil Agro - S.R.L. Brăila -
4. Îngrășăminte complexe
4.1 K-16-48-0 (DAP) (16,0% N; 48,0% P2O5) - Exceptat -
4.2 K 12-52-0 (MAP) (12,0% N; 52,0% P2O5) - Exceptat -
4.3 K-27-13,5-0 (27,0% N; 13,5% P2O5) A. 53074/80 Exceptat -
4.4 K-22-22-0 (22,0% N; 22,0% P2O5) A. 53074/80 Exceptat -
4.5 K-23-23-0 (23,0% N; 23,0% P2O5) A. 20473/90 Exceptat -
4.6 K-13-32-0 (13,0% N; 32,0% P2O5) A. 20473/90 Exceptat -
4.7 K-15-15-15 (15,0% N; 15,0% P2O5; 15,0% K2O) A. 53074/80 Exceptat -
4.8 K-16-16-16 (16,0% N; 16,0% P2O5; 16,0% K2O) A. 53074/80 Exceptat -
4.9 K-22-11-11 (22,0% N; 11,0% P2O5; 11,0% K2O) A. 53074/80 Exceptat -
4.10 K-10-25-10 (10,0% N; 25,0% P2O5; 10,0% K2O) A. 53074/80 Exceptat -
4.11 K-9-24-24 (9,0% N; 24,0% P2O5; 24,0% K2O) A. 20473/90 Exceptat -
4.12 Fosfat de uree 17-44-0 A. 44323/86 Exceptat -
4.13 Îngrășământ complex 13-30-0 cu sulfat de calciu (12,6% N; 32,4% P2O5; 24,9% CaSO4) CO 88/2001 S.C. Sofert - S.A. Bacău *
4.14 K-20-20-0 (20% N; 20% P2O5) AD 347/2007 Exceptat -
4.15 K-20-10-10 (20% N; 10% P2O5; 10% K2O) AD 348/2007 Exceptat -
4.16 Îngrășământ complex 13-36-0 cu sulfat de calciu (11,8% N; 34,5% P2O5; 23,2% CaSO4) CO 89/2001 S.C. Sofert - S.A. Bacău *
4.17 Monofosfat de amoniu (MAP) 12-61-0 Haifa Chemicals (11,95% N; 61,6% P2O5) CO 28/2000 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
4.18 Fosfat monopotasic (MKP) 0-51-34 Haifa Chemicals (51,0% P2O5; 37,94% K2O) CO 29/2000 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
4.19 K-8-8-8 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok (8% N; 8% P2O5; 8% K2O) CO 90/2001 S.C. Tiszamenti Vegyimuvek ROM - S.R.L. Făgăraș -
4.20 K-5-15-15 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok (5% N; 15% P2O5; 15% K2O) CO 91/2001 S.C. Tiszamenti Vegyimuvek ROM - S.R.L. Făgăraș -
4.21 K-10-5-10 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok (10% N; 5% P2O5; 10% K2O; 1% MgO; 1% Fe) CO 92/2001 S.C. Tiszamenti Vegyimuvek ROM - S.R.L. Făgăraș -
4.22 Cropcare 1 (11,22-15,95-16,56 + ME) (11,22% N; 15,95% P2O5; 16,56% K2O; 1,55% Ca; 1,6% Mg; 0,75% Mn; 0,29% Fe; 0,158% B; 0,107% Cu; 0,12% Zn; 0,005% Mo; 9,0% S) CO 112/2002 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timișoara -
4.23 Cropcare 2 (6,45-11,75-23,67 + ME) (6,45% N; 11,75% P2O5; 23,6% K2O; 12,0% Ca; 2,2% Mg; 0,76% Mn; 0,28% Fe; 0,4% B; 0,10% Cu; 0,12% Zn; 0,003% Mo; 11,0% S) CO 113/2002 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timișoara -
4.24 Cropcare 3 (9,76-9,40-21,38 + ME) (9,76% N; 9,40% P2O5; 21,38% K2O; 1,5% Ca; 2,11% Mg; 0,73% Mn; 0,9% Fe; 0,16% B; 0,8% Cu; 0,1% Zn; 0,0003% Mo; 11,0% S) CO 114/2002 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timișoara -
4.25 Cropcare 4 (12,7-9,4-19,27 + ME) (12,7% N; 9,40% P2O5; 19,27% K2O; 0,4% Ca; 2,3% Mg; 0,15% Mn; 0,08% Fe) CO 116/2002 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timișoara -
4.26 Monofosfat de potasiu (51,5% P2O5; 34,0% K2O) A.D. 287/2004 S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova *
4.27 Power Beta 5-10-30 (5,0% N; 10,0% P2O5; 30,0% K2O; 3,0% Ca; 1,2% Mg; 6,0% S; 0,1% B; 0,02% Cu; 0,05% Fe; 0,04% Zn) A.D. 325/2005 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timișoara -
4.28 DCM NPK 8-6-7 + MgO (8,0% N; 6,0% P2O5; 7,0% K2O; 30% MgO; 40% materie organică) A.D. 318/2005 S.C. Aerom Products - S.R.L. București -
4.29 DCM NPK 9-3-6 + erbicide (9,0% N; 3,0% P2O5; 6,0% K2O; 30% MgO; 45% materie organică; 0,15% MCPA; 0,15% 2,4D; 0,165% mecaprop-P; 0,018% Dicamba) A.D. 319/2005 S.C. Aerom Products - S.R.L. București -
4.30 Agrofeed 14-14-28+2MgO + ME (14,0% N; 14,0% P2O5; 28,0% K2O; 2,0% MgO; 100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn; 35 ppm Mo; 75 ppm Zn) A.D. 304/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.31 Agrofeed 11-0-0 (11,0% N; 16,0% MgO; 0,1% CaO; 300 ppm SO2-4; 700 ppm Cl-; 15 ppm Fe; 300 ppm substanță insolubilă) A.D. 302/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.32 Agrofeed 0-52-34 (52,0% P2O5; 34,0% K2O) A.D. 308/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.33 Agrofeed 11-44-11 + 1MgO + ME (11,0% N; 44,0% P2O5; 11,0% K2O; 1,0% MgO; 100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn; 35 ppm Mo; 75 ppm Zn) A.D. 306/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.34 Agrofeed 12-18-27 + 2MgO + ME (12,0% N; 18,0% P2O5; 27,0% K2O; 2,0% MgO; 100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn; 35 ppm Mo; 75 ppm Zn) A.D. 305/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.35 Agrofeed 12-0-43 + 1MgO + ME (12,0% N; 43,0% K2O; 1,0% MgO; 1.000 ppm B; 30 ppm Cu; 1.000 ppm Fe; 250 ppm Mn; 30 ppm Mo; 500 ppm Zn) A.D. 300/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.36 Agrofeed 12-0-43 + 2MgO (12,0% N; 43,0% K2O; 2,0% MgO) A.D. 299/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.37 Agrofeed 13-0-46 (13,0% N; 46,0% K2O) A.D. 298/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.38 Cropcare 2N (15-5-20) (15,0% N; 5,0% P2O5; 20,0% K2O; 2,0% Ca; 1,2% Mg; 8,0% S; 0,02% B; 1,0% Cl; 0,01% Zn) A.D. 322/2005 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timișoara -
