Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC

Norma tehnică privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum din 13.07.2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prevederile prezentei norme tehnice se aplică în condominiile care sunt alimentate cu energie termică în sistem centralizat, având instalațiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scări a acestuia, dacă sunt îndeplinite condițiile de montare și utilizare a repartitoarelor de costuri prezentate în actele normative în vigoare. Jurisprudență (1)

(2) Prezenta normă tehnică se aplică și la repartizarea consumurilor de energie termică înglobată în apa caldă, energie termică pentru încălzire și combustibil utilizat în condominiile care au centrale termice locale.

(3) Contoarele de energie termică individuale montate la nivel de apartament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri.

(4) Montarea și/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termică la nivel de apartament se pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare ANRSC.

(5) Repartizarea costurilor pentru încălzire utilizând indicațiile repartitoarelor de costuri efectuate de către persoane fizice sau juridice neautorizate atrage nulitatea de drept a repartizării, respectiv a cotelor de încălzire ce revin proprietarilor apartamentelor sau spațiilor cu altă destinație și nu constituie o bază legală pentru determinarea consumului în vederea stabilirii cuantumului ajutorului lunar pentru încălzire acordat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În cazul în care repartizarea s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor în vigoare, cuantumul ajutorului lunar pentru încălzire se face pe baza unei repartizări care nu ține cont indicațiile repartitoarelor de costuri pentru încălzire.

(7) Dacă în perioada de exploatare a repartitoarelor de costuri nu mai este îndeplinit procentul de contorizare stabilit de actele normative în vigoare, ca urmare a renunțării unor proprietari la repartizarea consumurilor pe baza repartitoarelor de costuri, aceste spații sunt considerate fără repartitoare, unitățile de consum alocate pentru aceste spații calculându-se conform prevederilor prezentei norme tehnice. Jurisprudență (1)

Art. 2. -

Prezenta normă tehnică a fost elaborată pe baza următoarelor principii:

a) asigurarea unei repartizări echitabile a energiei termice înregistrate de contorul de la branșament între proprietarii din condominiu;

b) " beneficiarul plătește" - proprietarul care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv de energia termică consumată în condominiu trebuie să participe cu o cotă-parte la achitarea acesteia;

c) protecției consumatorilor din condominiu;

d) răspunderii la cerințele și necesitățile de interes și utilitate publică;

e) utilizării eficiente a resurselor energetice;

f) transparenței modului de repartizare a energiei termice între proprietarii condominiului.

Art. 3. -

În sensul prezentei norme tehnice, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. agent termic sau purtător de energie termică - fluidul utilizat pentru acumularea, transportul și transferul energiei termice;

2. apartament - partea dintr-un condominiu destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu cota-parte din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară;

3. apă caldă - apa încălzită în instalațiile furnizorului de energie termică utilizată în circuit deschis în scopuri gospodărești sau igienico-sanitare;

4. autoritate de reglementare competentă - ANRSC - instituție publică de interes național;

5. autorizație - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcțiune, a modifica, a repara și a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

6. branșament - partea din rețeaua de distribuție, care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri;

7. branșament termic - partea din rețeaua publică de distribuție a agentului termic care face legătura dintre rețeaua publică și rețeaua interioară a unui utilizator de energie termică;

8. coloană de distribuție - conductă aparținând rețelei de distribuție interioare a energiei termice care alimentează corpurile de încălzire, fiind amplasată pe proprietatea individuală sau comună;

9. coloană de încălzire - conductă aparținând rețelei de distribuție interioare a energiei termice, proiectată și montată în vederea asigurării încălzirii incintelor aparținând proprietății individuale sau comune;

10. condominiu - imobil, bloc de locuințe, clădire - proprietatea imobiliară formată din proprietăți individuale, definite apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuințe, și proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu și un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună;

11. contor de branșament - mijloc de măsurare, supus controlului metrologic, montat la branșament, la limita proprietății utilizatorului, utilizat la facturarea cantităților furnizate, pe baza înregistrărilor acestuia;

12. contor de apartament - contorul de energie termică montat la nivel de apartament, utilizat ca repartitor de costuri în cadrul unui condominiu;

13. factor de amplasare - mărime adimensională utilizată la repartizarea costurilor pe baza înregistrării repartitoarelor de costuri ale căldurii, determinată în funcție de:

a) amplasarea incintelor față de punctele cardinale;

b) amplasarea incintelor pe orizontala și verticala condominiului;

14. factor de amplasare ponderat - factorul de amplasare utilizat în cazul folosirii contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament ca repartitoare de costuri;

15. factor de evaluare global - mărime adimensională utilizată la transformarea valorilor afișate de repartitoarele de costuri pentru încălzire într-o formă adecvată calculului consumului de energie termică în funcție de:

a) puterea termică nominală a corpului de încălzire stabilită în condiții de referință - K(Q);

b) modificarea puterii termice a corpului de încălzire în condițiile în care temperatura aerului din incintă este mai mică decât temperatura aerului din condițiile de referință, în cazul repartitoarelor electronice de costuri cu un singur senzor de măsură - K(T);

c) diferența dintre temperatura măsurată cu sondele de temperatură și temperatura reală a corpului de încălzire și a aerului, pentru diferite tipuri de suprafețe de transfer de căldură - K(C);

