Prin acordare la cerere | Lege 21/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dobândirea cetățeniei române -
C.
Prin acordare la cerere

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (2), Proceduri (1)

(1) Cetățenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin, dacă îndeplinește următoarele condiții: Jurisprudență

a) s-a născut și domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condițiile legii pe teritoriul statului român de cel puțin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit și conviețuiește cu un cetățean român, de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei; Jurisprudență, Reviste (1)

b) dovedește, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprinde sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Proceduri (1)

c) a împlinit vârsta de 18 ani; Jurisprudență, Reviste (2), Proceduri (1)

d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existență decentă, în condițiile stabilite de legislația privind regimul străinilor; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1), Proceduri (1)

e) este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român; Jurisprudență, Reviste (4), Proceduri (1)

f) cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viața socială; Jurisprudență, Reviste (2), Proceduri (1)

g) cunoaște prevederile Constituției României și imnul național. Jurisprudență, Reviste (2), Proceduri (1)

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi reduse până la jumătate în următoarele situații:

a) solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internațional;

b) solicitantul este cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene;

c) solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) solicitantul a investit în România sume care depășesc 1.000.000 de euro.

(3) Dacă cetățeanul străin sau persoana fără cetățenie care a solicitat să i se acorde cetățenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la alin. (1) lit. a).

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Copilul născut din părinți cetățeni străini sau fără cetățenie și care nu a împlinit vârsta de 18 ani dobândește cetățenia română o dată cu părinții săi. Derogări (1), Jurisprudență

(2) În cazul în care numai unul dintre părinți dobândește cetățenia română, părinții vor hotărî, de comun acord, cu privire la cetățenia copilului. În situația în care părinții nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, ținând seama de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimțământul acestuia. Derogări (1), Jurisprudență

(3) Copilul dobândește cetățenia română pe aceeași dată cu părintele său. Derogări (1)

(4) În cazul în care minorul a dobândit cetățenia română în condițiile alin. (1) sau (2) și nu a fost inclus în certificatul de cetățenie al părintelui sau nu i s-a eliberat certificat de cetățenie potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (5) sau (7), părinții sau, după caz, părintele, cetățeni români, pot solicita transcrierea ori înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine în condițiile Legii nr. 119/1996*) cu privire la actele de stare civilă, republicată. Modificări (1)

(5) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate formula în nume propriu cererea de transcriere sau înscriere a certificatului ori extrasului de naștere. În acest caz, dovada cetățeniei minorului se face cu cartea de identitate sau pașaportul emisă/emis de autoritățile române părintelui ori cu certificatul prevăzut la art. 20 alin. (4).

*) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009.

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (4), Proceduri (1)

(1) Cetățenia română se poate acorda și persoanelor care au pierdut această cetățenie, precum și descendenților acestora până la gradul II inclusiv și care cer redobândirea ei, cu păstrarea cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) -e). Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și apatrizilor foști cetățeni români și descendenților acestora până la gradul II inclusiv. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Redobândirea cetățeniei de către unul dintre soți nu are nicio consecință asupra cetățeniei celuilalt soț. Soțul cetățean străin sau fără cetățenie al persoanei care redobândește cetățenia română poate cere acordarea cetățeniei române în condițiile prezentei legi.

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (6), Proceduri (1)

(1) Persoanele care au dobândit cetățenia română prin naștere sau prin adopție și care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia română, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) și e). Modificări (1), Jurisprudență

(2) Dispozițiile art. 10 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 21/1991:
Prin naștere
Prin adopție
Prin acordare la cerere
Prin retragerea cetățeniei române
Prin aprobarea renunțării la cetățenia română
Alte cazuri de pierdere a cetățeniei române
Reviste:
Cum poate fi dobândită la cerere cetățenia română?
Redobândirea cetățeniei române de către persoanele care au pierdut-o din motive imputabile
Proceduri simplificate pentru românii care și-au pierdut cetățenia din motive neimputabile lor
Reglementări noi privind stabilirea regimului juridic al cetățeniei în dreptul român
Redobândirea cetățeniei române de către persoanele care au pierdut-o din motive NEimputabile
Aspecte privind competența instanțelor judecătorești române în materie de adopție^1
Stare de urgență: Ce prevede noul Decret al Președintelui privind domeniul justiției?
Lista de servicii consulare gratuite a fost extinsă!
Cartea Verde a Românilor de Pretutindeni - un nou tip de pașaport pentru persoanele care nu au cetățenie română
Cerere având ca obiect clarificarea situației privitoare la cetățenia unei persoane. Caracterul acțiunii
Proceduri:
Procedură privind dobândirea cetățeniei române
;
se încarcă...