4.39 Idrosol 14-14-28 + TE (14,0% N; 14,0% P2O5; 28,0% K2O; 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn) A.D. 313/2005 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
4.40 Idrosol 10-45-10 + TE (10,0% N; 45,0% P2O5; 10,0% K2O; 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn) A.D. 312/2005 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
4.41 Maxi-Feed 20-20-20 + TE (20,0% N; 20,0% P2O5; 20,0% K2O; 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn) A.D. 311/2005 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
4.42 Maxi-Feed 9-18-27 + TE (9,0% N; 18,0% P2O5; 27,0% K2O; 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn) A.D. 310/2005 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
4.43 Nitrophoska Blue Special 12-12-17-2 + TE (12,0% N; 12,0% P2O5; 17,0% K2O; 2,0% MgO; 6,0% S; 0,02% B; 0,01% Zn) A.D. 297/2005 COMPO GmbH, Munster, Germania -
4.44 Agrofeed 12-0-42 + 2MgO (12,0% N; 42,0% K2O; 2,0% MgO) A.D. 301/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.45 Agrofeed 12-61-0 (12,0% N; 61,0% P2O5) A.D. 307/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.46 Agrofeed 19-19-19 + 1MgO + ME (19,0% N; 19,0% P2O5; 19,0% K2O; 1,0% MgO; 100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn; 35 ppm Mo; 75 ppm Zn) A.D. 303/2005 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.47 Power 8-24-24 (8,0% N; 24,0% P2O5; 24,0% K2O; 1,0% Ca; 1,2% Mg; 2,5% S; 0,05% B; 0,02% Cu; 0,05% Fe; 0,04% Zn) A.D. 324/2005 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timișoara -
4.48 Cropcare IP (12-22-8) (12,0% N; 22,0% P2O5; 8,0% K2O; 2,0% MgO; 5,0% S; 0,03% B; 0,5% Cl; 0,02% Mn; 0,001% Mo; 0,02% Zn) A.D. 323/2005 S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timișoara -
4.49 Agroblen Base 15-25-10 + 3MgO (15,0% N; 25,0% P2O5; 10,0% K2O; 3,0% MgO; 0,17% Ca; 0,012% Cu; 0,194% Fe; 0,20% Mn; 0,016% Zn) A.D. 353/2005 S.C. Holand Farming Romania - S.R.L. București -
4.50 Travena NPK 20-8-8 + 3% MgO (20,0% N; 7,44% P2O5; 7,66% K2O; 3,0% MgO) A.D. 346/2005 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna -
4.51 Basacote 6M 11-9-19-2 (11,0% N; 9,0% P2O5; 19,0% K2O; 2,0% MgO; 7,0% S; 0,02% B; 0,05% Cu; 0,23% Fe; 0,16% Mn; 0,015% Mo; 0,02% Zn) A.D. 389/2006 COMPO GmbH, Munster, Germania -
4.52 Basacote 3M 16-8-12-2 (16,0% N; 8,0% P2O5; 12,0% K2O; 2,0% MgO; 5,0% S; 0,02% B; 0,05% Cu; 0,04% Fe; 0,01% Mn; 0,015% Mo; 0,02% Zn) A.D. 388/2006 COMPO GmbH, Munster, Germania -
4.53 Entek Perfekt (16,0% N; 8,0% P2O5; 12,0% K2O; 2,0% MgO; 5,0% S; 0,02% B; 0,05% Cu; 0,04% Fe; 0,01% Mn; 0,015% Mo; 0,02% Zn) A.D. 387/2006 COMPO GmbH, Munster, Germania -
4.54 Îngrășământ pentru tufe de ornament 7-10-16,5 + Mg-0,8 (7,0% N; 10,0% P2O5; 16,5% K2O; 0,8% MgO) A.D. 379/2006 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna -
4.55 Cererit 10-8,5-14 + MgO-1,3 (10,0% N; 8,5% P2O5; 14,0% K2O; 1,3% MgO; 0,03-0,09% B; 0,04-0,12% Cu; 0,003-0,009% Mo; 0,008-0,016% Zn) A.D. 380/2006 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna -
4.56 Agrofeed 23-7-23 + ME (23,0% N; 7,0% P2O5; 23,0% K2O; 200 ppm B; 110 ppm Cu; 100 ppm Fe; 500 ppm Mn; 70 ppm Mo; 150 ppm Zn) A.D. 378/2006 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.57 Agrofeed 17-17-17 (17,0% N; 17,0% P2O5; 17,0% K2O) A.D. 377/2006 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
4.58 Complex NPK 25-5-5 (25% N; 5,0% P2O5; 5,0% K2O) A. 375/2008 S.C. Azomureș - S.A. Târgu Mureș -
4.59 Complex NPK 27-6-6 (27% N; 6,0% P2O5; 6,0% K2O) A. 376/2008 S.C. Azomureș - S.A. Târgu Mureș -
4.60 Scotts Garden Landscape Sierraform 22 + 05 + 05 + 2,4D + Dicamba (22,0% N; 11,0% P2O5; 3,9% K2O; 0,80% 2,4D; 0,12% Dicamba) A. 373/2008 S.C. Holland Farming RO - S.R.L. București -
5. Îngrășăminte organominerale
5.1 L-120 (10-20-0 + SH 30%) (10,0% N; 20,0% P2O5; 30,0% substanțe humice) A 1/73 Exceptat -
5.2 L-210 (20-10-0 + SH 25%) (20,0% N; 10,0% P2O5; 25,0% substanțe humice) A 1/73 Exceptat -
5.3 L-110 (10-10-0 + SH 35%) (10,0% N; 10,0% P2O5; 35,0% substanțe humice) A 1/73 Exceptat -
5.4 L-200 (20-0-0 + AH 24%) (20,0% N; 24% acizi humici; 0,02% P2O5; 0,2% K2O; 0,13% Mg; 0,78% Fe; 49 ppm Mn; 20 ppm Zn) CO 36/2000 CNLO Târgu Jiu -
5.5 L-300 (30-0-0 + AH 13,6%) (30,0% N; 13,6% acizi humici; 0,1% P2O5; 0,26% K2O; 0,08% Mg; 0,47% Fe; 30 ppm Mn; 25 ppm Zn) CO 35/2000 CNLO Târgu Jiu -
5.6 Super H-210 (20-10-0 + AH 11,7%) (16,0% N; 10,0% P2O5; 11,7% acizi humici; 0,12% K2O; 0,09% Mg; 0,55% Fe; 85 ppm Mn; 72 ppm Zn) CO 33/2000 CNLO Târgu Jiu -
5.7 Super H-120 (10-20-0 + AH 13,8%) (8,4% N; 10,0% P2O5; 13,8% acizi humici; 0,17% K2O; 0,08% Mg; 0,68% Fe; 88 ppm Mn; 72 ppm Zn) CO 34/2000 CNLO Târgu Jiu -
5.8 PL-111 (7-7-7 + ME) (7,0% N; 16,0% LSA; 7,0% P2O5; 7,0% K2O; 0,24% B; 0,11% Mo; 0,56% Zn) CO 31/2000 CNLO Târgu Jiu -
5.9 GL-111 (7-7-7 + ME) (7,0% N; 16,0% LSA; 7,0% P2O5; 7,0% K2O; 0,24% B; 0,11% Mo; 0,56% Zn) CO 32/2000 CNLO Târgu Jiu -
6. Îngrășăminte cu microelemente
6.1 Uree cu bor 2% A. 44323/86 Exceptat -
6.2 Uree cu zinc 2 și 5 % A. 44323/86 Exceptat -
