Guvernul României

Ordonanța nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin procedura comasării prin absorbție

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță reglementează preluarea, prin procedura comasării prin absorbție, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, a Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, care se desființează.

Art. 2. -

(1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", denumit în continuare INCD URBAN-INCERC, preia activitatea Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, care cuprinde, în principal, următoarele:

a) elaborarea de tehnici noi de consolidare a clădirilor și structurilor vulnerabile la cutremur;

b) elaborarea de coduri noi de proiectare antiseismică;

c) instrumentarea seismică a municipiului București și a zonelor dens construite din România;

d) transferarea cunoștințelor avansate privind protecția antiseismică către specialiști și elaborarea de materiale documentare privind educația antiseismică a populației;

e) asigurarea pregătirii tehnice de specialitate prin stagii de pregătire, de studii și documentare, seminare, cursuri și instruiri, în țară și în străinătate;

f) promovarea cooperării internaționale în domeniul managementului riscului seismic;

g) editarea și tipărirea studiilor și publicațiilor specifice domeniului său de activitate;

h) alte activități care decurg din derularea proiectelor.

(2) Obiectul de activitate al INCD URBAN-INCERC, prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" și la art. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009, se completează cu activitățile de cercetare-dezvoltare în domeniul protecției construcțiilor la acțiuni seismice prevăzute la alin. (1), precum și cu următoarele activități de cercetare-dezvoltare, în principal în domeniul protecției construcțiilor la alunecări de teren:

a) promovarea cooperării internaționale în domeniul managementului riscurilor alunecărilor de teren;

b) elaborarea de cercetări prenormative și aplicative, reglementări tehnice, precum și efectuarea de activități specifice de reglementare privind protecția clădirilor la alunecări de teren;

c) diseminarea informațiilor privind protecția la alunecări de teren;

d) implementarea politicilor de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul protecției construcțiilor la acțiuni seismice și alunecări de teren.

Art. 3. -

(1) INCD URBAN-INCERC preia în administrare terenul aferent imobilului "Clădire administrativă pentru birouri", proprietate publică a statului, aflat în folosința gratuită a Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) INCD URBAN-INCERC preia în administrare partea din imobilul "Clădire administrativă pentru birouri", proprietate privată a statului, aflată în folosința gratuită a Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, prevăzută în anexa nr. 2.

(3) INCD URBAN-INCERC preia în mod corespunzător toate bunurile mobile și imobile aflate în folosința gratuită, în administrarea sau, după caz, în proprietatea Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 5.

Art. 4. -

(1) INCD URBAN-INCERC preia personalul Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 5, în limita a 17 posturi, cu care se majorează numărul de posturi aferent INCD URBAN-INCERC.

(2) Personalul preluat conform alin. (1) își păstrează salariile avute la data preluării, până la negocierea noilor contracte individuale de muncă, în condițiile contractului colectiv de muncă al INCD URBAN-INCERC în vigoare la data preluării.

Art. 5. -

Patrimoniul Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, stabilit pe baza ultimelor situații financiare întocmite, se preia de către INCD URBAN-INCERC pe baza bilanțului contabil de închidere la data predării-preluării, însoțit de anexele aferente, întocmite potrivit metodologiei existente, și a protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 6. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe în structura bugetului de stat, cât și în structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

(2) Veniturile proprii existente în conturile Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se virează la bugetul de stat, iar subvențiile rămase neutilizate se virează în contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.

Art. 7. -

Acreditările și atestatele dobândite de Centrul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS în temeiul deciziilor Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică se mențin pentru INCD URBAN-INCERC, până la data reacreditării/reatestării INCD URBAN-INCERC în condițiile legii, ca urmare a modificării obiectului de activitate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, ori, după caz, până la data expirării acestora.

Art. 8. -

De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, INCD URBAN-INCERC se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și parteneriatele interne și internaționale, precum și în toate litigiile în care Centrul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS este parte.

Art. 9. -

În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Centrul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS" se înlocuiește cu denumirea Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC".

Art. 10. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 27 noiembrie 2009, și Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 11. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 12. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 614/2002.

Art. 13. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale
și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 iulie 2010.

Nr. 16.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului aferent imobilului " Clădire administrativă pentru birouri", proprietate publică a statului, aflat în folosința gratuită a Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, care se preia în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"

Adresa terenului Persoana juridică de la care se transmite terenul Persoana juridică la care se transmite terenul Caracteristicile tehnice ale terenului Nr. de identificare atribuit de M.F.P.
Municipiul București, șos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2 Centrul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" Suprafața = 320,04 m2 144.393

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
a părții din imobilul "Clădire administrativă pentru birouri", proprietate privată a statului, aflată în folosința gratuită a Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, care se preia în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"

Adresa imobilului și datele de identificare Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar
- lei -
Municipiul București, șos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2 Pavilion central (culoar 4) Centrul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" - Clădire parter din zidărie de cărămidă; planșeu terasă hidroizolat 3.627.043
- Ad = 320,04 m2
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...