Parlamentul României

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Modificări (12), Puneri în aplicare (36), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (37), Derogări (2), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 13 august 2010.

În vigoare de la 06 noiembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege creează cadrul legal necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie, prin:

a) atragerea în balanța energetică națională a resurselor regenerabile de energie, necesare creșterii securității în alimentarea cu energie și reducerii importurilor de resurse primare de energie;

b) stimularea dezvoltării durabile la nivel local și regional și crearea de noi locuri de muncă aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;

c) reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante și gaze cu efect de seră;

d) asigurarea cofinanțării necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate promovării surselor regenerabile de energie, în limita surselor stabilite anual prin legea bugetului de stat și exclusiv în favoarea autorităților publice locale;

e) definirea normelor referitoare la garanțiile de origine, procedurile administrative aplicabile și racordarea la rețeaua electrică în ceea ce privește energia produsă din surse regenerabile;

f) stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide.

(2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) biomasă - fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică din agricultură (inclusiv substanțe vegetale și animale), silvicultură și industriile conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și municipale, codificate conform prevederilor legale;

c) biolichid - combustibil lichid produs din biomasă utilizat în scopuri energetice, altele decât pentru transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice și a energiei termice destinate încălzirii și răcirii;

d) biocarburant - combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasă;

e) centrală electrică - ansamblul de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; poate fi constituită din unul sau mai multe grupuri electrice;

f) centrală hidroelectrică retehnologizată - centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplinește următoarele condiții: Modificări (1)

- are o durată de funcționare de cel puțin 15 ani de la data punerii în funcțiune;

- a fost supusă unui ansamblu de operațiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creșterii eficienței activității de producere;

g) centrală nouă/grup electric nou - centrala/grupul electric pusă/pus în funcțiune după data de 1 ianuarie 2004, compusă/compus în totalitate din echipamente noi;

h) certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantități de energie electrică. Certificatul se poate tranzacționa, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piață organizată, în condițiile legii; Modificări (1)

i) consum final brut de energie electrică - cantitatea de energie electrică produsă, inclusiv consumul de energie electrică din sectorul de producere a energiei electrice, precum și pierderile de energie electrică din rețelele de transport și distribuție, excluzând producția de energie electrică produsă în centralele electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompată anterior într-un rezervor superior la care se adaugă diferența dintre importul și exportul de energie electrică;

j) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrică al unei centrale, necesar pentru realizarea producției de energie electrică;

k) consumator final de energie electrică - persoana care utilizează energie electrică pentru consumul propriu, cu excepția consumului de energie electrică în procesele tehnologice de producere, transport și distribuție a energiei electrice;

l) cotă anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi - cota de achiziție de certificate verzi impusă anual furnizorilor de energie electrică, în conformitate cu prevederile prezentei legi, sub sancțiunea aplicării de penalități;

m) cotă anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare - ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, pentru care se aplică sistemul de cote obligatorii, cu excepția energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW;

n) energie aerotermală - energia stocată sub formă de căldură în aerul ambiental;

o) energie geotermală - energia stocată sub formă de căldură sub stratul solid al suprafeței terestre;

p) energie hidrotermală - energia stocată sub formă de căldură în apele de suprafață;

q) Fondul pentru Mediu - instrument economico-financiar gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în domeniul protecției mediului, reglementat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

r) furnizor de energie electrică - persoana juridică titulară a unei licențe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;

s) garanție de origine - documentul electronic cu funcție unică de a furniza unui consumator final dovada că o pondere sau o cantitate de energie dată a fost produsă din surse regenerabile, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 96/92/CE;

ș) grup electric - unitatea tehnologică producătoare de energie electrică ce poate fi individualizată în privința realizării, retehnologizării și punerii în funcțiune;

t) încălzire sau răcire centralizată - distribuția de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de producție, printr-o rețea, către mai multe clădiri sau locații, în scopul utilizării acesteia pentru încălzirea sau răcirea spațiilor sau în procese de încălzire sau răcire;

