Parlamentul României

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Modificări (5), Puneri în aplicare (7), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (7), Reviste (2), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Reviste (1)

(1) Constituie contravenție silvică fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin prezenta lege. Modificări (1)

(2) Sancțiunile aplicabile pentru săvârșirea contravențiilor silvice sunt:

a) sancțiunea contravențională principală - amenda;

b) sancțiunea contravențională complementară - reținerea sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției silvice și/sau retragerea autorizației/atestatului, după caz. Modificări (2)

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) marca - amprenta dispozitivului special de marcat imprimată în lemnul unui arbore prin lovire în locuri stabilite prin normele tehnice și care conține indicativul specific al dispozitivului special de marcat;

b) norme privind circulația materialelor lemnoase - normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund prevăzute la art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;

c) ocol silvic nominalizat - ocolul silvic care deține suprafața forestieră majoritară în cadrul unei localități și care are obligația de a asigura, pe bază de contract, serviciile silvice/administrarea la cererea proprietarilor din localitatea respectivă, conform arondării teritoriale aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; Modificări (2)

d) semne amenajistice - semne de delimitare în păduri, specifice amenajamentului silvic, care cuprind: linii subparcelare, linii parcelare, limite de unitate de producție, limite de ocol silvic și borne amenajistice.

CAPITOLUL II Administrarea pădurilor Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 500 lei până la 1.000 lei următoarele fapte:

a) neasigurarea cu continuitate a administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii de pădure prin ocoale silvice autorizate; Modificări (1), Jurisprudență

b) nedelimitarea de către proprietari a terenurilor forestiere pe care le dețin în conformitate cu actele de proprietate și/sau neîntreținerea în stare corespunzătoare a semnelor de hotar ale proprietății;

c) nedepunerea pentru înregistrare, de către ocolul silvic contractant, în termen de 30 de zile de la data autentificării, la structura teritorială competentă a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a contractului de administrare/servicii silvice încheiat cu proprietarii de păduri sau a actelor modificatoare;

d) neînștiințarea în scris, în termen de 5 zile de la data încetării contractului de administrare/servicii silvice, de către ocolul silvic care a asigurat administrarea/serviciile silvice a structurii teritoriale competente a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la încetarea derulării contractului; în cazul repetării faptei, se suspendă pe o perioadă de 3 luni autorizația de practică a personalului silvic care îndeplinește funcția de șef al ocolului silvic respectiv.

Art. 4. - Modificări (1), Referințe (1)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:

a) neasigurarea de către administratorii drumurilor și ai căilor ferate forestiere a întreținerii și reparării acestora;

b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat, la cererea proprietarului, a obligațiilor care îi revin cu privire la asigurarea serviciului public cu specific silvic pentru pădurile situate în localitățile aflate în raza administrativă a acestuia. Sancțiunea se aplică șefului ocolului silvic. Fapta nu constituie contravenție în situația în care limitele proprietății forestiere nu sunt materializate în teren din vina proprietarului solicitant. Modificări (1)

CAPITOLUL III Amenajarea pădurilor

Art. 5. - Modificări (1)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte: Jurisprudență

a) nerespectarea normelor tehnice de amenajare a pădurilor la culegerea datelor din teren, care determină modificarea măsurilor de gospodărire a pădurilor; Jurisprudență

b) depășirea posibilității stabilite de amenajamentele silvice în alte condiții decât cele prevăzute de lege; sancțiunea se aplică șefului ocolului silvic. Modificări (1)

Art. 6. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 500 lei până la 1.000 lei următoarele fapte: Modificări (1)

a) necompletarea, anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor anului pentru care se face raportarea, a tuturor evidențelor prevăzute în amenajamentul silvic; sancțiunea se aplică șefului ocolului silvic; Modificări (1)

b) nerespectarea de către șeful de proiect a prevederilor consemnate în ședința de preavizare a soluțiilor tehnice consemnate în procesul-verbal de stabilire a soluțiilor tehnice pentru amenajament de către echipa de teren, organizată pentru un ocol silvic sau pentru un proprietar;

c) nematerializarea și/sau neîntreținerea semnelor amenajistice; Jurisprudență

d) mutarea semnelor amenajistice. Reviste (1)

CAPITOLUL IV Integritatea fondului forestier, paza și protecția pădurilor

Art. 7. -

(1) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:

a) schimbarea fără aprobare legală a categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier național, în măsura în care fapta nu constituie infracțiune în condițiile prevăzute la art. 106-108 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare; Reviste (1)

b) trecerea terenurilor forestiere din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale în domeniul privat al acestora prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București; Reviste (1)

c) includerea pădurilor în intravilan;

d) neredarea terenurilor forestiere în circuitul silvic la termenul și/sau în condițiile prevăzute în aprobarea de ocupare temporară;

e) exploatarea agregatelor minerale de pe terenuri din fondul forestier național fără aprobările legale; Reviste (1)

f) neîmpădurirea în termenul prevăzut de lege a suprafețelor de pădure afectate de incendii. Modificări (1)

(2) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se aplică consiliului local/consiliului județean sau Consiliului General al Municipiului București, după caz. Hotărârea prin care s-a săvârșit fapta contravențională este nulă de drept. Nulitatea se constată de instanța de contencios administrativ competentă, la cererea oricărei persoane interesate sau, după caz, a instituției din care face parte agentul constatator.

