Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 964/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale Victor Babeș București

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 august 2010 până la 31 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale economice nr. Cs.A. 6.891 din 25 iunie 2010, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor Publice,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București pe anul 2010, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătății, prevăzut în anexa*) ce face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 2. -

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București va putea efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

București, 25 iunie 2010.

Nr. 964.

ANEXĂ

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI

ȘI ȘTIINȚELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABEȘ" BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2010
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 14.200
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 12.500
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 03 9.500
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 2.500
c) Alte venituri din exploatare 05 1.700
2. VENITURI FINANCIARE 06 500
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 -
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 12.500
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 12.465
a) Bunuri și servicii 10 3.260
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 7.685
- cheltuieli cu salariile din care: 12 6.000
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 150
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 200
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 1.248
- contribuții de asigurări de șomaj 16 30
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 312
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 16
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 64
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 15
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 -
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 -
- tichete de masă 23 200
- deplasări, detașări 24 150
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 1.500
d) Cheltuieli de protocol 26 -
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 -
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 -
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 -
h) Alte cheltuieli 30 20
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 35
- cheltuieli privind dobânzile 32 -
- alte cheltuieli financiare 33 35
3. Cheltuieli extraordinare 34 -
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.700
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 272
V. REZULTATUL NET 37 1.428
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 -
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 1.428
a) pentru cointeresarea personalului 40 285
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 858
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 285
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 -
1. Surse proprii 44 858
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45 -
3. Credite bancare pentru investiții 46 -
- interne 47 -
- externe 48 -
4. Alte surse 49 -
X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 858
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 858
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 -
- interne 53 -
- externe 54 -
XI. DATE DE FUNDAMENTARE -
1. Venituri totale (rd. 01) 55 14.200
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 12.500
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 1.700
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 160
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 120
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.961
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 3.998
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56 * 100) 62 13,60
8. Rata rentabilității financiare 63 1.107
rd. 37 * 100
capital propriu
9. Plăți restante 64 -
10. Creanțe de încasat 65 -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...