Parlamentul României

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (343), Reviste (2), Doctrine (2), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 22 iulie 2010.

În vigoare de la 20 august 2006
Republicare (r1) aplicabilă de la 22 iulie 2010 până la 22 iunie 2015, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 23 iunie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prezenta lege are drept scop asigurarea egalității de șanse în competiția politică și a transparenței în finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

(2) Finanțarea publică sau privată nu poate urmări limitarea independenței partidelor politice.

(3) Finanțarea activității partidelor politice se realizează numai în condițiile legii.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

Partidele politice pot deține, în condițiile legii, bunuri mobile și imobile ce sunt necesare realizării activității specifice.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Sursele de finanțare a activității unui partid politic sunt:

a) cotizații ale membrilor de partid;

b) donații, legate și alte liberalități;

c) venituri provenite din activități proprii, conform art. 12;

d) subvenții de la bugetul de stat.

(2) Partidele politice nu pot avea și folosi alte surse de finanțare decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Partidele politice au obligația de a-și organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile în vigoare.

(4) Operațiunile de încasări și plăți ale partidelor politice se efectuează prin conturi bancare, în lei și în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

(5) Veniturile realizate din activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite și taxe.

CAPITOLUL II Finanțarea privată

SECȚIUNEA 1 Cotizații

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cuantumul cotizațiilor, repartizarea și utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu.

(2) Veniturile totale provenite din cotizații sunt neplafonate.

(3) Suma cotizațiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăși 48 de salarii minime brute pe țară. Salariul de bază minim brut pe țară luat ca referință este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor din cotizații până la data de 31 martie a anului următor, precum și lista membrilor de partid care au plătit într-un an cotizații a căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară. Modificări (1)

(5) Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele și prenumele membrului de partid, cetățenia, codul numeric personal, valoarea și data la care a fost plătită cotizația. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Donații

Art. 5. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Donațiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. Jurisprudență

(2) În anul fiscal în care au loc alegeri generale locale, parlamentare, pentru Parlamentul European sau alegerea Președintelui României, plafonul va fi de 0,050% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(3) Donațiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donațiile primite de la o persoană fizică pot fi de până la 400 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispozițiilor alin. (2).

(5) Donațiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(6) În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donațiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 1.000 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispozițiilor alin. (2).

(7) Suma totală a donațiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (3) și (5).

(8) Valoarea justă a bunurilor mobile și imobile donate partidului, precum și a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donațiilor, în limitele prevăzute la alin. (1)-(5).

(9) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donației, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donații partidelor politice, cu excepția situației când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.

(10) La efectuarea donației, partidul politic are obligația de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declarații pe propria răspundere privind respectarea condiției prevăzute la alin. (9).

(11) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donațiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obține un avantaj economic ori politic sau cu încălcarea dispozițiilor alin. (10).

Art. 6. -

Reducerile de preț care depășesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice și candidaților independenți se vor considera donații și se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice. Puneri în aplicare (1)

Art. 7. -

(1) La primirea donației sunt obligatorii verificarea și înregistrarea identității donatorului, indiferent de caracterul public sau confidențial al acesteia. Puneri în aplicare (1)

(2) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidențială, în situația în care donația se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe țară. Puneri în aplicare (1)

(3) Suma totală primită de un partid politic ca donații confidențiale nu poate depăși echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. Puneri în aplicare (1)

Art. 8. -

(1) Toate donațiile vor fi evidențiate în mod corespunzător în documentele contabile, cu menționarea datei la care au fost făcute și a altor informații care să permită identificarea surselor de finanțare. Modificări (1)

(2) Donațiile de bunuri și servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în contabilitate la valoarea justă și stabilită în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Nu sunt considerate donații activitățile prestate pe bază de voluntariat în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice și juridice care au făcut într-un an fiscal donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, precum și suma totală a donațiilor confidențiale primite până la data de 31 martie a anului următor.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină următoarele elemente:

a) pentru persoanele fizice: numele și prenumele donatorului, codul numeric personal, cetățenia, valoarea, felul donației și data la care a fost efectuată;

b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naționalitatea, codul unic de înregistrare, valoarea, felul donației și data la care a fost efectuată donația.