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Constituie contravenții silvice următoarele fapte:

a) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori, puieți sau lăstari, dacă valoarea prejudiciului adus pădurii, stabilită conform legii, este de până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare. Se exceptează semințișul utilizabil vătămat în limitele admise prin normele tehnice în vigoare în parchetele autorizate la exploatare; Modificări (1), Jurisprudență

b) sustragerea ori însușirea fără drept a materialului lemnos, a puieților ori lăstarilor din fondul forestier național, dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei. Jurisprudență

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: Jurisprudență

a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de până la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei;

b) cu amendă de la 800 lei la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de la 1 până la de 3 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei; Jurisprudență

c) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de la 3 până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei. Jurisprudență

Art. 9. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) inundarea terenurilor din fondul forestier național fără drept prin construirea de baraje, praguri sau altele asemenea, pe albiile pâraielor ori ale văilor; Reviste (1)

b) aprinderea focului în fondul forestier național în alte locuri decât cele special amenajate și marcate ori la o distanță mai mică de 30 metri de limita pădurii;

c) deteriorarea drumurilor sau a căilor ferate forestiere, a lucrărilor de artă aferente acestora, a amenajărilor, instalațiilor, construcțiilor civile, vânătorești, piscicole din apele de munte, a împrejmuirilor, a amenajărilor de propagandă silvică ori a celor pentru protecția pădurilor, a barierelor sau a altor lucrări asemănătoare din fondul forestier național; Reviste (1)

d) deteriorarea, distrugerea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate și/sau a lucrărilor de corectare a torentelor din fondul forestier național sau neîntocmirea documentației în vederea lucrărilor de reabilitare a acestora;

e) ștergerea sau deteriorarea în orice fel a mărcilor sau a numerelor curente de pe arborii marcați ori de pe cioate. Jurisprudență

Art. 10. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului forestier, în zonele limitrofe acestuia, precum și în vegetația forestieră din afara fondului forestier;

b) neefectuarea de către ocoalele silvice a lucrărilor necesare pentru prognoza, prevenirea și combaterea la sol a bolilor și dăunătorilor pădurilor, la termenele și în condițiile stabilite prin normele tehnice.

Art. 11. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 600 lei până la 1.000 lei următoarele fapte:

a) prelevarea solului fertil, a humusului sau a brazdelor de iarbă din fondul forestier, prin orice mijloace; Reviste (1)

b) refuzul persoanelor care desfășoară activități în fondul forestier național sau în vegetația forestieră din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, la acțiunile de stingere a incendiilor; Modificări (1)

c) nepermiterea de către proprietarii și/sau deținătorii cu orice titlu de păduri a accesului în pădurile pe care le dețin al persoanelor împuternicite să efectueze observații și măsurători necesare în vederea realizării Programului național de monitorizare sol-vegetație forestieră sau realizării inventarului forestier național;

d) pășunatul în pădurile în care este interzis acesta, dacă valoarea prejudiciului adus pădurii, stabilită conform legii, este de până la 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei. Jurisprudență

Art. 12. - Reviste (1)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 500 lei până la 800 lei următoarele fapte: Modificări (1)

a) instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fără drept sau în alte locuri decât cele aprobate și delimitate de deținătorul terenului forestier respectiv; Referințe (1)

b) amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier proprietate publică în alte locuri și în alte condiții decât cele aprobate; Referințe (1)

c) aducerea și menținerea pe vetrele de stupină instalate în fondul forestier de animale domestice și păsări; Referințe (1)

d) efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală;

e) trecerea animalelor domestice neînsoțite prin păduri. Modificări (2)

CAPITOLUL V Regenerarea pădurilor și punerea în valoare a masei lemnoase

Art. 13. - Modificări (1)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

a) neexecutarea de către proprietar sau de către ocolul silvic care administrează fondul forestier respectiv a lucrărilor de împădurire în terenurile goale destinate împăduririi și/sau în cele intrate cu acte legale în fondul forestier în perioada de aplicare a amenajamentului; Modificări (1), Jurisprudență

b) neconstituirea și/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de păduri a fondului de conservare și regenerare a pădurilor în condițiile legii;

c) nerespectarea compozițiilor de regenerare prevăzute în amenajamente sau în studiile de specialitate aprobate. Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte: Modificări (1)

a) verificarea, aprobarea, modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice specifice și/sau a prevederilor legale, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni; Modificări (1)

b) efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase la proprietarii de păduri care nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare în condițiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau au încetat fără asigurarea continuității; Modificări (1)

c) punerea în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare; Modificări (1)

d) punerea în valoare și extragerea exemplarelor de cireș cu încălcarea reglementărilor specifice în vigoare, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 108 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI Exploatarea masei lemnoase și recoltarea produselor nelemnoase

