Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1159/2010 privind aprobarea Listei unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 06 septembrie 2010.

În vigoare de la 06 septembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcției asistență medicală nr. Cs. A. 9.236 din 31 august 2010,

- prevederile art. 10 alin. (1) din titlul I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 22 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Unitățile de asistență medicală prevăzute în anexa nr. 1 se autorizează, la cererea acestora, de către direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, după caz.

(2) Unitățile de asistență medicală precizate în anexa nr. 1 se autorizează pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, cu excepția persoanelor care concură la siguranța circulației rutiere, a căror examinare medicală este asigurată prin unități medicale specializate, agreate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, conform reglementărilor proprii.

Art. 3. -

În vederea autorizării, unitățile de asistență medicală prevăzute în anexa nr. 1 trebuie să fie organizate în una dintre structurile aprobate, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 4. -

(1) Unitatea de asistență medicală care dorește autorizarea pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, pentru una ori mai multe dintre următoarele specialități: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie, adresează o cerere scrisă direcției de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea.

(2) Unitatea de asistență medicală este obligată să depună, împreună cu cererea prevăzută la alin. (1), următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizați conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma lor de înființare și organizare sau, după caz, actul de înființare sau organizare conform legislației în vigoare;

b) autorizația sanitară de funcționare, conform legii/raport sau proces-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare, după caz;

c) dovada deținerii unui spațiu de care dispune în mod legal;

d) dovada achitării contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;

e) dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical;

f) dovada că are angajat personal medico-sanitar pentru specialitățile medicale pentru care solicită autorizarea, conform reglementărilor legale în vigoare;

g) dovada că medicii au drept de liberă practică/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor legale în vigoare;

h) pentru asistenții medicali, autorizație de liberă practică/certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, conform reglementărilor legale în vigoare;

i) dovada că fiecare angajat medico-sanitar deține asigurare de răspundere civilă în domeniul medical;

j) dovada deținerii în proprietate a aparaturii din dotare;

k) documente care dovedesc verificarea metrologică, service-ul, întreținerea și verificarea tehnică periodică a aparaturii din dotare.

Art. 5. -

(1) Direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, după caz, sunt obligate să comunice unității de asistență medicală solicitante răspunsul la cererea de autorizare depusă, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) În cazul în care constată o neregularitate a documentației depuse, direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, după caz, va notifica acest fapt solicitantului autorizației cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), cu menționarea punctuală și explicită a neregularităților constatate.

Art. 6. -

(1) Autorizarea pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie este valabilă pe toată perioada în care sunt respectate condițiile de autorizare, cu avizare anuală.

(2) Unitatea de asistență medicală solicitantă, prin reprezentantul său legal, se obligă în scris să comunice direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare a condițiilor inițiale în baza cărora au fost autorizate.

(3) În cazul constatării nerespectării condițiilor care au stat la baza autorizării unităților de asistență medicală pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, direcțiile de sănătate publică județene ori a municipiului București suspendă autorizarea până la remedierea deficiențelor sau, după caz, anulează autorizarea.

Art. 7. -

Prevederile prezentului ordin se aplică și unităților de asistență medicală aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii.

Art. 8. -

Începând cu data de 3 ianuarie 2011 toate unitățile de asistență medicală care efectuează examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie trebuie să fie autorizate conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. -

Direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, după caz, sunt obligate să facă publică, inclusiv prin afișarea la loc vizibil la sediul acestora, lista cuprinzând numele unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, precum și datele de contact ale acestora și să o actualizeze permanent.

Art. 10. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București și unitățile de asistență medicală implicate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 12. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

București, 31 august 2010.

Nr. 1.159.

ANEXA Nr. 1

LISTA
unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

1. Cabinete medicale organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (individual, grupate, asociate) în una sau mai multe dintre următoarele specialități: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie

2. Societăți civile medicale organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în una sau mai multe dintre următoarele specialități: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie

3. Unități sanitare ambulatorii de specialitate, cu personalitate juridică, organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în una sau mai multe dintre următoarele specialități: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie

4. Unități sanitare ambulatorii de specialitate, cu sau fără personalitate juridică, ce au aprobate în structura organizatorică a acestora cabinete în una sau mai multe dintre următoarele specialități: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie

5. Cabinete medicale din ambulatoriul integrat al spitalelor, aprobate în structura organizatorică a acestora, în una sau mai multe dintre următoarele specialități: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie

6. Centre de diagnostic și tratament care au în structura lor cabinete de specialitate în una sau mai multe dintre următoarele specialități: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie

7. Centre medicale care au în structura lor cabinete în una sau mai multe dintre următoarele specialități: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie

8. Unități sanitare ambulatorii de specialitate organizate conform Hotărârii Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistenței medicale cu plată în unitățile sanitare, cu completările ulterioare, care au în structura lor cabinete de specialitate în una sau mai multe dintre următoarele specialități: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie

ANEXA Nr. 2

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A

JUDEȚULUI ................./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

AUTORIZARE
pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie
nr. ............... din data .................

Ca urmare a cererii unității .................................., cu sediul în ............................................................., înregistrată la Direcția de Sănătate Publică a Județului............./Municipiului București cu nr. .................................,

având în vedere documentele depuse,

în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Direcția de Sănătate Publică a Județului.............../Municipiului București autorizează unitatea de asistență medicală ................................................................... pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, pentru următoarele specialități:

a) medicină internă ..........................................................................................;

b) oftalmologie .................................................................................................;

c) ORL ..............................................................................................................;

d) neurologie ....................................................................................................;

e) psihiatrie ......................................................................................................;

f) ortopedie-traumatologie ............................................................................... .

Prezenta autorizare este valabilă pe toată perioada îndeplinirii condițiilor de autorizare, cu avizare anuală.

Director executiv,
Numele în clar ...........................
Semnătura și ștampila ..................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...