Art. 10. -

(1) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane și tehnice aparținând instituțiilor publice, regiilor autonome, companiilor naționale, societăților comerciale sau societăților bancare la care sunt acționari majoritari statul ori unități administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activității partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condițiile stabilite de legile electorale. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Partidele politice nu pot accepta donații sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituție publică, de la o regie autonomă, de la o companie națională, societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori majoritar de stat. Puneri în aplicare (1)

(3) Este interzisă acceptarea donațiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora. Puneri în aplicare (1)

(4) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) și (3) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat. Puneri în aplicare (1)

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și candidaților independenți. Puneri în aplicare (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Acceptarea donațiilor din partea altor state ori a organizațiilor din străinătate, precum și din partea persoanelor fizice sau juridice străine este interzisă. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) donațiile constând în bunuri materiale necesare activității politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică. Pot fi primite și materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European.

(3) Donațiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 martie a anului următor. Modificări (1)

(4) Donațiile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu excepția mijloacelor de transport.

(5) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

SECȚIUNEA a 3-a Alte surse de venituri

Art. 12. -

(1) Partidele politice nu pot desfășura activități specifice societăților comerciale. Fac excepție următoarele activități din care partidele politice pot obține venituri: Puneri în aplicare (1)

a) editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii;

b) organizarea de întruniri și seminarii cu tematică politică, economică sau socială; Modificări (1)

c) acțiunile culturale, sportive și distractive; Modificări (1)

d) serviciile interne; Modificări (1)

e) închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale și pentru organizarea birourilor parlamentare;

f) înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puțin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situația bunurilor imobiliare moștenite;

g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerț.

(2) Partidele politice pot obține venituri din dobânzi bancare.

(3) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse, până la data de 31 martie a anului următor. Modificări (1)

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

(1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formațiune nepolitică, aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu poate depăși într-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(2) Aportul financiar total în forme de asociere cu formațiuni nepolitice nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(3) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) și (2) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

(4) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), până la data de 31 martie a anului următor. Modificări (1)

CAPITOLUL III Finanțarea publică Referințe (1)

Subvenții de la bugetul de stat

Art. 14. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(1) Partidele politice primesc anual subvenție de la bugetul de stat, în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

(2) Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proporțional cu numărul mandatelor obținute în alegeri de candidații femei.

(3) Subvenția de la bugetul de stat se acordă în funcție de următoarele criterii: Modificări (1)

a) numărul de voturi primite în alegerile parlamentare;

b) numărul de voturi primite în alegerile locale.

(4) În cazul alianțelor politice sau electorale, subvenția se va împărți, potrivit înțelegerii, între membrii alianței sau, în lipsa unei înțelegeri, după numărul de mandate obținute. Modificări (1)

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaților și Senat, dacă au realizat pragul electoral.

Art. 16. - Puneri în aplicare (1)

25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor județeni și consilierilor din cadrul municipiului București, dacă au obținut cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier din cadrul municipiului București.

Art. 17. -

Formațiunile politice și alianțele politice sau electorale primesc anual subvenții de la bugetul de stat în condițiile legii.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Subvenția de la bugetul de stat se varsă lunar în contul fiecărui partid politic, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, și se reflectă distinct în evidența contabilă a partidelor politice.

(2) La nivelul Autorității Electorale Permanente se constituie un compartiment specializat pentru alocarea subvenției de la bugetul de stat.

Art. 19. - Puneri în aplicare (1)

(1) Acordarea subvenției de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 39 și art. 40 alin. (2), până la îndeplinirea cerințelor legale. Modificări (1)

(2) Autoritatea Electorală Permanentă notifică în prealabil partidului politic neregulile constatate și termenul de remediere a acestora.

(3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate nu poate fi mai mare de 15 zile.

(4) Decizia de suspendare temporară a acordării tranșelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, care trebuie să se pronunțe în termen de 15 zile de la sesizare. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă.

(5) Pe durata suspendării temporare a subvenției, aceasta este păstrată de către Autoritatea Electorală Permanentă în sume de mandat, până la pronunțarea definitivă a instanței, acestea nefăcând obiectul rambursării la sfârșitul anului la bugetul de stat.

(6) În termen de 10 zile de la notificarea scrisă a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se pronunță asupra ridicării suspendării tranșelor lunare.

