Finanțarea în timpul campaniilor electorale | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Finanțarea în timpul campaniilor electorale

SECȚIUNEA 1 Contribuțiile pentru campania electorală

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Donațiile și legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autorității Electorale Permanente de către mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

(2) Donațiile și legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite pentru campania electorală numai după declararea lor la Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 24. -

(1) Este interzisă finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice ori juridice străine. Modificări (1)

(2) Sumele astfel primite se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate comercială ori societate bancară, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți comerciale care desfășoară activități finanțate din fonduri publice. Interdicția se aplică în cazul societăților comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice.

(2) Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații din străinătate. Modificări (1)

(3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) și (2) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

SECȚIUNEA a 2-a Mandatarul financiar

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Primirea donațiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de conducerea partidului. Jurisprudență

(2) În cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, donațiile și legatele destinate unui candidat sau partid, primite după anunțarea oficială a datei alegerilor, pot fi făcute doar prin intermediul unui mandatar financiar personal sau al mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de conducerea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale, pentru candidații acestora, sau poate fi ales personal de către fiecare candidat. Jurisprudență

(3) Mandatarul financiar este obligat să țină evidența operațiunilor financiare, după cum urmează: Jurisprudență

a) la nivel național, în cazul alegerilor pentru funcția de Președinte al României și pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European;

b) pentru fiecare colegiu electoral, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și, respectiv, pentru Senat;

c) pentru fiecare circumscripție electorală județeană, în cazul alegerilor pentru funcțiile de consilieri județeni și funcția de președinte al consiliului județean;

d) pentru fiecare circumscripție electorală locală, în cazul candidaților pentru funcțiile de primar și consilieri locali.

(4) Mandatarul financiar are următoarele atribuții: Jurisprudență

a) organizează evidența veniturilor primite pentru campania electorală, a transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obținute în afara perioadei electorale și a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală;

b) verifică legalitatea operațiunilor financiare efectuate în campania electorală, respectarea prevederilor privind donațiile înregistrate în perioada dintre aducerea la cunoștință a datei alegerilor și finalizarea campaniei electorale;

c) înaintează Autorității Electorale Permanente raportul privind respectarea condițiilor legale privind finanțarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale.

(5) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor art. 23-25. Jurisprudență, Reviste (2)

(6) Mandatarul financiar poate fi o persoană fizică sau juridică.

(7) Un partid poate avea mai mulți mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru candidați; în acest caz se vor delimita împuternicirile acestora și se va desemna un mandatar financiar coordonator.

(8) Mandatarul financiar coordonator reprezintă partidul în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă.

(9) În campaniile electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, operațiunile financiare ale fiecărui candidat sunt ținute în evidență de către un mandatar financiar personal, care poate fi același pentru mai mulți candidați. Mandatarii financiari ai candidaților trimit rapoartele prevăzute de lege către Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul mandatarului financiar coordonator.

(10) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita, în cazul în care este necesar, documente suplimentare sau explicații mandatarilor financiari ai candidaților.

(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală. Jurisprudență

(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregistrarea sa oficială la Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului. Jurisprudență, Reviste (1)

(13) Candidații nu pot fi mandatari financiari. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (2)

Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător și candidaților independenți.

Art. 28. -

Cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea operațiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau județene, potrivit dispozițiilor legilor electorale.

Art. 29. - Modificări (1)

(1) Accesul la serviciile publice de radio și de televiziune în cadrul campaniei electorale, precum și la locurile speciale de afișaj electoral este garantat și se asigură potrivit dispozițiilor legilor electorale. Jurisprudență

(2) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți au obligația de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianței politice ori electorale care le-a comandat, după caz;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat.

(3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidați independenți, partide politice sau alianțe politice ori electorale.

(4) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți sunt obligați să declare Autorității Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorale produse, defalcat pe categorii. Jurisprudență

(5) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții: Doctrină (1)

a) se referă la un candidat sau partid clar identificat;

b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;

d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.

(6) Materialele scrise, audio sau video folosite în alegerea organelor de conducere ale partidelor politice nu pot fi utilizate cu încălcarea prevederilor alin. (5) lit. b)-d). Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Limitele maxime ale cheltuielilor Puneri în aplicare (1)

Art. 30. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianță politică ori electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.

(2) La nivel central, suplimentar față de limitele maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat.

(3) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcție de salariul de bază minim brut pe țară, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, după cum urmează: Doctrină (1)

a) 350 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de deputat;

b) 500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de senator;

c) 2.500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat pentru postul de reprezentant al României în Parlamentul European;

d) 50 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier județean sau consilier local în Consiliul General al Municipiului București;

e) 30 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile municipiilor reședință de județ și în consiliile sectoarelor municipiului București;

f) 25 de salarii minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile municipiilor și orașelor;

g) 20 de salarii minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile comunale;

h) 10.000 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de primar general al municipiului București;

i) 2.500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de primar al unui sector al municipiului București ori al unui municipiu sau oraș;

j) 30 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de primar al unei comune;

k) 3.500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de președinte al consiliului județean.

(4) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se aplică și candidaților independenți.

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Candidații propuși pentru alegeri de un partid politic pot finanța activități de propagandă electorală doar prin intermediul partidului politic.