6.3 Superfosfat simplu cu bor 0,2% A. 20473/90 Exceptat -
6.4 Superfosfat simplu cu zinc 1,5% A. 20473/90 Exceptat -
6.5 Microfer (6,0% Fe; 1ppm As; 0,5 ppm Cd; 2 ppm Co; 25 ppm Cr; 0,5 ppm Hg; 0,15 ppm Ni; 35 ppm Pb; 0,5 ppm Se) A.D. 278/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
7. Îngrășăminte lichide cu azot
7.1 A-290 (29% N) A. 20473/90 Exceptat -
7.2 A-320 (32% N) A. 53074/80 Exceptat -
7.3 A-370 (37% N) A. 53074/80 Exceptat -
7.4 A-400 (40% N) A. 53074/80 Exceptat -
7.5 A-410 (41% N) A. 53074/80 Exceptat -
7.6 A-300 (30% N) cu inhibitori de coroziune A. 44323/86 Exceptat -
7.7 A-320 (32% N) cu inhibitori de coroziune A. 44323/86 Exceptat -
7.8 Apă amoniacală 18-20% N A. 44323/86 Exceptat -
7.9 LSA-300 (20,8-25% N) A. 8432/95 S.C. Celohart - S.A. Zărnești și S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
7.10 LSA-400 (28,8-30,0%N) A. 8432/95 S.C. Celohart - S.A. Zărnești și S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
7.11 LSU-230 (18,2-20,0% N) A. 8432/95 S.C. Celohart - S.A. Zărnești și S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
8. Îngrășăminte lichide complexe
8.1 Fertisol C-411 (160 g/l N; 40 g/l P2O5; 40 g/l K2O) CO 83/2001 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
8.2 Fertisol C-141 (40 g/l N; 160 g/l P2O5; 40 g/l K2O) CO 84/2001 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
8.3 Fertisol C-011 (120 g/l P2O5; 120 g/l K2O) CO 85/2001 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
8.4 Fertisol C-313 (120 g/l N; 40 g/l P2O5; 120 g/l K2O; 2,0 g/l Mg) CO 86/2001 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
8.5 C-411 (274 g/l N; 52,7 g/l P2O5; 51,6 g/l K2O) CO 204/2003 S.C. Foliare - S.A. Craiova *
8.6 C-313 (120 g/l N; 53,6 g/l P2O5; 133,2 g/l K2O) CO 205/2003 S.C. Foliare - S.A. Craiova *
8.7 C-141 (45,4 g/l N; 186,4 g/l P2O5; 49,5 g/l K2O) CO 206/2003 S.C. Foliare - S.A. Craiova *
8.8 C-011 (156,6 g/l P2O5; 142,8 g/l K2O) CO 203/2003 S.C. Foliare - S.A. Craiova *
8.9 C-8-24-0 (8,0% N; 24% P2O5) A. 20473/90 Exceptat -
8.10 Mikro-Vital (suspensie cu Azospirillum brasiliense, Azotobacter croococcum, Bacilus megaterium) A.D. 268/2004 S.C. Ecoland - S.R.L. București -
8.11 Bactofil A (0,12% N; 0,5% P2O5; 0,11% K2O; 1,04% Ca; 0,014% Mg; 0,014 g/l Fe; 0,01 g/l Cu; 0,054 g/l Zn; 0,0004 g/l Cd; 0,008 g/l Co, număr germeni-celule/ml 3 x 108) A.D. 291/2004 S.C. Agromec Dumbrăvița - S.A., comuna Dumbrăvița, județul Timiș -
8.12 Bactofil B (0,12% N; 0,55% P2O5; 0,11% K2O; 0,07% Ca; 0,015% Mg; 0,001 g/l Cu; 0,01 g/l Zn; 0,01 g/l Ni; 0,02 g/l Pb, număr germeni-celule/ml 3 x 108) A.D 292/2004 S.C. Agromec Dumbrăvița - S.A., comuna Dumbrăvița, județul Timiș -
8.13 Neb 26 (11,24% materie organică, 0,03% Ca; 0,155% P; 0,09% K; 0,025% Mg; 0,048% Cu; 2,5 ppm B; 2,1 ppm Zn; 1,7 ppm Mn; 14,0 ppm Fe; 0,33 ppm Mo; 0,43 ppm Ni; 0,01 ppm Cd; 0,01 ppm Cr; agent de conservare 0,15% CuSO4) A.D. 288/2004 Agmor INC., Montana, SUA -
8.14 Maxiroot (2,68% N; 29,75% materie organică; 3,78% K2O; 0,78% Ca; 0,38% Mg; 1,94% Zn; 1,28% Fe; 0,024% Mn; 0,0015% Cr; 0,38% Cd; 0,0009% Co; 0,003% Ni) A.D. 276/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
8.15 Biostar (2,08% N; 32,8% materie organică; 4,1% K2O; 2,2% Ca; 0,96% Mg; 0,37% Zn; 1,68% Fe; 0,0009% Cu; 0,32% Mn; 0,0616% Cr; 0,0003% Cd; 0,001% Co) A.D. 275/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
8.16 Vitaflora 7 (pentru gazon) (16,0% N; 4,0% P2O5; 4,0% K2O; 0,01 g/l Cu; 0,01% Mn; 0,01% Mg; 0,02% B; 0,01% Zn; 0,001% Mo; 0,02% Fe) A.D. 365/2006 S.C. Mont Rose, Cristești, județul Mureș -
8.17 Plantfert F (1-12-11) (Nt - 10,0 g/l; P2O5 - 145,0 g/l; K2O - 135,0 g/l; B - 0,4 g/l; Cu - 0,2 g/l; Zn - 0,1 g/l; Fe - 0,5 g/l; Mn - 0,2 g/l; Mg - 0,3 g/l; Mo - 0,01 g/l; Co - 0,1 g/l; S - 0,6 g/l) A. 381/2008 S.C. Chimro - S.R.L. Craiova -
9. Îngrășăminte foliare
9.1 Folplant-411 (180-35-40) + ME (180 g/l N; 35 g/l P2O5; 40 g/l K2O; 0,2-0,4 g/l Fe; 0,6 g/l Zn; 0,6 g/l Cu; 0,008 g/l Mo; 0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,008 g/l Co; 0,2 g/l Mg) CO 12/99 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova -
9.2 Folplant-231 (80-130-40) + ME (80 g/l N; 130 g/l P2O5; 40 g/l K2O; 0,2-0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Zn; 0,6 g/l Cu; 0,008 g/l Mo; 0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,008 g/l Co; 0,2 g/l Mg; 0,3 g/l Mn) CO 11/99 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova -
9.3 Folplant-141 (35-200-40) + ME (35,0 g/l N; 180 g/l P2O5; 40 g/l K2O; 0,2-0,4 g/l Zn; 0,6 g/l Cu; 0,008 g/l Mo; 0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,008 g/l Co; 0,2 g/l Mg; 0,3 g/l Mn; 0,008 g/l Ni) CO 10/99 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova -
9.4 Folplant-011 (57-141-176) + Me (130 g/l P2O5; 130 g/l K2O; 0,2-0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Zn; 0,06 g/l Cu; 0,0008 g/l Mo; 0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,8 g/l Co; 0,2 g/l Mg; 0,3 g/l Mn; 0,008 g/l Ni) CO 9/99 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova -
