Parlamentul României

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Modificări (4), Puneri în aplicare (6), Acțiuni respinse (1), Referințe (5), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Constituie contravenție silvică fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin prezenta lege. Modificări (1)

(2) Sancțiunile aplicabile pentru săvârșirea contravențiilor silvice sunt:

a) sancțiunea contravențională principală - amenda;

b) sancțiunea contravențională complementară - reținerea sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției silvice și/sau retragerea autorizației/atestatului, după caz. Modificări (2)

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) marca - amprenta dispozitivului special de marcat imprimată în lemnul unui arbore prin lovire în locuri stabilite prin normele tehnice și care conține indicativul specific al dispozitivului special de marcat;

b) norme privind circulația materialelor lemnoase - normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund prevăzute la art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;

c) ocol silvic nominalizat - ocolul silvic care deține suprafața forestieră majoritară în cadrul unei localități și care are obligația de a asigura, pe bază de contract, serviciile silvice/administrarea la cererea proprietarilor din localitatea respectivă, conform arondării teritoriale aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; Modificări (2)

d) semne amenajistice - semne de delimitare în păduri, specifice amenajamentului silvic, care cuprind: linii subparcelare, linii parcelare, limite de unitate de producție, limite de ocol silvic și borne amenajistice.

CAPITOLUL II Administrarea pădurilor Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 500 lei până la 1.000 lei următoarele fapte:

a) neasigurarea cu continuitate a administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii de pădure prin ocoale silvice autorizate; Modificări (1), Jurisprudență (1)

b) nedelimitarea de către proprietari a terenurilor forestiere pe care le dețin în conformitate cu actele de proprietate și/sau neîntreținerea în stare corespunzătoare a semnelor de hotar ale proprietății;

c) nedepunerea pentru înregistrare, de către ocolul silvic contractant, în termen de 30 de zile de la data autentificării, la structura teritorială competentă a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a contractului de administrare/servicii silvice încheiat cu proprietarii de păduri sau a actelor modificatoare;

d) neînștiințarea în scris, în termen de 5 zile de la data încetării contractului de administrare/servicii silvice, de către ocolul silvic care a asigurat administrarea/serviciile silvice a structurii teritoriale competente a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la încetarea derulării contractului; în cazul repetării faptei, se suspendă pe o perioadă de 3 luni autorizația de practică a personalului silvic care îndeplinește funcția de șef al ocolului silvic respectiv.

Art. 4. - Modificări (1), Referințe (1)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:

a) neasigurarea de către administratorii drumurilor și ai căilor ferate forestiere a întreținerii și reparării acestora;

b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat, la cererea proprietarului, a obligațiilor care îi revin cu privire la asigurarea serviciului public cu specific silvic pentru pădurile situate în localitățile aflate în raza administrativă a acestuia. Sancțiunea se aplică șefului ocolului silvic. Fapta nu constituie contravenție în situația în care limitele proprietății forestiere nu sunt materializate în teren din vina proprietarului solicitant. Modificări (1)

CAPITOLUL III Amenajarea pădurilor

Art. 5. - Modificări (1)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte: Jurisprudență (1)

a) nerespectarea normelor tehnice de amenajare a pădurilor la culegerea datelor din teren, care determină modificarea măsurilor de gospodărire a pădurilor; Jurisprudență (1)

b) depășirea posibilității stabilite de amenajamentele silvice în alte condiții decât cele prevăzute de lege; sancțiunea se aplică șefului ocolului silvic. Modificări (1)

Art. 6. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 500 lei până la 1.000 lei următoarele fapte: Modificări (1)

a) necompletarea, anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor anului pentru care se face raportarea, a tuturor evidențelor prevăzute în amenajamentul silvic; sancțiunea se aplică șefului ocolului silvic; Modificări (1)

b) nerespectarea de către șeful de proiect a prevederilor consemnate în ședința de preavizare a soluțiilor tehnice consemnate în procesul-verbal de stabilire a soluțiilor tehnice pentru amenajament de către echipa de teren, organizată pentru un ocol silvic sau pentru un proprietar;

c) nematerializarea și/sau neîntreținerea semnelor amenajistice; Jurisprudență (1)

d) mutarea semnelor amenajistice.

CAPITOLUL IV Integritatea fondului forestier, paza și protecția pădurilor

Art. 7. -

(1) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:

a) schimbarea fără aprobare legală a categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier național, în măsura în care fapta nu constituie infracțiune în condițiile prevăzute la art. 106-108 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;

b) trecerea terenurilor forestiere din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale în domeniul privat al acestora prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București;

c) includerea pădurilor în intravilan;

d) neredarea terenurilor forestiere în circuitul silvic la termenul și/sau în condițiile prevăzute în aprobarea de ocupare temporară;

e) exploatarea agregatelor minerale de pe terenuri din fondul forestier național fără aprobările legale;

f) neîmpădurirea în termenul prevăzut de lege a suprafețelor de pădure afectate de incendii. Modificări (1)

(2) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se aplică consiliului local/consiliului județean sau Consiliului General al Municipiului București, după caz. Hotărârea prin care s-a săvârșit fapta contravențională este nulă de drept. Nulitatea se constată de instanța de contencios administrativ competentă, la cererea oricărei persoane interesate sau, după caz, a instituției din care face parte agentul constatator.

