Guvernul României

Schema "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" din 16.11.2016

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. - Modificări (1)

Schema "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha", denumită în continuare schemă, vizează acțiunile specifice și beneficiarii eligibili potrivit prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul schemei prevăzute la art. 1 se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

CAPITOLUL II Scopul și necesitatea schemei

Art. 3. -

Scopul schemei îl reprezintă asigurarea serviciilor silvice pentru întreaga suprafață a fondului forestier național.

Art. 4. -

În cadrul prezentei scheme ajutorul de minimis se acordă sub forma plății de la bugetul de stat a serviciilor silvice pentru proprietarii de fond forestier a căror suprafață totală este mai mică sau egală cu 30 ha, aceștia beneficiind astfel de servicii gratuite.

CAPITOLUL III Definiții

Art. 5. -

În sensul prezentei scheme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică pe o piață, indiferent de forma juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia;

b) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și servicii pe o piață, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;

c) ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

d) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil începând cu data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României;

e) administratorii schemei - gărzile forestiere;

f) servicii silvice - noțiunea are semnificația prevăzută la pct. 46 din anexa la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;

g) furnizorul de ajutor de minimis - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

h) întreprinderea unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

i) suprafața totală - totalitatea suprafețelor de fond forestier aflate în proprietatea unei persoane fizice sau juridice.

CAPITOLUL IV Domeniul de aplicare

Art. 6. -

(1) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României.

(2) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor pentru întreprinderi din toate domeniile, cu excepția:

a) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;

b) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

(3) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la alin. (2) lit. a), b) sau c), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca întreprinderea în cauză să prezinte odată cu cererea de finanțare și documente din care să rezulte separarea activităților sau o distincție între costuri și că activitățile desfășurate în sectoarele excluse potrivit prevederilor alin. (2) și din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

(4) Prin prezenta schemă nu se poate acorda finanțare unor întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis,dacă decizia de recuperare nu a fost deja executată.

CAPITOLUL V Beneficiarii ajutorului

Art. 7. -

Beneficiarii ajutorului de minimis acordat prin prezenta schemă sunt întreprinderile, persoanele juridice și fizice care desfășoară activități economice, care au în proprietate fond forestier cu suprafața totală mai mică sau egală cu 30 ha, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă.

Art. 8. -

În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub forma de servicii silvice în favoarea persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, proprietarilor de fond forestier cu suprafața totală de cel mult 30 ha, a căror plată va fi suportată de la bugetul de stat în limita bugetului anual al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin structurile silvice teritoriale de specialitate ale acestuia.

Art. 9. -

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii generale de eligibilitate:

a) au în proprietate fond forestier a cărui suprafață totală este mai mică sau egală cu 30 ha;

b) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale;

c) nu se află în procedură de dizolvare, lichidare sau administrare specială;

d) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică, într-o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul acordării ajutorului de minimis în baza prezentei scheme și cei 2 ani fiscali anteriori, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.

CAPITOLUL VI Condiții de eligibilitate, durata și bugetul schemei

Art. 10. -

Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, administratorii schemei verifică dacă solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili, în conformitate cu prevederile art. 9.

Art. 11. -

Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2020.

Art. 12. -

Bugetul necesar decontării costurilor serviciilor silvice pentru persoanele juridice și fizice care au în proprietate terenuri forestiere cu suprafața totală mai mică sau egală cu 30 ha, pentru perioada 2016-2020 este estimat la 248,9 milioane lei, din care pentru anul de referință 2016 bugetul necesar este de 14,5 milioane lei.

CAPITOLUL VII Procedura de acordare a ajutorului de stat

Art. 13. -

(1) Acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta schemă se realizează la cererea scrisă a titularului dreptului de proprietate sau împuternicitului acestuia care se depune la ocolul silvic nominalizat care asigură serviciile silvice în proximitatea suprafeței pentru care se face solicitarea.

(2) Titularul dreptului de proprietate depune la data solicitării, la ocolul silvic nominalizat, următoarele documente: Modificări (1)

a) cerere;

b) documente, în copie certificată conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafață totală este mai mică sau egală cu 30 ha; Modificări (1)

c) adeverință, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier și că este titularul acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ-teritorială; Modificări (1)

d) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul; Modificări (1)

e) declarație pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate, din care să rezulte că nu deține în proprietate fond forestier cu suprafață totală mai mare de 30 ha;

f) declarație pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că desfășoară activitate economică, potrivit art. 5 lit. b);

g) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică - atât titularul/titularii dreptului de proprietate, cât și întreprinderile cu care se află într-o relație de tipul celor prezentate la art. 5 lit. h) într-o perioadă de 3 ani fiscali, 2 ani fiscali anteriori, plus anul curent;

h) declarație pe propria răspundere privind faptul că se află sau nu într-o relație de tipul celor enumerate la art. 5 lit. h) și dacă da, detalierea situației.

