Monitorizare și raportare | Lege 220/2008

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VIII Monitorizare și raportare

Art. 20. -

(1) ANRE monitorizează dezvoltarea și funcționarea pieței de certificate verzi, întocmește anual și face public un raport privind modul de funcționare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) ANRE publică anual pe site-ul propriu, până la data de 30 martie, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, cu excepția energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW, pentru anul precedent. Modificări (1)

(3) Trimestrial, ANRE întocmește un raport privind monitorizarea pieței de energie și a pieței certificatelor verzi, pe care îl transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului și ministerului de resort.

(4) Ministerul de resort întocmește o dată la 2 ani, începând cu luna octombrie 2010, raportul referitor la modul de realizare a țintelor naționale și măsurile întreprinse pentru a facilita accesul la rețea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pe baza rapoartelor ANRE.

(5) Raportul prevăzut la alin. (4) detaliază: Modificări (1)

a) implementarea și funcționarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile, precum și modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în Planul național de acțiune;

b) funcționarea sistemului de garanții de origine pentru energia electrică și măsurile luate pentru a asigura fiabilitatea și protecția împotriva fraudării sistemului;

c) progresele înregistrate în evaluarea și îmbunătățirea procedurilor administrative de îndepărtare a obstacolelor legate de reglementare și de altă natură, referitoare la dezvoltarea producției de energie electrică din surse regenerabile;

d) măsurile luate pentru a asigura transportul și distribuția energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; dezvoltarea disponibilității și utilizării resurselor de biomasă în scop energetic.

Art. 21. -

(1) Ministerul de resort elaborează și notifică Comisiei Europene, până la data de 30 iunie 2010, Planul național de acțiune în domeniul energiei regenerabile.

(2) Planul național de acțiune în domeniul energiei regenerabile menționat la alin. (1) stabilește obiectivele naționale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate în transport, energie electrică, încălzire și răcire în anul 2020, ținând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficiența energetică asupra consumului final de energie, și măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective naționale globale, inclusiv cooperarea între autoritățile locale, regionale și naționale, transferurile statistice sau proiectele comune planificate, strategii naționale de dezvoltare a resurselor de biomasă și de mobilizare a unor noi surse de biomasă destinate diferitelor utilizări, precum și măsurile care trebuie luate conform prezentei legi.

Art. 22. -

În cazul în care ponderea de energie din surse regenerabile scade sub valoarea stabilită de traiectoria orientativă prevăzută la art. 5 într-o perioadă de 2 ani, ministerul de resort elaborează și notifică Comisiei Europene un Plan național de acțiune în domeniul energiei regenerabile modificat, până la data de 30 iunie a anului următor, plan național prin care se stabilesc măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a atinge într-un termen rezonabil valoarea stabilită în traiectoria orientativă.

Art. 23. -

Ministerul de resort elaborează și notifică Comisiei Europene înainte de data limită pentru elaborarea Planului național de acțiune în domeniul energiei regenerabile, un document previzional care indică:

a) excesul estimat al producției sale de energie din surse regenerabile comparat cu obiectivul național, care ar putea fi transferat către alte state membre, în conformitate cu art. 16-19, precum și potențialul său estimat pentru proiecte comune, până în anul 2020; și Modificări (1)

b) cererea sa estimată de energie din surse regenerabile care trebuie să fie satisfăcută altfel decât prin producția internă până în anul 2020.

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 220/2008:
Dispoziții generale
Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Tranzacționarea certificatelor verzi
Îndeplinirea cotelor obligatorii de către furnizori
Evaluarea regională a potențialului surselor regenerabile de energie
Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie
Proiecte comune
Monitorizare și raportare
Garanții de origine pentru energia electrică, încălzirea și răcirea produse din surse regenerabile de energie
Accesul la rețeaua electrică
Dispoziții finale
;
se încarcă...