Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Norma tehnică de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import din 27.07.2010

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 2010 până la 04 iulie 2016, fiind abrogat prin Ordin 1885/2016 și înlocuit de Normă tehnică 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

TITLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de declarare a mărfurilor la import, utilizând Sistemul român de procesare automată a declarației vamale la import.

Art. 2. -

Sistemul român de procesare automată a declarației vamale la import este un sistem bazat pe o aplicație informatică, denumită în continuare aplicația RCDPS, care asigură transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import se aplică tuturor mărfurilor care sunt declarate pentru import.

Art. 4. -

În sensul prezentelor norme tehnice, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) DEI - document electronic de import: declarație vamală sub formă electronică, fără elemente de securitate și siguranță, întocmită în aplicația RCDPS, în conformitate cu prevederile art. 222 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, la plasarea mărfurilor în unul dintre regimurile vamale prevăzute la art. 4 pct. 16 lit. a), c), d), e) și f) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar și care conține datele menționate în anexa 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

b) DEISS - document electronic de import cu elemente de securitate și siguranță: declarație vamală sub formă electronică, cu elemente de securitate și siguranță, întocmită în aplicația RCDPS în conformitate cu prevederile art. 222 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, în situația menționată la art. 36c alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, pentru plasarea mărfurilor într-unul dintre regimurile vamale prevăzute la art. 4 pct. 16 lit. a), c) d), e) și f) din același regulament și care conține datele menționate în anexele 30 (a) și 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

c) MRN - număr unic de înregistrare al DEI/DEISS, alocat de aplicația RCDPS;

d) discrepanțe minore - orice eroare materială care, în principal, nu afectează operațiunea de import în cauză;

e) discrepanțe majore - orice eroare care împiedică acordarea liberului de vamă și care nu poate fi tratată ca o discrepanță minoră;

f) birou vamal de intrare - biroul vamal definit la art. 4 pct. 4a din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului;

g) birou vamal de import - biroul vamal definit la art. 4 pct. 4b din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

TITLUL II Declararea mărfurilor la import utilizând declarația vamală sub formă electronică

CAPITOLUL I Întocmirea și înregistrarea declarației vamale sub formă electronică

Art. 5. -

Declararea mărfurilor la import se realizează prin completarea de către declarant, în aplicația RCDPS, a DEI/DEISS, în conformitate cu prevederile art. 212, 213 și 222-224 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Art. 6. -

(1) După completare, DEI/DEISS se transmite prin intermediul aplicației RCDPS către biroul vamal competent, în condițiile prevăzute la art. 199 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) DEI se depune la biroul vamal de import.

(3) DEISS se depune la biroul vamal de intrare pe teritoriul României.

(4) Depunerea și înregistrarea DEI/DEISS la biroul vamal competent sunt certificate declarantului prin comunicarea MRN-ului aferent acesteia, atribuit în mod automat de către aplicația RCDPS.

CAPITOLUL II Acceptarea declarației vamale sub formă electronică

Art. 7. -

(1) În situația menționată la art. 6 alin. (4), declarantul depune la biroul vamal de import competent documentele însoțitoare, în conformitate cu prevederile art. 218, respectiv art. 220 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt însoțite de un document tipărit după forma DEI/DEISS din aplicația RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 8. -

Lucrătorul vamal identifică DEI/DEISS în aplicația RCDPS pe baza MRN-lui alocat acesteia și verifică existența documentelor menționate la art. 7.

Art. 9. -

(1) În cazul în care respectă dispozițiile stabilite la art. 62 alin. (2) și la art. 63 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, DEI/DEISS este acceptată. Acceptarea DEI/DEISS este comunicată declarantului prin intermediul aplicației RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea "Acceptată".

(2) Dacă DEI/DEISS nu este acceptată, biroul vamal comunică aceasta declarantului prin intermediul aplicației RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea "Neacceptată", informându-l totodată despre motivele neacceptării.

CAPITOLUL III Decizia de control

Art. 10. -

În situația în care, în urma efectuării analizei de risc, pe baza informațiilor gestionate automat de către sistemul informatic sau a altor elemente privind operațiunea de import, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, această decizie este menționată în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul "Rezultatul controlului" a codului "A2", cu semnificația "Considerat satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea "Plata datoriei vamale".

Art. 11. -

Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însoțitoare și/sau mărfurile declarate, această decizie este comunicată declarantului prin intermediul aplicației RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea "Sub control documentar" sau "Sub control fizic". Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, precum și ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

CAPITOLUL IV Efectuarea controlului

Art. 12. -

Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanțe între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele însoțitoare și/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul "Rezultatul controlului" a codului "A1", cu semnificația "Satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea "Plata datoriei vamale".

Art. 13. -

Atunci când în timpul efectuării controlului se constată discrepanțe între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele însoțitoare și/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal decide dacă acestea sunt considerate minore sau majore.

Art. 14. -

(1) În situația în care se constată discrepanțe minore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele însoțitoare și/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului pentru rezolvare, stabilindu-i-se un termen de răspuns. Comunicarea se face prin intermediul aplicației RCDPS prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul "Rezultatul controlului", a codului "A4", cu semnificația "Discrepanțe minore", și trecerea DEI/DEISS în starea "Rezolvare discrepanțe".

(2) Dacă declarantul comunică faptul că acceptă modificarea datelor ce au generat discrepanțe, lucrătorul vamal modifică declarația conform celor constatate și înscrie în DEI/DEISS, în câmpul "Rezultatul controlului", codul "A1", cu semnificația "Satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea "Plata datoriei vamale".

