Guvernul României

Hotărârea nr. 655/2010 privind modificarea și completarea Statutului Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Statutul Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 29 septembrie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Caracteristica minorității naționale evreiești constă în cumularea criteriului etnic cu cel religios."

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Federația asigură, la nivel național, reprezentarea, organizarea și coordonarea Cultului Mozaic și are calitatea de membru al Consiliului Minorităților Naționale, reprezentând minoritatea națională a evreilor în Parlamentul României, în condițiile legii electorale."

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Federația este continuatoare de drept a Federației Uniunilor Comunităților Evreiești din România, înființată în anul 1936, reorganizată în anul 1949 potrivit Statutului Cultului Mozaic aprobat prin Decretul nr. 589/1949, și a tuturor organizațiilor, societăților, asociaților, așezămintelor, fundațiilor și altele asemenea lor, evreiești/israelite care au funcționat pe teritoriul României anterior anului 1949 și care au desfășurat activități de cult, sociale, de învățământ, sănătate, cultură, sport, purtând diverse denumiri, precum: comunități israelite de rit oriental, sefard, ortodox, neolog, epitropii israelite etc."

4. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 9, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) asigurarea exercitării nestingherite a activităților de cult mozaic, educație iudaică, asistență socială și medicală;".

6. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Adunarea generală este alcătuită din membrii Consiliului de conducere și din președinții de Comunități care nu fac parte din Consiliul de conducere. La Adunarea generală participă, cu statut de invitați, președintele Comisiei de etică și mediere, reprezentanții membrilor afiliați, alte persoane desemnate de Comitetul director."

7. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Consiliul de conducere al Federației este ales de Congres pentru o perioadă de 4 ani și este alcătuit din 31 de membri, dintre care 27 sunt membri cu drept de vot și 4 sunt membri supleanți. Dintre cei 31 de membri ai Consiliului de conducere al Federației fac parte:

- 4 membri titulari de drept, care sunt: președintele, vicepreședintele, secretarul general și Șef Rabinul Cultului Mozaic sau persoana desemnată a-l înlocui pe acesta;

- 16 președinți de Comunități, dintre care 14 sunt membri titulari și 2 sunt membri supleanți;

- 11 membri ai Comunităților, dintre care 9 sunt membri titulari și 2 sunt membri supleanți. Membrii supleanți se desemnează în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, la fiecare dintre cele două categorii în parte. Ei au dreptul de a participa la lucrările Consiliului de conducere, votul lor fiind consultativ."

8. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 25, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) alegerea, o dată la 4 ani, a 7 persoane din rândul membrilor săi titulari, dintre care cel mult 3 președinți de Comunități, care împreună cu președintele, vicepreședintele, secretarul general și Șef Rabinul sau persoana desemnată a-l înlocui pe acesta formează Comitetul Director al Federației;".

10. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

(1) Membrii Consiliului de conducere, președinții Comunităților și conducătorii unităților specializate au acces la documente și date ale Federației și ale Comunităților, cu respectarea regulilor conducerii ierarhice, având obligația păstrării confidențialității, în condițiile legii."

11. La articolul 38 alineatul (1), litera d) se abrogă.

12. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

În cimitirele evreiești din România nu pot fi înhumate decât persoane de religie mozaică. În cimitirele cu zone speciale pentru partenerii din familiile mixte ale evreilor se pot face înhumări ale partenerilor neevrei, cu respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor evreiești din România, adoptat de Consiliul de conducere al Federației."

13. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 55. -

(1) Membrii Comunității pot fi cetățeni români, care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) sunt evrei (mamă evreică);

b) au ascendență evreiască (cel puțin un bunic evreu);

c) au trecut oficial la iudaism, prin convertire recunoscută prin Cancelaria Rabinică a Federației;

d) sunt soț/soție neevrei ai unui membru al Comunității."

14. La articolul 55, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Nu pot fi membri ai Comunității persoane de origine evreiască care au renunțat de bunăvoie la religia mozaică sau care au adoptat în mod voluntar o altă religie.

(4) O persoană poate fi membru numai al unei singure Comunități din România."

15. La articolul 56, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) să aleagă și să fie aleși în conducerea Comunității și în conducerea Federației, în conformitate cu regulamentul de alegeri;".

16. La articolul 62, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) alegerea delegaților la Congresul Federației în cadrul unei adunări generale extraordinare, organizată cu cel mult 180 de zile, dar nu mai puțin de 45 de zile înainte de Congresul Federației."

17. La articolul 63, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În Comitetul de conducere al Comunității se cooptează responsabilii obștilor evreiești afiliate la Comunitate."

18. Articolul 78 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 78. -

(1) Pentru soluționarea pe cale amiabilă a diferendelor din cadrul Federației, precum și pentru analiza abaterilor de la etică a membrilor Comunităților din România, se organizează Comisia de etică și mediere a Federației, care funcționează pe bază de regulament propriu, aprobat de Consiliul de conducere al Federației.

(2) Comisia prezintă propuneri în spețele analizate Consiliului de conducere al Federației sau, după caz, Comitetului director.

(3) Președintele Comisiei de etică și mediere este ales de către Congresul Federației. În cazul indisponibilizării președintelui, Consiliul de conducere desemnează un președinte interimar, care funcționează până la următorul congres.

(4) Comisia este compusă din 9 membri, dintre care 7 membri sunt titulari, iar 2 sunt membri supleanți. Membrii Comisiei sunt aleși de Consiliul de conducere, la propunerea președintelui Comisiei.

(5) Șef Rabinul sau persoana desemnată a-l înlocui pe acesta este membru de drept al Comisiei."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Nicolae Adrian Lemeni,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

București, 7 iulie 2010.

Nr. 655.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...