Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2258/2010 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 august 2010 până la 25 octombrie 2011, fiind abrogat prin Ordin 3347/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (11) și (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Declararea contribuabililor inactivi se face cu data intrării în vigoare a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarați inactivi.

(2) Lista contribuabililor declarați inactivi se afișează la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la secțiunea Informații publice - Informații privind agenții economici.

(3) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarați inactivi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data afișării, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarați inactivi, se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cuprinse în listă."

3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1.

4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2.

5. La anexa nr. 3, sintagma "103 «Declarație privind accizele»" se elimină.

Art. II. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 2 august 2010.

Nr. 2.258.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 819/2008)

PROCEDURĂ
privind declararea contribuabililor inactivi

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 819/2008)

A. Procedura de scoatere din evidența contribuabililor declarați inactivi ca urmare a unei erori materiale

1. Contribuabilii declarați inactivi ca urmare a unei erori materiale se scot din evidența contribuabililor inactivi, din oficiu, de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, după caz.

2. În cazul în care un contribuabil constată că, din eroare materială, a fost înscris în lista contribuabililor declarați inactivi, poate solicita eliminarea din listă, prin depunerea la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, a unei cereri.

3. După primirea cererii, organul fiscal competent verifică în evidențele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale a organului fiscal.

4. Dacă între datele și documentele furnizate de contribuabil prin cerere și datele din evidența fiscală există neconcordanțe privitoare la condițiile pe baza cărora contribuabilul a fost declarat inactiv, organul fiscal competent solicită prezența contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situației fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

4.1. Notificarea se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4.2. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă pentru clarificarea situației fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de eliminare din lista contribuabililor declarați inactivi se respinge.

4.3. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmește o notă care cuprinde în mod obligatoriu motivația respingerii și la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal competent.

4.4. Motivația respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarați inactivi se comunică, în scris, contribuabilului.

4.5. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura prevăzută la pct. 1-4.

5. Dacă organul fiscal competent constată, din oficiu sau ca urmare a solicitării contribuabilului, că un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale, compartimentul de specialitate întocmește un referat, care conține în mod obligatoriu:

- datele de identificare ale contribuabilului (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscală);

- numărul și data ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;

- dacă propunerea de scoatere din evidența contribuabililor inactivi este făcută din oficiu de către organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numărul și data cererii);

- descrierea situației care a condus la înscrierea contribuabilului în evidența contribuabililor declarați inactivi din eroare materială;

- propunerea de scoatere din evidența contribuabililor declarați inactivi din eroare materială.

6. Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate și de către conducătorul organului fiscal.

7. Referatul vizat de către conducătorul organului fiscal și, după caz, cererea contribuabilului se înaintează spre aprobare directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice coordonatoare.

8. În cazul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aprobă de către directorul general.

9. Pe baza referatelor aprobate se întocmesc listele cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor declarați inactivi ca urmare a unei erori materiale.

10. Listele și propunerea de eliminare din lista contribuabililor inactivi, semnate de directorul executiv/directorul general, se transmit în format electronic, scanate, de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili către Direcția generală de tehnologia informației și vor fi însoțite de o adresă de înaintare, semnată de directorul executiv/directorul general, care va cuprinde numărul de contribuabili cuprinși în listă.

11. Procedura prevăzută la pct. 5-10 se desfășoară în maximum 3 zile lucrătoare.

12. Zilnic, Direcția generală de tehnologia informației transmite Direcției generale proceduri pentru administrarea veniturilor lista cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor eliminați din lista contribuabililor inactivi, în vederea parcurgerii etapelor de aprobare a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din listă a contribuabililor declarați inactivi ca urmare a unei erori materiale și de publicare pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și afișare la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a ordinului aprobat.

13. Ordinul intră în vigoare în termen de 15 zile de la data afișării, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

14. Regimul stabilit pentru contribuabil la îndreptarea erorii materiale referitoare la înscrierea în lista contribuabililor inactivi, prevăzut la pct. 10, se aplică în mod corespunzător sediilor secundare înființate de contribuabilul respectiv.

15. Contribuabilii declarați inactivi ca urmare a unei erori materiale se elimină din listă și își păstrează calitatea de contribuabili activi pe toată perioada de la data intrării în vigoare a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care au fost declarați inactivi și până la data intrării în vigoare a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din lista contribuabililor inactivi.

16. În cazul contribuabililor declarați inactivi ca urmare a unei erori materiale și eliminați din listă, se anulează și scoaterea din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În acest caz, se menține data înregistrării în scopuri de TVA inițială, contribuabilul păstrându-și această calitate inclusiv pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care au fost declarați inactivi și data intrării în vigoare a ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din lista contribuabililor inactivi.

17.1. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, organul fiscal constată că respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale, compartimentul de specialitate întocmește o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivația respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal competent.

17.2. Motivația respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarați inactivi se comunică, în scris, contribuabilului.

18. Documentația care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor inactivi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

B. Procedura de scoatere din evidența contribuabililor declarați inactivi a contribuabililor radiați

1. Contribuabilii care au fost declarați inactivi și care își încetează activitatea se elimină automat din lista contribuabililor inactivi.

2. În sensul prezentei proceduri, contribuabilii care își încetează activitatea, denumiți în continuare contribuabili radiați, sunt:

a) comercianții radiați din registrul comerțului;

b) ceilalți contribuabili, cu excepția comercianților, care la încetarea condițiilor care au generat înregistrarea fiscală au depus certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.

3. În prima zi a fiecărei luni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent întocmește un referat, care conține în mod obligatoriu:

- datele de identificare ale contribuabililor radiați (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscală);

- numărul și data documentului care atestă radierea;

- numărul și data ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care respectivii contribuabili au fost declarați inactivi;

- propunerea de scoatere din evidența contribuabililor declarați inactivi a contribuabililor radiați.

4. Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate și de către conducătorul organului fiscal.

5. Referatul vizat de către conducătorul organului fiscal se înaintează spre aprobare directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice coordonatoare.

6. În cazul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aprobă de către directorul general.

7. Pe baza referatului aprobat se întocmește lista cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor declarați inactivi care au fost radiați din Registrul contribuabililor.

8. Listele, semnate de directorul executiv/directorul general, se transmit în format electronic, scanate, de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili către Direcția generală de tehnologia informației și vor fi însoțite de o adresă de înaintare, semnată de directorul executiv/directorul general, care va cuprinde numărul de contribuabili cuprinși în listă.

9. Procedura prevăzută la pct. 3-8 se desfășoară în maximum 5 zile lucrătoare.

10. În prima zi de la primirea listelor prevăzute la pct. 8, Direcția generală de tehnologia informației elimină contribuabilii înscriși în aceste liste din lista contribuabililor declarați inactivi.

11. Direcția generală de tehnologia informației transmite Direcției proceduri pentru administrarea veniturilor, spre informare, numărul contribuabililor radiați, eliminați din lista contribuabililor declarați inactivi.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...