Art. 20. - Puneri în aplicare (1)

(1) Veniturile care provin din subvenții de la bugetul de stat pot avea următoarele destinații:

a) cheltuieli materiale pentru întreținerea și funcționarea sediilor;

b) cheltuieli de personal;

c) cheltuieli pentru presă și propagandă;

d) cheltuieli privind organizarea de activități cu caracter politic;

e) cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate;

f) cheltuieli pentru telecomunicații;

g) cheltuieli cu delegațiile din străinătate;

h) cheltuieli cu cotizațiile datorate organizațiilor politice internaționale la care este afiliat partidul politic;

i) investiții în bunuri mobile și imobile, necesare activității partidelor respective;

j) cheltuieli de protocol;

k) cheltuieli de birotică;

l) cheltuieli pentru campania electorală.

(2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenții de la bugetul de stat pentru oricare alte destinații decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Eficiența și oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor și dispozițiilor legale.

Art. 21. -

(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale asigură cu prioritate, în termen de cel mult 90 de zile de la solicitare, spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile aferente, la cererea motivată a acestora. Modificări (1)

(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială.

(3) Închirierea de către autoritățile locale a spațiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spațiilor cu destinație de locuință.

(4) Partidele politice care își încetează activitatea ca urmare a reorganizării, autodizolvării sau dizolvării pronunțate prin hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești sunt obligate să predea autorităților administrației publice locale, în termen de 30 de zile, spațiile pe care le-au deținut cu contract de închiriere încheiat cu acestea. Spațiile deținute în proprietate vor fi transmise în condițiile legii.

(5) În termen de 30 de zile, Tribunalul București va comunica Ministerului Administrației și Internelor și Autorității Electorale Permanente încetarea activității partidului politic.

(6) În termen de 15 zile de la primirea comunicării, Ministerul Administrației și Internelor va transmite respectivele hotărâri către instituția prefectului din toate județele și din municipiul București, în vederea preluării sediilor închiriate de autoritățile publice, prin executorii judecătorești, dacă nu au fost predate în termenul legal.

Art. 22. -

Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicații, energie electrică și termică, gaze, apă, canal etc. ale unui partid cade în sarcina exclusivă a acestuia și se face la tariful spațiilor cu destinație de locuință.

CAPITOLUL IV Finanțarea în timpul campaniilor electorale

SECȚIUNEA 1 Contribuțiile pentru campania electorală

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Donațiile și legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autorității Electorale Permanente de către mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

(2) Donațiile și legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite pentru campania electorală numai după declararea lor la Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 24. -

(1) Este interzisă finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice ori juridice străine. Modificări (1)

(2) Sumele astfel primite se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate comercială ori societate bancară, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți comerciale care desfășoară activități finanțate din fonduri publice. Interdicția se aplică în cazul societăților comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice.

(2) Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații din străinătate. Modificări (1)

(3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) și (2) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

SECȚIUNEA a 2-a Mandatarul financiar

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Primirea donațiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de conducerea partidului. Jurisprudență

(2) În cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, donațiile și legatele destinate unui candidat sau partid, primite după anunțarea oficială a datei alegerilor, pot fi făcute doar prin intermediul unui mandatar financiar personal sau al mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de conducerea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale, pentru candidații acestora, sau poate fi ales personal de către fiecare candidat. Jurisprudență

(3) Mandatarul financiar este obligat să țină evidența operațiunilor financiare, după cum urmează: Jurisprudență

a) la nivel național, în cazul alegerilor pentru funcția de Președinte al României și pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European;

b) pentru fiecare colegiu electoral, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și, respectiv, pentru Senat;

c) pentru fiecare circumscripție electorală județeană, în cazul alegerilor pentru funcțiile de consilieri județeni și funcția de președinte al consiliului județean;

d) pentru fiecare circumscripție electorală locală, în cazul candidaților pentru funcțiile de primar și consilieri locali.

(4) Mandatarul financiar are următoarele atribuții: Jurisprudență

a) organizează evidența veniturilor primite pentru campania electorală, a transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obținute în afara perioadei electorale și a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală;

b) verifică legalitatea operațiunilor financiare efectuate în campania electorală, respectarea prevederilor privind donațiile înregistrate în perioada dintre aducerea la cunoștință a datei alegerilor și finalizarea campaniei electorale;

c) înaintează Autorității Electorale Permanente raportul privind respectarea condițiilor legale privind finanțarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale.

