Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Ordinul nr. 9/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare și/sau reasigurare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 6 iulie 2010, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare și/sau reasigurare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Sistemul prevăzut la alin. (1) este aplicabil asigurătorilor, reasigurătorilor și brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, așa cum sunt definiți la art. 2 lit. A pct. 5, art. 2 lit. B pct. 39 și art. 2 lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Direcția generală reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 13 iulie 2010.

Nr. 9.

ANEXĂ

SISTEMUL
de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare și/sau reasigurare

A. Norme metodologice privind întocmirea și verificarea raportărilor contabile ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2010

1. Generalități

Prezentele norme se aplică asigurătorilor persoane juridice române, sucursalelor ori filialelor unui asigurător dintr-un stat terț, precum și sucursalelor unei societăți de asigurare sau ale unei societăți mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizație de la autoritatea competentă a statului membru de origine, reasigurătorilor, persoane juridice autorizate în condițiile legii de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ori de autoritatea competentă a statului membru de origine, brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, persoane juridice române, precum și intermediarilor dintr-un stat membru care desfășoară activități de intermediere pe teritoriul României, societăți comerciale autorizate în condițiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, care au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la data de 30 iunie 2010.

Raportările contabile la data de 30 iunie 2010 vor fi depuse astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar al doilea exemplar la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, după caz, la registratura acestora sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

Raportările contabile la data de 30 iunie 2010 vor fi întocmite în conformitate cu prevederile ~Reglementărilor~ contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 3.129~/2005, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică împreună cu prevederile Legii contabilității ~nr. 82/1991~, republicată, și vor fi avute în vedere și următoarele precizări:

a) elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) trebuie evaluate și raportate utilizând cursul de schimb, comunicat de Banca Națională a României, în data de 30 iunie 2010, respectiv 4,3688 lei/euro. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor ori datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb din data de 30 iunie 2010 se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz;

b) pentru creanțele și datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile ori nefavorabile care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare. Determinarea diferențelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a);

c) pentru evidențierea în contabilitate a tranzacțiilor în valută se utilizează cursul de schimb de la data efectuării operațiunii respective. Prin curs de schimb de la data efectuării operațiunii se înțelege cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii, disponibil ca informație la momentul efectuării operațiunii (încasare, plată, emitere de documente).

2. Prezentarea și modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2010

Asigurătorii și reasigurătorii vor întocmi și vor depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1. Bilanț (cod 01);

2. Contul de profit și pierdere, compus din:

- contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

- contul tehnic al asigurării de viață (cod 03);

- contul netehnic (cod 04);

3. Date informative (cod 05).

Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor întocmi și vor prezenta și situațiile prevăzute la cap. V secțiunea 4, formularul "Situații prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative" din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

A. situația activelor, pasivelor și capitalurilor proprii;

B. situația veniturilor și cheltuielilor.

Brokerii de asigurare și/sau reasigurare vor întocmi și vor depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1. Bilanț (cod 01);

2. Contul de profit și pierdere (cod 02);

3. Date informative (cod 03).

Asigurătorii și reasigurătorii, precum și brokerii de asigurare și/sau reasigurare vor completa datele de identificare (denumirea societății, adresa, telefonul și numărul de înmatriculare la registrul comerțului) și cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, citeț, fără a se folosi prescurtări ori inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor și a brokerilor de asigurare.

Asigurătorii și reasigurătorii, precum și brokerii de asigurare și/sau reasigurare vor completa codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizările ulterioare.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanț" a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării societății și, în consecință, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, asigurătorii sau brokerii de asigurare fiind sancționați potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

Bilanțul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ și de pasiv, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.

Bilanțul se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2010, puse de acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Pentru prezentarea contului de profit și pierdere la data de 30 iunie 2010, asigurătorii, în funcție de activitatea de asigurare pe care o desfășoară, vor completa formularul contului tehnic al asigurării generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurării de viață (cod 03) și formularul contului netehnic (cod 04).

Brokerii de asigurare și/sau reasigurare vor întocmi formularul contului de profit și pierdere (cod 02).

Datele care se raportează în formularele contului de profit și pierdere sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.

În formularul "Date informative", la rândurile 01 și 02 coloana 1, asigurătorii și brokerii de asigurare și/sau reasigurare care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

La rândurile privind plățile restante se înscriu sumele de la sfârșitul perioadei de raportare care au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

Formularele de raportare contabilă întocmite pentru data de 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Asigurătorii și brokerii de asigurare și/sau reasigurare care au în subordine sucursale ori subunități fără personalitate juridică vor verifica și centraliza balanțele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2010.

Asigurătorii și brokerii de asigurare și/sau reasigurare care au în subordine sucursale ori alte subunități fără personalitate juridică, care desfășoară activitate și au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele și soldurile exprimate în valută, din balanțele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, și le vor centraliza cu balanța de verificare întocmită pentru operațiunile economico-financiare desfășurate în țară.

În situația în care operațiunile subunităților proprii în străinătate au fost evidențiate în cursul perioadei atât în valută, cât și în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la data de 30 iunie 2010 ale persoanei juridice din țară, vor fi preluate ca atare soldurile și rulajele conturilor, exprimate în lei.

Formularele care compun raportările contabile la data de 30 iunie 2010 se vor completa în lei (RON).

Asigurătorii și brokerii de asigurare și/sau reasigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2010 astfel:

- pe suport hârtie (formatul C.S.A.), semnate și ștampilate, conform legii, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum și o copie de pe balanța de verificare a conturilor sintetice;

- în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicația CSA-EWS.

Asigurătorii și brokerii de asigurare și/sau reasigurare vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, pe suport magnetic, raportările contabile la 30 iunie 2010, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate și ștampilate, potrivit legii. Programul de asistență este pus la dispoziția asigurătorilor și brokerilor de asigurare, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro

Asigurătorii și brokerii de asigurare și/sau reasigurare care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2010 nu întocmesc raportări contabile la data de 30 iunie 2010, urmând să depună o declarație pe propria răspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a societății:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa și numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerțului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

O declarație similară vor depune și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2010 la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Raportările contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2010, precum și declarațiile asigurătorilor și brokerilor de asigurare și/sau reasigurare care nu au desfășurat activitate se vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel târziu la data de 15 august 2010.

Nedepunerea raportărilor contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2010 la termenul stabilit, a formularelor listate, semnate și ștampilate, sau a declarațiilor, după caz, se sancționează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2010 de către asigurători și brokerii de asigurare se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la cap. III pct. 1 și 2 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare.

B. Nomenclator - forme de proprietate

COD DENUMIRE
20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat și privat)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin
22 Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin
23 Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton
24 Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
25 Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin
26 Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin
27 Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton
28 Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin)
34 Societăți comerciale pe acțiuni
35 Societăți comerciale cu răspundere limitată

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...