Guvernul României

Hotărârea nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare

Modificări (2), Referințe (2), Derogări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 lit. d) și al art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat în agricultură, care se acordă producătorilor agricoli pentru primele de asigurare aferente polițelor de asigurare încheiate cu societățile de asigurare-reasigurare, așa cum urmează:

a) polițele prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;

b) polițele prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele prevăzute la lit. a), precum și a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile și/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestări parazitare. Jurisprudență

(2) În sensul prezentei hotărâri, fenomenele meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unui dezastru natural se definesc ca fenomene meteorologice, precum înghețul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug 30% din producția anuală medie a unui producător agricol în 3 ani precedenți sau o medie pe 3 ani bazată pe 5 ani precedenți, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre valori.

Art. 2. -

Schema de ajutor de stat este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană, conform criteriilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei Europene din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 358/2006.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare

Art. 3. -

Prevederile prezentei hotărâri se aplică beneficiarilor prevăzuți la art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010.

Art. 4. -

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică beneficiarilor prevăzuți la art. 3 dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt considerați persoane aflate în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor aflate în dificultate, în special pct. 2.1, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv persoane ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;

b) sunt persoane împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum și ale art. 13-17 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010.

CAPITOLUL III Criterii de eligibilitate și forma ajutorului de stat

Art. 5. -

Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor prevăzuți la art. 3 dacă au ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole și/sau creșterea animalelor, păsărilor, familiilor de albine și îndeplinesc următoarele condiții, în funcție de obiectul de activitate:

a) exploatează terenuri agricole în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori în cadrul asociațiilor în participațiune, locatari sau altele asemenea, pentru următoarele categorii: culturi în teren arabil, anuale și perene, plantații de pomi și arbuști fructiferi, de hamei și de vii, cu excepția soiurilor de struguri pentru vin care beneficiază de sprijin în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin, denumite în continuare culturi agricole, și au încheiate polițe de asigurare cu societăți de asigurare-reasigurare;

b) dețin, cresc sau exploatează animale, păsări și/sau familii de albine înscrise în Registrul național al exploatațiilor și/sau în Registrul agricol, după caz, și au încheiate polițe de asigurare cu societăți de asigurare-reasigurare.

Art. 6. -

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare beneficiarilor prevăzuți la art. 3 și reprezintă o cotă procentuală din costul primelor de asigurare plătite de către producători agricoli, după cum urmează:

a) 70% pentru polițele prevăzute la art. 1 alin. (1), lit. a);

b) 50% pentru polițele prevăzute la art. 1 alin. (1), lit. b). Jurisprudență

CAPITOLUL IV Modalități de acordare a ajutorului de stat

Art. 7. -

Ajutoarele de stat se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 5, în funcție de obiectul de activitate, indiferent de societatea de asigurare-reasigurare, aflată sub autoritatea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la care s-au încheiat polițele de asigurare.

Art. 8. -

(1) Pentru a solicita ajutorul de stat prevăzut de prezenta hotărâre, beneficiarii menționați la art. 3 depun la centrele județene, respectiv al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, cereri întocmite conform modelelor prevăzute în anexa nr. 1a pentru culturile agricole, respectiv în anexa nr. 1b pentru sectorul zootehnic, după cum urmează:

a) până la data de 31 mai inclusiv, pentru polițele de asigurare încheiate cu societățile de asigurare-reasigurare pentru culturile înființate în toamna anului precedent și pentru care s-a plătit contravaloarea acestora;

b) până la data de 31 octombrie inclusiv, pentru polițele de asigurare încheiate cu societățile de asigurare-reasigurare pentru culturile înființate în primăvara anului în curs, plantații de pomi, arbuști fructiferi, de hamei și de vii, cu excepția soiurilor de struguri pentru vin care beneficiază de sprijin în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 756/2008, și pentru care s-a plătit contravaloarea acestora;

c) până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru animale, păsări și/sau familii de albine, pentru polițele de asigurare încheiate cu societățile de asigurare-reasigurare în al doilea semestru al anului precedent și pentru care s-a plătit contravaloarea acestora; Derogări (1)

d) până la data de 31 iulie inclusiv, pentru animale, păsări și/sau familii de albine, pentru polițele de asigurare încheiate cu societățile de asigurare-reasigurare în primul semestru al anului în curs și pentru care s-a plătit contravaloarea acestora.