(3) În situația în care apar modificări în ceea ce privește documentația depusă în conformitate cu prevederile alin. (2), titularul dreptului de proprietate are obligația actualizării acesteia, în termen de 30 de zile de la data apariției modificării.

Art. 14. -

(1) În situația în care documentația prevăzută la art. 13 alin. (2) este conformă, ocolul silvic întocmește cererea de decontare și fișa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, semnate de șeful ocolului silvic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta schemă.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit, în vederea decontării, trimestrial, în primele 10 zile ale trimestrului următor, structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Documentele prevăzute la art. 13 alin. (2) și contractul de servicii silvice/administrare se transmit gărzii forestiere competente teritorial, la prima cerere de decontare sau în situațiile prevăzute la art. 13 alin. (3).

Art. 15. -

(1) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentele prevăzute la art. 13 alin. (2) și, în situația în care sunt conforme, procedează astfel:

a) inspectorul-șef avizează fișa de calcul;

b) întocmește decontul justificativ privind acordarea alocațiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier, potrivit prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta schemă;

c) transmite documentația, centralizat pe ocoale silvice, cu adresă de înaintare, către structura coordonatoare din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Modificări (1)

(2) În situația în care structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură constată neconformități în documentele prevăzute de art. 13 alin. (2), solicită ocolului silvic care asigură serviciile silvice clarificări, informații sau documente suplimentare, după caz, returnează pentru refacere sau respinge motivat documentația depusă, în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c).

(3) Documentația care se transmite către structura coordonatoare din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cuprinde următoarele:

a) cererea de decontare;

b) fișa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, întocmită de ocolul silvic nominalizat care efectuează serviciile silvice, avizată de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) formularul de decont justificativ.

(4) Structura coordonatoare din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentația prevăzută la alin. (3) și o transmite, pentru realizarea deconturilor aferente, direcției care gestionează bugetul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.

(5) Un exemplar, în copie, al documentelor prevăzute la alin. (3) se păstrează și de către structura coordonatoare din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 16. -

(1) Direcția care gestionează bugetul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură primește și analizează documentația și transmite plățile către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, care efectuează plățile către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, în condițiile legii.

(2) Documentele prevăzute la art. 13 alin. (2), actele de decontare și de evidență a cheltuielilor efectuate din alocațiile bugetare pentru administrare sau servicii silvice se îndosariază distinct și se înregistrează în conturi separat de orice alte cheltuieli.

(3) Plățile efectuate din alocațiile bugetare sunt supuse controlului financiar preventiv, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 17. - Modificări (1)

Calculul alocațiilor bugetare destinate serviciilor silvice, pentru proprietarii de fond forestier se face conform metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta schemă.

Art. 18. -

Pentru anul de referință 2016, documentația prevăzută la art. 13 alin. (2) se depune în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 19. -

(1) În situația în care documentația prevăzută la art. 13 alin. (2) este conformă, ocolul silvic întocmește cererea de decontare și fișa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, semnate de șeful ocolului silvic.

(2) Pentru anul de referință 2016, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit de către ocolul silvic structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea decontării, în termen de maximum 5 zile de la data prevăzută la art. 18.

(3) Pentru anul de referință 2016, prevederile art. 15 se aplică corespunzător.

Art. 20. -

Pentru anul de referință 2016, direcția care gestionează bugetul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură primește și analizează documentația și transmite plățile către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, care efectuează plățile către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, în condițiile legii.

CAPITOLUL VIII Cumulul ajutoarelor

Art. 21. -

(1) Administratorul/Furnizorul prezentei scheme va acorda un ajutor de minimis doar după ce va verifica faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi/întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, cumulate cu ajutorul solicitat în baza prezentei scheme, nu depășește pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, echivalent în lei, și că se respectă toate condițiile din Regulamentul nr. 1.407/2013.