Art. 15. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:

a) autorizarea la exploatare a partizilor constituite din tăieri cu restricție, în epocile în care exploatarea este interzisă prin normele tehnice în vigoare;

b) realizarea tăierii rase prin alăturare cu altă tăiere rasă, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;

c) refuzul/tergiversarea de către deținător, astfel cum este definit la pct. 11 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, de a permite personalului silvic împuternicit pentru control accesul și/sau exercitarea controlului în condițiile legii. În cazul în care făptuitorul este personal silvic, acestuia i se suspendă pe 3 luni autorizația de practică, iar dacă fapta se săvârșește în mod repetat, autorizația de practică se anulează de către emitent, la sesizarea agentului constatator. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte:

a) exploatarea masei lemnoase din parchete fără autorizație de exploatare. În cazul persoanei juridice atestate pentru exploatarea masei lemnoase care săvârșește o astfel de faptă, comisia emitentă anulează atestatul de exploatare; Modificări (1)

b) exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare; Modificări (1)

c) lăsarea în parchet, la expirarea termenului de reprimire prevăzut în autorizația de exploatare, de material lemnos și/sau resturi de exploatare pe văi sau de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat și transport. Dacă fapta se săvârșește în mod repetat, se solicită comisiei emitente anularea atestatului de exploatare;

d) autorizarea la exploatare a partizilor constituite în păduri ai căror proprietari nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare în condițiile legii;

e) aprobarea executării de instalații de scos-apropiat cu încălcarea prevederilor legale.

Art. 17. - Jurisprudență

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 800 lei până la 1.000 lei următoarele fapte: Modificări (1)

a) nerespectarea tehnologiilor și traseelor de scos-apropiat prevăzute în autorizația de exploatare; Reviste (1)

b) scoaterea din rădăcini sau ridicarea din fondul forestier național fără aprobare legală a cioatelor și/sau a resturilor de exploatare; Modificări (1)

c) recoltarea din fondul forestier național a produselor nelemnoase specifice, fără acordul proprietarului și/sau al ocolului silvic care asigură administrarea pădurii; Jurisprudență

d) executarea neautorizată a drumurilor de tractor sau fără respectarea traseelor aprobate; Reviste (1)

e) neexecutarea la termen și în condițiile prevăzute în autorizația de exploatare a lucrărilor de curățare a parchetelor. Reviste (1)

Art. 18. - Modificări (2)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 200 lei până la 500 lei următoarele fapte:

a) neîndeplinirea obligației ca la exploatarea pădurilor de rășinoase să se cojească cioatele de pin și molid, în întregime, iar la brad și la celelalte rășinoase, prin curelare; Jurisprudență

b) menținerea în pădure și în depozite pe o perioadă de peste 30 de zile, în intervalul 1 aprilie-1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit.

CAPITOLUL VII Controlul aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase, al depozitelor și instalațiilor de prelucrare a lemnului

Art. 19. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei și confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte: Jurisprudență

a) expedierea sau transportul materialelor lemnoase fără proveniență legală; Jurisprudență

b) transportul materialelor lemnoase fără avizele de însoțire ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; Jurisprudență

c) transportul și/sau comercializarea pomilor de Crăciun nemarcați cu sigiliul-crotaliu prevăzut de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; Modificări (1)

d) transportul materialelor lemnoase cu aviz de însoțire care nu are înscrisă proveniența legală a acestora; Jurisprudență

e) transportul materialelor lemnoase cu aviz de însoțire a cărui valabilitate a expirat. Termenul de valabilitate a avizului de însoțire, în funcție de distanțele de transport al materialelor lemnoase, este de maximum 72 de ore de la ora plecării transportului, dată și oră ce se consemnează obligatoriu în acest document; Jurisprudență

f) refuzul de a se supune controlului circulației materialelor lemnoase, al depozitelor de materiale lemnoase și instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase ori împiedicarea efectuării acestui control; Jurisprudență

g) primirea de către personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului și/sau gestionarului infrastructurii căii ferate în vederea expedierii și/sau expedierea materialelor lemnoase fără avizele de însoțire ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; Modificări (1)

h) primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase fără avizele de însoțire ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; Modificări (1)

i) primirea, depozitarea și/sau prelucrarea de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase cu aviz de însoțire din care nu rezultă proveniența legală; Jurisprudență

j) depunerea declarației vamale de export pentru materiale lemnoase fără avizul de însoțire sau, după caz, fără documentul comunitar echivalent avizului de însoțire, prevăzut de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare;

k) primirea, depozitarea și/sau prelucrarea de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avizele de însoțire ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; Modificări (1), Jurisprudență

l) vânzarea și/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără proveniență legală sau fără avizele de însoțire ori documentele echivalente acestora, prevăzute în normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; Modificări (1), Jurisprudență

m) deținerea de material lemnos fără documente legale de proveniență; Jurisprudență

n) transportul materialelor lemnoase care nu corespund din punct de vedere cantitativ și/sau calitativ ori din punctul de vedere al speciei cu datele înscrise în avizul de însoțire. Jurisprudență

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) avizele de însoțire care însoțesc transportul de materiale lemnoase realizat cu mijloace de transport feroviare și navale, precum și cele care au ca destinație exportul, cazuri în care termenele de valabilitate sunt termenele legale de executare a contractului de transport.