9.5 Folamin-411 (195-49-48) + ME (195 g/l N; 49,5 g/l P2O5; 48,9 g/l K2O; 2,9 g/l Mg; 0,23 g/l Cu; 0,153 g/l Fe; 0,177 g/l Zn; 0,23 g/l Mn; 0,21 g/l B; 0,023 g/l Mo) CO 13/99 Centrul de Cercetare pentru Îngrășăminte Craiova *
9.6 Folamin-133 (54-168-169) + ME CO 14/99 Centrul de Cercetare pentru Îngrășăminte Craiova *
9.7 Folamin-123 (57-141-176) + ME CO 15/99 Centrul de Cercetare pentru Îngrășăminte Craiova *
9.8 Plant Power 2003 (0,058% P2O5; 1,58% K2O; 0,67 g/l Cu; 2,73% Mn; 0,024% Mg; 0,70% Zn; 3.740 mg/l aminoacizi) CO 53098/98 S.C. Pegeros - S.R.L. Brașov -
9.9 Folifag (72-25-38) CO 16/99 S.C. Nitramonia - S.A. Făgăraș *
9.10 Polimet L (260-60-80 g/l) + ME (260 g/l N; 60 g/l P2O5; 80 g/l K2O; 1,0 g/l Mg; 0,2 g/l Cu; 1,0 g/l Fe; 0,5 g/l Zn; 1,0 g/l Mn; 0,2 g/l B; 0,005 g/l Mo; 0,007 g/l Co; 0,8 g/l Ca) CO 95/2001 S.C. Polichim-Tim - S.R.L. Timișoara -
9.11 Polimet Super (27-15-8) + ME (27,0% N; 15,0% P2O5; 8,0% K2O; 0,02 g/l Cu; 0,4% Mn; 0,3% Mg; 0,02% B; 0,05% Zn; 0,005% Mo; 0,1% Fe; 0,1% Ca; 0,001% Co) CO 96/2001 S.C. Polichim-Tim - S.R.L. Timișoara -
9.12 LSF 1-LSF 12 (foliare pe bază de lignosulfonați) CO 8133/96 ICPA și Celohart - S.A. Zărnești -
9.13 Nutri Leaf (20-20-20) + ME CO 17/99 S.C. Aectra Agro Chemicals - S.R.L. București -
9.14 Nutrient Expres (18-18-18) + ME (18,0% N; 18,0% P2O5; 18,0% K2O; 0,05 g/l Cu; 0,05% Mn; 0,5% Mg; 0,05% Zn; 0,01% Mo; 0,1% Fe) CO 67/2001 S.C. Aectra Agro Chemicals - S.R.L. București -
9.15 Calmax (15-22-0 + CaO 3%) + ME CO 20/99 S.C. Aectra Agro Chemicals - S.R.L. București -
9.16 NK-60 (8,04-0-27,1) (8,04% N; 27,1% K2O) CO 66/2001 S.C. Aectra Agro Chemicals - S.R.L. București -
9.17 Nutri Vit (20-20-20) + ME (20,0% N; 20,0% P2O5; 20,0% K2O; 1,5% MgO; 0,02% B; 0,73% Cu; 0,146% Fe; 0,73% Mn; 0,0012% Mo; 0,080% Zn; 28% Kelpak; 0,012% Co) CO 65/2001 S.C. Aectra Agro Chemicals - S.R.L. București -
9.18 Polyfeed (14-14-28) + MgO 2% CO 27/2000 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
9.19 Polyfeed (12-28-27) + MgO 2% CO 26/2000 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
9.20 Polyfeed (19-19-19) + 1% MgO + ME CO 61/2001 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
9.21 Cropmax (0,2-0,4-0,02) + ME CO 5/99 S.C. Holland Farming Rom - S.R.L. București -
9.22 Soil plus (1,35-0,2-1,9) + ME CO 68/2001 S.C. Holland Farming Rom - S.R.L. București -
9.23 Plantmax (0,2-0,06-0,01) + ME (0,20% N; 0,06% P2O5; 0,01% K2O; 0,092% Mg; 0,038 % Fe; 0,005 g/l Cu; 0,009% Mn; 0,008% Zn; 0,0005% S+ vitamine, enzime) CO 9/2001 S.C. Holland Farming Rom - S.R.L. București -
9.24 Topcrop (900 mg/l CaCO3; 1.000 mg/l MgO; 2.725 mg/l Fe; 139 mg/l Zn; 268 mg/l Mn; 285 mg/l B; 27 mg/l Cu; 12 mg/l Mo; 577 mg/l aminoacizi; 5,12% substanțe humice) CO 158/2002 S.C. Holland Farming Rom - S.R.L. București -
9.25 Kristalon white label (15-5-30) + ME (15,0% N; 5,0% P2O5; 30,0% K2O; 3,0% Mg; 0,025% B; 0,004% Mo; 0,07% Fe; 0,01% Cu; 0,04% Mn; 0,025% Zn) CO 58/2001 SC Norofert - S.R.L. București -
9.26 Kristalon blue label (19-6-20) + ME (19,0% N; 6,0% P2O5; 20,0% K2O; 3,0% MgO; 0,025% B; 0,004% Mo; 0,07% Fe; 0,01% Cu; 0,04% Mn; 0,025% Zn) CO 59/2001 SC Norofert - S.R.L. București -
9.27 Bionat (84,47-0-3,73) + ME CO 64/2001 SC Panetone - S.R.L. Timișoara -
9.28 Ferticare I (14,33-11,25-27,4) + ME (14,33% N; 11,25% P2O5; 27,4% K2O; 5,0% Ca; 1,85% Mg; 0,014% B; 0,002% Co; 0,135% Fe; 0,0094% Cu; 0,08% Mn; 0,0017% Mo; 0,0095% Zn) CO 108/2002 SC Agricultura Modernizată - S.R.L. Timișoara -
9.29 Ferticare II (22,2-8,75-19,57) + ME (22,2% N; 8,75% P2O5; 19,57% K2O; 0,075% Ca; 1,17% Mg; 0,024% B; 0,039% Fe) CO 109/2002 SC Agricultura Modernizată - S.R.L. Timișoara -
9.30 Ferticare III (10,2-5,10-27,4) + ME (10,2% N; 5,10% P2O5; 27,4% K2O; 0,075% Ca; 2,0% Mg; 0,032% Fe) CO 110/2002 SC Agricultura Modernizată - S.R.L. Timișoara -
9.31 Ferticare S (15,45-27,75-18,37) + ME (15,45% N; 27,75% P2O5; 18,37% K2O; 0,065% Ca; 0,175% Mg; 0,014% B; 0,02% Co; 0,158% Fe; 0,007% Cu; 0,065% Mn; 0,001% Mo; 0,085% Zn) CO 111/2002 SC Agricultura Modernizată - S.R.L. Timișoara -
9.32 Folvifer 2001 (60-0-0 g/l) + ME (60 g/l N; 30 g/l Fe; 0,2 g/l B; 1,5 g/l Mg; 16,0 g/l S; 0,08 g/l Cu; 0,08 g/l Zn; 0,08 g/l Mn) CO 70/2001 SC Chimenerg - S.A. Craiova -
9.33 Folvifer 3021 (90-0-40 g/l) (90 g/l N; 40 g/l K2O;30 g/l Fe; 0,2 g/l B; 1,5 g/l Mg; 15,0 g/l S; 0,08 g/l Cu; 0,08 g/l Zn; 0,08 g/l Mn) CO 70/2001 SC Chimenerg - S.A. Craiova -
9.34 Basfoliar 36 Extra (286-0-0) + ME (286,7 g/l N; 0,75 g/l Ca; 14,0 g/l Mg; 0,39 g/l B; 2,44 g/l Cu; 0,141 g/l Fe; 6,2 g/l Mn; 0,088 g/l Mo; 0,12 g/l Zn) CO 105/2002 COMPO GmbH, Munster, Germania -
9.35 Basfoliar combi stipp (131,5-0-0) + ME (131,5 g/l N; 150,0 g/l Ca; 9,75 g/l Mg; 0,267 g/l B; 0,008 g/l Cu; 0,008 g/l Fe; 5,35 g/l Mn; 0,04 g/l Mo; 0,004 g/l Zn) CO 106/2002 COMPO GmbH, Munster, Germania -
9.36 Nutribor (6,5-0-0) + ME (6,5% N; 9,0% Mg; 12,0% S; 8,0% B; 1,0% Mn; 0,04% Mo; 0,1% Zn) CO 107/2002 COMPO GmbH, Munster, Germania -
9.37 Fertiltell (76,3-71,5-48,0 g/l) + ME (76,3 g/l N; 71,5 g/l P2O5; 48,0 g/l K2O; 0,028 g/l Ca; 0,094 g/l Mg; 0,096 g/l Zn; 0,308 g/l Cu; 1,12 g/l Fe; 0,134 g/l Mn) CO 177/2002 SC Tellurium Chemical Co - S.R.L. Timisoara -
