Guvernul României

Hotărârea nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Reviste (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iulie 2010 până la 30 ianuarie 2011, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 1/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Practică judiciară (2)

Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează conform algoritmului de calcul utilizat de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Referințe (1), Practică judiciară (1), Reviste (2)

(1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează prin determinarea stagiilor de cotizare și punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar de către beneficiari și stabilirea cuantumului fiecărei pensii.

(2) Documentele doveditoare necesare stabilirii punctajelor medii anuale în vederea recalculării pensiilor sunt prevăzute în anexele nr. 1a, 1b și 2. Referințe (1), Practică judiciară (2)

(3) Pentru perioadele în care beneficiarii și-au desfășurat activitatea în Ministerul Apărării Naționale, documentele doveditoare se solicită de către aceștia prin centrele militare județene/zonale/de sector sau prin unitățile militare din care au făcut parte, după caz. Referințe (1), Practică judiciară (4)

(4) Pentru perioadele în care beneficiarii și-au desfășurat activitatea în celelalte instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și din sistemul administrației penitenciarelor, documentele doveditoare se solicită de către aceștia de la ultima unitate din care au făcut parte sau de la structura de resurse umane a inspectoratelor generale/similare, în situația în care aceste unități au fost desființate. Referințe (1), Practică judiciară (4)

(5) Pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, la determinarea punctajului mediu anual se vor lua în calcul veniturile corespunzătoare funcției pe care acesta a fost încadrat în țară.

(6) Documentele doveditoare obținute în condițiile alin. (3) și (4) se depun de către beneficiari la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, precum și Serviciul Român de Informații de la care primesc drepturile de pensie. Referințe (1), Practică judiciară (2)

(7) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează în ordinea înregistrării documentelor doveditoare la structurile de pensii, iar în lipsa acestora, începând cu cele mai vechi dosare aflate în plată, în funcție de anul și luna deschiderii dreptului la pensie. Referințe (1), Practică judiciară (2)

Art. 3. -

La determinarea cuantumului pensiei recalculate se folosește valoarea punctului de pensie valabil la data încheierii procesului de recalculare.

Art. 4. -

(1) Stagiul de cotizare reprezintă vechimea în serviciu și, după caz, vechimea în muncă prevăzută de legislația în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine, la data începerii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8-10 din Legea nr. 119/2010.

(2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 119/2010 va fi de 20 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Art. 5. -

Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 119/2010 se consideră a fi îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. - Referințe (1), Practică judiciară (2)

(1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în păstrare la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, precum și Serviciul Român de Informații. Referințe (1), Practică judiciară (2)

(2) In situația în care în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fără date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectuează pe baza documentelor doveditoare solicitate de beneficiari structurilor prevăzute la art. 2 alin. (3) și (4). Referințe (1), Practică judiciară (4)

(3) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se aplică prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare și pentru care nu au putut fi dovedite veniturile realizate lunar sau documentele doveditoare nu au fost depuse în termenul pentru recalculare prevăzut de lege, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective. Referințe (1), Practică judiciară (5)

(5) În perioada 1 aprilie 2001-1 august 2007, punctajelor anuale nu li se aplică plafonarea prevăzută de legislația privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivă.

Art. 7. -

În situația pensiilor de invaliditate, stagiul potențial acordat la stabilirea drepturilor de pensie până la data intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010 se menține și pentru stabilirea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 78 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu excepția celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. - Referințe (1)

Pensia de urmaș se stabilește procentual din pensia recalculată la care ar fi avut dreptul susținătorul decedat, cu excepția celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) Dacă din documentația de pensionare rezultă perioade de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca urmare a achitării contribuției către fostele case de asigurări sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani și luni de cotizare.

(2) În acest caz, pentru determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile medii brute pe economie din perioadele respective.

(3) Dacă din documentațiile de pensionare nu rezultă localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.

Art. 10. - Referințe (1), Practică judiciară (1)

(1) Pensia de serviciu recalculată, potrivit Legii nr. 119/2010, poate fi modificată la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă date și elemente, altele decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare.

(2) Drepturile de pensii recalculate potrivit alin. (1) se acordă astfel: Referințe (1), Practică judiciară (4)

a) de la data de întâi a lunii următoare expirării procesului de recalculare, dacă cererea, împreună cu documentele doveditoare, a fost depusă în termenul general de prescripție;

b) din prima zi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu documentele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii, după termenul prevăzut la lit. a).

