Percheziția domiciliară | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii - Percheziția -
SECȚIUNEA 1
Percheziția domiciliară

Cazurile și condițiile în care se poate dispune percheziția domiciliară Modificări (1)

Art. 157. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) Percheziția domiciliară ori a bunurilor aflate în domiciliu poate fi dispusă dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o persoană ori la deținerea unor obiecte sau înscrisuri ce fac obiectul unei infracțiuni și se presupune că percheziția poate conduce la descoperirea și strângerea probelor cu privire la această infracțiune, la conservarea urmelor săvârșirii infracțiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului.

(2) Prin domiciliu se înțelege o locuință sau orice spațiu ce aparține sau este folosit de o persoană fizică sau juridică.

Procedura de emitere a mandatului de percheziție domiciliară

Art. 158. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Modele (2), Librăria Indaco (4)

(1) Percheziția domiciliară poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, la cererea procurorului, de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripție se află sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală. În cursul judecății, percheziția se dispune, din oficiu sau la cererea procurorului, de către instanța învestită cu judecarea cauzei. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cererea formulată de procuror trebuie să cuprindă: Jurisprudență, Reviste (1)

a) descrierea locului unde urmează a se efectua percheziția, iar dacă sunt suspiciuni rezonabile privind existența sau posibilitatea transferării probelor, datelor sau persoanelor căutate în locuri învecinate, descrierea acestor locuri; Reviste (1)

b) indicarea probelor ori a datelor din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni sau a obiectelor ori înscrisurilor ce fac obiectul infracțiunii; Modificări (1), Reviste (1)

c) indicarea infracțiunii, a probelor sau a datelor din care rezultă că în locul în care se solicită efectuarea percheziției se află suspectul ori inculpatul sau pot fi descoperite probe cu privire la săvârșirea infracțiunii ori urme ale săvârșirii infracțiunii;

d) numele, prenumele și, dacă este necesar, descrierea suspectului sau inculpatului care se bănuiește că se află în locul unde se efectuează percheziția, precum și indicarea urmelor săvârșirii infracțiunii ori a altor obiecte care se presupune că există în locul ce urmează a fi percheziționat. Modificări (1)

(3) În cazul în care, în timpul efectuării percheziției, se constată că au fost transferate probe, date sau că persoanele căutate s-au ascuns în locuri învecinate, mandatul de percheziție este valabil, în condițiile legii, și pentru aceste locuri. Continuarea efectuării percheziției în această situație se încuviințează de către procuror. Reviste (1), Modele (1)

(4) Procurorul înaintează cererea împreună cu dosarul cauzei judecătorului de drepturi și libertăți.

(5) Cererea prin care se solicită încuviințarea efectuării percheziției domiciliare se soluționează, în termen de 24 de ore, în camera de consiliu, fără citarea părților. Participarea procurorului este obligatorie. Jurisprudență

(6) Judecătorul dispune, prin încheiere, admiterea cererii, atunci când este întemeiată, și încuviințarea efectuării percheziției și emite de îndată mandatul de percheziție. Întocmirea minutei este obligatorie.

(7) Încheierea instanței și mandatul de percheziție trebuie să cuprindă: Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

a) denumirea instanței; Jurisprudență

b) data, ora și locul emiterii;

c) numele, prenumele și calitatea persoanei care a emis mandatul de percheziție;

d) perioada pentru care s-a emis mandatul, care nu poate depăși 15 zile; Modele (1)

e) scopul pentru care a fost emis;

f) descrierea locului unde urmează a se efectua percheziția sau, dacă este cazul, și a locurilor învecinate acestuia; Reviste (1)

g) numele sau denumirea persoanei la domiciliul, reședința ori sediul căreia se efectuează percheziția, dacă este cunoscută; Reviste (1)

h) numele făptuitorului, suspectului sau inculpatului, dacă este cunoscut; Reviste (1)

i) descrierea făptuitorului, suspectului sau inculpatului care se bănuiește că se află în locul unde se efectuează percheziția, indicarea urmelor săvârșirii infracțiunii sau a altor obiecte despre care se presupune că există în locul ce urmează a fi percheziționat; Modificări (1), Reviste (1)

j) mențiunea că mandatul de percheziție poate fi folosit o singură dată; Jurisprudență, Doctrină (1)

k) semnătura judecătorului și ștampila instanței.