Art. 20. - Jurisprudență

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei și reținerea în vederea stabilirii provenienței materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte: Modificări (1)

a) transportul materialelor lemnoase cu aviz de însoțire în care nu sunt precizate/completate corect data, aceeași cu data emiterii avizului, și ora plecării ori care prezintă ștersături sau adăugări necertificate ori este completat cu încălcarea dispozițiilor legale;

b) primirea, depozitarea și/sau prelucrarea de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase cu aviz de însoțire a cărui valabilitate a expirat; Modificări (1)

c) primirea, depozitarea și/sau prelucrarea de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase cu aviz de însoțire în care nu sunt precizate/completate corect data, aceeași cu data emiterii avizului, și ora plecării ori cu ștersături sau adăugări necertificate;

d) comercializarea materialelor lemnoase în afara piețelor, târgurilor, oboarelor, burselor de mărfuri și altora asemenea, autorizate conform normelor privind circulația materialelor lemnoase. Jurisprudență

Art. 21. - Jurisprudență

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) permiterea comercializării materialelor lemnoase și/sau pomilor de Crăciun în piețe, târguri, oboare, burse de mărfuri și altele asemenea, neautorizate conform normelor privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; Modificări (2), Jurisprudență

b) neîmprejmuirea de către deținători a depozitelor, a altor spații destinate depozitării temporare și/sau a instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;

c) nedeținerea sau necompletarea la zi a registrului de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase; Modificări (2)

d) nerespectarea de către emitenți a prevederilor legale privind modul de completare și eliberare a avizelor de însoțire a materialelor lemnoase; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

e) prezentarea la autoritatea vamală a avizului de însoțire ori a documentului echivalent acestuia întocmit cu încălcarea prevederilor normelor privind circulația materialelor lemnoase sau conținând neconcordanțe cu datele înscrise în declarația vamală ori în permisele vamale eliberate sau în documentele anexate la acestea;

f) neprezentarea de către transportator a avizului de însoțire în vederea efectuării controlului vamal al materialelor lemnoase exportate;

g) nepredarea în custodie la structura teritorială competentă a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn de către persoanele juridice care le dețin, în cazul încetării activității pentru care au fost confecționate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a retragerii avizului structurii teritoriale competente a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură; Modificări (3)

h) nerespectarea prevederilor legale privind declararea pierderii, furtului sau distrugerii formularelor cu regim special ori documentelor de proveniență, a celor de însoțire, precum și a registrului de intrări-ieșiri de materiale lemnoase, prevăzute de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare;

i) transportul de la locul de recoltare a materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; Modificări (3), Jurisprudență

j) refuzul expeditorului de a plăti cheltuielile de transport al materialelor lemnoase confiscate în condițiile legii, la locul de păstrare în custodie stabilit de agentul constatator; Modificări (1)

k) refuzul transportatorului de a transporta materialele lemnoase confiscate/reținute în vederea confiscării la locul indicat de agentul constatator. Modificări (1), Jurisprudență

CAPITOLUL VIII Constatarea contravențiilor silvice și aplicarea sancțiunilor

Art. 22. - Jurisprudență

(1) În cazul în care agenții constatatori constată că în timpul transportului cu mijloace feroviare sau navale materialele lemnoase nu sunt însoțite de avizul de însoțire ori de documentul comunitar echivalent acestuia, prevăzut în normele privind circulația materialelor lemnoase, sau că nu au proveniență legală, confiscarea materialelor lemnoase se realizează după sosirea lor în stația/portul de destinație, la locul prevăzut pentru descărcare, cu anunțarea în scris a destinatarului despre confiscare, de către personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, administratorului și/sau gestionarului infrastructurii/căpitanul portului, după caz.

(2) Materialele lemnoase reținute/confiscate în condițiile legii de agenți constatatori vor fi date în custodie ocolului silvic celui mai apropiat de locul confiscării.

(3) În cazul în care la ocolul silvic prevăzut la alin. (2) nu există spații adecvate și/sau mijloace de încărcare-descărcare, agentul constatator stabilește de comun acord cu ocolul silvic respectiv un alt spațiu pentru deținerea în custodie a materialului lemnos confiscat sau reținut în vederea confiscării, inclusiv în spațiile deținătorului, cu acceptul acestuia.

(4) Dacă materialele lemnoase reținute/confiscate se află în mijloace de transport, transportatorul este obligat să le transporte, pe cheltuiala expeditorului, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.

(5) Dacă materialele lemnoase reținute/confiscate nu se află în mijloace de transport, agentul constatator va înștiința cel mai apropiat ocol silvic, care asigură ridicarea, transportarea și depozitarea acestora. Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, transportarea și depozitarea materialelor lemnoase reținute/confiscate se acoperă din sumele rezultate în urma valorificării materialelor lemnoase reținute/confiscate. Modificări (1)

(6) În cazul aplicării sancțiunii complementare a confiscării, pentru materialele lemnoase care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei în termenul legal, în numerar sau prin virament, în contul indicat în procesul-verbal. Jurisprudență

(7) Calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la alin. (6) se face la prețuri de referință, pe specii și sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulație a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza prețului pieței, rezultat prin calcularea mediei ultimelor prețuri de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vândut sortimentul respectiv în ultimele 6 luni. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(8) În cazul neachitării contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la alin. (6), instituția din care face parte agentul constatator comunică debitul la organul fiscal teritorial competent în vederea executării silite, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare.