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență (4)

(1) Constituie contravenții silvice următoarele fapte:

a) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori, puieți sau lăstari, dacă valoarea prejudiciului adus pădurii, stabilită conform legii, este de până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare. Se exceptează semințișul utilizabil vătămat în limitele admise prin normele tehnice în vigoare în parchetele autorizate la exploatare; Modificări (1), Jurisprudență (15)

b) sustragerea ori însușirea fără drept a materialului lemnos, a puieților ori lăstarilor din fondul forestier național, dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei. Jurisprudență (5)

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: Jurisprudență (1)

a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de până la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei;

b) cu amendă de la 800 lei la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de la 1 până la de 3 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei; Jurisprudență (3)

c) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei dacă valoarea prejudiciului stabilită conform legii este de la 3 până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei. Jurisprudență (2)

Art. 9. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) inundarea terenurilor din fondul forestier național fără drept prin construirea de baraje, praguri sau altele asemenea, pe albiile pâraielor ori ale văilor;

b) aprinderea focului în fondul forestier național în alte locuri decât cele special amenajate și marcate ori la o distanță mai mică de 30 metri de limita pădurii;

c) deteriorarea drumurilor sau a căilor ferate forestiere, a lucrărilor de artă aferente acestora, a amenajărilor, instalațiilor, construcțiilor civile, vânătorești, piscicole din apele de munte, a împrejmuirilor, a amenajărilor de propagandă silvică ori a celor pentru protecția pădurilor, a barierelor sau a altor lucrări asemănătoare din fondul forestier național;

d) deteriorarea, distrugerea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate și/sau a lucrărilor de corectare a torentelor din fondul forestier național sau neîntocmirea documentației în vederea lucrărilor de reabilitare a acestora;

e) ștergerea sau deteriorarea în orice fel a mărcilor sau a numerelor curente de pe arborii marcați ori de pe cioate. Jurisprudență (1)

Art. 10. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului forestier, în zonele limitrofe acestuia, precum și în vegetația forestieră din afara fondului forestier;

b) neefectuarea de către ocoalele silvice a lucrărilor necesare pentru prognoza, prevenirea și combaterea la sol a bolilor și dăunătorilor pădurilor, la termenele și în condițiile stabilite prin normele tehnice.

Art. 11. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 600 lei până la 1.000 lei următoarele fapte:

a) prelevarea solului fertil, a humusului sau a brazdelor de iarbă din fondul forestier, prin orice mijloace;

b) refuzul persoanelor care desfășoară activități în fondul forestier național sau în vegetația forestieră din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, la acțiunile de stingere a incendiilor; Modificări (1)

c) nepermiterea de către proprietarii și/sau deținătorii cu orice titlu de păduri a accesului în pădurile pe care le dețin al persoanelor împuternicite să efectueze observații și măsurători necesare în vederea realizării Programului național de monitorizare sol-vegetație forestieră sau realizării inventarului forestier național;

d) pășunatul în pădurile în care este interzis acesta, dacă valoarea prejudiciului adus pădurii, stabilită conform legii, este de până la 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei. Jurisprudență (3)

Art. 12. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 500 lei până la 800 lei următoarele fapte: Modificări (1)

a) instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fără drept sau în alte locuri decât cele aprobate și delimitate de deținătorul terenului forestier respectiv; Referințe (1)

b) amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier proprietate publică în alte locuri și în alte condiții decât cele aprobate; Referințe (1)

c) aducerea și menținerea pe vetrele de stupină instalate în fondul forestier de animale domestice și păsări; Referințe (1)

d) efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală;

e) trecerea animalelor domestice neînsoțite prin păduri. Modificări (2)

CAPITOLUL V Regenerarea pădurilor și punerea în valoare a masei lemnoase

Art. 13. - Modificări (1)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

a) neexecutarea de către proprietar sau de către ocolul silvic care administrează fondul forestier respectiv a lucrărilor de împădurire în terenurile goale destinate împăduririi și/sau în cele intrate cu acte legale în fondul forestier în perioada de aplicare a amenajamentului; Modificări (1), Jurisprudență (1)

b) neconstituirea și/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de păduri a fondului de conservare și regenerare a pădurilor în condițiile legii;

c) nerespectarea compozițiilor de regenerare prevăzute în amenajamente sau în studiile de specialitate aprobate. Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte: Modificări (1)

a) verificarea, aprobarea, modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice specifice și/sau a prevederilor legale, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni; Modificări (1)

b) efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase la proprietarii de păduri care nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare în condițiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau au încetat fără asigurarea continuității; Modificări (1)

c) punerea în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare; Modificări (1)

d) punerea în valoare și extragerea exemplarelor de cireș cu încălcarea reglementărilor specifice în vigoare, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 108 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI Exploatarea masei lemnoase și recoltarea produselor nelemnoase

Art. 15. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:

a) autorizarea la exploatare a partizilor constituite din tăieri cu restricție, în epocile în care exploatarea este interzisă prin normele tehnice în vigoare;

b) realizarea tăierii rase prin alăturare cu altă tăiere rasă, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;

c) refuzul/tergiversarea de către deținător, astfel cum este definit la pct. 11 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, de a permite personalului silvic împuternicit pentru control accesul și/sau exercitarea controlului în condițiile legii. În cazul în care făptuitorul este personal silvic, acestuia i se suspendă pe 3 luni autorizația de practică, iar dacă fapta se săvârșește în mod repetat, autorizația de practică se anulează de către emitent, la sesizarea agentului constatator. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (1)

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte:

a) exploatarea masei lemnoase din parchete fără autorizație de exploatare. În cazul persoanei juridice atestate pentru exploatarea masei lemnoase care săvârșește o astfel de faptă, comisia emitentă anulează atestatul de exploatare; Modificări (1)

b) exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare; Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...