ț) minister de resort - Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;

u) operator de transport și sistem - persoana care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de transport și este titulară a unei licențe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;

v) operator de distribuție - orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție și este titulară a unei licențe de distribuție prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuția energiei electrice;

w) operatori de rețea - operatorii de distribuție și operatorul de transport și sistem;

x) Planul național de acțiune - planul prin care se stabilesc țintele naționale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumată în transporturi, energie electrică, încălzire și răcire în anul 2020, ținând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficiența energetică asupra consumului final de energie și măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective naționale globale;

y) sistem de cote obligatorii - mecanismul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi;

z) sistem de promovare - orice instrument, schemă sau mecanism, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creșterea prețului la care aceasta poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligații referitoare la energia regenerabilă sau în alt mod, a cantității achiziționate de acest tip de energie; aceasta include, dar nu se limitează la sistemul de promovare prin certificate verzi, ajutoare pentru investiții, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de taxe, scheme de promovare privind obligația de cumpărare a energiei din surse regenerabile;

aa) sistem de promovare prin certificate verzi - sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzacționarea certificatelor verzi;

ab) sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distribuție și furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul Electroenergetic Național;

ac) surse regenerabile de energie - sursele de energie nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, energie hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, și gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;

ad) ținte naționale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie - obiective naționale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, incluzând pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) și energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, denumit în continuare sistem de promovare, stabilit prin prezenta lege se aplică pentru energia electrică livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori, produsă din:

a) energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW;

b) energie eoliană;

c) energie solară;

d) energie geotermală;

e) biomasă;

f) biolichide;

g) biogaz;

h) gaz rezultat din procesarea deșeurilor; Modificări (1)

i) gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate.

(2) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplică pentru o perioadă de: Derogări (1)

a) 15 ani, pentru energia electrică produsă conform prevederilor alin. (1), în grupuri/centrale electrice noi;

b) 10 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, retehnologizate;

c) 7 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state dacă sunt utilizate în sisteme electroenergetice izolate sau au fost puse în funcțiune înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu mai vechi de 10 ani și conforme cu normele de protecție a mediului; Modificări (1)

d) 3 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, neretehnologizate.

(3) Sistemul de promovare se aplică producătorilor, deținători ai capacităților de producție menționate la alin. (2), calificați de ANRE în acest sens, de la data la care încep să producă energie electrică și primesc certificate verzi pentru energia electrică, conform art. 6, dacă punerile în funcțiune, respectiv retehnologizările de grupuri/centrale se fac până la sfârșitul anului 2016. Modificări (1)

(4) Calificarea în vederea aplicării sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege se poate face etapizat, pe măsura punerii în funcțiune a fiecărui grup electric individual din cadrul unei capacități energetice conținând mai multe astfel de grupuri electrice, caz în care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferențiat, în funcție de momentul calificării. Modificări (1)

(5) În cazul energiei electrice produse în centrale electrice multicombustibil care utilizează surse regenerabile și convenționale, beneficiază de sistemul de promovare numai acea parte din energia electrică produsă efectiv din surse regenerabile de energie, stabilită pe baza conținutului energetic aferent surselor regenerabile.

(6) Nu se aplică sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:

a) energia electrică produsă din deșeuri industriale și/sau municipale provenite din import, indiferent de puterea instalată a centralei electrice; Modificări (2)

b) energia electrică produsă în centrale cu acumulare prin pompaj din apă pompată anterior în bazinul superior;

c) energia electrică produsă în centrale electrice multicombustibil care utilizează surse regenerabile și convenționale în care conținutul energetic al combustibilului convențional reprezintă mai mult de 75% din conținutul energetic total utilizat; Modificări (1)

d) energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic al centralei.

(7) În cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, sistemul de promovare se aplică pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență calificată conform reglementărilor în vigoare, producătorii având dreptul să opteze fie pentru schema de promovare pentru cogenerare, fie pentru schema de promovare prevăzută în prezenta lege. Modificări (1)

CAPITOLUL II Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

Art. 4. -

(1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplică sistemul de promovare reglementat de prezenta lege.

(2) Nivelul țintelor naționale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 și 2020 este de 33%, 35% și, respectiv, 38%.

(3) Pentru atingerea țintelor naționale prevăzute la alin. (2), pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) se ia în considerare și energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.

(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2020 sunt următoarele: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%; 2014 - 15%; 2015 - 16%; 2016 - 17%; 2017 - 18%; 2018 - 19%; 2019 - 19,5%; 2020 - 20%. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

(5) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2020-2030 se stabilesc de ministerul de resort și se aprobă prin hotărâre a Guvernului și nu vor fi mai mici decât cota stabilită pentru anul 2020.