(3) În cazul în care declarantul comunică faptul că nu acceptă modificarea datelor din DEI/DEISS sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal înscrie în DEI/DEISS, în câmpul "Rezultatul controlului", codul "B1", cu semnificația "Nesatisfăcător", și comunică acest rezultat declarantului prin intermediul aplicației RCDPS prin trecerea DEI/DEISS în starea "Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă.

Art. 15. -

Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele însoțitoare și/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului, prin intermediul aplicației RCDPS, prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul "Rezultatul controlului", a codului "B1", cu semnificația "Nesatisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea "Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă.

CAPITOLUL V Plata datoriei vamale

Art. 16. -

(1) Lucrătorul vamal cu atribuții financiar-contabile verifică efectuarea de către declarant a plății datoriei vamale și a celorlalte taxe exigibile la plasarea mărfurilor sub regimul vamal respectiv și/sau, după caz, constituirea garanției.

(2) Când se constată efectuarea plății și/sau a garantării sumelor respective se procedează la validarea plății/constituirii garanției, DEI/DEISS trecând în starea "În așteptarea liberului de vamă".

(3) În cazul în care se constată neefectuarea plății și/sau, după caz, a garantării sumelor respective, aceasta se comunică declarantului, stabilindu-i-se un termen pentru remedierea situației. Comunicarea se face prin intermediul aplicației RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea "Rezolvarea problemelor legate de plata/garantarea datoriei vamale".

(4) În situația prevăzută la alin. (3), efectuarea plății și/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant se comunică biroului vamal prin trecerea DEI/DEISS în starea "Plata datoriei vamale". Neefectuarea plății și/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant sau expirarea termenului acordat pentru remedierea situației determină trecerea DEI/DEISS în starea "Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă, fiind aplicabile prevederile art. 75 lit. a) liniuța a treia din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

CAPITOLUL VI Liberul de vamă

Art. 17. -

(1) Liberul de vamă se acordă conform dispozițiilor stabilite la art. 73 și 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului și la art. 248-250 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Data acordării liberului de vamă este înscrisă în DEI/DEISS și se comunică declarantului prin intermediul aplicației RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea "Liber de vamă".

Art. 18. -

În aplicarea art. 223 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, lucrătorul vamal responsabil cu acordarea liberului de vamă autentifică, la cerere, un exemplar pe suport hârtie al declarației vamale, tipărit din aplicația RCDPS, pe hârtie obișnuită format A4 și care certifică înscrisurile din DEI/DEISS pentru care s-a acordat liber de vamă. Autentificarea datelor înscrise în acest document se face prin aplicarea semnăturii și a ștampilei lucrătorului vamal.

CAPITOLUL VII Rectificarea/Modificarea și invalidarea declarației vamale sub formă electronică

A. Rectificarea și invalidarea declarației vamale sub formă electronică înainte de acordarea liberului de vamă

Art. 19. -

(1) În aplicarea art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cererea de rectificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicația RCDPS și se transmite biroului vamal competent, declarația trecând în starea "Cerere rectificare".

(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însoțite de un document tipărit după cererea de rectificare din aplicația RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 20. -

Dacă cererea de rectificare este acceptată de către biroul vamal, declarantul procedează la modificarea DEI/DEISS, conform datelor menționate în cerere, declarația trecând în starea "Acceptată - Rectificare autorizată". Declarația vamală rectificată păstrează MRN-ul și data acceptării declarației inițiale.

Art. 21. -

În cazul în care biroul vamal respinge cererea, acesta comunică declarantului motivele respingerii, prin intermediul aplicației RCDPS, declarația trecând în starea "Acceptată - Rectificare neautorizată".

Art. 22. -

(1) În aplicarea art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicația RCDPS și se transmite biroului vamal competent, declarația trecând în starea "Cerere invalidare".

(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însoțite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicația RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 23. -

Dacă cererea de invalidare este acceptată de biroul vamal, lucrătorul vamal desemnat procedează la invalidarea informatică a declarației, DEI/DEISS trecând în starea "Invalidată".

Art. 24. -

În cazul în care biroul vamal respinge cererea de invalidare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, declarația trecând în starea "Acceptată".

B. Modificarea și invalidarea declarației vamale sub formă electronică după acordarea liberului de vamă

Art. 25. -

(1) În aplicarea art. 78 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cererea de modificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicația RCDPS și se transmite biroului vamal competent.

(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însoțite de un document tipărit după cererea de modificare din aplicația RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 26. -

Dacă biroul vamal acceptă cererea de modificare, datele din DEI/DEISS sunt modificate de către lucrătorul vamal desemnat, corespunzător datelor solicitate în cerere. Declarația vamală modificată păstrează MRN-ul, data acceptării și data acordării liberului de vamă ale declarației inițiale.

Art. 27. -

În cazul în care biroul vamal respinge cererea de modificare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

Art. 28. -

(1) Atunci când autoritatea vamală, în condițiile prevăzute la art. 78 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, ia decizia de modificare a DEI/DEISS, această decizie se comunică declarantului, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) și art. 7 din același regulament.

(2) Datele din DEI/DEISS sunt modificate de către biroul vamal competent, corespunzător noilor informații și deciziei luate. Declarația vamală modificată păstrează MRN-ul, data acceptării și data acordării liberului de vamă ale declarației inițiale.

Art. 29. -

(1) În aplicarea art. 251 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicația RCDPS și se transmite biroului vamal competent.

(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însoțite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicația RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 30. -

Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător.

Art. 31. -

În cazul în care biroul vamal respinge cererea de invalidare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

TITLUL III Procedura alternativă

Art. 32. -

Procedura alternativă se utilizează numai în cazul DEI și doar în situația în care aplicația RCDPS nu funcționează.

Art. 33. -

În situația utilizării procedurii alternative, declarația vamală de import se întocmește și se prezintă biroului vamal competent, cu respectarea prevederilor art. 205-220 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

;
se încarcă...