Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 21.
-

(1) Pentru îngrășămintele și/sau amestecurile de îngrășăminte cu pesticide noi, precum și pentru îngrășămintele biologice din producția internă și din import, supuse testării, solicitantul este obligat să obțină avizul de mediu care se eliberează de către Ministerul Mediului și Pădurilor.

(2) Dosarul produsului pentru care se solicită eliberarea avizului de mediu cuprinde următoarele:

a) solicitare din partea operatorului economic privind eliberarea avizului de mediu;

b) buletin de analiză fizico-chimică emis de laboratoarele acreditate și care sunt autorizate și notificate la Comisia Europeană pentru verificarea conformității îngrășămintelor chimice;

c) fișă cu date de securitate conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;

d) dosarul de ecotoxicitate, în copie, obținut de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București, la solicitarea operatorului economic;

e) alte informații considerate utile."

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 94/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 94/2010:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 12 "
Art 21 "
Art 21^1 "
Art II
Art III
;
se încarcă...