(6) ANRE califică producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în condițiile prevăzute în Regulamentul de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi. Modificări (1), Jurisprudență

(7) În prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe site-ul propriu cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informațiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor și consumul final de energie estimat pentru anul următor. Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Derogări (2)

(8) ANRE elaborează, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), o metodologie de stabilire a cotelor anuale de achiziție de certificate verzi, aprobată prin ordin al președintelui ANRE. Puneri în aplicare (1)

*) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

(9) Până la data de 1 martie a anului în curs, ANRE va ajusta cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza realizărilor efective din anul precedent și o va publica pe site-ul propriu. Modificări (1), Referințe (5)

Art. 5. -

(1) Nivelul obiectivului național privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie al anului 2020 este de 24%.

(2) Consumul final brut de energie din surse regenerabile se calculează ca suma următoarelor:

a) consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile de energie;

b) consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru încălzire și răcire; și

c) consumul final de energie din surse regenerabile în transporturi.

(3) Metodologia de calcul al consumului final brut de energie din surse regenerabile se stabilește de ANRE în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi**).

**) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

(4) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (1), politica energetică a României va urmări cel puțin realizarea cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, prevăzute la art. 4.

(5) Nivelul obiectivului național privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în anul 2020 este de cel puțin 10% din consumul național final de energie în transporturi.

(6) Ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în anul 2020 se stabilește astfel: Modificări (1)

a) pentru calculul numitorului, și anume cantitatea totală de energie consumată pentru transport, se iau în considerare numai benzina, motorina, biocarburanții consumați în transportul rutier și feroviar și energia electrică;

b) pentru calculul numărătorului, și anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumată pentru transport, se iau în considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate în toate formele de transport;

c) pentru calcularea contribuției energiei electrice produse din surse regenerabile și consumate de toate tipurile de vehicule electrice în sensul lit. a) și b), se utilizează ponderea de energie electrică din surse regenerabile din România, măsurată cu 2 ani înainte de anul în cauză. În plus, pentru calcularea cantității de energie electrică din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori conținutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate.

Art. 6. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Operatorul de transport și sistem emite lunar certificate verzi producătorilor, pentru cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie și livrată furnizorilor și/sau consumatorilor finali.

(2) Producătorii de energie din surse regenerabile beneficiază de un număr de certificate verzi pentru energia electrică produsă și livrată conform prevederilor alin. (1), inclusiv pentru cantitatea de energie electrică produsă în perioada de probă a funcționării grupurilor/centralelor electrice, după cum urmează: Derogări (1)

a) pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW: Modificări (1)

(i) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi;

(ii) două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate;

b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la lit. a);

c) două certificate verzi, până în anul 2017, și un certificat verde, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană; Modificări (1), Jurisprudență

d) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i);

e) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din energie solară.

(3) Vor beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi reglementat de prezenta lege și sistemele electroenergetice izolate. Derogări (1)

(4) Pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în centrale care utilizează sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i), se acordă suplimentar față de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat. Derogări (1)

(5) ANRE are următoarele atribuții: Modificări (2), Derogări (1)

a) califică grupurile/centralele electrice care beneficiază de schema de promovare, în temeiul Regulamentului de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;

b) elaborează cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Operatorii de distribuție transmit lunar, fără plată, operatorului de transport și sistem date privind cantitățile de energie electrică produse din surse regenerabile și livrate de producătorii racordați la rețelele de distribuție din zonele lor de licență și pentru care au calitatea de concesionari, în temeiul unor contracte de concesiune.

(2) Producătorii care livrează energie electrică în baza contractelor directe transmit lunar operatorului de transport și sistem date privind cantitățile de energie electrică produse din surse regenerabile.

Art. 8. - Modificări (2)

Furnizorii de energie electrică sunt obligați să achiziționeze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în condițiile art. 4 alin. (7), și cantitatea de energie electrică, exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali. Referințe (1)

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție sunt obligați să garanteze transportul, respectiv distribuția energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, asigurând fiabilitatea și siguranța rețelelor de energie electrică.

(2) Racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile la rețelele de energie electrică se realizează în baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, emis în baza art. 11 alin. (2) lit. q) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare*). Modificări (1)

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008.

(3) Investițiile realizate de operatorii de transport și/sau distribuție în baza prevederilor alin. (2) se consideră active reglementate, recunoscute în acest sens de către ANRE.