Art. 23. - Modificări (1), Jurisprudență

Sancțiunea amenzii contravenționale se aplică și persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori, cu excepția acelora prevăzute numai pentru persoane juridice.

Art. 24. -

(1) Au obligația și dreptul să efectueze controlul, să constate contravențiile silvice și să aplice sancțiunile prevăzute în prezenta lege următorii agenți constatatori:

a) personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al structurilor sale teritoriale cu specific silvic, împuternicit în acest scop;

b) personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și al structurilor sale teritoriale cu specific silvic - pentru contravențiile silvice săvârșite în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice sau pe care îl preia în vederea administrării/asigurării serviciilor silvice, precum și pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase; Modificări (2)

c) personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior și al ocoalelor silvice private - pentru contravențiile silvice săvârșite în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice, precum și pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase; Modificări (2)

d) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b), art. 8 alin. (1) lit. a) și b), art. 9, 11, 12 și 19-21; Modificări (2)

e) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. a) și b), art. 11 lit. a) -d), art. 12, art. 17 lit. b) și c), art. 20 lit. d) și art. 21 lit. a) și b); Modificări (2)

f) personalul silvic din cadrul structurilor de administrare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, împuternicit în acest scop - pentru contravențiile silvice săvârșite în parcul pe care îl administrează, precum și pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase;

g) ofițerii și subofițerii din cadrul serviciilor profesioniste - pentru situații de urgență, pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. b), art. 10 lit. a) și art. 11 lit. c). Modificări (1)

(2) Agenții constatatori prevăzuți la alin. (1) lit. a) -c) și f) îndeplinesc o funcție care implică exercițiul autorității de stat și primesc o legitimație de control de la instituția din care fac parte.

(3) Legitimația de serviciu a agenților constatatori prevăzuți la alin. (1) lit. d), e) și g) constituie legitimația de control, prevăzută de prezenta lege.

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Agentul constatator care aplică sancțiunea dispune și reținerea/confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravențiile silvice, în condițiile legii. În toate situațiile agentul constatator descrie în procesul-verbal de constatare a contravenției silvice bunurile supuse confiscării și ia în privința lor măsurile de conservare sau de valorificare, făcând mențiunile corespunzătoare în procesul-verbal. Jurisprudență

(2) Agentul constatator are obligația să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate și, dacă acestea aparțin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor menționa, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă. Jurisprudență

Art. 26. - Jurisprudență

(1) Contravenția silvică se constată printr-un proces-verbal încheiat de agentul constatator.

(2) Agentul constatator este obligat să aducă la cunoștința contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare a contravenției silvice. Obiecțiunile contravenientului se consemnează distinct în procesul-verbal de constatare a contravenției silvice la rubrica "Obiecțiuni", sub sancțiunea nulității procesului-verbal. Jurisprudență

(3) Procesul-verbal de constatare a contravenției silvice se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor, sub semnătură. Jurisprudență

(4) În lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției silvice în acest mod. Jurisprudență

Art. 27. - Jurisprudență

(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției silvice se înmânează sau se comunică în copie contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate.

(2) Comunicarea se face de către instituția din care face parte agentul constatator, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării, prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la sediul contravenientului. Afișarea se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.

(3) În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și dacă a fost obligat la plata despăgubirilor pentru prejudiciul adus pădurii, odată cu procesul-verbal i se înmânează/comunică și înștiințarea de plată.

(4) În înștiințarea de plată se face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii și, după caz, a despăgubirilor, în termen de 30 de zile de la comunicare sau de 15 zile de la soluționarea contestației, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită în condițiile legii.

(5) În cazul neachitării amenzii, instituția din care face parte agentul constatator comunică debitul la organul fiscal teritorial competent în vederea executării silite, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare.

(6) În cazul neachitării despăgubirilor pentru pagube aduse pădurii, ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice comunică debitul la organul fiscal teritorial competent, în vederea executării silite, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenției. Modificări (1)

(7) Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face astfel:

a) de către instituția din care face parte agentul constatator, dacă nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției silvice în termenul prevăzut de lege;

b) de către instanța judecătorească, în celelalte cazuri.

Art. 28. -

(1) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Referințe (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) În procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor silvice se indică atât contul de venituri al bugetului de stat, în care se virează suma, cât și codul fiscal al persoanei juridice din care face parte agentul constatator.

Art. 29. -

(1) Plata amenzii se face la casieria ocolului silvic în al cărui teritoriu de competență s-a săvârșit contravenția silvică, la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora contravenienții își au sediul sau domiciliul fiscal ori la casieriile autorităților administrației publice, atât în numerar, cât și prin virament.

(2) Contravenientul este obligat să depună la instituția din care face parte agentul constatator chitanța de plată a amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenție silvică și să plătească despăgubirile pentru prejudiciile produse prin săvârșirea contravenției silvice.