(2) În cazul campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și, respectiv, pentru alegerea Senatului, la nivelul circumscripțiilor electorale județene, fiecare partid va deschide, după caz, câte un cont al partidului ori câte un cont sau subcont pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau senator.

(3) Activitățile de propagandă electorală ale fiecărui candidat, precum și donațiile și legatele primite de fiecare candidat în numele partidului se desfășoară doar prin intermediul conturilor sau subconturilor prevăzute la alin. (2).

(4) Sumele de bani primite de la candidații propuși pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donații și li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.

(5) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite în vederea depunerii candidaturilor pentru funcția de deputat sau senator, prevăzute la art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 32. - Modificări (1)

(1) Până la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizației județene, candidații la funcția de deputat ori senator sau, după caz, candidatul independent vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declarație privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30 alin. (3). Doctrină (1)

(2) Sumele ce depășesc plafoanele prevăzute la art. 30 alin. (3) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 33. -

(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid, o alianță politică sau de un candidat independent în campania electorală pentru alegerea Președintelui României este de 25.000 de salarii de bază minime brute pe țară.

(2) Prevederile art. 23-29, ale art. 32, 39, 42 și 47 se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul în care alegerile pentru Președintele României au loc în același timp cu alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, partidele care propun un candidat la funcția de Președinte al României vor desemna un mandatar special pentru campania electorală a candidatului în cauză. Doctrină (1)

Art. 34. - Modificări (1), Doctrină (1)

Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcții într-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabilește la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30 sau 33, după caz.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    b) Plafonarea cheltuielilor (limitele maxime ale cheltuielilor). Din subvențiile primite de la stat și contribuțiile prevăzute de Lege, partidele politice își pot finanța cheltuielile făcute în campania electorală. Legea nr. 334/2006, modificată și completată prin Legea nr. 124/2011, în art. 30 și art. 34, plafonează (limitează la nivele maxime) aceste cheltuieli în funcție de trei criterii, și anume: baza de calcul, care este „salariul de bază minim brut pe țară existent la data de 1 ianuarie a anului electoral”, tipul de candidatură și limita maximă de cheltuieli, care pot fi efectuate de un partid politic, o alianță sau un candidat independent. Curtea Constituțională a reținut că „noțiunea de salariu brut include, potrivit art. 155 din Codul muncii, atât salariile de bază, soldele pentru personalul militar și indemnizațiile lunare de încadrare, după caz, cât și sporurile sau alte adaosuri aflate deja în plată” (Decizia nr. 1415 din 4 noiembrie 2009). [ Mai mult... ] 

.....
    b) Plafonarea cheltuielilor (limitele maxime ale cheltuielilor). Din subvențiile primite de la stat și contribuțiile prevăzute de Lege, partidele politice își pot finanța cheltuielile făcute în campania electorală. Legea nr. 334/2006, modificată și completată prin Legea nr. 124/2011, în art. 30 și art. 34, plafonează (limitează la nivele maxime) aceste cheltuieli în funcție de trei criterii, și anume: baza de calcul, care este „salariul de bază minim brut pe țară existent la data de 1 ianuarie a anului electoral”, tipul de candidatură și limita maximă de cheltuieli, care pot fi efectuate de un partid politic, o alianță sau un candidat independent. Curtea Constituțională a reținut că „noțiunea de salariu brut include, potrivit art. 155 din Codul muncii, atât salariile de bază, soldele pentru personalul militar și indemnizațiile lunare de încadrare, după caz, cât și sporurile sau alte adaosuri aflate deja în plată” (Decizia nr. 1415 din 4 noiembrie 2009). [ Mai mult... ] 
.....
    Aceste locuri de afișaj electoral au un rol deosebit în realizarea propagandei electorale vizuale. În același scop, se pot utiliza și alte mijloace, și anume: pliante, circulare, insigne, pancarte etc. Conform art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, modificată și completată, pe toate materialele de propagandă se vor imprima: numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau aalianței politice ori electorale care le-a comandat, după caz; denumirea operatorului economic care le-a realizat. [ Mai mult... ] 
.....
    Numărul acestor materiale se declară Autorității Electorale Permanente. În art. 29 alin. (5) din Lege sunt enumerate trăsăturile aceea ce este considerat „material de propagandă electorală”, și anume: acel material care se referă la un candidat sau partid clar identificat; este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor; are obiectiv electoral și se adresează publicului larg; depășește limitele activității jurnalistice de informare apublicului. [ Mai mult... ] 
.....
    Aplicând aceste criterii, plafoanele (limitele maxime ale cheltuielilor) sunt: între 20 de salarii minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile comunale, până la 10.000 de astfel de salarii pentru fiecare candidat la funcția de primar general al municipiului București, iar limita maximă de cheltuieli care pot fi efectuate de partidele politice, alianțele acestora ori candidații independenți este de 25.000 de salarii de bază minime brute pe țară. Pentru calitatea de deputat sau de senator plafonul cheltuielilor este de 350 de salarii de bază minime brute pe țară, plafon care se aplică și candidaților independenți [art. 30 alin. (3) din Lege]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Dispoziții generale
Finanțarea privată
Finanțarea publică
Finanțarea în timpul campaniilor electorale
Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
23. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
19. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...