Guvernul României

Hotărârea nr. 834/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Prof. Dr. G. K. Constantinescu

Modificări (3), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 23 august 2010.

În vigoare de la 23 august 2010 până la 11 ianuarie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1188/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere prevederile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se reorganizează Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" ca instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumită în continuare Agenție.

(2) Agenția este autoritatea națională competentă în domeniul zootehnic privind ameliorarea, reproducția, conservarea și managementul resurselor genetice.

(3) Sediul Agenției este în șos. București - Ploiești, km 18,2, comuna Balotești, județul Ilfov.

Art. 2. - Modificări (1)

Agenția are următoarele atribuții principale:

a) coordonează la nivel național activitatea de ameliorare, reproducție, conservare și managementul resurselor genetice la animale;

b) asigură implementarea legislației comunitare în legislația națională pentru domeniul de activitate al Agenției;

c) coordonează într-un sistem unitar programele naționale de ameliorare genetică a efectivelor de animale;

d) organizează și efectuează inspecția de stat în domeniul de activitate al Agenției;

e) organizează și efectuează activitatea de individualizare, identificare, înregistrare, constituire și actualizare a bazei de date, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number), emite și eliberează pașapoartele la ecvidee;

f) controlează modul de aplicare a sistemului de individualizare, identificare și înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare;

g) este responsabilă de întreaga activitate de control oficial al producției, de metodele de monitorizare a performanțelor și de evaluarea valorii genetice a animalelor; autorizează organizațiile pentru efectuarea controlului oficial al producțiilor, cantitativ și calitativ, și pentru calcularea și publicarea rezultatelor;

h) organizează și efectuează inspecția controlului oficial al producțiilor la animale, verifică respectarea tehnologiei de testare a reproducătorilor după performanțe proprii și descendenți, pe diferite etape de selecție, participă în comisiile de bonitare a animalelor de fermă;

i) acreditează organizații și asociații care înființează și conduc registre genealogice la animalele de fermă;

j) menține conducerea registrelor genealogice la animale până în momentul acreditării asociațiilor sau organizațiilor, în conformitate cu prevederile legislației europene în acest domeniu;

k) monitorizează la nivel național activitatea de reproducție, organizată și desfășurată prin montă naturală, însămânțări artificiale și embriotransfer;

l) autorizează din punct de vedere zootehnic stațiunile de însămânțări artificiale, centrele de colectare, prelucrare și depozitare a materialului seminal, autorizează reproducătorii masculi utilizați la însămânțări artificiale;

m) autorizează operatorii economici care depozitează și comercializează embrioni și material seminal congelat;

n) efectuează analize, teste și expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din domeniul de activitate;

o) autorizează organizațiile, asociațiile și alte unități implicate în desfășurarea activităților de reproducție, prin însămânțări artificiale, montă dirijată și embriotransfer;

p) autorizează stațiunile și punctele de montă publică, herghelii și depozite de armăsari, verifică existența reproducătorilor pentru montă naturală și îi autorizează din punct de vedere zootehnic;

q) organizează și desfășoară cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale și instruire a personalului propriu și a operatorilor de specialitate din domeniul de activitate, autorizează operatorii de însămânțări artificiale;

r) coordonează și îndrumă tehnic organizarea și desfășurarea activității de informatizare și computerizare a rețelei naționale de ameliorare și reproducție în zootehnie;

s) verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selecție, de reproducție și stațiile de incubație, controlează respectarea normelor tehnice privind producerea și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă;

ș) autorizează stupinele de elită și stupinele de multiplicare;

t) verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și aprobă programele de conservare și utilizare a raselor de animale aflate în stare critică, în pericol de dispariție, vulnerabile și a celor nesigure, asigură funcționarea băncii de gene;

ț) atestă asociațiile profesionale de crescători la speciile de animale care nu fac obiectul programelor de conservare și utilizare a resurselor genetice animale: porumbei, câini, pisici și alte animale de companie;

u) emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor și noilor creații biologice în baza normelor tehnice;

v) emite certificatul pentru carnea de bovine adulte-masculi, conform reglementărilor europene;

w) verifică corectitudinea datelor înscrise în cărțile de rasă, în scopul îmbunătățirii genetice a populațiilor de ecvidee și al conservării patrimoniului genetic, și autorizează armăsarii pepinieri din herghelii și de montă publică;

x) avizează deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat, pentru întreținerea cabalinelor din categoria "Herghelia Națională";

y) verifică respectarea condițiilor privind acordarea de ajutoare de stat pentru ameliorarea raselor de animale;

z) avizează importul-exportul de animale vii pentru reproducție, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubație pentru reproducție, certifică prin buletine oficiale de analiză și expertiză calitatea materialului seminal;

aa) participă prin laboratoarele proprii la controlul de rutină pentru verificarea parametrilor fizico-chimici și de calitate a laptelui;

bb) participă în comisiile zooveterinare în vederea stabilirii valorii de înlocuire a animalelor;

cc) constată și dispune sancțiuni conform legislației zootehnice și actelor normative în vigoare, retrage acreditările și autorizările oricărei asociații sau organizații care refuză sau ignoră deliberat condițiile stabilite inițial;

dd) propune Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative și elaborează norme tehnice și metodologice în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;

ee) îndeplinește orice alte atribuții ce rezultă din prezenta hotărâre și din reglementările legale în vigoare.

Art. 3. -

(1) Agenția este condusă de un director general, numit, în condițiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(3) Directorul general conduce activitatea Agenției și o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii.

(5) Directorul general poate da mandat de reprezentare unor persoane din cadrul Agenției.

Art. 4. -

Agenția are acces gratuit de consultare a bazei de date, proprietate publică a statului privind individualizarea și înregistrarea animalelor.

Art. 5. -

Personalul din cadrul Agenției este constituit din funcționari publici și personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Numărul maxim de posturi pentru Agenție și pentru oficiile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie se reduce de la 854 la 302.

(2) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a directorului general, cu respectarea termenelor și a procedurii prevăzute de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcții.

(4) Salarizarea personalului Agenției se face potrivit legislației în vigoare privind salarizarea funcționarilor publici și a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Atribuțiile de autoritate competentă ale Agenției sunt îndeplinite la nivel județean de către oficiile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, structuri fără personalitate juridică în subordinea Agenției, care își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desființează centrele regionale pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, cu personalitate juridică, organizate în teritoriu la: Iași, Constanța, București, Dolj, Arad, Cluj și Brașov.

(3) Patrimoniul centrelor regionale pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, precum și patrimoniul oficiilor pentru ameliorare și reproducție în zootehnie se preiau de Agenție pe baza bilanțului contabil de închidere al instituției care predă, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie și celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Preluarea/Transferul personalului de la centrele regionale pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, precum și de la oficiile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie la Agenție se face în limita numărului de posturi aprobat.

Art. 8. -

Normele tehnice pentru desfășurarea activității inspecției de stat, modelul legitimațiilor, al ștampilelor și al proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.403/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 11 august 2010.

Nr. 834.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...