Sancțiuni | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VI Sancțiuni Puneri în aplicare (1)

Art. 41. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la: art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (3) și (4), art. 5, 6, 7, 8, 9, art. 10 alin. (2) și (3), art. 11 alin. (1) și (3), art. 12 alin. (1) și (3), art. 13 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (2), art. 26 alin. (1), (3), (4), (11) și (13), art. 29 alin. (2)-(4) și (6), art. 30 alin. (3) și (4), art. 31, 38 și art. 39 alin. (2). Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sancțiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, candidatului independent, mandatarului financiar și/sau donatorului care a încălcat dispozițiile prevăzute la alin. (1). Reviste (2)

Art. 42. -

(1) În situațiile prevăzute la art. 41 alin. (1), contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani și/sau contravaloarea bunurilor și serviciilor care au constituit obiectul contravenției, pe baza hotărârii Autorității Electorale Permanente. Modificări (1), Referințe (1)

(2) În același mod se fac venit la bugetul de stat donațiile acceptate de un partid politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care acționează în baza statutului modificat, deși modificările nu au fost comunicate Tribunalului București, conform prevederilor legale, sau instanța a respins cererea de încuviințare a modificării statutului.

Art. 43. - Jurisprudență

(1) Contravențiile prevăzute la art. 41 se constată de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, iar sancțiunea se aplică prin decizie a Autorității Electorale Permanente. Jurisprudență

(2) Decizia Autorității Electorale Permanente poate fi atacată la instanța competentă, în condițiile legii. Jurisprudență

Art. 44. - Jurisprudență

Prevederile art. 41 și 43 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 45. -

(1) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești pronunțate asupra procesului-verbal de constatare a contravenției sau, după caz, de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenției, sumele echivalente amenzilor neachitate se pot reține din tranșele lunare ce urmează a fi achitate cu titlu de finanțare publică, cu aplicarea în mod corespunzător a procedurii privind executarea silită prin poprire, prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministerul Finanțelor Publice, prin organele sale abilitate, informează Autoritatea Electorală Permanentă despre neachitarea în termenul prevăzut la alin. (1) a amenzilor aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 46. - Puneri în aplicare (1)

(1) În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai mulți candidați declarați aleși ai unui partid politic au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură cu finanțarea partidului politic ori, după caz, a campaniei electorale, aceștia devin incompatibili cu statutul de parlamentar sau de ales local pentru mandatul obținut, care este anulat.

(2) *) Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului ori, după caz, ale consiliului județean sau local, se constată starea de incompatibilitate, iar locurile de deputați, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleanții de pe lista partidului politic respectiv.

(3) *) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și alianțelor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți, în acest caz locul devenit vacant urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului politic ori alianței electorale care a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

Art. 47.*) -

Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum și prin regulamentele consiliilor județene și locale se va reglementa procedura de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 46.

*) A se vedea Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    e) Reglementarea unor contravenții. În art. 41 din Legea nr. 334/2006, modificată și completată, sunt prevăzute oserie de contravenții, sancționabile cu amenzi, care se referă, printre altele, la nedepunerea, în termenul legal, araportului detaliat financiar la Curtea de Conturi; tipărirea sau distribuirea unor publicații și afișe electorale cu încălcarea legii; finanțarea campaniei electorale de persoane fizice sau juridice din străinătate ori de oinstituție sau autoritate publică, regie autonomă, companie națională, societate comercială sau bancară cu capital integral ori majoritar de stat, sindicat, cult religios sau de oaltă entitate, care nu opoate legal face etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Dispoziții generale
Finanțarea privată
Finanțarea publică
Finanțarea în timpul campaniilor electorale
Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
19. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
23. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...