(5) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor art. 23-25. Jurisprudență, Reviste (2)

(6) Mandatarul financiar poate fi o persoană fizică sau juridică.

(7) Un partid poate avea mai mulți mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru candidați; în acest caz se vor delimita împuternicirile acestora și se va desemna un mandatar financiar coordonator.

(8) Mandatarul financiar coordonator reprezintă partidul în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă.

(9) În campaniile electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, operațiunile financiare ale fiecărui candidat sunt ținute în evidență de către un mandatar financiar personal, care poate fi același pentru mai mulți candidați. Mandatarii financiari ai candidaților trimit rapoartele prevăzute de lege către Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul mandatarului financiar coordonator.

(10) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita, în cazul în care este necesar, documente suplimentare sau explicații mandatarilor financiari ai candidaților.

(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală. Jurisprudență

(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregistrarea sa oficială la Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului. Jurisprudență, Reviste (1)

(13) Candidații nu pot fi mandatari financiari. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (2)

Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător și candidaților independenți.

Art. 28. -

Cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea operațiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau județene, potrivit dispozițiilor legilor electorale.

Art. 29. - Modificări (1)

(1) Accesul la serviciile publice de radio și de televiziune în cadrul campaniei electorale, precum și la locurile speciale de afișaj electoral este garantat și se asigură potrivit dispozițiilor legilor electorale. Jurisprudență

(2) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți au obligația de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianței politice ori electorale care le-a comandat, după caz;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat.

(3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidați independenți, partide politice sau alianțe politice ori electorale.

(4) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți sunt obligați să declare Autorității Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorale produse, defalcat pe categorii. Jurisprudență

(5) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții: Doctrină (1)

a) se referă la un candidat sau partid clar identificat;

b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;

d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.

(6) Materialele scrise, audio sau video folosite în alegerea organelor de conducere ale partidelor politice nu pot fi utilizate cu încălcarea prevederilor alin. (5) lit. b)-d). Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Limitele maxime ale cheltuielilor Puneri în aplicare (1)

Art. 30. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianță politică ori electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.

(2) La nivel central, suplimentar față de limitele maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat.

(3) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcție de salariul de bază minim brut pe țară, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, după cum urmează: Doctrină (1)

a) 350 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de deputat;

b) 500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de senator;

c) 2.500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat pentru postul de reprezentant al României în Parlamentul European;

d) 50 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier județean sau consilier local în Consiliul General al Municipiului București;

e) 30 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile municipiilor reședință de județ și în consiliile sectoarelor municipiului București;

f) 25 de salarii minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile municipiilor și orașelor;

g) 20 de salarii minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile comunale;

h) 10.000 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de primar general al municipiului București;

i) 2.500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de primar al unui sector al municipiului București ori al unui municipiu sau oraș;

j) 30 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de primar al unei comune;

k) 3.500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de președinte al consiliului județean.

(4) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se aplică și candidaților independenți.

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Candidații propuși pentru alegeri de un partid politic pot finanța activități de propagandă electorală doar prin intermediul partidului politic.

(2) În cazul campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și, respectiv, pentru alegerea Senatului, la nivelul circumscripțiilor electorale județene, fiecare partid va deschide, după caz, câte un cont al partidului ori câte un cont sau subcont pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau senator.

(3) Activitățile de propagandă electorală ale fiecărui candidat, precum și donațiile și legatele primite de fiecare candidat în numele partidului se desfășoară doar prin intermediul conturilor sau subconturilor prevăzute la alin. (2).

(4) Sumele de bani primite de la candidații propuși pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donații și li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.

(5) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite în vederea depunerii candidaturilor pentru funcția de deputat sau senator, prevăzute la art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 32. - Modificări (1)

(1) Până la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizației județene, candidații la funcția de deputat ori senator sau, după caz, candidatul independent vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declarație privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30 alin. (3). Doctrină (1)

(2) Sumele ce depășesc plafoanele prevăzute la art. 30 alin. (3) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 33. -

(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid, o alianță politică sau de un candidat independent în campania electorală pentru alegerea Președintelui României este de 25.000 de salarii de bază minime brute pe țară.

(2) Prevederile art. 23-29, ale art. 32, 39, 42 și 47 se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul în care alegerile pentru Președintele României au loc în același timp cu alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, partidele care propun un candidat la funcția de Președinte al României vor desemna un mandatar special pentru campania electorală a candidatului în cauză. Doctrină (1)

Art. 34. - Modificări (1), Doctrină (1)

Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcții într-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabilește la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30 sau 33, după caz.