Art. 30. -

(1) Sancțiunea contravențională se stabilește și se aplică de către agentul constatator.

(2) În situația în care prin contravenția săvârșită s-a produs un prejudiciu, contravenientul este obligat la plata valorii despăgubirii.

(3) Valoarea despăgubirii se calculează de către:

a) agentul constatator, dacă acesta este personal silvic;

b) ocolul silvic pe al cărui teritoriu de competență a fost săvârșită fapta, în celelalte cazuri.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), instituția din care face parte agentul constatator solicită în scris ocolului silvic să efectueze calculul valorii despăgubirilor, care are obligația de a răspunde solicitării în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

(5) Calculul despăgubirilor pentru prejudicii aduse pădurii se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2007.

(6) Pe lângă sancțiunea aplicată și plata valorii despăgubirilor, în cazul contravențiilor silvice pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) și f), art. 9 lit. a), c) și d), art. 11 lit. a) și d), art. 12, art. 13, art. 16 lit. a), art. 17 lit. a), d) și e), contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea inițială a fondului forestier sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrări. Modificări (2)

(7) Lucrările necesare pentru readucerea la starea inițială a fondului forestier și valoarea estimată a acestora se stabilesc de către agentul constatator sau, după caz, de către ocolul silvic pe al cărui teritoriu de competență a fost săvârșită fapta.

Art. 31. - Jurisprudență

(1) În caz de constatare a nulității procesului- verbal de constatare a contravenției silvice, bunurile confiscate se restituie de îndată celui în drept.

(2) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) au fost valorificate, instanța va dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabilește în raport cu valoarea de circulație a bunurilor.

Art. 32. - Jurisprudență

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției silvice și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Jurisprudență

Art. 33. - Jurisprudență

(1) Plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției silvice, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită fapta, în condițiile legii. Jurisprudență

(2) Plângerea și celelalte acte de procedură privind soluționarea acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru și timbru judiciar. Jurisprudență

Art. 34. - Modificări (2), Reviste (1)

Sumele încasate din plata amenzilor la contravențiile silvice se distribuie după cum urmează:

a) 20% se varsă în contul persoanei juridice în structura căreia își desfășoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda;

b) 80% se varsă la bugetul de stat, în cazul contravențiilor săvârșite de către persoanele juridice sau, după caz, la bugetul local pentru contravențiile săvârșite de către persoanele fizice.

Art. 35. -

Valorificarea bunurilor confiscate, cu excepția materialelor lemnoase, se face conform reglementărilor privind modul și condițiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Art. 36. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Materialele lemnoase confiscate, precum și cele abandonate se valorifică prin licitație, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către ocolul silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie. Agentul fiscal local va fi invitat să facă parte din comisia de licitație. Modificări (1)

(2) Pentru desfășurarea licitației prevăzute la alin. (1), ocolul silvic are obligația de a întocmi documentația de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase și de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi. Licitația se anunță în mass-media locală și prin afișe la sediile unităților administrativ-teritoriale și al ocolului silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării. Licitația se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunțării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitație se poate vinde prin negociere. Modificări (1)

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lemnul de foc și pomii de Crăciun confiscați. Lemnul de foc confiscat se valorifică în următoarea ordine de priorități: creșe, grădinițe, școli, case de copii, cămine de bătrâni, spitale, primării, pentru nevoile proprii ale acestora. Pomii de Crăciun confiscați se valorifică de urgență, prin licitație sau prin negociere, fără a fi obligatorie publicitatea prevăzută la alin. (2).

(4) Valorificarea materialelor lemnoase prevăzute la alin. (3) se face la prețuri stabilite în raport cu valoarea de circulație a materialelor lemnoase confiscate, aprobate anual de conducerea structurii teritoriale competente a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitației și transport, după caz, precum și sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se distribuie astfel: Modificări (1)

a) 35% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate rămân la dispoziția persoanei juridice în structura căreia își desfășoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda sau a realizat confiscarea;

b) 65% la bugetul de stat, în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităților administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum și în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror proveniență nu poate fi stabilită.

Art. 37. -

(1) Materialul lemnos confiscat a cărui proveniență se identifică se pune la dispoziția proprietarului de drept, dacă acesta nu este contravenient. Jurisprudență

(2) Contravenientul este obligat la plata cheltuielilor de depozitare și pază pe perioada custodiei pentru materialele lemnoase prevăzute la alin. (1).

Art. 38. -

(1) Pentru motive temeinice instanța poate acorda un termen de plată a amenzii de cel mult 30 de zile sau poate dispune eșalonarea plății într-un termen de cel mult 3 luni.

(2) Hotărârea instanței este definitivă și executorie.

Art. 39. -

(1) Dacă agentul constatator apreciază că fapta a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent.

(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanță că ea constituie contravenție, actul de sesizare ori de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluția, ordonanța sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenția silvică, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.

(3) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Modificări (1)

Art. 40. -

(1) Sumele prevăzute la art. 34 lit. a) și art. 36 alin. (5) lit. a), în cadrul fiecărei persoane juridice din care fac parte agenții constatatori, se constituie un fond de stimulare a personalului silvic/agenților constatatori, în condițiile legii.