16. factor de conversie - mărime adimensională folosită la conversia valorii afișate de un repartitor de costuri pentru încălzire în valori adecvate pentru repartizarea costurilor pentru energia termică, determinat, pentru fiecare combinație corp de încălzire-repartitor de costuri- incintă, ca produs între factorul de evaluare global și factorul de amplasare prevăzut în anexa nr. 1;

17. factor de recalculare1 - mărime adimensională utilizată pentru recalcularea suprafeței utile a apartamentului luat în calcul la repartizarea energiei termice în cazul în care corpul/corpurile de încălzire este/sunt modificat(e) față de soluția de proiect, fără ca prin aceasta să se modifice cota indiviză. Se determină cu relația:

1 Conform recomandării Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor.

în care:

SPROET - suprafața echivalentă termic de proiect a corpului de încălzire exprimată în m2;

SMODET - suprafața echivalentă termic modificată a aceluiași corp de încălzire exprimată în m2;

18. furnizor de energie termică - operatorul care asigură în baza unui contract vânzarea energiei termice către utilizatori/consumatori și încasarea contravalorii acesteia;

19. instalații de utilizare a energiei termice - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care consumă/utilizează energia termică;

20. instalații de utilizare a apei calde - totalitatea instalațiilor prin care se consumă/utilizează apă caldă;

21. prestator - persoana juridică autorizată de autoritatea de reglementare competentă, care furnizează, montează și/sau exploatează repartitoare de costuri și care răspunde de corectitudinea alegerii, montării și funcționării acestora, precum și, după caz, a repartizării consumurilor individuale de energie termică;

22. proprietate individuală - apartamentul sau spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, parte dintr-o clădire, destinată locuirii sau altor activități, care împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună constituie o unitate de proprietate imobiliară;

23. proprietate comună - toate părțile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință;

24. repartitor de costuri - aparatul ale cărui indicații sunt adimensionale din fabricație sau sunt considerate ca având indicațiile exprimate în unități adimensionale, în cazul contoarelor utilizate ca repartitoare de costuri, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul stabilirii:

a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;

b) energiei termice conținute în apa caldă;

25. repartitor comun - repartitor montat pe unul sau mai multe elemente de încălzire aparținând proprietății comune, utilizat la determinarea prin calcul a consumurilor pentru părțile comune și a consumurilor elementelor de încălzire din proprietatea individuală pe care nu se poate monta, din punct de vedere funcțional, un organ de reglare;

26. repartizare a costurilor - totalitatea activităților și acțiunilor desfășurate de o persoană juridică autorizată în scopul repartizării costurilor pe proprietăți individuale din imobilele tip condominiu;

27. suprafața utilă a apartamentului - suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor, așa cum este înscrisă în actul de proprietate sau în contractul de vânzare-cumpărare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duș, bucătărie, spații de depozitare și de circulație din interiorul locuinței. Nu cuprinde: suprafața logiilor și a balcoanelor, dacă în acestea nu s-au montat corpuri de încălzire;

28. unitate de calcul - ansamblul format dintr-un contor de energie termică și repartitoarele de costuri aferente, montate în instalația de utilizare a energiei termice și/sau a apei calde alimentată exclusiv prin acel contor;

29. unitate de consum - mărime adimensională utilizată la stabilirea consumului de energie termică, determinată după caz:

a) ca diferență a indecșilor înregistrați de un repartitor de costuri sau de un contor de energie termică montat la nivel de apartament, corectată, după caz, prin aplicarea unor coeficienți de corecție;

b) prin calcul;

c) pe bază de baremuri.

CAPITOLUL II Repartizarea consumurilor de încălzire

Art. 4. -

Cantitatea de energie termică repartizată fiecărui proprietar se stabilește ca sumă între consumul individual și cota-parte din consumul comun dintr-o unitate de calcul.

Art. 5. -

(1) Valorile citite la fiecare repartitor de costuri se trec într-un tabel care va cuprinde datele prevăzute la art. 25 alin. (3), cu excepția, în cazul citirii de la distanță, a celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. g) și h).

(2) Prestatorul are obligația de a centraliza datele și de a face verificări privind corectitudinea datelor citite cel puțin trimestrial, dar obligatoriu cu ocazia verificării anuale a repartitoarelor de costuri. În cazul în care în urma verificării datelor se constată că acestea nu corespund realității, prestatorul va recalcula repartizarea, cheltuielile legate de recalculare recuperându-se de la asociația de proprietari/locatari.