Art. 11. - Referințe (1), Practică judiciară (1)

Pensiile de serviciu ale căror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea hotărârilor definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată se recalculează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12. -

(1) În vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale pune la dispoziția instituțiilor abilitate cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, gratuit, aplicațiile informatice specifice.

(2) Aplicațiile informatice prevăzute la alin. (1) urmează să fie adaptate specificului propriu de către instituțiile care efectuează recalcularea.

Art. 13. - Practică judiciară (2)

(1) Stabilirea pensiei recalculate se face prin decizie emisă de structurile de pensii, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt și de drept care au stat la baza recalculării, precum și termenul în care poate fi introdusă contestația.

(2) Deciziile de pensie recalculată se comunică în scris beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.

Art. 14. -

(1) Împotriva deciziilor de pensie recalculate se poate introduce contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații.

(2) Deciziile comisiilor de contestații pot fi atacate în instanță, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Practică judiciară (1)

Art. 15. - Referințe (1)

Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se autorizează entitățile implicate în acest proces, din cadrul instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, să încheie contracte de prestări servicii/convenții civile.

Art. 16. -

În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, precum și Serviciul Român de Informații pot emite instrucțiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 17. -

Anexele nr. 1a, 1b și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Directorul Serviciului Român de Informații,
George Cristian Maior
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 iulie 2010.

Nr. 735.

ANEXA Nr. 1a (pensionar titular)

Directorului Casei de Pensii a .............................

Subsemnatul(a), ................................................................., (gradul, numele, inițiala tatălui și prenumele) domiciliat(ă) în .............................................................................................., (Se menționează adresa celui în cauză.) telefon ............................., pensionar militar în plată la .................................................., trecut în rezervă/încetat activitatea la data de ................................, (ziua, luna, anul) în vederea recalculării pensiei în condițiile Legii nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, menționez următoarele:

- numărul deciziei de pensie ......................................................; (Se trece numărul deciziei/data emiterii.)

- numărul mandatului de plată a pensiei ....................................;

- codul numeric personal ...........................................................;

- unitatea militară din care am trecut în rezervă ................................................, din localitatea ...................................... .

Anexez în original următoarele documente - adeverințe:

- .............................................................................................;

- ............................................................................................ .

Data ................................ Semnătura ...........................

NOTĂ:

Se vor anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei și o copie a cărții/buletinului de identitate.

Se completează obligatoriu toate datele.

ANEXA Nr. 1b (pensionar de urmaș)

Directorului Casei de Pensii a .............................

Subsemnatul(a), ......................................................................................, (numele, inițiala tatălui și prenumele) domiciliat(ă) în ......................................................................................................, (Se menționează adresa celui în cauză.) telefon ....................., soțul/soția defunctului/defunctei ................................., (gradul, numele și prenumele soțului/soției) trecut în rezervă/încetat activitatea la data de ..............................................., (ziua, luna, anul) pensionar(ă) de urmaș în nume propriu, cât și pentru ......... copii în plată la ......................................, (ziua, luna, anul) în vederea recalculării pensiei în condițiile Legii nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, menționez următoarele:

- numărul deciziei de pensie ......................................................; (Se trece numărul deciziei/data emiterii.)

- numărul mandatului de plată a pensiei ....................................;

- codul numeric personal ...........................................................;

- ultima unitate în care a lucrat soțul/soția defunct(ă) ......................, din localitatea ......................................

Anexez în original următoarele documente - adeverințe:

- .............................................................................................;

- ............................................................................................ .

Data ................................ Semnătura ...........................

NOTĂ:

Se vor anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei și o copie a cărții/buletinului de identitate.

Se completează obligatoriu toate datele.

ANEXA Nr. 2

ROMÂNIA

Unitatea .....................

Nr. ..................... din .....................

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim veniturile lunare individuale realizate de ........................................, (nume, inițiala tatălui, prenume) născut(ă) în ..................... la data de ....................., CNP ....................., în perioada ..................... .

PERIOADA*) Venitul lunar individual Observații
ZZ.LL.AA ZZ.LL.AA

*) Se completează lunar; în situația în care veniturile sunt identice pe mai multe luni, se completează un singur rând, cu întreaga perioadă.

Prezenta adeverință a fost eliberată la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.

Comandantul/Șeful unității,
....................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...