Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale Puneri în aplicare (1)

Art. 35. -

(1) Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice, a alianțelor politice sau electorale, a candidaților independenți și a campaniilor electorale. Modificări (1)

(2) Controlul privind subvențiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod simultan și de Curtea de Conturi, conform dispozițiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată. Modificări (1)

(3) În cadrul Autorității Electorale Permanente se înființează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, prin suplimentarea schemei de personal existente.

(4) Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale este condus de un director general, numit în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Modificări (1)

(5) Poate fi numit director general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) poate ocupa o funcție, în condițiile stabilite la art. 12 alin. (1) lit. a) -h) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată;

b) are studii superioare în domeniul științelor economice sau juridice;

c) nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani.

(6) Concursul pentru ocuparea funcției prevăzute la alin. (4) este organizat de o comisie specială, formată din 7 membri, numită în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente, alcătuită din cadre didactice cu pregătire economică sau juridică.

(7) Comisia prevăzută la alin. (6) va stabili regulamentul de concurs și va desemna candidatul câștigător al concursului, care va fi numit în funcție de către președintele Autorității Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la desemnare.

(8) Directorul general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale are următoarele atribuții exclusive:

a) organizează activitatea de control al finanțării partidelor politice;

b) coordonează activitatea personalului din subordine;

c) propune președintelui Autorității Electorale Permanente aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 36. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Anual și ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală Permanentă verifică pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă poate fi sesizată de către orice persoană care prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice.

(3) Fapta persoanei prevăzute la alin. (2) de a face afirmații false cu rea-credință cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani.

(4) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, până la data de 31 martie a anului următor.

(5) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale privitoare la finanțarea partidelor, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu.

(6) Rezultatele fiecărui control efectuat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la efectuare.

Art. 37. -

Autoritățile publice au obligația de a sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în efectuarea controlului finanțării partidelor politice.

Art. 38. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarul financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor români aparținând minorităților naționale sau candidat independent. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (21), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoștință publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe (23), Jurisprudență

(3) Rapoartele se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor. Referințe (7), Doctrină (1)

(4) Candidaților declarați aleși nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condițiile legii.

Art. 39. - Modificări (1)

(1) Pentru verificarea legalității încasărilor și a plăților efectuate de partidele politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declarații și documentele suplimentare pe care le consideră necesare.

(2) Partidele politice au obligația de a prezenta în termen de 15 zile reprezentanților Autorității Electorale Permanente documentele solicitate.

(3) În termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, după caz, a documentelor suplimentare solicitate, Autoritatea Electorală Permanentă se va pronunța, prin hotărâre, asupra corectitudinii evidențelor contabile electorale și asupra legalității plăților făcute.

(4) Dacă se constată nereguli, se vor aplica sancțiunile prevăzute de prezenta lege.

(5) Hotărârea pronunțată potrivit alin. (3) poate fi atacată la instanța competentă în condițiile legii.

Art. 40. -

(1) Autoritatea Electorală Permanentă are obligația de a publica pe pagina de internet proprie toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4) și art. 38 alin. (3), precum și declarațiile prevăzute la art. 23.

(2) Partidele politice au obligația să furnizeze în format electronic datele prevăzute la alin. (1).

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    d) Controlul finanțării campaniei electorale prin subvenții de la bugetul de stat. Controlul finanțării campaniei electorale, prin subvenții de la bugetul de stat, se face doar de Curtea de Conturi, în condițiile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, singura autoritate publică abilitată în acest sens de Legea nr. 334/2006, modificată și completată. În același timp, Autoritatea Electorală Permanentă controlează respectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice, alianțelor și acandidaților independenți, dar și acampaniilor electorale. Controlul Autorității Electorale Permanente se realizează anual și ori de câte ori este sesizată Autoritatea Electorală Permanentă (art. 36 din Legea nr. 334/2006, modificată și completată). Controlul se poate realiza atunci când există suspiciuni de încălcare aprevederilor legale privitoare la finanțarea partidelor. Sesizarea Autorității se poate face din oficiu sau de orice persoană interesată, care prezintă dovezi referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice. Rezultatele controlului se publică, în Monitorul Oficial al României, Partea I și pe pagina de internet aAutorității Electorale Permanente, în 15 zile de la efectuarea lui. Autoritățile publice sunt obligate să sprijine Autoritatea Electorală Permanentă în efectuarea controlului. Orice afirmații mincinoase referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice constituie infracțiune, care se pedepsește cu închisoarea de la un an la 3 ani [art. 36 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, modificată și completată]. În acest scop, Autoritatea Electorală Permanentă ține un registru în care se înscriu toate datele referitoare la activitatea financiară apartidelor, aalianțelor lor și acandidaților independenți, care trebuie comunicate acesteia. [ Mai mult... ] 

.....
    În vederea realizării controlului, în termen de 15 zile de la data publicării rezultatelor alegerilor, mandatarul financiar sau cel special, după caz, este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor și al cheltuielilor electorale pentru fiecare competitor electoral, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor. Importanța depunerii acestui raport este subliniată de faptul că „Validarea mandatelor candidaților declarați aleși este condiționată de depunerea, în termen, araportului financiar” în cauză [art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, modificată și completată]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Dispoziții generale
Finanțarea privată
Finanțarea publică
Finanțarea în timpul campaniilor electorale
Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
19. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
23. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...