Parlamentul României

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Modificări (4), Puneri în aplicare (6), Acțiuni respinse (1), Referințe (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) În situația în care prin contravenția săvârșită s-a produs un prejudiciu, contravenientul este obligat la plata valorii despăgubirii.

(3) Valoarea despăgubirii se calculează de către:

a) agentul constatator, dacă acesta este personal silvic;

b) ocolul silvic pe al cărui teritoriu de competență a fost săvârșită fapta, în celelalte cazuri.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), instituția din care face parte agentul constatator solicită în scris ocolului silvic să efectueze calculul valorii despăgubirilor, care are obligația de a răspunde solicitării în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

(5) Calculul despăgubirilor pentru prejudicii aduse pădurii se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2007.

(6) Pe lângă sancțiunea aplicată și plata valorii despăgubirilor, în cazul contravențiilor silvice pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) și f), art. 9 lit. a), c) și d), art. 11 lit. a) și d), art. 12, art. 13, art. 16 lit. a), art. 17 lit. a), d) și e), contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea inițială a fondului forestier sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrări. Modificări (2)

(7) Lucrările necesare pentru readucerea la starea inițială a fondului forestier și valoarea estimată a acestora se stabilesc de către agentul constatator sau, după caz, de către ocolul silvic pe al cărui teritoriu de competență a fost săvârșită fapta.

Art. 31. -

(1) În caz de constatare a nulității procesului- verbal de constatare a contravenției silvice, bunurile confiscate se restituie de îndată celui în drept.

(2) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) au fost valorificate, instanța va dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabilește în raport cu valoarea de circulație a bunurilor.

Art. 32. - Jurisprudență (1)

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției silvice și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Jurisprudență (1)

Art. 33. - Jurisprudență (1)

(1) Plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției silvice, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită fapta, în condițiile legii. Jurisprudență (2)

(2) Plângerea și celelalte acte de procedură privind soluționarea acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru și timbru judiciar. Jurisprudență (1)

Art. 34. - Modificări (2)

Sumele încasate din plata amenzilor la contravențiile silvice se distribuie după cum urmează:

a) 20% se varsă în contul persoanei juridice în structura căreia își desfășoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda;

b) 80% se varsă la bugetul de stat, în cazul contravențiilor săvârșite de către persoanele juridice sau, după caz, la bugetul local pentru contravențiile săvârșite de către persoanele fizice.

Art. 35. -

Valorificarea bunurilor confiscate, cu excepția materialelor lemnoase, se face conform reglementărilor privind modul și condițiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Art. 36. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

(1) Materialele lemnoase confiscate, precum și cele abandonate se valorifică prin licitație, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către ocolul silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie. Agentul fiscal local va fi invitat să facă parte din comisia de licitație. Modificări (1)

(2) Pentru desfășurarea licitației prevăzute la alin. (1), ocolul silvic are obligația de a întocmi documentația de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase și de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi. Licitația se anunță în mass-media locală și prin afișe la sediile unităților administrativ-teritoriale și al ocolului silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării. Licitația se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunțării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitație se poate vinde prin negociere. Modificări (1)

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lemnul de foc și pomii de Crăciun confiscați. Lemnul de foc confiscat se valorifică în următoarea ordine de priorități: creșe, grădinițe, școli, case de copii, cămine de bătrâni, spitale, primării, pentru nevoile proprii ale acestora. Pomii de Crăciun confiscați se valorifică de urgență, prin licitație sau prin negociere, fără a fi obligatorie publicitatea prevăzută la alin. (2).

(4) Valorificarea materialelor lemnoase prevăzute la alin. (3) se face la prețuri stabilite în raport cu valoarea de circulație a materialelor lemnoase confiscate, aprobate anual de conducerea structurii teritoriale competente a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitației și transport, după caz, precum și sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se distribuie astfel: Modificări (1)

a) 35% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate rămân la dispoziția persoanei juridice în structura căreia își desfășoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda sau a realizat confiscarea;

b) 65% la bugetul de stat, în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităților administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum și în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror proveniență nu poate fi stabilită.

Art. 37. -

(1) Materialul lemnos confiscat a cărui proveniență se identifică se pune la dispoziția proprietarului de drept, dacă acesta nu este contravenient. Jurisprudență (1)

(2) Contravenientul este obligat la plata cheltuielilor de depozitare și pază pe perioada custodiei pentru materialele lemnoase prevăzute la alin. (1).

Art. 38. -

(1) Pentru motive temeinice instanța poate acorda un termen de plată a amenzii de cel mult 30 de zile sau poate dispune eșalonarea plății într-un termen de cel mult 3 luni.

(2) Hotărârea instanței este definitivă și executorie.

Art. 39. -

(1) Dacă agentul constatator apreciază că fapta a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent.

(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanță că ea constituie contravenție, actul de sesizare ori de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluția, ordonanța sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenția silvică, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.

(3) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Modificări (1)

Art. 40. -

(1) Sumele prevăzute la art. 34 lit. a) și art. 36 alin. (5) lit. a), în cadrul fiecărei persoane juridice din care fac parte agenții constatatori, se constituie un fond de stimulare a personalului silvic/agenților constatatori, în condițiile legii.