(2) Norma metodologică privind constituirea și utilizarea fondului de premiere prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 41. - Jurisprudență

Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

Art. 42. -

(1) Contravențiile silvice se constată de agenții constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenției silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la contravenient, exemplarul 2 la organul fiscal teritorial competent în vederea executării silite, dacă nu au fost achitate în termen amenda și eventualele despăgubiri, iar exemplarul 3 rămâne la instituția din care face parte agentul constatator. Modificări (2)

(2) Modelul și conținutul formularului tipizat de proces-verbal de constatare a contravenției silvice sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Modelul și conținutul formularului de înștiințare de plată sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4) În cazul reținerii în vederea stabilirii provenienței și/sau confiscării materialelor lemnoase sau altor produse nelemnoase, precum și în cazul dării în custodie a materialelor lemnoase reținute/confiscate, agentul constatator încheie procesul-verbal de reținere/confiscare/dare în custodie, după caz, pe formular tipizat.

(5) Pentru probarea provenienței materialelor lemnoase reținute, agentul constatator stabilește un termen care nu poate fi mai mare de 3 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de reținere.

(6) Modelul și conținutul formularului tipizat de proces-verbal de reținere/confiscare/dare în custodie este prevăzut în anexa nr. 3.

(7) Tipărirea formularelor prevăzute la alin. (2), (3) și (6) se realizează de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. care va asigura distribuirea acestora contra cost instituțiilor din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1).

(8) Până la confecționarea și distribuirea formularelor prevăzute la alin. (7), agenții constatatori folosesc în activitatea de constatare a contravențiilor silvice formularele tipizate utilizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către instituțiile din care fac parte agenții constatatori. Jurisprudență

(9) Modelul și conținutul legitimației de control prevăzute la art. 24 alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 43. -

(1) În scopul urmăririi modului de soluționare a contravențiilor silvice și pentru a asigura posibilitatea identificării de către agenții constatatori a situațiilor de repetare a aceleiași fapte de către contravenient, pentru aplicarea sancțiunilor majorate/complementare, după caz, se constituie o bază de date în sistem electronic la care au acces toți agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1). Modificări (1)

(2) Elementele necesare constituirii bazei de date prevăzute la alin. (1), competențele de acces la această bază de date, precum și orice alte proceduri referitoare la gestionarea ei se stabilesc prin protocoale încheiate între autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și instituțiile din care fac parte agenții constatatori, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice sancționate în temeiul prezentei legi se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, la cererea agenților constatatori, în scopul exercitării atribuțiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif și cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 45. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 46. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 16 iulie 2010.

Nr. 171.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

Ministerul Mediului și Pădurilor
Direcția de inspecții silvice și cinegetice/Inspectoratul teritorial de regim silvic și de vânătoare
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seria ....... Nr. .......

PROCES-VERBAL
de constatare a contravenției silvice

Încheiat astăzi ...... luna .............
anul ....... în localitatea ...............

Subsemnații: Funcția: Locul de muncă:

1. ....................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................

în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al ................................................., am constatat că:

Făptuitorul ...................................., cu sediul ........................................., înregistrat în registrul comerțului cu nr. .............., cod fiscal ....................., reprezentat prin numitul .............................................................., zis ............................, domiciliat în județul .................., localitatea ......................, adresa ......................................., fiul lui ................ și al ......................., ocupația ............................., loc de muncă ................................................., posesor al BI (CI)/pașaportului seria ......... nr. ......................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat de ............................. la data de ............., în ziua de ............... luna ..................... anul ................., în jurul orelor ................, în locul numit ...................... din raza Ocolului Silvic ..................., de pe raza comunei ........................................., județul .........................

a săvârșit faptele:

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. în următoarele împrejurări/detalii/circumstanțe agravante .............................................................., prin încălcarea prevederilor ..............................................................................................................................., cauzând o pagubă de ................ lei, conform fișei de calcul anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Au fost reținute în vederea confiscării, în baza art. ............................................, următoarele lucruri (bunuri): ......................................................., care aparțin ............................................... și se predau în custodie numitului .........................................., domiciliat în ............................, județul ........................, funcția .......................... la ...................................., posesor al BI (CI) seria ........... nr. ..........................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

Depozitarea se face în locul ....................................................................................................

În conformitate cu art. ...................................................., operatorul economic este obligat la plata contravalorii următoarelor materiale lemnoase, conform calculației anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal:

.....................................................................................................

.................................................................................................... .

Organul constatator propune/aplică:

1. amenda de .................... lei, conform art. ..................... din ........................;

2. amenda de ............. lei, conform art. ..................... din ........................; 3. amenda de .......................... lei, conform art. ............................ din ................................., în total o amendă de .................................... lei.

Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. ..................... din ..............., făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul legal al amenzii, respectiv suma de ............ lei. O copie de pe chitanță, în acest caz, se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă instituției din care face parte agentul constatator.

Alte mențiuni (obiecțiunile contravenientului)

..................................................................................................................

Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

De față a fost martor (dacă nu sunt martori se arată motivul) ..................................................................., domiciliat în ......................, funcția ......................, locul de muncă ................., BI/CI seria ......... nr. .............................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi achitată în contul nr. .................................................................., iar despăgubirea în contul nr. ....................................................., în termen de 15 zile de la comunicare, iar o copie de pe dovada plății va fi comunicată prin poștă sau fax instituției noastre.

Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza căreia s-a săvârșit fapta.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

1)

...........................................

...........................................

...........................................

1) Denumirea instituției din care face parte agentul constatator.

ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ
pentru debitorul:

Numele și prenumele ....................................................., prenumele părinților .........................................., data și locul nașterii .................., domiciliul actual stabil ........................................................, CNP ......................................., BI/CI seria ........ nr. ..........., emis(ă) de Poliția ................................... la data de ............................................., ocupația ................................., locul de muncă ...............................................................................

În baza procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor silvice încheiat în ziua de ........... luna .............. anul ........... la ................, vă comunicăm prezenta înștiințare de plată pentru suma totală de .............. lei, constituită debit la instituția noastră pe numele dumneavoastră.

După trecerea termenului-limită prevăzut în procesul-verbal sus-menționat, acesta devine titlu executoriu, fără nicio altă formalitate, și se supune executării silite, în condițiile dispozițiilor legale imperative privind executarea silită a creanțelor bugetare.

Această înștiințare de plată se comunică dumneavoastră, în calitate de debitor bugetar, conform actelor normative în vigoare, pentru opozabilitate, împreună cu procesul-verbal în cauză.

Contravenientul nu se află de față/refuză/nu poate să semneze.

Se confirmă de martorul:

Numele și prenumele ................................, prenumele părinților ................... și ................................., data și locul nașterii ........................., domiciliul actual stabil ...................................., CNP ...................................., BI/CI seria ......... nr. ................, emis(ă) de Poliția .............. la data de ..........., ocupația ................................, locul de muncă ..................................................................................... .

Agenții constatatori, Mi s-a înmânat și am primit o copie a înștiințării de plată,
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . astăzi, ziua . . . . luna . . . . . . anul . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura contravenientului)

ANEXA Nr. 3 Modificări (2)

1)

..........................................

..........................................

...........................................

PROCES-VERBAL
(de dare în custodie a bunurilor reținute în vederea stabilirii provenienței/confiscate)

1. Data încheierii ...................../......................./............

2. Locul încheierii ...................................

3. Agenți constatatori:

Numele și prenumele Funcția Locul de muncă
a)
b)

4. Am constatat cu ocazia ................................................................................... următoarele:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

5. Aspectele constatate constituie contravenții silvice și s-au sancționat în conformitate cu actul normativ ........................., prin Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției silvice nr. .............................. .

6. S-a procedat la reținerea în vederea stabilirii provenienței/confiscarea următoarelor bunuri:

6.1. dobândite prin fapta comisă:

Nr. crt. Sortiment U.M. Cantități Preț unitar (lei/U.M.) Valoare totală (lei)

6.2. care au servit la săvârșirea faptei: ...................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Bunurile au fost reținute/confiscate de la numitul ...................................., cu domiciliul în comuna (orașul) ......................, str. ........................... nr. .................., județul ........................................, care are calitatea de contravenient/însoțitor al transportului/reprezentant al S.C. ........................................./cumpărător.

8. Obiecțiunile celui de la care s-a făcut reținerea/confiscarea sunt: .....................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

9. Bunurile reținute/confiscate au fost date în custodie dnei/dlui ...................................., având funcția de ........................ la ..............., posesoare/posesor a/al B.I./C.I. seria .................. nr. ......................, emis(ă) de Poliția ............................ la data de ........../........../..........., cu domiciliul în comuna (orașul) ................. str. .............. nr. ............., județul ...................... .

10. Pentru probarea provenienței bunurilor reținute se dă termen până la data de ........../........../..........., când se vor prezenta organelor de constatare actele legale doveditoare. În caz contrar, se dispune de către organele de constatare confiscarea bunurilor reținute.

11. Bunurile reținute în vederea stabilirii provenienței s-au restituit proprietarului din următoarele motive:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

12. În urma analizei documentelor s-a dispus CONFISCAREA la data de...................... de către ...................................., având funcția de .................................... la ...................... .

13. După valorificarea bunurilor confiscate conform pct. 6.1, după control rămân în gestiunea/custodia numitului .................................... următoarele bunuri:

Nr. crt. Sortiment U.M. Cantitate Valoare
Confiscată Valorificată Gestiune Confiscată Valorificată Gestiune

Bunurile au fost valorificate conform chitanțelor nr. .......................................................................................... .................................................................................................................................................. .

14. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, din care:

- unul la agentul constatator;

- unul la făptuitor;

- unul la custode;

- unul la contabilitatea1) ...................................................., pentru urmărirea gestionară a bunurilor confiscate.

Agenți constatatori, Contravenient, Custode,
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator.

ANEXA Nr. 4*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Reglementarea contravențiilor silvice. Disfuncționalități și efecte
OPINIA EXPERTULUI: Aspecte negative ale modificările la Legea contravențiilor silvice
;
se încarcă...