9.38 F-231 (102,8-130-48 g/l) + ME CO 207/2003 SC Foliare - S.A. Craiova *
9.39 F-141 (64,9-236-48 g/l) + ME CO 208/2003 SC Foliare - S.A. Craiova *
9.40 F-411 (209,6-52,7-49,2 g/l) + ME CO 209/2003 SC Foliare - S.A. Craiova *
9.41 F-011 (0-153-142,8 g/l) + ME CO 210/2003 SC Foliare - S.A. Craiova *
9.42 Fertililly 3-2-1 (121,8-94-45,6 g/l) CO 216/2003 SC Gini Transcom - S.R.L. Craiova *
9.43 Fertililly 4-1-1 (217,6-52,2-45,6 g/l) CO 217/2003 SC Gini Transcom - S.R.L. Craiova *
9.44 Terra sorb foliar (14,0-0-0) + ME (14,0% materie organică; 2,18% N; 0,017% B; 0,046% Mn; 0,067% Zn; 0,025% Ca; 0,011% Mg; 9 ppm Fe; 5,8 ppm Cu; 2 ppm Mo; 130 g/l aminoacizi) CO 115/2002 SC Aectra Agro Chemicals - S.R.L. București -
9.45 Pokon - 12-5-10 + ME (12,0% N; 4,9% P2O5; 11,5% K2O; 0,011% B; 0,024% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn) CO 128/2002 SC Decoflora Prexim - S.R.L. București -
9.46 Pokon - 8-10-13 + ME (7,54% N; 10,16% P2O5; 8,55% K2O; 0,022% B; 0,004% Cu; 0,04% Fe; 0,02% Mn; 0,004% Zn) CO 129/2002 SC Decoflora Prexim - S.R.L. București -
9.47 Substral 5,9-2,9-5,7 + ME (5,92% N; 2,90% P2O5; 5,70% K2O; 0,006% Ca; 0,49% Mg; 0,0056% B; 0,42% Fe; 0,004% Cu; 0,008% Mn; 0,0017% Mo; 0,002% Zn) CO 130/2002 SC Decoflora Prexim - S.R.L. București -
9.48 Biodor 05 (72-120-36 g/l) + ME CO 124/2002 SC Chimenerg - S.A. Craiova *
9.49 Biodor 2311 (70-110-35 g/l) + ME CO 125/2002 SC Chimenerg - S.A. Craiova *
9.50 Biodor 2312 (60-95-30 g/l) + ME CO 126/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
9.51 Folplant 221 (90-95-40 g/l) + ME CO 120/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
9.52 Folplant 210 (160-85-0 g/l) + ME CO 121/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
9.53 Folplant 111 (90-90-80 g/l) + ME CO 111/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
9.54 Folplant 130 (65-185-0 g/l) + ME CO 118/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
9.55 Folplant 132 (40-135-80 g/l) + ME CO 117/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
9.56 Ecofert 212 (I) (43-20-44 g/l) + ME CO 123/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
9.57 Ecofert 101 (II) (88-2-50 g/l) + ME CO 122/2002 S.C. Chimenerg - S.A. Craiova *
9.58 Dacmarinure Maxi N (202,2 g/l N; 36,8 g/l P2O5; 96,0 g/l K2O; 0,366 g/l Ca; 0,446 g/l Mg; 50 ppm Zn; 14 ppm Cu; 58 ppm Fe; 34 ppm Mn; 38 ppm B) A.D. 284/2004 S.C. Dacrom Primex - S.R.L. București -
9.59 Agrocs Special (6,49% N; 5,24% P2O5; 5,13% K2O) A.D. 285/2004 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna -
9.60 Agrocs Universal (4,40% N; 2,78% P2O5; 3,05% K2O) A.D.286/2004 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna -
9.61 BIOPOW(D)ER DANU (48,7% MgSO4; 0,04% K2SO4; 0,01% KCl; 0,0002% Fe; 0,00005% Mn; 0,02% CaSO4; 0,02% NaCl; 0,00001% Zn) A.D. 270/2004 BIOPOW(D)ER BV, Velddriel, Olanda -
9.62 Microfert U (107,8 g/l N; 34,8 g/l P2O5; 36,0 g/l K2O; 0,03 g/l Ca; 0,24 g/l Mg; 0,25 g/l Fe; 0,31 g/l Cu; 0,46 g/l Zn; 0,4 g/l Mn; 0,5 g/l B; 0,07 g/l Mo) A.D. 270/2004 S.C. Alchimex - S.A. București -
9.63 Glutaxin (3,53% N; 7,78% materie organică; 15,27% K2O; 0,06% Ca; 0,23% MgO; 0,0007% Co; 0,019% Fe; 0,001% Cu; 0,008% Mn; 0,006% Zn; 0,015% Cr; 0,002% Ni; 0,006% Pb) A.D. 277/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
9.64 Plant Feed 13-40-13 (13,26% N; 39,96% P2O5; 12,60% K2O; 0,016% MgO; 0,008% Zn; 0,08% Fe; 0,004% Cu; 0,027% Mn; 0,02% B; 0,001% Mo) A.D. 271/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
9.65 Plant Feed 15-5-30+2 (13,94% N; 6,30% P2O5; 31,20% K2O; 1,74% MgO; 0,01% Zn; 0,081% Fe; 0,05% Cu; 0,034% Mn; 0,001% Mo) A.D. 274/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
9.66 Plant Feed 17-6-18 (17,09% N; 5,15% P2O5; 17,7% K2O; 0,33% MgO; 0,005% Zn; 0,045% Fe; 0,002% Cu; 0,023% Mn; 0,001% Mo) A.D. 273/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
9.67 Plant Feed 20-5-10 (19,36% N; 5,15% P2O5; 9,9% K2O; 1,33% MgO; 0,347% Zn; 0,08% Fe; 0,004% Cu; 0,045% Mn; 0,02% B; 0,001% Mo) A.D. 272/2004 Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria -
9.68 Stimucrop 15-3-3 + TE (14,4% N; 3,14% P2O5; 3,0% K2O; 25 ppm Mg; 96 ppm Zn; 233 ppm Fe; 103 ppm Cu; 20 ppm B) A.D. 279/2004 S.C. Transworld - S.R.L. Timișoara -
9.69 Stimucrop 10-10-10 + TE (7,5% N; 7,45% P2O5; 9,56% K2O; 73 ppm Mg; 114 ppm Zn; 164 ppm Fe; 49 ppm Mn; 95 ppm Cu; 20 ppm B) A.D. 280/2004 S.C. Transworld - S.R.L. Timișoara -
9.70 EuroFert^TM A.D. 282/2004 S.C. Petrochem Research - S.R.L. Timișoara -
9.71 Fosfertil (Cultură de Bacillus megaterium, concentrație 1010 UFC/ml) A.D. 283/2004 Centrul de Cercetări pentru Antibiotice - S.A. Iași -
9.72 Folibor (6,5% B; 17,0% Ca) A.D. 264/2004 S.C. Natural Research - S.R.L. Craiova -
9.73 Polyfeed 11-44-11 + 1% MgO + TE (11,42% N; 43,68% P2O5; 10,8% K2O; 0,93% MgO; 0,008% Zn; 0,065% Fe; 0,007% Cu; 0,03% Mn) A.D. 252/2004 Haifa Chemicals Ltd., Israel -
9.74 Nutriplant (15,9 g/l N; 20,6 g/l P2O5; 43,9 g/l K2O; 0,003 g/l Ca; 0,7 g/l Mg; 0,1 g/l Fe; 0,015 g/l Cu; 0,018 g/l Mn; 0,004 g/l Mo) A.D. 249/2004 S.C. Dacomar Plus - S.R.L. Blaj -