(4) Tarifele de transport și distribuție sunt nediscriminatorii între energia produsă din surse regenerabile de energie și cea produsă din surse convenționale de energie.

(5) În cazul în care operatorul de transport și sistem sau operatorii de distribuție iau măsuri semnificative pentru a limita utilizarea surselor regenerabile de energie, în scopul garantării securității sistemului electroenergetic național și a securității aprovizionării cu energie, operatorii de sistem responsabili sunt obligați să informeze ANRE cu privire la aceste măsuri și să indice ce măsuri corective intenționează să ia în vederea preîntâmpinării unor limitări neadecvate.

CAPITOLUL III Tranzacționarea certificatelor verzi

Art. 10. - Referințe (1), Jurisprudență

(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie și furnizorii vor tranzacționa certificatele verzi pe piața centralizată a certificatelor verzi, precum și pe piața contractelor bilaterale a certificatelor verzi. Referințe (1)

(2) Cadrul de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața certificatelor verzi este asigurat de Societatea Comercială "Operatorul Pieței de Energie Electrică - Opcom" - S.A., ca operator al pieței de energie electrică, conform reglementărilor ANRE. Modificări (1)

(3) Până la atingerea țintelor naționale, certificatele verzi pot fi tranzacționate numai pe piața internă de certificate verzi. Modificări (1)

Art. 11. - Referințe (2)

(1) Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzacționare a certificatelor verzi pe piețele menționate la art. 10 alin. (1) se încadrează între:

a) o valoare minimă de tranzacționare de 27 euro/certificat; și

b) o valoare maximă de tranzacționare de 55 euro/certificat.

(2) În toate cazurile, valoarea în lei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Începând cu anul 2011, valorile de tranzacționare menționate la alin. (1) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu de inflație înregistrat în luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de către EUROSTAT. Modificări (1)

(4) În termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflație calculat la nivelul UE 27 de către EUROSTAT, ANRE publică pe site-ul propriu valorile minime și maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1)-(3), indexate și aplicabile pentru anul în curs. Modificări (1)

(5) După anul 2025, valoarea de tranzacționare a certificatelor verzi va fi cea stabilită de piața certificatelor verzi, dar nu poate fi mai mică decât valoarea minimă de tranzacționare aplicată în anul 2025, indexată anual în condițiile alin. (3).

CAPITOLUL IV Îndeplinirea cotelor obligatorii de către furnizori Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1)

(1) ANRE stabilește, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent și pentru fiecare furnizor, pe baza numărului de certificate verzi achiziționate și a energiei electrice furnizate clienților finali, gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi.

(2) Furnizorul care nu realizează cota obligatorie anuală este obligat să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachiziționat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Începând cu anul 2011, valoarea prevăzută la alin. (2) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu de inflație înregistrat în luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4) În termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflație calculat la nivelul UE 27 de către EUROSTAT, ANRE publică pe site-ul propriu valoarea determinată potrivit prevederilor alin. (2) și (3), indexată și aplicabilă pentru anul în curs. Referințe (1)

(5) Suma rezultată din aplicarea prevederilor alin. (2) și (3) este colectată de operatorul de transport și sistem și se face venit la Fondul pentru Mediu în vederea finanțării producerii de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care investesc în capacități energetice cu putere instalată de până la 100 kW.

CAPITOLUL V Evaluarea regională a potențialului surselor regenerabile de energie

Art. 13. -

(1) Ministerul de resort are următoarele atribuții:

a) elaborează strategia de valorificare și promovare a surselor regenerabile de energie;

b) evaluează potențialul tehnic, economic și ecologic pentru fiecare tip de resursă regenerabilă de energie;

c) structurează potențialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licență aferente operatorilor de distribuție de energie electrică ce au calitatea de concesionari în contractele de concesiune;

d) elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme și reglementări privind utilizarea surselor regenerabile de energie electrică. Modificări (1)

(2) Ministerul de resort elaborează Planul național de acțiune în domeniul energiei regenerabile conform modelului stabilit de Comisia Europeană în concordanță cu prevederile art. 4 alin. (4) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

Art. 14. - Modificări (1), Referințe (2)

(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piața de energie electrică la prețul pieței.