(2) Cererile se depun la centrele județene, respectiv al municipiului București ale APIA, însoțite de următoarele documente:

a) centralizatoarele polițelor de asigurare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2a și 2b pentru culturile agricole și/sau în anexele nr. 2c și 2d pentru sectorul zootehnic, după caz;

b) dovadă cont activ trezorerie;

c) declarația pe propria răspundere cu privire la încadrarea beneficiarului în una dintre categoriile: microîntreprindere sau întreprindere mică ori întreprindere mijlocie;

d) certificatul de înregistrare conținând numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice;

e) polițele de asigurare încheiate pentru culturile agricole, respectiv pentru animale, păsări, familii de albine și documentele de plată a primelor de asigurare aferente acestora;

f) documentul din care să reiasă că obiectul de activitate îl constituie exploatarea terenurilor agricole și/sau creșterea animalelor, păsărilor, familiilor de albine, dacă nu reiese din codul unic de înregistrare.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) sunt prezentate în original și copie, în vederea certificării de către reprezentantul APIA prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul", după care originalele se restituie beneficiarului.

(4) Cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare depusă de beneficiari pentru culturile agricole este însoțită de copia cererii unice de plată pe suprafață pentru anul respectiv, înregistrată la APIA, din care rezultă structura culturilor agricole, iar pentru sectorul zootehnic este însoțită de copia documentului care atestă înscrierea animalelor în Registrul național al exploatațiilor sau adeverința care atestă înscrierea acestora în Registrul agricol, după caz.

Art. 9. -

(1) În situația în care un beneficiar exploatează culturi agricole situate pe raza mai multor județe, acesta formulează și depune cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul județean, respectiv al municipiului București al APIA unde a depus cererea unică de plată pe suprafață.

(2) În situația în care un beneficiar deține/crește/exploatează animale, păsări și/sau familii de albine situate pe raza mai multor județe, acesta formulează și depune cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul județean, respectiv al municipiului București al APIA pe raza căruia se află înregistrată exploatația în Registrul național al exploatațiilor sau în Registrul agricol, după caz.

Art. 10. - Jurisprudență

Centrele județene, respectiv al municipiului București ale APIA, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, a documentelor și aprobarea sumelor aferente cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare, întocmesc și transmit APIA situațiile centralizatoare cu beneficiarii și sumele care reprezintă ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3a și 3b pentru culturile agricole și în anexele nr. 3c și 3d pentru sectorul zootehnic, după caz.

Art. 11. -

(1) APIA întocmește și transmite Direcției generale buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situațiile centralizatoare cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4a pentru culturi agricole și în anexa nr. 4b pentru sectorul zootehnic, după caz.

(2) Situațiile centralizatoare prevăzute la alin. (1) sunt transmise Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la datele-limită prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d).

Art. 12. -

(1) Situația centralizatoare cu sumele reprezentând ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pe județe, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, se întocmește de Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se transmite Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Deschiderile de credite se efectuează în tranșe lunare egale, în semestrul următor depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar.

Art. 13. - Jurisprudență

După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subvenții al APIA, care, la rândul ei, virează sumele în conturile de subvenții ale centrelor județene, respectiv al municipiului București ale APIA. Centrele județene, respectiv al municipiului București ale APIA virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL V Durata de aplicare și bugetul schemei de ajutor de stat

Art. 14. -

Schema de ajutor de stat se aplică pe perioada 2010-2013. Modificări (1)

Art. 15. -

Suma alocată acestei scheme de ajutor de stat se aprobă în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010. Referințe (1)

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 16. -

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri și utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, conform prevederilor art. 13-17 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010.

(3) Întreprinderile mici și mijlocii care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situații nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de 3 ani calendaristici de la data încasării sumelor necuvenite.

Art. 17. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării numărului de înregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

(2) Ajutorul de stat se acordă pentru primele de asigurare aferente polițelor de asigurare încheiate după data publicării numărului de înregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

Art. 18. -

Prezenta hotărâre este în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1.857/2006.

Art. 19. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 iulie 2010.

Nr. 756.

ANEXA Nr. 1a

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Județean .....................................

Nr. și data înregistrării .........................

Numele și prenumele funcționarului Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură care primește cererea ..................................

CERERE
de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare pentru culturile agricole

Denumirea solicitantului*):

- Întreprindere mijlocie ......................................................................................................................

- Întreprindere mică ..........................................................................................................................

- Microîntreprindere ..........................................................................................................................