CAPITOLUL V Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale Puneri în aplicare (1)

Art. 35. -

(1) Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice, a alianțelor politice sau electorale, a candidaților independenți și a campaniilor electorale. Modificări (1)

(2) Controlul privind subvențiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod simultan și de Curtea de Conturi, conform dispozițiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată. Modificări (1)

(3) În cadrul Autorității Electorale Permanente se înființează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, prin suplimentarea schemei de personal existente.

(4) Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale este condus de un director general, numit în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Modificări (1)

(5) Poate fi numit director general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) poate ocupa o funcție, în condițiile stabilite la art. 12 alin. (1) lit. a) -h) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată;

b) are studii superioare în domeniul științelor economice sau juridice;

c) nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani.

(6) Concursul pentru ocuparea funcției prevăzute la alin. (4) este organizat de o comisie specială, formată din 7 membri, numită în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente, alcătuită din cadre didactice cu pregătire economică sau juridică.

(7) Comisia prevăzută la alin. (6) va stabili regulamentul de concurs și va desemna candidatul câștigător al concursului, care va fi numit în funcție de către președintele Autorității Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la desemnare.

(8) Directorul general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale are următoarele atribuții exclusive:

a) organizează activitatea de control al finanțării partidelor politice;

b) coordonează activitatea personalului din subordine;

c) propune președintelui Autorității Electorale Permanente aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 36. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Anual și ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală Permanentă verifică pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă poate fi sesizată de către orice persoană care prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice.

(3) Fapta persoanei prevăzute la alin. (2) de a face afirmații false cu rea-credință cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani.

(4) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, până la data de 31 martie a anului următor.

(5) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale privitoare la finanțarea partidelor, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu.

(6) Rezultatele fiecărui control efectuat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la efectuare.

Art. 37. -

Autoritățile publice au obligația de a sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în efectuarea controlului finanțării partidelor politice.

Art. 38. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarul financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor români aparținând minorităților naționale sau candidat independent. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (21), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoștință publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe (23)

(3) Rapoartele se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor. Referințe (7), Doctrină (1)

(4) Candidaților declarați aleși nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condițiile legii.

Art. 39. - Modificări (1)

(1) Pentru verificarea legalității încasărilor și a plăților efectuate de partidele politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declarații și documentele suplimentare pe care le consideră necesare.

(2) Partidele politice au obligația de a prezenta în termen de 15 zile reprezentanților Autorității Electorale Permanente documentele solicitate.

(3) În termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, după caz, a documentelor suplimentare solicitate, Autoritatea Electorală Permanentă se va pronunța, prin hotărâre, asupra corectitudinii evidențelor contabile electorale și asupra legalității plăților făcute.

(4) Dacă se constată nereguli, se vor aplica sancțiunile prevăzute de prezenta lege.

(5) Hotărârea pronunțată potrivit alin. (3) poate fi atacată la instanța competentă în condițiile legii.

Art. 40. -

(1) Autoritatea Electorală Permanentă are obligația de a publica pe pagina de internet proprie toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4) și art. 38 alin. (3), precum și declarațiile prevăzute la art. 23.

(2) Partidele politice au obligația să furnizeze în format electronic datele prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL VI Sancțiuni Puneri în aplicare (1)

Art. 41. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la: art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (3) și (4), art. 5, 6, 7, 8, 9, art. 10 alin. (2) și (3), art. 11 alin. (1) și (3), art. 12 alin. (1) și (3), art. 13 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (2), art. 26 alin. (1), (3), (4), (11) și (13), art. 29 alin. (2)-(4) și (6), art. 30 alin. (3) și (4), art. 31, 38 și art. 39 alin. (2). Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sancțiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, candidatului independent, mandatarului financiar și/sau donatorului care a încălcat dispozițiile prevăzute la alin. (1). Reviste (2)

Art. 42. -

(1) În situațiile prevăzute la art. 41 alin. (1), contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani și/sau contravaloarea bunurilor și serviciilor care au constituit obiectul contravenției, pe baza hotărârii Autorității Electorale Permanente. Modificări (1), Referințe (1)

(2) În același mod se fac venit la bugetul de stat donațiile acceptate de un partid politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care acționează în baza statutului modificat, deși modificările nu au fost comunicate Tribunalului București, conform prevederilor legale, sau instanța a respins cererea de încuviințare a modificării statutului.