9.75 Uwafol L (2,37% N; 7,9% P2O5; 3,96% K2O; 0,017% Zn; 0,039% Fe; 0,018% Cu; 0,031% Mn; 0,005% B; 0,0001% Mo) A.D. 250/2004 S.C. Uwachim - S.R.L. Făgăraș -
9.76 Uwafol S A.D. 251/2004 S.C. Uwachim - S.R.L. Făgăraș -
9.77 Plantfert S 10-8-8 (124,6 g/l N; 101,2 g/l P2O5; 93,0 g/l K2O; 0,13 g/l Mg) A.D. 321/2005 S.C. Chimro - S.R.L. Craiova -
9.78 Plantfert U 8-8-7 (19,46% N; 29,19% P2O5; 14,78% K2O; 0,2% Mg; 0,07% B; 0,05% Fe; 0,15% Cu; 0,02% Mn; 0,02% Mo; 0,06% Zn) A.D. 320/2005 S.C. Chimro - S.R.L. Craiova -
9.79 Plantfert I 14-5-4 (170,0 g/l N; 61,3 g/l P2O5; 48,0 g/l K2O; 0,2 g/l Mg; 0,39 g/l B; 0,510 g/l Fe; 0,186 g/l Cu; 0,320 g/l Mn; 0,9 g/l S; 0,30 g/l Zn; 0,01 g/l Co) A.D. 317/2005 S.C. Chimro - S.R.L. Craiova -
9.80 Folimax (42,7 g/l N; 100,7 g/l P2O5; 78,0 g/l K2O; 2,45 g/l Mg; 0,048 g/l B; 0,148 g/l Fe; 0,022 g/l Cu; 0,072 g/l Mn; 0,02 g/l Zn; 0,016 g/l Mo) A.D. 326/2005 S.C. Agrofert - S.R.L. Panciu-Vrancea -
9.81 Plante curgătoare (citrice) (6,2% N; 6,8% P2O5; 10,9% K2O; 0,01% Mg; 0,02% B; 0,01% Cu; 0,2% Fe; 0,01% Zn; 0,01% Mn; 0,01% Mo) A.D. 314/2005 S.C. Montrose - S.R.L. Cristești, județul Mureș -
9.82 Plante veșnic verzi (conifere) (10,9% N; 3,7% P2O5; 4,7% K2O; 1,25% Mg; 0,02% B; 0,01% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Zn; 0,01% Mn; 0,01% Mo) A.D. 315/2005 S.C. Montrose - S.R.L. Cristești, județul Mureș -
9.83 Vitaflora 1 (13,0% N; 4,5% P2O5; 6,5% K2O; 0,01% Mg; 0,02% B; 0,02% Fe; 0,01% Cu; 0,01% Mn; 0,01% Mo; 0,01% Zn) A.D. 316/2005 S.C. Montrose - S.R.L. Cristești, județul Mureș -
9.84 Nitrophoska Foliar 30-10-10 (29,9% N; 10,2% P2O5; 10,2% K2O; 0,6% MgO; 0,017% B; 0,05% Fe; 0,027% Cu; 0,049% Mn; 0,001% Mo; 0,021% Zn) A.D. 295/05 COMPO GmbH, Munster, Germania -
9.85 Nitrophoska Foliar 10-4-7-0,2 (10,68% N; 4,58% P2O5; 7,2% K2O; 0,15% MgO; 0,01% B; 0,02% Fe; 0,028% Cu; 0,095% Mn; 0,001% Mo; 0,02% Zn) A.D. 294/05 COMPO GmbH, Munster, Germania -
9.86 Nitrophoska Foliar 14-6-24 (14,35% N; 5,92% P2O5; 24,1% K2O; 2,6% MgO; 0,01% B; 0,046% Fe; 0,028% Cu; 0,049% Mn; 0,001% Mo; 0,021% Zn) A.D. 296/05 COMPO GmbH, Munster, Germania -
9.87 Kelpak (lichid extras din alge; 10,7 mg/kg auxină; 0,03 mg/kg citochinină A.D. 331/05 S.C. Fitoserv - S.R.L. București -
9.88 Fitofolis 411 (183,0 g/l N; 43,0 g/l P2O5; 46,0 g/l K2O; 0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo) A.D. 327/05 S.C. Chemtech - S.R.L. Târgu Mureș -
9.89 Fitofolis 231 (90,0 g/l N; 142,0 g/l P2O5; 46,0 g/l K2O; 0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo) A.D. 328/05 S.C. Chemtech - S.R.L. Târgu Mureș -
9.90 Fitofolis 011 (148,0 g/l P2O5; 147,0 g/l K2O; 0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo) A.D. 330/05 S.C. Chemtech - S.R.L. Târgu Mureș -
9.91 Fitofolis 141 (46,0 g/l N; 198,0 g/l P2O5; 43,0 g/l K2O; 0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo) A.D. 329/05 S.C. Chemtech - S.R.L. Târgu Mureș -
9.92 Multifertil 14-9-5 (140,0 g/l N; 90,0 g/l P2O5; 49,0 g/l K2O; 1,5 g/l Mg; 0,5 g/l B; 0,35 g/l Fe; 0,25 g/l Cu; 0,25 g/l Mn; 0,025 g/l Zn; 0,01 g/l Mo) A.D. 309/05 S.C. Chimopar - S.A. București -
9.93 Amalgerol Premium (16,5% solvenți organici; 2,06% N; 0,14% K2O; 0,14% Ca; 13,54 mg/kg B; 1,04 mg/kg Zn; 10,0 mg/kg As; 100 mg/kg Cr; 50,0 mg/kg Co; 1,0 mg/kg Hg; 50,0 mg/kg Ni; 100 mg/kg Pb) A.D. 360/05 S.C. Ecoland - S.R.L. București -
9.94 Poly Feed 23-7-23 + ME (23,0% N; 7,0% P2O5; 23,0% K2O; 70 ppm Mo; 970 ppm Fe; 500 ppm Mn; 110 ppm Cu; 200 ppm B; 147 ppm Zn) A.D. 340/05 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
9.95 MULTICOTE 17-17-17 (17,0% N; 17,0% P2O5; 17,0% K2O) A.D. 339/05 S.C. Petro Stedesa - S.R.L. București -
9.96 Agrocs Special 5-6-6 (5,7% N; 6,2% P2O5; 5,9% K2O) A.D. 347/05 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, județul Covasna -
9.97 Palma 9-4-5 (9,0% N; 4,2% P2O5; 5,5% K2O) A.D. 348/05 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, județul Covasna -
9.98 Agrocs Special 8-4-4 (8,4% N; 4,2 % P2O5; 4,32% K2O) A.D. 349/05 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, județul Covasna -
9.99 Agrocs Special 7-4-5 (7,43% N; 4,0% P2O5; 4,7% K2O) A.D. 350/05 S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, județul Covasna -
9.100 Foliar Sol 411 (180,0 g/l N; 60,0 g/l P2O5; 45,0 g/l K2O; 0,175 g/l Mg; 0,6 g/l S; 0,15 g/l B; 0,01 g/l Co; 0,3 g/l Fe; 0,05 g/l Cu; 0,3 g/l Mn; 0,05 g/l Zn; 0,01 g/l Mo) A.D. 342/05 S.C. Chimenerg Nova 2004 - S.R.L. București, punct de lucru Craiova *
9.101 Foliar Sol 011 (145,0 g/l P2O5; 125,0 g/l K2O; 0,175 g/l Mg; 0,6 g/l S; 0,15 g/l B; 0,01 g/l Co; 0,3 g/l Fe; 0,05 g/l Cu; 0,3 g/l Mn; 0,05 g/l Zn; 0,01 g/l Mo) A.D. 344/05 S.C. Chimenerg Nova 2004 - S.R.L. București, punct de lucru Craiova *
9.102 Foliar Sol 111 (90,0 g/l N; 90,0 g/l P2O5; 80,0 g/l K2O; 0,175 g/l Mg; 0,6 g/l S; 0,15 g/l B; 0,01 g/l Co; 0,3 g/l Fe; 0,05 g/l Cu; 0,3 g/l Mn; 0,05 g/l Zn; 0,01 g/l Mo) A.D. 343/05 S.C. Chimenerg Nova 2004 - S.R.L. București, punct de lucru Craiova *