(2) Norma metodologică privind constituirea și utilizarea fondului de premiere prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 41. - Jurisprudență (1)

Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

Art. 42. -

(1) Contravențiile silvice se constată de agenții constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenției silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la contravenient, exemplarul 2 la organul fiscal teritorial competent în vederea executării silite, dacă nu au fost achitate în termen amenda și eventualele despăgubiri, iar exemplarul 3 rămâne la instituția din care face parte agentul constatator. Modificări (2)

(2) Modelul și conținutul formularului tipizat de proces-verbal de constatare a contravenției silvice sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Modelul și conținutul formularului de înștiințare de plată sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4) În cazul reținerii în vederea stabilirii provenienței și/sau confiscării materialelor lemnoase sau altor produse nelemnoase, precum și în cazul dării în custodie a materialelor lemnoase reținute/confiscate, agentul constatator încheie procesul-verbal de reținere/confiscare/dare în custodie, după caz, pe formular tipizat.

(5) Pentru probarea provenienței materialelor lemnoase reținute, agentul constatator stabilește un termen care nu poate fi mai mare de 3 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de reținere.

(6) Modelul și conținutul formularului tipizat de proces-verbal de reținere/confiscare/dare în custodie este prevăzut în anexa nr. 3.

(7) Tipărirea formularelor prevăzute la alin. (2), (3) și (6) se realizează de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. care va asigura distribuirea acestora contra cost instituțiilor din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1).

(8) Până la confecționarea și distribuirea formularelor prevăzute la alin. (7), agenții constatatori folosesc în activitatea de constatare a contravențiilor silvice formularele tipizate utilizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către instituțiile din care fac parte agenții constatatori. Jurisprudență (1)

(9) Modelul și conținutul legitimației de control prevăzute la art. 24 alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 43. -

(1) În scopul urmăririi modului de soluționare a contravențiilor silvice și pentru a asigura posibilitatea identificării de către agenții constatatori a situațiilor de repetare a aceleiași fapte de către contravenient, pentru aplicarea sancțiunilor majorate/complementare, după caz, se constituie o bază de date în sistem electronic la care au acces toți agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1). Modificări (1)

(2) Elementele necesare constituirii bazei de date prevăzute la alin. (1), competențele de acces la această bază de date, precum și orice alte proceduri referitoare la gestionarea ei se stabilesc prin protocoale încheiate între autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și instituțiile din care fac parte agenții constatatori, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice sancționate în temeiul prezentei legi se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, la cererea agenților constatatori, în scopul exercitării atribuțiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif și cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 45. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 46. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 16 iulie 2010.

Nr. 171.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

Ministerul Mediului și Pădurilor
Direcția de inspecții silvice și cinegetice/Inspectoratul teritorial de regim silvic și de vânătoare
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seria ....... Nr. .......

PROCES-VERBAL
de constatare a contravenției silvice

Încheiat astăzi ...... luna .............
anul ....... în localitatea ...............

Subsemnații: Funcția: Locul de muncă:

1. ....................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................

în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al ................................................., am constatat că:

Făptuitorul ...................................., cu sediul ........................................., înregistrat în registrul comerțului cu nr. .............., cod fiscal ....................., reprezentat prin numitul .............................................................., zis ............................, domiciliat în județul .................., localitatea ......................, adresa ......................................., fiul lui ................ și al ......................., ocupația ............................., loc de muncă ................................................., posesor al BI (CI)/pașaportului seria ......... nr. ......................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat de ............................. la data de ............., în ziua de ............... luna ..................... anul ................., în jurul orelor ................, în locul numit ...................... din raza Ocolului Silvic ..................., de pe raza comunei ........................................., județul .........................

a săvârșit faptele:

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. în următoarele împrejurări/detalii/circumstanțe agravante .............................................................., prin încălcarea prevederilor ..............................................................................................................................., cauzând o pagubă de ................ lei, conform fișei de calcul anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Au fost reținute în vederea confiscării, în baza art. ............................................, următoarele lucruri (bunuri): ......................................................., care aparțin ............................................... și se predau în custodie numitului .........................................., domiciliat în ............................, județul ........................, funcția .......................... la ...................................., posesor al BI (CI) seria ........... nr. ..........................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

Depozitarea se face în locul ....................................................................................................

În conformitate cu art. ...................................................., operatorul economic este obligat la plata contravalorii următoarelor materiale lemnoase, conform calculației anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal:

.....................................................................................................

.................................................................................................... .

Organul constatator propune/aplică:

1. amenda de .................... lei, conform art. ..................... din ........................;

2. amenda de ............. lei, conform art. ..................... din ........................; 3. amenda de .......................... lei, conform art. ............................ din ................................., în total o amendă de .................................... lei.

Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. ..................... din ..............., făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul legal al amenzii, respectiv suma de ............ lei. O copie de pe chitanță, în acest caz, se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă instituției din care face parte agentul constatator.

Alte mențiuni (obiecțiunile contravenientului)

..................................................................................................................

Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

De față a fost martor (dacă nu sunt martori se arată motivul) ..................................................................., domiciliat în ......................, funcția ......................, locul de muncă ................., BI/CI seria ......... nr. .............................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi achitată în contul nr. .................................................................., iar despăgubirea în contul nr. ....................................................., în termen de 15 zile de la comunicare, iar o copie de pe dovada plății va fi comunicată prin poștă sau fax instituției noastre.

Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza căreia s-a săvârșit fapta.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...