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1 MW/centrală poate fi vândută la prețuri reglementate furnizorilor impliciți în ale căror zone delimitate de licență sunt situate centralele. Modificări (2)

(3) Furnizorii impliciți sunt obligați, la solicitarea producătorilor și a consumatorilor deținători de centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, să achiziționeze energia electrică produsă conform alin. (2), în condițiile stabilite de ANRE. Modificări (1)

(4) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE în baza unei metodologii ce va fi aprobată în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), în conformitate cu sistemul de promovare prevăzut de aceasta. Modificări (1)

(5) Solicitările de vânzare a energiei electrice de către producătorii/consumatorii prevăzuți la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor impliciți, de regulă, până la sfârșitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vânzare-cumpărare fiind încheiate pe cel puțin un an de zile.

(6) Persoanele fizice ce dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 1 MW pe loc de consum, precum și autoritățile publice care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară și/sau cantitativă, între energia livrată și energia consumată din rețea, conform unei metodologii elaborate de ANRE, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*). Modificări (4), Referințe (1)

(7) Operatorul de transport și sistem și/sau operatorii de distribuție asigură transportul, respectiv distribuția, precum și dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toți producătorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente și nediscriminatorii, cu posibilitatea modificării notificărilor în cursul zilei de operare, conform metodologiei stabilite de ANRE, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi**), astfel încât limitarea sau întreruperea producției de energie din surse regenerabile să fie aplicată numai în cazuri excepționale, dacă acest fapt este necesar pentru stabilitatea și securitatea Sistemului Energetic Național. Modificări (1)

*) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

**) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

Art. 15. -

(1) În scopul realizării obiectivului național privind energia din surse regenerabile de energie:

a) România poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene: Modificări (1)

(i) prevedea și conveni asupra unor transferuri de cantități de energie electrică din surse regenerabile cu un alt stat membru;

(ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie;

(iii) să-și armonizeze, în întregime sau parțial, scheme naționale de promovare;

b) România poate, prin acorduri comune cu terțe țări, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie. Modificări (2)

(2) Acordurile de tipul celor stabilite la alin. (1) sunt încheiate pe unul sau mai mulți ani și sunt notificate Comisiei Europene de către ministerul de resort în termen de cel mult 3 luni de la încheierea fiecărui an în care sunt în vigoare. Modificări (2)

(3) Normele privind modul de luare în considerare la stabilirea obiectivului național a rezultatelor acordurilor prevăzute la alin. (1) sunt emise de ministerele implicate, în termen de 60 de zile de la transpunerea în legislația românească a legislației europene specifice, stabilite prin Directiva 2009/28/CE. Modificări (1)

CAPITOLUL VII Proiecte comune Modificări (1)

Art. 16. -

(1) Cadrul de reglementare necesar cooperării cu alte state membre în cadrul tuturor tipurilor de proiecte comune referitoare la producerea de energie electrică, de încălzire sau de răcire din surse regenerabile de energie se elaborează de ministerul de resort, în colaborare cu autoritățile competente, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi***). Cooperarea respectivă poate implica operatori privați.

***) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

(2) Ministerul de resort, pe baza datelor furnizate de autoritățile competente, informează Comisia Europeană cu privire la proporția sau cantitatea de energie electrică, de încălzire sau de răcire din surse regenerabile de energie produsă în cadrul oricărui proiect comun de pe teritoriul României, care a devenit operațional după data de 25 iunie 2009, sau de capacitatea crescută a unei instalații care a fost retehnologizată după data respectivă, care trebuie privită ca fiind inclusă în obiectivul național global al statului membru cu care s-a încheiat proiectul comun.

(3) Notificarea menționată la alin. (2):

a) descrie instalația propusă în cadrul proiectului comun sau identifică instalația retehnologizată;

b) specifică proporția sau cantitatea de energie electrică, de încălzire sau răcire produsă de instalația respectivă care trebuie să fie luată în considerare în cadrul obiectivelor naționale globale ale unui alt stat membru;

c) identifică statul membru în favoarea căruia se realizează notificarea; și

d) specifică perioada, în ani calendaristici întregi, în care energia electrică, încălzirea sau răcirea produsă de instalație din surse regenerabile de energie trebuie să fie considerată ca fiind inclusă în obiectivul național global al celuilalt stat membru.

(4) Perioada specificată la alin. (3) lit. d) nu poate depăși anul 2020. Durata unui proiect comun poate depăși anul 2020.