(3) Apartamentul sau spațiul cu altă destinație este considerat fără repartitoare de costuri în următoarele cazuri:

a) când nu sunt montate repartitoare de costuri;

b) când proprietarul renunță la repartitoarele de costuri;

c) când se constată violarea sigiliilor aplicate repartitoarelor sau robinetelor, modificarea ori înlocuirea corpului de încălzire, modificarea poziției de montare a repartitorului de costuri sau orice alte acțiuni care pot conduce la denaturarea corectitudinii datelor înregistrate de repartitorul de costuri. Consumul pe perioada dintre verificarea anterioară și cea curentă se recalculează conform prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a), în care coeficientul k(NC) are valoarea de 1,35 pentru apartamente și 3 pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință. Recalcularea nu are ca efect stingerea obligațiilor care au luat naștere anterior momentului recalculării;

d) după împlinirea a 3 luni în care proprietarul nu permite citirea și/sau verificarea repartitoarelor. Consumul pe această perioadă se recalculează pe cheltuiala proprietarului;

e) când proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistrează valori ale căror erori de măsură le depășesc pe cele admise de producător.

(4) Dacă la verificarea anuală a repartitoarelor, efectuată de prestator, sau la orice verificare efectuată în perioada de încălzire se constată deficiențe în funcționarea repartitorului, care nu se datorează unei intervenții neautorizate, unitățile de consum necorectate aferente acestui repartitor se iau ca medie a unităților de consum necorectate de pe verticala incintei respective, pe perioada de la ultima verificare și cea curentă, la care se aplică factorul de conversie pentru corpul de încălzire în cauză. În cazul în care proprietarul/utilizatorul refuză înlocuirea repartitorului, se aplică prevederile alin. (3) lit. e).

Art. 6. -

(1) Dacă proprietarul apartamentului sau al spațiului cu altă destinație nu poate asigura accesul pentru citirea repartitoarelor în perioada stabilită pentru prelevarea datelor, unitățile de consum aferente repartitoarelor din acea proprietate se iau ca fiind cele corespunzătoare unei citiri anterioare, unei perioade similare sau cum s-a convenit în contract, urmând ca regularizarea să se facă luna următoare sau cu ocazia verificării anuale prin citirea memoriei repartitorului și recalcularea repartizării pentru fiecare lună în parte pentru care s-au aproximat consumurile. Repartitoarele de costuri aflate în exploatare trebuie să aibă posibilități de memorare a datelor lunare pe o perioadă de minimum 12 luni.

(2) La estimarea consumului, unitățile de consum alocate fiecărui spațiu în condițiile alin. (1) trebuie alese astfel încât la calculul de repartizare consumul de energie termică specific unei unități de consum (Kcal/unitate) să fie aproximativ egal cu cel dintr-o lună în care nu au existat unități de consum estimate. Costurile legate de regularizări se suportă conform clauzelor contractuale.

Art. 7. -

(1) Montarea și/sau exploatarea repartitoarelor de costuri aferente spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință se realizează de același prestator care efectuează montajul, respectiv exploatarea celorlalte repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul.

(2) Exploatarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire se poate realiza și de către un alt titular de autorizație decât cel cu care este încheiat contractul, în cazul în care titularului i-a fost suspendată sau retrasă autorizația. Preluarea obligațiilor contractuale, temporar sau definitiv, poate fi făcută numai de către un prestator desemnat de autoritatea competentă.

(3) Determinarea suprafeței echivalente termic a corpurilor de încălzire din apartamente, din cele cu altă destinație și din spațiile comune, a coloanelor de distribuție și încălzire, precum și a conductelor de distribuție ce se găsesc în aval de contor este obligația prestatorului, care va folosi datele din cartea tehnică a construcției, relevee în teren, precum și calcule de verificare conform normativelor aplicabile, după caz.

(4) Starea, materialul, grosimea și modul de izolare a conductelor și coloanelor din rețeaua de distribuție interioară se stabilesc de către prestator împreună cu asociația de proprietari/locatari.

(5) Suprafața echivalentă termic a conductelor de distribuție, așa cum acestea se regăsesc în teren cu sau fără izolație termică, a coloanelor și a tuturor corpurilor de încălzire se determină de prestatorul care exploatează sistemele de repartizare a costurilor.

SECȚIUNEA 1 Stabilirea și repartizarea consumurilor comune de energie termică pentru încălzire în cazul distribuției verticale

Art. 8. -

(1) Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun dintr-un condominiu se stabilește proporțional cu indicațiile unuia sau mai multor repartitoare comune.

(2) Numărul total de unități de consum aferent părților comune se determină cu relația:

în care:

nPC - numărul de unități aferente părților comune;

KQ PC - factorul de evaluare cu puterea termică corespunzătoare suprafeței echivalente termic S^tot(PC);

nR PC - numărul de unități înregistrat de repartitorul comun montat în instalația aferentă părților comune;

KC PC - factorul de evaluare de cuplaj termic aferent corpului de încălzire, coloanei sau conductei aparținând instalației de distribuție comune pe care s-a montat repartitorul de costuri comun.

(3) Suprafața echivalentă termic S^tot(PC) se calculează cu relația:

în care:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...