(2) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi (anul fiscal în curs și cei 2 ani fiscali anteriori), cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în baza prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor de mărfuri), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

(3) Respectarea plafonului de minimis se aplică unei întreprinderi sau unei întreprinderi unice. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă de finanțare există cel puțin una dintre relațiile menționate la art. 5 h), respectivele structuri vor fi tratate ca o "întreprindere unică", iar valoarea ajutorului de minimis acordată tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, împreună cu suma solicitată, nu vor depăși suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.

(4) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

(5) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(6) Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc. Dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană, atunci ajutorul de minimis nu poate fi acordat prin prezenta schemă.

(7) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

(8) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, cu condiția ca prin cumul să nu se depășească limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. În caz contrar, ajutorul de minimis nu se poate acorda.

CAPITOLUL IX Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme

Art. 22. -

Monitorizarea, raportarea și păstrarea evidențelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația europeană și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.

Art. 23. -

Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, furnizorul/administratorul măsurii de ajutor de stat/de minimis are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România, denumit în continuare RegAS, a prezentei scheme în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, iar contractele, actele de acordare, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

Art. 24. -

(1) Furnizorul/Administratorul păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

(2) Administratorul transmite Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor toate informațiile necesare raportării către Consiliul Concurenței/Comisia Europeană a ajutoarelor de minimis acordate.

Art. 25. -

(1) Furnizorul și administratorul schemei au obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe baza datelor și informațiilor primite de la administrator, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.

Art. 26. -

(1) Dacă din datele și informațiile transmise Consiliului Concurenței de către furnizor rezultă că nu s-au respectat condițiile de acordare a ajutorului de minimis sau furnizorul nu clarifică aspectele sesizate de Consiliul Concurenței, acesta poate face verificări la fața locului.

(2) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(3) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(4) Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenței prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acesteia, potrivit art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 27. -

În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

Art. 28. -

(1) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția administratorului/furnizorului, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce revin ca responsabilitate administratorului și/sau furnizorului.

(2) Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

CAPITOLUL X Recuperarea ajutorului de minimis

Art. 29. -

(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizor/administrator la dispoziția furnizorului, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL XI Dispoziții finale

Art. 30. -

Textul prezentei scheme de ajutor de minimis este publicat integral pe pagina web a furnizorului la adresa: www.mmediu.ro.

ANEXA Nr. 1 la schemă

Se avizează
Inspector-șef,
. . . . . . . . . .

FIȘA DE CALCUL
al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice

Nr. crt. Suprafața
- ha -
Suprafața pe forme de relief
- ha -
Valoarea unitară/ha Valoarea totală
- lei -
câmpie
deal
munte
Total
Șeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la schemă

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Garda Forestieră . . . . . . . . . .

- model -

DECONT JUSTIFICATIV*)
pe trimestrul . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . .

*) Se întocmește un decont pentru toate persoanele fizice și juridice care desfășoară activități economice și pentru ale căror păduri sunt asigurate serviciile silvice de același ocol silvic.

1. Amplasamentul suprafeței pentru care se asigură serviciile silvice:

județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., Ocolul Silvic . . . . . . . . . .

2. Beneficiarii lucrării:

Nr. crt. Numele și prenumele/Denumirea persoanei juridice CNP/CUI Tipul, nr. și data actului de proprietate Nr. și data contractului de servicii silvice/administrare UP ua Suprafața - ha - Valoarea - lei -
Total

3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice:

Denumirea . . . . . . . . . .

Sediul: comuna/orașul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/Numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor . . . . . . . . . .

Numărul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Contul ocolului silvic în care se transmit sumele . . . . . . . . . .

Inspector-șef,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
L.S./S.S.
Șeful serviciului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la schemă

METODOLOGIE
de calcul al cheltuielilor destinate serviciilor silvice pentru proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice cu suprafețe mai mici sau egale cu 30 ha

Valoarea sumelor destinate serviciilor silvice (Vtss) se calculează cu formula:

Vtss = Vss * Sp

Sp - suprafața aflată în proprietate - ha;

Vss = [(Csmbe * 12/Smc) + Ca * 12/Smc)] * 115%;

Vss - contravaloarea serviciilor silvice/an/hectar - lei;

Csmbe - câștigul salarial mediu brut pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna iunie a anului precedent efectuării administrării - lei;

Smc - suprafața medie a unui canton silvic, respectiv:

- 400 ha în zona de câmpie; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine < de 300 m;

- 800 ha în zona de deal; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301 și 800 m;

- 1.300 ha în zona de munte; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m;

Ca - valoare cote angajator aferente Csmbe - lei;

15% - cheltuieli indirecte.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...