Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 48. - Modificări (1)

Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care sunt asimilate partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți, în condițiile legii electorale.

Art. 49. - Modificări (1)

(1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice, al alianțelor politice și al candidaților independenți, în care vor fi trecute toate datele referitoare la activitatea financiară a acestora, precum și la sancțiunile aplicate. Referințe (1)

(2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Electorală Permanentă va prelua pe bază de proces-verbal de predare-primire registrul fiscal de la Curtea de Conturi.

Art. 50. -

Legea nr. 373/2004**) pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

**) Abrogată prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

1. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Organizarea și funcționarea aparatului propriu al Autorității Electorale Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atribuțiile acestuia și structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea Autorității Electorale Permanente. Personalul Autorității Electorale Permanente are același statut cu personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului. La organizarea și funcționarea aparatului propriu nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al cărții a II-a din Legea ~nr. 161/2003~ privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare."

2. La articolul 29, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă decizii, hotărâri și instrucțiuni, care se semnează de președinte și se contrasemnează de vicepreședinți. Hotărârile Autorității Electorale Permanente se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și sunt obligatorii pentru toate organismele și autoritățile cu atribuții electorale."

Art. 51. -

Prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului se aprobă noua structură organizatorică a Autorității Electorale Permanente, în vederea asigurării funcționării Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și a compartimentului specializat pentru alocarea subvenției de la bugetul de stat.

Art. 52. - Modificări (1)

(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora și supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Electorale Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Referințe (1)

(2) Normele metodologice vor reglementa obligatoriu:

a) contabilitatea curentă a partidelor politice;

b) modalitățile și formatul de înregistrare, evidență și publicitate a donațiilor, cotizațiilor și veniturilor proprii ale partidelor politice;

c) acordarea și utilizarea subvențiilor de la bugetul de stat;

d) modalitățile și formatul specifice de înregistrare a veniturilor și cheltuielilor în campania electorală;

e) atribuțiile mandatarului financiar;

f) procedura și metodologia controlului.

Art. 53. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția următoarelor dispoziții, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2007, referitoare la:

a) acordarea subvențiilor de la bugetul de stat;

b) Autoritatea Electorală Permanentă, cu excepția art. 35 alin. (3)-(8).

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă, cu excepția dispozițiilor referitoare la acordarea subvențiilor de la bugetul de stat și la Curtea de Conturi, care se abrogă la data de 1 iulie 2007.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Dispoziții generale
Finanțarea privată
Finanțarea publică
Finanțarea în timpul campaniilor electorale
Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...