Guvernul României

Hotărârea nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Modificări (9), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește cadrul juridic de acordare de plăți anuale suplimentare exploatațiilor înregistrate în sistemul de agricultură ecologică din producția vegetală și animalieră, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) lit. (a) (ii) - îmbunătățirea calității produselor agricole din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului în ceea ce privește ajutorul, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Art. 2. -

Ajutorul specific se acordă sub formă de plăți anuale suplimentare exploatațiilor din producția vegetală și animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, se află în perioada de trecere de la agricultura convențională la agricultura ecologică - perioadă numită în continuare conversie - în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 și ale art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, care dețin un contract încheiat cu un organism de inspecție și certificare și se angajează să rămână în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 3. - Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane juridice și/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, active, înregistrate în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică și care se află sub contract cu un organism de inspecție și certificare aprobat în România, denumiți în continuare beneficiari. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(2) Beneficiarii din producția vegetală trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă în folosință suprafețe agricole de cel puțin 0,30 ha; Modificări (1)

b) să fie înregistrați, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică;

c) să încheie un contract cu un organism de inspecție și certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Modificări (1)

d) să dețină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecție și certificare cu care a încheiat contractul; Modificări (1)

e) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

(3) Beneficiarii din producția animalieră pentru speciile: păsări, bovine și ovine/caprine trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie înregistrați, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică;

b) să aibă încheiat un contract cu un organism de inspecție și certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Modificări (1)

c) să dețină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecție și certificare cu care a încheiat contractul; Modificări (1)

d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

(4) Beneficiarii din apicultură trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie înregistrați, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică;

b) să aibă încheiat un contract cu un organism de inspecție și certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Modificări (1)

c) să dețină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecție și certificare cu care a încheiat contractul; Modificări (1)

d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

Art. 4. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Valoarea ajutorului specific, în cuantum total de 3.098.000 euro, va fi calculată la un curs euro - leu ce este stabilit de Banca Central Europeană la ultima cotație a lunii septembrie și care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Derogări (1)

(2) Plafoanele alocate anual pentru producția vegetală în conversie și producția animalieră în conversie pe specii, în funcție de dimensiunea exploatației, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Modificări (1)

(3) Cuantumul plății anuale suplimentare pe exploatație se calculează de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafoanelor alocate prevăzute în anexă la numărul de beneficiari eligibili, pentru fiecare dimensiune a exploatației din producția vegetală și animalieră, în limita plății anuale suplimentare maxime/exploatație.

(4) În situația în care, având în vedere plafoanele maxime alocate pe fiecare categorie, beneficiarii dintr-o anumită categorie, atât din producția vegetală, cât și din producția animalieră și apicultură, nu utilizează în totalitate plafonul alocat anual pe această categorie, diferența se redistribuie la celelalte categorii.

Art. 5. - Referințe (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 3 completează și depun cererea de solicitare a ajutorului specific la centrul județean, respectiv al municipiului București al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe raza teritorială unde se află exploatația, însoțită de următoarele documente: Referințe (1)

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului;

b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;

c) copie de pe documentele care fac dovada folosinței terenului;

d) copie de pe fișa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pe anul pentru care solicită ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar și un organism de inspecție și certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Modificări (1)

f) copie de pe certificatul de conformitate/master certificatul/certificatul de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecție și certificare, în care să se menționeze: statutul exploatației în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafața, numărul de animale, numărul de familii de albine; Modificări (1)

g) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecție și certificare, care să ateste următoarele:

(i) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desființare a contractului încheiat între beneficiar și organismul de inspecție și certificare;

(ii) beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

h) angajamentul beneficiarului prin care acesta se obligă să se mențină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific și să aplice în exploatațiile sale regulile și principiile agriculturii ecologice stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;

i) certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale și sociale, emise de direcțiile generale ale finanțelor publice și de primăriile de pe raza cărora își au sediul social beneficiarii de ajutor specific.

(2) Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru pășuni permanente (pășuni și fânețe) și nu dețin animale crescute în sistem ecologic trebuie să depună copii de pe facturile fiscale, din care să rezulte că livrează furajele în conversie, recoltate de pe pășune, unui crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică sau o copie de pe contractul încheiat cu un crescător de animale ecologice pentru utilizarea pășunii respective. În acest sens beneficiarul depune și o copie de pe fișa de înregistrare a crescătorului de animale căruia îi livrează furajele sau cu care a încheiat contractul. Modificări (1)

(3) Beneficiarii pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatație din producția vegetală, fie numai pentru una dintre speciile din producția animalieră sau numai pentru o exploatație din apicultură.

(4) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi semnate și ștampilate.