9.103 Biomit Plussz (55% substanță organică; 1,31% N; 3,45% K2O; 7,0% Ca; 5,5% Mg; 0,05% B; 0,4% Fe; 0,8% Cu; 0,7 % Mn; 0,7% Zn; 2,5 mg/kg As; 1 mg/kg Cd; 10 mg/kg Co; 10 mg/kg Cr; 10 mg/kg Ni; 10 mg/kg Pb) A.D. 351/05 S.C. Ecoland - S.R.L. București -
9.104 Bor Complex (1,80 g/l P2O5; 12,0 g/l K2O; 3,96 g/l Ca; 1,36 g/l Mg; 18,7 g/l B; 0,014 g/l Fe; 0,006 g/l Mn; 0,0008 g/l Zn) A.D. 355/05 S.C. Natural Research - S.R.L. Craiova -
9.105 Cupribor (0,045 g/l Ca; 0,009 g/l Mg; 13,6 g/l B; 16,2 g/l Cu; 0,018 g/l Fe; 0,002 g/l Zn) A.D. 354/05 S.C. Natural Research - S.R.L. Craiova -
9.106 Florasol pentru plante de balcon (3,5% N; 3,5% P2O5; 3,5% K2O) A.D. 364/2006 S.C. Mont Rose, Cristești, județul Mureș -
9.107 Florasol universal (5,0% N; 3,0% P2O5; 4,0% K2O) A.D. 363/2006 S.C. Mont Rose, Cristești, județul Mureș -
9.108 Multifertil 5-10-10 (51,4 g/l N; 102,5 g/l P2O5; 101,6 g/l K2O; 0,5 g/l B; 0,1 g/l Mg; 0,01 g/l Co; 0,35g/l Fe; 0,3 g/l Cu; 0,25 g/l Mn; 0,25 g/l Zn; 0,01 g/l Mo) A.D. 367/2006 S.C. Chimopar - S.A. București -
9.109 Aurora (9,9% N; 0,5% P2O5; 3,27% K2O; 0,09% Ca; 0,13% Mg; 0,16% B; 0,11% Fe; 0,42% Cu; 0,07 % Mn; 0,20% Zn; 0,36% S; 0,18% Co) A.D. 373/2006 S.C. Aurochim Impex - S.A. Timișoara -
9.110 Foliar complex 9-9-5 cu microelemente (124,3 g/l N; 121,3 g/l P2O5; 54,5 g/l K2O; 0,13 g/l Mg; 0,27 g/l S; 0,26 g/l B; 0,04 g/l Cu; 0,21 g/l Zn) A.D. 369/2006 S.C. Archim Agro Industrial - S.R.L. Arad -
9.111 Lecol 60-30-30 (60,0 g/l N; 30,0 g/l P2O5; 30,0 g/l K2O; 0,57 g/l Cu; 2,11 g/l Mn; 0,5 g/l Mg; 3,6 g/l S; 0,57 g/l Zn; 80 ml/l extract de plante) A.D. 386/2006 S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova -
9.112 Lecol 30-30-30 (30,0 g/l N; 30,0 g/l P2O5; 30,0 g/l K2O; 0,57 g/l Cu; 2,11 g/l Mn; 0,5 g/l Mg; 3,6 g/l S; 0,57 g/l Zn; 80 ml/l extract de plante) A.D. 385/2006 S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova -
9.113 Lecol 20-30-30 (20,0 g/l N; 30,0 g/l P2O5; 30,0 g/l K2O; 0,57 g/l Cu; 2,11 g/l Mn; 0,5 g/l Mg; 3,6 g/l S; 0,57 g/l Zn; 80 ml/l extract de plante) A.D. 384/2006 S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova -
9.114 Fertcomplex C (85,4 g/l N; 80,6 g/l P2O5; 65,4 g/l K2O; 0,047 g/l Mg; 0,32 g/l B; 0,31 g/l Cu; 0,31 g/l Fe; 0,048 g/l Mn) A.D. 383/2006 S.C. AB Chemical - S.R.L. Târgu Mureș -
9.115 Campfo Ca (83,09 g/l N; 10,5 g/l K2O; 26,9 g/l Ca; 3,79 g/l Mg; 0,37 g/l Cu; 0,83 g/l Fe; 0,3 g/l Mn; 0,29 g/l Zn; 0,001 g/l Cr; 0,0009 g/l Cd; 0,004 g/l Ni; 0,0047 g/l Pb) A.D. 382/2006 S.C. Agroindustriala - S.A. Cluj-Napoca -
9.116 Campfo NPK (106,0 g/l N; 175,3 g/l P2O5; 234,9 g/l K2O; 1,34 g/l Ca; 0,65 g/l Mg; 0,29 g/l Cu; 1,32 g/l Fe; 0,56 g/l Mn; 0,25 g/l Zn; 0,001 g/l Cr; 0,0009 g/l Ni; 0,004 g/l Pb) A.D. 381/2006 S.C. Agroindustriala - S.A. Cluj-Napoca -
9.117 Bionat PLUS (74,5 g/l N; 0,029 g/l P2O5; 7,88 g/l K2O; 0,5 g/l Ca; 4,89 g/l Mg; 3,7 g/l Cu; 1,9 g/l Fe; 0,64 g/l Mn; 1,2 g/l Zn; 1,7 g/l B; 13,25 g/l S; 2,0 g/l acid salicilic; 4,0 g/l acid citric; 90,0 g/l extract de plante) A.D. 391/2007 S.C. Panetone - S.R.L. Timișoara -
9.118 Fertifam 311 (180,0 g/l N; 60,0 g/l P2O5; 50,0 g/l K2O; 0,6 g/l S; 0,15 g/l Mg; 0,2 g/l B; 0,08 g/l Cu; 0,06 g/l Zn; 0,4 g/l Fe; 0,2 g/l Mn, 0,01 g/l Co) A.D. 393/2007 S.C. Agrofam Holding - S.R.L. Fetești -
9.119 Fertifam 131 (60,0 g/l N; 180,0 g/l P2O5; 60,0 g/l K2O; 0,6 g/l S; 0,15 g/l Mg; 0,2 g/l B; 0,08 g/l Cu; 0,06 g/l Zn; 0,4 g/l Fe; 0,2 g/l Mn, 0,01 g/l Co) A.D. 394/2007 S.C. Agrofam Holding - S.R.L. Fetești -
9.120 Fertifam 111 (90,0 g/l N; 100,0 g/l P2O5; 90,0 g/l K2O; 0,6 g/l S; 0,15 g/l Mg; 0,2 g/l B; 0,08 g/l Cu; 0,06 g/l Zn; 0,4 g/l Fe; 0,2 g/l Mn, 0,01 g/l Co) A.D. 395/2007 S.C. Agrofam Holding - S.R.L. Fetești -
9.121 Folifert 9-9-7 (118,7 g/l N; 109,0 g/l P2O5; 87,0 g/l K2O; 1.324 mg/l S; 240 mg/l B; 365 mg/l Cu; 374 mg/l Zn; 964 mg/l Fe; 257 mg/l Mn) A.D. 396/2007 S.C. Sinteza - S.A. Oradea -
9.122 Microfert - Fer (9,0% N; 2,5% K2O; 0,45% Mg; 2,5% S; 0,3% B; 2,5% Fe; 0,07 % Mn; 0,025% Zn) A.D. 397/2007 S.C. Alchimex - S.A. București -
9.123 Me Forte (5,20% N; 0,97% Mg; 0,033% B; 0,1% Fe; 0,056 % Mn; 0,012% Mo; 0,055% Zn) A.D. 399/2007 S.C. Agrofert - S.R.L. Panciu - Vrancea -
9.124 Ca Forte (9,2% N; 1,47% MgO; 11,20% CaO) A.D. 341/2007 S.C. Agrofert - S.R.L. Panciu - Vrancea -
9.125 Foliagro F 2-1-2 (101,0 g/l N; 42,4 g/l P2O5; 80,4 g/l K2O; 0,031 g/l Ca; 0,017 g/l Mg; 0,25 g/l Fe; 0,38 g/l Mn; 0,46 g/l Cu; 0,084 g/l Zn; 0,005 g/l Cd; 0,001 g/l Co; 0,007 g/l Ni; 0,003 g/l Pb) A.D. 343/2007 S.C. Sof-Chem - S.R.L. Bacău -
9.126 Foliagro F 2-2-1 (79,1 g/l N; 73,3 g/l P2O5; 42,6 g/l K2O; 0,055 g/l Ca; 0,019 g/l Mg; 0,162 g/l Fe; 0,324 g/l Mn; 0,029 g/l Cu; 0,1 g/l Zn; 0,007 g/l Cd; 0,001 g/l Co; 0,008 g/l Ni; 0,003 g/l Pb) A.D. 344/2007 S.C. Sof-Chem - S.R.L. Bacău -
9.127 Foliagro F 1-2-2 (42,2 g/l N; 91,6 g/l P2O5; 103,2 g/l K2O; 0,16 g/l Ca; 0,46 g/l Mg; 0,55 g/l Fe; 0,096 g/l Mn; 0,05 g/l Cu; 0,105 g/l Zn; 0,003 g/l Cr; 0,004 g/l Cd; 0,003 g/l Co; 0,0012 g/l Ni; 0,005 g/l Pb) A.D. 345/2007 S.C. Sof-Chem - S.R.L. Bacău -
