Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura privind declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal din 02.07.2010

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iulie 2010 până la 11 iulie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1022/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1.

(1) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se declară de către notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost calculat și încasat, potrivit legii.

(2) Declararea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se face prin completarea formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Declarația 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" este depusă la organul fiscal competent de către notarii publici împreună cu Borderoul privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

2.

(1) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în a căror rază teritorială sunt luate în evidența fiscală birourile notarilor publici. În cazul birourilor notarilor publici care sunt luate în evidența fiscală în județul Ilfov, plata se efectuează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", care se deschide la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Județului Ilfov.

(2) Contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" se deschide la unitățile Trezoreriei Statului, pe codul de identificare fiscală al biroului notarului public.

(3) Codurile IBAN aferente contului 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Finanțelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/ANAF/Asistența contribuabili/Coduri IBAN.

3.

(1) Unitățile Trezoreriei Statului transmit organelor fiscale, zilnic, în sistem informatic, încasările din contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal".

(2) Stingerea obligațiilor fiscale declarate de notarii publici prin formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, cu modificările și completările ulterioare, se va realiza luându-se în considerare sumele achitate de către aceștia în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal".

(3) După prelucrarea în sistem centralizat a datelor și informațiilor din Borderoul privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal depus de notarii publici și după verificarea încasării efective a sumelor declarate cu titlu de impozit pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, organele fiscale vor întocmi Situația centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităților administrativ-teritoriale în contul 21.03.02.18 "Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, și o vor transmite, cel târziu în a 5-a zi lucrătoare a lunii următoare încasării, unității Trezoreriei Statului la care sunt arondate.

(4) Situația centralizată prevăzută la alin. (3), întocmită și transmisă unității Trezoreriei Statului, va cuprinde numai sumele declarate de notarii publici și achitate integral până la această dată.

(5) Sumele declarate și neachitate integral până la data întocmirii situației centralizate prevăzute la alin. (3) vor putea fi comunicate unității Trezoreriei Statului, în vederea distribuirii către fiecare unitate administrativ-teritorială destinatară, după achitarea lor integrală, urmând a fi cuprinse în situația centralizată imediat următoare.

4.

(1) Cel târziu în prima zi lucrătoare de la primirea de la organele fiscale a situației centralizate prevăzute la pct. 3 alin. (3), unitățile Trezoreriei Statului vor proceda la întocmirea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează suma cuvenită fiecărei unități administrativ-teritoriale în contul de venituri ale bugetului local 21.03.02.18 "Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" deschis la unitățile Trezoreriei Statului, pe codul de identificare fiscală al unităților administrativ-teritoriale.

(2) Pentru proprietățile imobiliare din patrimoniul personal situate pe teritoriul municipiului București, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului efectuează viramentul cotei cuvenite bugetului local, în contul de venituri ale bugetului local al municipiului București 21.03.02.18 "Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(3) Plata impozitului pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal către unitățile administrativ-teritoriale se va efectua de către unitățile Trezoreriei Statului din contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

5.

(1) Plata impozitului pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal realizat prin altă procedură decât cea notarială sau în cazul rectificării impozitului ca urmare a unor erori ori omisiuni în calcularea și încasarea sa de către notarii publici se efectuează, pe baza deciziilor de impunere emise de organele fiscale, în contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale care întocmesc decizia de impunere, pe codul de identificare fiscală al plătitorului.

(2) Situația cu unitățile administrativ-teritoriale beneficiare și sumele ce urmează a se distribui fiecăreia se întocmește de către compartimentul cu atribuții în stabilirea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal competent și se transmite compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori, la data comunicării deciziilor de impunere către contribuabili.

(3) După luarea în evidență a debitului instituit prin decizie de impunere și stingerea integrală a acestuia, compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori va prelua și datele referitoare la acest tip de operațiuni în situația centralizată prevăzută la pct. 3 alin. (3).

(4) Cel mai târziu în prima zi lucrătoare de la primirea de la organul fiscal a situației centralizate prevăzute la pct. 3 alin. (3), unitățile Trezoreriei Statului vor proceda la virarea sumelor cuvenite unităților administrativ-teritoriale.

6. Codurile de identificare fiscală ale unităților administrativ-teritoriale se publică pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice la adresa de internet www.mfinante.gov.ro.

7. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

- Model -

Biroul notarului public .....................................................

Localitatea ............................, județul/sectorul ..................

Adresa ......................................................................

CIF .........................................................................

Telefon .....................................................................

BORDEROU
privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumei de .............................., reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal aferent lunii .......................

nr. .................../data .......................

- lei -
Nr. crt. Denumirea județului Denumirea unității administrativ-teritoriale Codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale Impozitul total Cota de 50% cuvenită bugetului local
Județul 1 Localitatea 1
Localitatea 2
etc.
Total județ 1
Județul 2 Localitatea 3
Localitatea 4
etc.
Total județ 2
etc.
Total general
L.S. Notar public

NOTĂ:

Prezentul borderou se depune la organul fiscal împreună cu

Declarația 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".

ANEXA Nr. 2 la procedură

- Model -

ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE

Localitatea ........................, județul/sectorul ...................

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
a sumelor care urmează a fi virate unităților administrativ-teritoriale în contul 21.03.02.18 "Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal"

nr. ....................../data ........................

- lei -
Nr. crt. Denumirea județului Denumirea unității administrativ-teritoriale Codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale Cota de 50% cuvenită bugetului local
Județul 1 Localitatea 1
Localitatea 2
etc.
Total județ 1
Județul 2 Localitatea 3
Localitatea 4
etc.
Total județ 2
etc.
Total general
Șef administrație, Întocmit
.............................. ..............................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...