(5) Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, pot depune cererea, cu obligația să se autorizeze și să depună copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului până la data de 15 octombrie 2010. Modificări (2)

Art. 6. -

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură elaborează modelul cererii, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarului și/sau exploatației, suprafața în conversie anul 1, anul 2, anul 3, numărul de animale din speciile păsări, bovine, ovine/caprine, numărul de familii de albine pentru care se solicită ajutorul specific, coordonatele bancare, angajamente și declarații, precum și instrucțiuni de completare.

Art. 7. -

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pune la dispoziția beneficiarilor, prin centrele locale/județene, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică, se aprobă și se centralizează la centrele județene, conform procedurilor interne.

Art. 8. -

(1) Termenul-limită de depunere a cererilor este data de 31 august a fiecărui an. Modificări (1), Derogări (1)

(2) Beneficiarii solicită organismelor de inspecție și certificare eliberarea, până la data de 15 august a fiecărui an, a certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei. Referințe (1), Derogări (1)

Art. 9. -

Ajutorul specific prevăzut la art. 1 se acordă anual, începând cu anul 2010, și reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă, care se acordă temporar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 10. - Modificări (1)

Plățile pentru ajutorul specific prevăzut la art. 1 se efectuează începând cu data de 1 decembrie a fiecărui an, până la sfârșitul trimestrului I al anului următor.

Art. 11. -

(1) În aplicarea prezentei hotărâri, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor și a condițiilor de eligibilitate, proceduri care sunt aduse la cunoștința beneficiarilor prin afișare la sediile Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și pe site-ul oficial al instituției.

(2) În vederea respectării îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate solicita beneficiarilor documente justificative suplimentare.

Art. 12. -

(1) În aplicarea prezentei hotărâri, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură efectuează un control la fața locului la minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(2) Controlul la fața locului se efectuează până la data de 15 octombrie a fiecărui an, conform manualului de proceduri elaborat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Derogări (1)

(3) După fiecare control efectuat la fața locului se întocmește un raport de control, conform manualului de proceduri elaborat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

(4) În cazul în care între data depunerii cererii și data de 15 octombrie a aceluiași an au intervenit modificări ale informațiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariției acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului județean, respectiv al municipiului București al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, anexând documentele justificative. Modificări (1)

Art. 13. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite, până la data de 15 iulie a fiecărui an sau ori de câte ori este nevoie, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Lista beneficiarilor care nu au respectat angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. h) și au ieșit din sistemul de agricultură ecologică.

(2) În urma comunicării primite de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit de către beneficiari, ca urmare a nerespectării angajamentului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. h), conform legislației în vigoare.

Art. 14. -

(1) Reducerile și excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, având în vedere prevederile art. 69 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică situațiilor prevăzute la art. 67 și 73 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului, iar pentru cazurile de forță majoră se aplică prevederile art. 75 din același regulament.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu

București, 21 iulie 2010.

Nr. 759.

ANEXĂ Modificări (2)

PLAFONUL ANUAL ALOCAT SPRIJINULUI SPECIFIC

I. Producție vegetală: culturi anuale, culturi perene, pășuni permanente (pășuni și fânețe) în conversie

Categoria Dimensiunea exploatației Numărul exploatațiilor* Plata anuală suplimentară maximă/exploatație Plafonul alocat anual
(euro)
1 0,30-5 ha 309 1.500 463.500
2 5,1-20 ha 203 2.300 466.900
3 21-50 ha 88 2.900 255.200
4 51-100 ha 100 3.400 340.000
5 peste 100 ha 223 3.800 847.400
Total 923 X 2.373.000

* Estimat.

II. Creșterea animalelor în conversie

1. Păsări

Categoria Dimensiunea exploatației Plata anuală suplimentară maximă/exploatație Plafonul alocat anual
(euro)
1 sub 500 de capete 1.500 9.000
2 peste 500 de capete 3.000 12.000
Total X 21.000

2. Bovine

Categoria Dimensiunea exploatației Plata anuală suplimentară maximă/exploatație Plafonul alocat anual
(euro)
1 sub 20 de capete 800 440.000
2 peste 20 de capete 2.000 30.000
Total X 470.000

3. Ovine/Caprine

Categoria Dimensiunea exploatației Plata anuală suplimentară maximă/exploatație Plafonul alocat anual
(euro)
1 sub 20 de capete 500 6.500
2 între 21-100 de capete 1.500 25.500
3 peste 100 de capete 3.500 35.000
Total X 67.000

4. Apicultură

Categoria Dimensiunea exploatației Plata anuală suplimentară maximă/exploatație Plafonul alocat anual
(euro)
1 1-50 de familii 750 60.000
2 51-100 de familii 850 59.500
3 peste 101 familii 950 47.500
Total X 167.000

III. Plafonul total alocat pentru plățile anuale suplimentare

Sectoarele pentru care se acordă sprijin Plafonul alocat anual
(euro)
Producția vegetală 2.373.000
Producția animalieră 725.000
Total 3.098.000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...