9.128 Foliagro F 1-2-3 (43,0 g/l N; 89,3 g/l P2O5; 136,8 g/l K2O; 0,170 g/l Ca; 0,43 g/l Mg; 0,027 g/l Fe; 0,082 g/l Mn; 0,05 g/l Cu; 0,0096 g/l Zn; 0,001 g/l Cr; 0,003 g/l Cd; 0,003 g/l Ni; 0,012 g/l Pb) A.D. 346/2007 S.C. Sof-Chem - S.R.L. Bacău -
9.129 Fertifam 311-PP (Nt - 150,0 g/l; P2O5 - 50 g/l; K2O - 40 g/l; B - 0,15 g/l; Cu - 0,5 g/l; Fe - 0,3 g/l; Zn - 0,5 g/l; Mn - 2,0 g/l; Mo - 0,01 g/l; S - 0,6 g/l; Mg - 0,1 g/l; Co - 0,01 g/l, soluție PP - 80 ml/l) A. 371/2008 S.C. Agrofam Holding - S.R.L. Fetești -
9.130 Fertifam 131-PP (Nt - 50,0 g/l; P2O5 - 150 g/l; K2O - 50 g/l; B - 0,15 g/l; Cu - 0,5 g/l; Fe - 0,3 g/l; Zn - 0,5 g/l; Mn - 2,0 g/l; Mo - 0,01 g/l; S - 0,6 g/l; Mg - 0,1 g/l; Co - 0,01 g/l, soluție PP - 80 ml/l) A. 371/2008 S.C. Agrofam Holding - S.R.L. Fetești -
9.131 Fertifam 111-PP (Nt - 75,0 g/l; P2O5 - 85 g/l; K2O - 75 g/l; B - 0,15 g/l; Cu - 0,5 g/l; Fe - 0,3 g/l; Zn - 0,5 g/l; Mn - 2,0 g/l; Mo - 0,01 g/l; S - 0,6 g/l; Mg - 0,1 g/l; Co - 0,01 g/l, soluție PP - 80 ml/l) A. 371/2008 S.C. Agrofam Holding - S.R.L. Fetești -
9.132 Nutrimax Start (Nt - 150,0 g/l; N-NH4 - 20 g/l; N-NO3 - 16 g/l; N-NH2 - 114 g/l; P2O5 - 100 g/l; K2O - 54 g/l; Mg - 4,0 g/l; Fe - 100 ppm; Mn - 50 ppm; B - 25 ppm; Zn - 15 ppm; Cu - 11 ppm; Mo - 7 ppm; 6 aminoacizi esențiali) A. 377/2008 S.C. Agrofert - S.R.L. Panciu -
9.133 Folplex 111 (Nt - 95,6 g/l; P2O5 - 93,0 g/l; K2O - 89,0 g/l; B - 0,147 g/l; Cu - 0,198 g/l; Fe - 0,32 g/l; Mn - 0,235 g/l; Mg - 0,143 g/l, Zn - 0,162 g/l) A. 379/2008 S.C. Genalis Prest - S.R.L. Făgăraș -
9.134 Folplex 411 (Nt - 184,8 g/l; P2O5 - 49,2 g/l; K2O - 48,0 g/l; B - 0,147 g/l; Cu - 0,198 g/l; Fe - 0,33 g/l; Mn - 0,257 g/l; Mg - 0,129 g/l; Zn - 0,191 g/l) A. 378/2008 S.C. Genalis Prest - S.R.L. Făgăraș -
9.135 Folplex 011 (P2O5 - 143,6 g/l; K2O - 145,0 g/l; B - 0,147 g/l; Cu - 0,205 g/l; Fe - 0,31 g/l; Mn - 0,222 g/l; Mg - 0,173 g/l, Zn - 0,198 g/l) A. 380/2008 S.C. Genalis Prest - S.R.L. Făgăraș -
9.136 Haifa Bonus 19-19-19 + 1 MgO + ME (Nt - 19,0%; P2O5 - 19,0%; K2O - 19,0% + 1 MgO + ME + adeziv din polizaharide) A. 385/2008 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
9.137 Haifa Bonus 23-7-23 + ME (Nt - 23,0%; P2O5 - 7,0%; K2O - 23,0% + ME + adeziv din polizaharide) A. 384/2008 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
9.138 Bonus NPK 13-2-44 (Nt - 13,0%; P2O5 - 2,0%; K2O - 44,0% + adeziv din polizaharide) A. 383/2008 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
9.139 Bonus Multiprotek (P2O5 - 26,0%; K2O - 37,0%; HPO42 - 30,0% + adeziv din polizaharide) A. 382/2008 Haifa Chemicals Ltd, Israel -
9.140 Folifert K (N-12; P-8; K-12) (Nt - 160,0 g/l; P2O5 - 104 g/l; K2O - 156 g/l; CaO - 100 g/l; MgO - 158 g/l; S - 1.400 mg/l; B - 215 mg/l; Cu - 420 mg/l; Fe - 900 mg/l; Mn - 410 mg/l; Zn - 425 mg/l) A. 407/2008 S.C. Sinteza - S.A. Oradea -
9.141 Folifert P (N-12; P-12; K-8) (Nt - 165,0 g/l; P2O5 - 156 g/l; K2O - 104 g/l; CaO - 154 g/l; MgO - 110 g/l; S - 1.350 mg/l; B - 216 mg/l; Cu - 412 mg/l; Fe - 880 mg/l; Mn - 420 mg/l; Zn - 412 mg/l) A. 406/2008 S.C. Sinteza - S.A. Oradea -
9.142 Folifert Ca (N-9; CaO-11, Mg-2) A. 405/2008 S.C. Sinteza - S.A. Oradea -
9.143 Folicer 103 (Nt - 56,0 g/l; P2O5 - 102,5 g/l; K2O - 34,5 g/l; Ca - 0,085 g/l; B - 0,037 g/l; Cu - 0,063 g/l; Fe - 0,083 g/l; Mn - 0,075 g/l; Mg - 0,048 g/l; Zn - 0,120 g/l; Co - 0,002 g/l; Cr - 0,002 g/l; Mo - 0,02 g/l; Ni - 0,005 g/l) A. 404/2008 S.C. Cerasil - S.A. Oradea -
9.144 Agzyme (B - 0,02 %; Cu - 0,05 %; Co - 0,0005%; Fe - 0,10 %; Mn - 0,05 %; Mo - 0,0005%; Zn - 0,05%; soluție cu enzime bacteriene 99,77%) A. 408/2008 AG Concepts Corp, Boise, SUA -
9.145 Pervaide (enzime fungice și bacteriene 65,5%; agenți pentru reducerea tensiunii superficiale 33,0%; polimeri stabilizatori de sol 0,09%, agenți de chelatare 0,03%) A. 409/2008 AG Concepts Corp, Boise, SUA -
10. Îngrășăminte biologice
10.1 Azotophos CO 57/2000 S.C. Terapia - S.A. Cluj-Napoca -
10.2 Azotofertil CO 163/2002 S.C. Antibiotice - S.A.Iași -
10.3 Rizobium Japoni-cum BAC-soia CO 60/2001 S.C. Pioneer București -
10.4 Biofert (37,0% substanță organică; 6,2% N; 0,33% P2O5; 1,12% K2O; 0,082% Ca; 0,024% Mg; 0,015% Fe; 2,0% aminoacizi) CO 127/2002 S.C. Verkas Impex - S.R.L. Cluj-Napoca -
10.5 Vinassa Rompak CO 176/2003 S.C. Rompak - S.R.L. Pașcani - Iași -
10.6 Humat de potasiu lichid din turbă (67,2% materie organică; 40,1% acizi humici; 1,2% N; 13,32% K2O) A.D. 267/2004 Flexom - M Ltd, Moscova, Rusia -
10.7 Simbac - Plus (Cultură omogenă de Bradyrhizobium japonicum și Bacillus megaterium, concentrație 1 x 1010 UFC/ml; stimulează formarea de nodozități; fixare simbiotică a azotului și solubilizarea fosforului din sol) A.D. 340/2007 Centrul de Cercetări pentru Antibiotice - S.A., Iași -
10.8 Ecofertil - P (Cultură omogenă de Bacillus megaterium, concentrație 1010 UFC/ml; produce solubilizarea fosforului din sol) A.D. 342/2007 S.C. Antibiotice - S.A. Iași -
11. Îngrășăminte ureoformaldehidice
11.1 Nitroform 38 P (38,38% N; N solubil în apă 18,27%) A.D. 398/2007 S.C. Viromet - S.A. Victoria, Brașov -

* Producerea este oprită temporar.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...