(5) O notificare efectuată în temeiul acestui articol nu poate fi modificată sau retrasă fără acordul statului membru identificat în conformitate cu alin. (3) lit. c).

Art. 17. -

(1) În cazul realizării de proiecte comune în conformitate cu art. 16, în termen de 3 luni de la sfârșitul fiecărui an din cadrul perioadei specificate la art. 16 alin. (3) lit. d), ministerul de resort transmite o scrisoare de notificare Comisiei Europene, în care precizează:

a) cantitatea totală de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalația care a făcut obiectul notificării; și

b) cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalația respectivă și care va fi luată în considerare pentru obiectivul național global al altui stat membru, în conformitate cu condițiile notificării.

(2) Scrisoarea de notificare este transmisă atât statului membru în favoarea căruia a fost făcută notificarea, cât și Comisiei Europene.

(3) Cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie notificată în conformitate cu alin. (1) lit. b):

a) se scade din cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformității de către statul membru care transmite scrisoarea de notificare în temeiul alin. (1); și

b) se adaugă la cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformității de către statul membru care primește scrisoarea de notificare în conformitate cu alin. (2).

Art. 18. -

Energia electrică din surse regenerabile de energie produsă într-o țară terță este luată în considerare în ceea ce privește obiectivele naționale globale numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) energia electrică este consumată în interiorul Comunității, cerință care este considerată ca îndeplinită dacă:

(i) o cantitate de energie electrică echivalentă cu cantitatea de energie electrică luată în considerare a fost stabilită clar în cadrul procesului de alocare de capacitate pe interconexiuni de către toți operatorii de transport și sistem din țara de origine, din țara de destinație și, dacă este relevant, din fiecare țară terță de tranzit;

(ii) o cantitate de energie electrică echivalentă cu cantitatea de energie electrică luată în considerare a fost stabilită clar în balanța de energie programată de către operatorul de transport și sistem din partea comunitară a interconexiunii; și

(iii) capacitatea stabilită și producția de energie electrică din surse regenerabile de energie de către instalația menționată la lit. b) se referă la aceeași perioadă de timp;

b) energia electrică este produsă de o instalație nou construită care a devenit operațională după data de 25 iunie 2009, sau de o instalație retehnologizată a cărei capacitate a fost crescută după respectiva dată, în cadrul unui proiect comun astfel cum se menționează la lit. a); și

c) cantitatea de energie electrică produsă și exportată nu a primit un alt sprijin din partea unei scheme de sprijin dintr-o țară terță decât ajutorul pentru investiție acordat instalației.

Art. 19. -

În sensul art. 16 alin. (2) și al art. 18 lit. b), unitățile de energie din surse regenerabile rezultate în urma creșterii capacității unei instalații se consideră ca fiind produse de o instalație separată care a fost dată în exploatare la data la care a avut loc creșterea capacității.

CAPITOLUL VIII Monitorizare și raportare

Art. 20. -

(1) ANRE monitorizează dezvoltarea și funcționarea pieței de certificate verzi, întocmește anual și face public un raport privind modul de funcționare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) ANRE publică anual pe site-ul propriu, până la data de 30 martie, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, cu excepția energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW, pentru anul precedent. Modificări (1)

(3) Trimestrial, ANRE întocmește un raport privind monitorizarea pieței de energie și a pieței certificatelor verzi, pe care îl transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului și ministerului de resort.

(4) Ministerul de resort întocmește o dată la 2 ani, începând cu luna octombrie 2010, raportul referitor la modul de realizare a țintelor naționale și măsurile întreprinse pentru a facilita accesul la rețea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pe baza rapoartelor ANRE.

(5) Raportul prevăzut la alin. (4) detaliază: Modificări (1)

a) implementarea și funcționarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile, precum și modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în Planul național de acțiune;

b) funcționarea sistemului de garanții de origine pentru energia electrică și măsurile luate pentru a asigura fiabilitatea și protecția împotriva fraudării sistemului;

c) progresele înregistrate în evaluarea și îmbunătățirea procedurilor administrative de îndepărtare a obstacolelor legate de reglementare și de altă natură, referitoare la dezvoltarea producției de energie electrică din surse regenerabile;

d) măsurile luate pentru a asigura transportul și distribuția energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; dezvoltarea disponibilității și utilizării resurselor de biomasă în scop energetic.