Art. 43. - Jurisprudență

(1) Contravențiile prevăzute la art. 41 se constată de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, iar sancțiunea se aplică prin decizie a Autorității Electorale Permanente. Jurisprudență

(2) Decizia Autorității Electorale Permanente poate fi atacată la instanța competentă, în condițiile legii. Jurisprudență

Art. 44. - Jurisprudență

Prevederile art. 41 și 43 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 45. -

(1) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești pronunțate asupra procesului-verbal de constatare a contravenției sau, după caz, de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenției, sumele echivalente amenzilor neachitate se pot reține din tranșele lunare ce urmează a fi achitate cu titlu de finanțare publică, cu aplicarea în mod corespunzător a procedurii privind executarea silită prin poprire, prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministerul Finanțelor Publice, prin organele sale abilitate, informează Autoritatea Electorală Permanentă despre neachitarea în termenul prevăzut la alin. (1) a amenzilor aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 46. - Puneri în aplicare (1)

(1) În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai mulți candidați declarați aleși ai unui partid politic au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură cu finanțarea partidului politic ori, după caz, a campaniei electorale, aceștia devin incompatibili cu statutul de parlamentar sau de ales local pentru mandatul obținut, care este anulat.

(2) *) Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului ori, după caz, ale consiliului județean sau local, se constată starea de incompatibilitate, iar locurile de deputați, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleanții de pe lista partidului politic respectiv.

(3) *) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și alianțelor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți, în acest caz locul devenit vacant urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului politic ori alianței electorale care a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

Art. 47.*) -

Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum și prin regulamentele consiliilor județene și locale se va reglementa procedura de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 46.

*) A se vedea Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 48. - Modificări (1)

Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care sunt asimilate partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți, în condițiile legii electorale.

Art. 49. - Modificări (1)

(1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice, al alianțelor politice și al candidaților independenți, în care vor fi trecute toate datele referitoare la activitatea financiară a acestora, precum și la sancțiunile aplicate. Referințe (1)

(2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Electorală Permanentă va prelua pe bază de proces-verbal de predare-primire registrul fiscal de la Curtea de Conturi.

Art. 50. -

Legea nr. 373/2004**) pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

**) Abrogată prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

1. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Organizarea și funcționarea aparatului propriu al Autorității Electorale Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atribuțiile acestuia și structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea Autorității Electorale Permanente. Personalul Autorității Electorale Permanente are același statut cu personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului. La organizarea și funcționarea aparatului propriu nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al cărții a II-a din Legea ~nr. 161/2003~ privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare."

2. La articolul 29, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă decizii, hotărâri și instrucțiuni, care se semnează de președinte și se contrasemnează de vicepreședinți. Hotărârile Autorității Electorale Permanente se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și sunt obligatorii pentru toate organismele și autoritățile cu atribuții electorale."

Art. 51. -

Prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului se aprobă noua structură organizatorică a Autorității Electorale Permanente, în vederea asigurării funcționării Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și a compartimentului specializat pentru alocarea subvenției de la bugetul de stat.

Art. 52. - Modificări (1)

(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora și supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Electorale Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Referințe (1)

(2) Normele metodologice vor reglementa obligatoriu:

a) contabilitatea curentă a partidelor politice;

b) modalitățile și formatul de înregistrare, evidență și publicitate a donațiilor, cotizațiilor și veniturilor proprii ale partidelor politice;

c) acordarea și utilizarea subvențiilor de la bugetul de stat;

d) modalitățile și formatul specifice de înregistrare a veniturilor și cheltuielilor în campania electorală;

e) atribuțiile mandatarului financiar;

f) procedura și metodologia controlului.

Art. 53. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția următoarelor dispoziții, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2007, referitoare la:

a) acordarea subvențiilor de la bugetul de stat;

b) Autoritatea Electorală Permanentă, cu excepția art. 35 alin. (3)-(8).

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă, cu excepția dispozițiilor referitoare la acordarea subvențiilor de la bugetul de stat și la Curtea de Conturi, care se abrogă la data de 1 iulie 2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
23. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
19. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
;
se încarcă...