Număr de înregistrare în Registrul fermierilor (ID) RO

Numărul de înregistrare a cererii de plată unică pe suprafață (SAPS)

Cod unic de identificare (CUI) ................................................................................................................

Nr. de înregistrare în registrul comerțului ...................................................................................................

Sediul social: județul/sectorul ..............................., localitatea .................................. str. .......................... nr. ..........

Sediul exploatației: județul/sectorul .................................................., localitatea .........................................

Tel./Fax/E-mail ...............................................................................................................................

Cont IBAN ......................................................................................., Trezoreria .................................

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului ................................................................. ....................................., CNP .............................................., BI/CI seria ............. nr. ....................

În baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, și a Hotărârii Guvernului ~nr. 756/2010~ pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare, solicit să beneficiez de ajutorul de stat pentru plata primelor de asigurare pentru culturile agricole, aferente polițelor de asigurare din centralizatoarele anexate.

Valoarea totală a primelor de asigurare plătite este de .................................. lei, iar valoarea ajutorului de stat cuvenit conform Hotărârii Guvernului nr. 756/2010 este de ................................... lei.

Anexez la prezenta următoarele documente, conform art. 8 alin. (2) și (4)**) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2010:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII:

Subsemnatul, ................................................................................................................................., mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la simpla cerere a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - APIA sau a altor instituții abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlu de ajutor de stat, dacă în urma controlului ajutorul de stat este declarat necuvenit, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Declar că în exercițiul financiar anterior numărul mediu anual de salariați a fost sub 250, iar cifra de afaceri anuală netă a fost de până la 50 milioane euro, echivalent în lei.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform ~art. 292~ din Codul penal, datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, precum și să fie făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Data ................/............../..................

Semnătura

Ștampila

*) Se va completa în funcție de încadrarea beneficiarului conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare (întreprindere mijlocie: maximum 249 de salariați, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 50 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 43 milioane euro; întreprindere mică: maximum 49 de salariați, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 10 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 10 milioane euro; microîntreprindere: maximum 9 salariați, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 2 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 2 milioane euro).

**) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia.

ANEXA Nr. 1b

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Județean .....................................

Nr. și data înregistrării .........................

Numele și prenumele funcționarului Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură care primește cererea ..................................

CERERE
de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare pentru sectorul zootehnic

Denumirea solicitantului*):

- Întreprindere mijlocie ......................................................................................................................

- Întreprindere mică ..........................................................................................................................

- Microîntreprindere ..........................................................................................................................

Număr de înregistrare în Registrul fermierilor (ID) RO

Cod unic de identificare (CUI) ................................................................................................................

Nr. de înregistrare în registrul comerțului ...................................................................................................

Sediul social: județul/sectorul ......................., localitatea .................................., str. ................................. nr. ...............

Sediul exploatației: județul/sectorul ........................................................, localitatea ...................................

Cod în Registrul național al exploatațiilor ..................................... sau poziția din Registrul agricol ...........................

Tel./Fax/E-mail ...............................................................................................................................

Cont IBAN .................................................................................... Trezoreria .....................................

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului ....................................................................., ........................................... CNP ......................................., BI/CI seria .......... nr. .....................

În baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, și a Hotărârii Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare, solicit să beneficiez de ajutorul de stat pentru plata primelor de asigurare pentru sectorul zootehnic, aferente polițelor de asigurare din centralizatoarele anexate.

Valoarea totală a primelor de asigurare plătite este de .................................. lei, iar valoarea ajutorului de stat cuvenit conform Hotărârii Guvernului nr. 756/2010 este de ................................. lei.

Anexez la prezenta următoarele documente, conform art. 8 alin. (2) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2010**).

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII:

Subsemnatul, ........................................................................................................................................,

mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la simpla cerere a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau a altor instituții abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlu de ajutor de stat, dacă în urma controlului ajutorul de stat este declarat necuvenit, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Declar că în exercițiul financiar anterior numărul mediu anual de salariați a fost sub 250, iar cifra de afaceri anuală netă a fost de până la 50 milioane euro, echivalent în lei.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform ~art. 292~ din Codul penal, datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, precum și să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Data ................/............../..................

Semnătura

Ștampila

*) Se va completa în funcție de încadrarea beneficiarului conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare (întreprindere mijlocie: maximum 249 de salariați, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 50 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 43 milioane euro; întreprindere mică: maximum 49 de salariați, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 10 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 10 milioane euro; microîntreprindere: maximum 9 salariați, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 2 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 2 milioane euro).

**) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia.

ANEXA Nr. 2a

Denumirea solicitantului .............................................................................................

Cod unic de identificare (CUI) ..........................

CENTRALIZATORUL
polițelor de asigurare care acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, respectiv: înghețul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, pentru culturile agricole, la data de ........

Nr. crt. Cultura/Plantația asigurată Polița de asigurare seria ....... nr. ......... din data de ............. Cultura prevăzută în polița de asigurare Suprafața
- ha -
Valoarea primei de asigurare pe hectar
- lei/ha -
Suma totală reprezentând plata primelor de asigurare conform documentelor de plată
- lei -
Dovada plății primelor de asigurare - document ............ seria ...... nr. ........ din data de ......... Suma reprezentând ajutorul de stat pentru plata primelor de asigurare
- lei -
0 1 2 3 4 5 6 = (4 x 5) 7 8 = (70% x 6)
Culturi arabile anuale
TOTAL x x x
Culturi arabile perene
TOTAL x x x
Pomi fructiferi
TOTAL x x x
Arbuști fructiferi
TOTAL x x x
Hamei
TOTAL x x x
Vii (excepție - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 756/2008)
TOTAL x x x
TOTAL GENERAL x x x

Administrator,
.............................................
(numele și prenumele)

Semnătura și ștampila
.............................................

ANEXA Nr. 2b

Denumirea solicitantului .............................................................................................

Cod unic de identificare (CUI) ..........................

CENTRALIZATORUL
polițelor de asigurare care acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum și alte pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile și/sau pierderi cauzate de boli ale plantelor pentru culturile agricole, la data de ........

Nr. crt. Cultura/Plantația asigurată Polița de asigurare seria ....... nr. ......... din data de ............. Cultura prevăzută în polița de asigurare Suprafața
- ha -
Valoarea primei de asigurare pe hectar
- lei/ha -
Suma totală reprezentând plata primelor de asigurare conform documentelor de plată
- lei -
Dovada plății primelor de asigurare - document ............ seria ...... nr. ........ din data de ......... Suma reprezentând ajutorul de stat pentru plata primelor de asigurare
- lei -
0 1 2 3 4 5 6 = (4 x 5) 7 8 = (50% x 6)
Culturi arabile anuale
TOTAL x x x
Culturi arabile perene
TOTAL x x x
Pomi fructiferi
TOTAL x x x
Arbuști fructiferi
TOTAL x x x
Hamei
TOTAL x x x
Vii (excepție - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 756/2008)
TOTAL x x x
TOTAL GENERAL x x x

Administrator,
.............................................
(numele și prenumele)

Semnătura și ștampila
.............................................

ANEXA Nr. 2c

Denumirea solicitantului .............................................................................................

Cod unic de identificare (CUI) ..........................

CENTRALIZATORUL
polițelor de asigurare care acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, respectiv: înghețul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, pentru sectorul zootehnic, la data de ................

Nr. crt. Cultura/Plantația asigurată Polița de asigurare seria ....... nr. ......... din data de ............. Cultura prevăzută în polița de asigurare Suprafața
- ha -
Valoarea primei de asigurare pe hectar
- lei/ha -
Suma totală reprezentând plata primelor de asigurare conform documentelor de plată
- lei -
Dovada plății primelor de asigurare - document ............ seria ...... nr. ........ din data de ......... Suma reprezentând ajutorul de stat pentru plata primelor de asigurare
- lei -
0 1 2 3 4 5 6 = (4 x 5) 7 8 = (70% x 6)
Animale
TOTAL x x x
Păsări
TOTAL x x x
Familii de albine
TOTAL x x x
TOTAL GENERAL x x x

Administrator,
.............................................
(numele și prenumele)

Semnătura și ștampila
.............................................

ANEXA Nr. 2d

Denumirea solicitantului .............................................................................................

Cod unic de identificare (CUI) ..........................

CENTRALIZATORUL
polițelor de asigurare care acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum și alte pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile și/sau pierderi cauzate de boli ale animalelor ori de infestări parazitare, pentru sectorul zootehnic, la data de ................