Art. 21. -

(1) Ministerul de resort elaborează și notifică Comisiei Europene, până la data de 30 iunie 2010, Planul național de acțiune în domeniul energiei regenerabile.

(2) Planul național de acțiune în domeniul energiei regenerabile menționat la alin. (1) stabilește obiectivele naționale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate în transport, energie electrică, încălzire și răcire în anul 2020, ținând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficiența energetică asupra consumului final de energie, și măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective naționale globale, inclusiv cooperarea între autoritățile locale, regionale și naționale, transferurile statistice sau proiectele comune planificate, strategii naționale de dezvoltare a resurselor de biomasă și de mobilizare a unor noi surse de biomasă destinate diferitelor utilizări, precum și măsurile care trebuie luate conform prezentei legi.

Art. 22. -

În cazul în care ponderea de energie din surse regenerabile scade sub valoarea stabilită de traiectoria orientativă prevăzută la art. 5 într-o perioadă de 2 ani, ministerul de resort elaborează și notifică Comisiei Europene un Plan național de acțiune în domeniul energiei regenerabile modificat, până la data de 30 iunie a anului următor, plan național prin care se stabilesc măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a atinge într-un termen rezonabil valoarea stabilită în traiectoria orientativă.

Art. 23. -

Ministerul de resort elaborează și notifică Comisiei Europene înainte de data limită pentru elaborarea Planului național de acțiune în domeniul energiei regenerabile, un document previzional care indică:

a) excesul estimat al producției sale de energie din surse regenerabile comparat cu obiectivul național, care ar putea fi transferat către alte state membre, în conformitate cu art. 16-19, precum și potențialul său estimat pentru proiecte comune, până în anul 2020; și Modificări (1)

b) cererea sa estimată de energie din surse regenerabile care trebuie să fie satisfăcută altfel decât prin producția internă până în anul 2020.

CAPITOLUL IX Garanții de origine pentru energia electrică, încălzirea și răcirea produse din surse regenerabile de energie

Art. 24. - Puneri în aplicare (1)

(1) În scopul de a dovedi consumatorilor finali ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile în cadrul mixului de energie al unui furnizor, se stabilește sistemul garanțiilor de origine a producției de energie din surse regenerabile, în conformitate cu criterii obiective, transparente și nediscriminatorii.

(2) ANRE elaborează Regulamentul de emitere și urmărire a garanțiilor de origine, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi*).

*) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

CAPITOLUL X Accesul la rețeaua electrică

Art. 25. -

(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie au acces prioritar la rețeaua de transport/distribuție a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranța Sistemului Energetic Național. Modificări (1)

(2) Operatorii de rețea pun la dispoziția oricărui nou producător de energie din surse regenerabile care dorește să se conecteze la sistem informațiile necesare complete, inclusiv:

a) o estimare cuprinzătoare și detaliată a costurilor legate de racordare;

b) un termen rezonabil și precis pentru primirea și analizarea cererii de racordare la rețeaua electrică;

c) un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusă la rețeaua electrică.

CAPITOLUL XI Dispoziții finale

Art. 26. - Modificări (1)

(1) ANRE adaptează cadrul de reglementare necesar punerii în aplicare a prezentei legi în termen de 60 de zile de la intrarea acesteia în vigoare**). Modificări (1), Referințe (1)

(2) ANRE elaborează Regulamentul de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi***). Modificări (1)

Art. 27. -

În cazul în care în termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, Guvernul va lua măsuri de stimulare a investițiilor, în vederea respectării dispozițiilor prezentei legi.

Art. 28. -

(1) Cadrul de reglementare privind promovarea utilizării biocarburanților și biolichidelor, precum și modul în care utilizarea acestora este considerată la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezenta lege se elaborează de ministerul de resort și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.****) Puneri în aplicare (1)

(2) Cadrul de reglementare privind preluarea certificatelor verzi în exces și transferurile statistice de energie electrică din surse regenerabile, prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) se elaborează de ministerul de resort și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi****).

**) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

***) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

****) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

NOTĂ:

Reproducem mai jos mențiunea privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie:

"

Prezenta lege transpune art. 1-4, art. 5 alin. (1), art. 6-10, art. 12, art. 15 alin. (1) și art. 16 alin. (2) - (6) din Directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei menționate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotărâri ale Guvernului subsecvente." Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...