Art. I. -

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 în 29 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT pentru utilizare și comercializare în România se face de către Comisia interministerială pentru autorizarea îngrășămintelor, denumită în continuare Comisie.

(2) Îngrășămintele marcate «ÎNGRĂȘĂMÂNT CE» în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, cu modificările și completările ulterioare, circulă liber pe teritoriul României.

(3) Îngrășămintele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și în anexa nr. 1 la prezentul regulament, indiferent de proveniență, se supun autorizării în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT.

(4) Prezenta reglementare nu se aplică produselor fabricate și/sau comercializate legal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Turcia ori fabricate legal într-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care este parte contractantă la Acordul privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel echivalent de protecție cu cel prevăzut în prezentul regulament. Aplicarea prezentei reglementări produselor comercializate legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru și de abrogare a Deciziei 3.052/95/CE."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentului regulament, sub denumirea de îngrășăminte sunt cuprinse toate produsele destinate îmbunătățirii fertilității solului și a nutriției plantelor, aplicate atât pe sol, cât și pe plante, ca amendamente de sol, îngrășăminte chimice, îngrășăminte organominerale, îngrășăminte biologice și stimulatori de creștere.

(2) Prin îngrășământ biologic se înțelege îngrășământul care conține culturi omogene de microorganisme, micro- ori macroelemente și/sau substanțe organice esențiale în nutriția plantelor, ce influențează fertilitatea solului, fiind aplicat direct pe sol, prin picurare, ca tratament, la rădăcinile sau semințele plantelor ori prin stropire la nivel foliar."

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) În România nu se introduc și nu se autorizează pentru utilizare ca îngrășământ nămolurile de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenești de pe teritoriul altor state.

(2) Pentru utilizarea ca îngrășământ, nămolul rezultat de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenești din România trebuie să fie conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Materiile prime de categoriile 2 și 3, certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, se pot utiliza ca fertilizanți pentru cereale dacă au conținutul de substanță activă solubilă cu valori mai mari de 16% P2O5 și un adaos de CaCO3 de minimum 20%. Este interzisă utilizarea acestor materii prime de categoriile 2 și 3 pentru pășuni, legume, viță-de-vie, pomi fructiferi.

(4) Operatorii economici care produc sau comercializează produsele prevăzute la alin. (3) trebuie să prezinte documente care să ateste conținutul în P2O5 și CaCO3.

(5) Produsele prevăzute la alin. (3) trebuie încorporate obligatoriu în ziua aplicării, iar împrăștierea uniformă a acestora trebuie realizată cu mașina de administrat îngrășăminte chimice. Administrarea acestora se face la o distanță de minimum 500 de metri de zona populată.

(6) Aplicarea fertilizanților de natură organică se face numai pe terenurile pe care s-au efectuat studii pedologice și agrochimice."

4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Comisia autorizează noile îngrășăminte din producția internă și din import, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (1), pentru folosirea acestora în agricultură și silvicultură."

5. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Pentru îngrășămintele și/sau amestecurile de îngrășăminte cu pesticide noi, precum și pentru îngrășămintele biologice din producția internă și din import, supuse testării, solicitantul este obligat să obțină avizul de mediu care se eliberează de către Ministerul Mediului și Pădurilor.

(2) Dosarul produsului pentru care se solicită eliberarea avizului de mediu cuprinde următoarele:

a) solicitare din partea operatorului economic privind eliberarea avizului de mediu;

b) buletin de analiză fizico-chimică emis de laboratoarele acreditate și care sunt autorizate și notificate la Comisia Europeană pentru verificarea conformității îngrășămintelor chimice;

c) fișă cu date de securitate conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;

d) dosarul de ecotoxicitate, în copie, obținut de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București, la solicitarea operatorului economic;

e) alte informații considerate utile."

6. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

"

Art. 211. -

(1) Nu sunt permise importul și comercializarea amestecurilor fizice de îngrășăminte.

(2) Amestecurile fizice de diferite îngrășăminte solide omologate aduse la stare de pulbere și regranulate împreună de către diferiți producători sunt supuse unei analize chimice și se obține un buletin de analiză.

(3) Amestecurile fizice de diferite îngrășăminte solide omologate cu îngrășăminte neomologate se autorizează pe bază de testare.

(4) Amestecurile fizice de diferite îngrășăminte solide omologate care nu au aceeași granulație și densitate, motiv pentru care segregă în timpul transportului și manipulării, se pot efectua numai de către fermierii agricoli în momentul aplicării, fără a fi necesară autorizarea."

7. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 94/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 94/2010:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 12 "
Art 21 "
Art 21^1 "
Art II
Art III
;
se încarcă...