Nr. crt. Cultura/Plantația asigurată Polița de asigurare seria ....... nr. ......... din data de ............. Cultura prevăzută în polița de asigurare Suprafața
- ha -
Valoarea primei de asigurare pe hectar
- lei/ha -
Suma totală reprezentând plata primelor de asigurare conform documentelor de plată
- lei -
Dovada plății primelor de asigurare - document ............ seria ...... nr. ........ din data de ......... Suma reprezentând ajutorul de stat pentru plata primelor de asigurare
- lei -
0 1 2 3 4 5 6 = (4 x 5) 7 8 = (50% x 6)
Animale
TOTAL x x x
Păsări
TOTAL x x x
Familii de albine
TOTAL x x x
TOTAL GENERAL x x x

Administrator,
.............................................
(numele și prenumele)

Semnătura și ștampila
.............................................

ANEXA Nr. 3a

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Județean ............................................

Nr. ............./............

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
cu beneficiarii ale căror polițe de asigurare acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, respectiv: înghețul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, și sumele care reprezintă ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pentru culturile agricole

Nr. crt. Producătorul agricol CUI Cultura agricolă asigurată Suma totală reprezentând primele de asigurare plătite
- lei -
Suma reprezentând ajutorul de stat pentru primele de asigurare plătite
- lei -
0 1 2 3 4 5 = (70% x 4)
Total x x
Directorul centrului județean, Șef serviciu,
....................... ......................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila) (numele și prenumele)

ANEXA Nr. 3b

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Județean ............................................

Nr. ............./............

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
cu beneficiarii ale căror polițe de asigurare acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum și alte pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile și/sau pierderi cauzate de boli ale plantelor și sumele care reprezintă ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pentru culturi agricole

Nr. crt. Producătorul agricol CUI Cultura agricolă asigurată Suma totală reprezentând primele de asigurare plătite
- lei -
Suma reprezentând ajutorul de stat pentru primele de asigurare plătite
- lei -
0 1 2 3 4 5 = (50% x 4)
Total x x
Directorul centrului județean, Șef serviciu,
............................. .............................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila) (numele și prenumele)

ANEXA Nr. 3c

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Județean ............................................

Nr. ............./............

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
cu beneficiarii ale căror polițe de asigurare acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, respectiv: înghețul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, și sumele care reprezintă ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pentru sectorul zootehnic

Nr. crt. Producătorul agricol CUI Cultura agricolă asigurată Suma totală reprezentând primele de asigurare plătite
- lei -
Suma reprezentând ajutorul de stat pentru primele de asigurare plătite
- lei -
0 1 2 3 4 5 = (70% x 4)
Total x x
Directorul centrului județean, Șef serviciu,
....................... ......................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila) (numele și prenumele)

ANEXA Nr. 3d

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Județean ............................................

Nr. ............./............

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
cu beneficiarii ale căror polițe de asigurare acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum și alte pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile și/sau pierderi cauzate de boli ale animalelor ori de infestări parazitare și sumele care reprezintă ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pentru sectorul zootehnic

Nr. crt. Producătorul agricol CUI Cultura agricolă asigurată Suma totală reprezentând primele de asigurare plătite
- lei -
Suma reprezentând ajutorul de stat pentru primele de asigurare plătite
- lei -
0 1 2 3 4 5 = (50% x 4)
Total x x
Directorul centrului județean, Șef serviciu,
....................... ......................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila) (numele și prenumele)

ANEXA Nr. 4a

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ

Nr. ............./............

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite pentru culturi agricole

Nr. crt. Județul Producătorul agricol Cultura agricolă asigurată Suprafața
- ha -
Suma totală reprezentând primele de asigurare plătite
- lei -
Suma reprezentând ajutorul de stat pentru primele de asigurare plătite
- lei -
0 1 2 3 4 5 6
Total x x x
Director general, Director economic,
............................. ........................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila) (numele și prenumele)

ANEXA Nr. 4b

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ

Nr. ............./............

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite pentru sectorul zootehnic

Nr. crt. Județul Producătorul agricol Specia asigurată Nr. capete/ familii Suma totală reprezentând primele de asigurare plătite
- lei -
Suma reprezentând ajutorul de stat pentru primele de asigurare plătite
- lei -
0 1 2 3 4 5 6
Total x x x
Directorul general, Director economic,
............................. ........................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila) (numele și prenumele)

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă

Ordonator principal de credite

Nr. ............./...................

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
cu sumele reprezentând ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pe județe

Nr. crt. Județul Suma reprezentând ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite
- lei -
Total

Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
Director general,
...................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...