(8) În cazul în care judecătorul de drepturi și libertăți apreciază că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 157, dispune, prin încheiere, respingerea cererii de efectuare a unei percheziții domiciliare. Modificări (1)

(9) Încheierea prin care judecătorul de drepturi și libertăți se pronunță asupra cererii de încuviințare a efectuării percheziției domiciliare nu este supusă căilor de atac. Jurisprudență

(10) O nouă cerere de efectuare a unei percheziții domiciliare în același loc poate fi formulată dacă au apărut ori s-au descoperit fapte sau împrejurări noi, necunoscute la momentul soluționării cererii anterioare de către judecător.

(11) În cursul judecății, din oficiu sau la cererea procurorului, instanța de judecată poate dispune efectuarea unei percheziții în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă a inculpatului, precum și în cazul în care există suspiciuni rezonabile că în locul unde se solicită efectuarea percheziției există mijloace materiale de probă ce au legătură cu infracțiunea ce face obiectul cauzei. Dispozițiile alin. (2) - (8) și ale art. 157 se aplică în mod corespunzător.

Efectuarea percheziției domiciliare

Art. 159. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Modele (2), Librăria Indaco (3)

(1) Mandatul de percheziție se comunică procurorului, care ia măsuri pentru executarea acestuia. Jurisprudență

(2) Percheziția se efectuează de procuror sau de organul de cercetare penală, însoțit, după caz, de lucrători operativi. Jurisprudență

(3) Percheziția domiciliară nu poate fi începută înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00, cu excepția infracțiunii flagrante sau când percheziția urmează să se efectueze într-un local deschis publicului la acea oră. Jurisprudență

(4) În cazul în care este necesar, organele judiciare pot restricționa libertatea de mișcare a persoanelor prezente sau accesul altor persoane în locul unde se efectuează percheziția, pe durata efectuării acesteia.

(5) Înainte de începerea percheziției, organul judiciar se legitimează și înmânează o copie a mandatului emis de judecător persoanei la care se va efectua percheziția, reprezentantului acesteia sau unui membru al familiei, iar în lipsă, oricărei alte persoane cu capacitate deplină de exercițiu care cunoaște persoana la care se va efectua percheziția și, dacă este cazul, custodelui. Doctrină (1)

(6) În cazul percheziției efectuate la sediul unei persoane juridice, mandatul de percheziție se înmânează reprezentantului acesteia sau, în lipsa reprezentantului, oricărei alte persoane cu capacitate deplină de exercițiu care se află în sediu ori este angajat al persoanei juridice respective.

(7) În cazul în care efectuarea percheziției este extinsă în locuințele învecinate în condițiile art. 158 alin. (3), persoanele din aceste spații vor fi înștiințate cu privire la extinderea efectuării percheziției.

(8) Persoanelor prevăzute la alin. (5) și (6) li se solicită, înainte de începerea percheziției, predarea de bunăvoie a persoanelor sau a obiectelor căutate. Percheziția nu se mai efectuează dacă persoanele sau obiectele indicate în mandat sunt predate.

(9) Persoanelor prevăzute la alin. (5) și (6) li se aduce la cunoștință că au dreptul ca la efectuarea percheziției să participe un avocat. Dacă se solicită prezența unui avocat, începerea percheziției este amânată până la sosirea acestuia, dar nu mai mult de două ore de la momentul la care acest drept este comunicat, luându-se măsuri de conservare a locului ce urmează a fi percheziționat. În cazuri excepționale, ce impun efectuarea percheziției de urgență, sau în cazul în care avocatul nu poate fi contactat, percheziția poate începe și înainte de expirarea termenului de două ore. Doctrină (1)

(10) De asemenea, persoanei percheziționate i se va permite să fie asistată ori reprezentată de o persoană de încredere, dispozițiile alin. (8) aplicându-se în mod corespunzător. Modificări (1), Doctrină (1)

(11) Când persoana la care se face percheziția este reținută ori arestată, va fi adusă la percheziție. În cazul în care nu poate fi adusă, ridicarea de obiecte și înscrisuri, precum și percheziția domiciliară se fac în prezența unui reprezentant ori martor asistent. Jurisprudență, Reviste (1)

(12) Organul judiciar care efectuează percheziția are dreptul să deschidă, prin folosirea forței, încăperile, spațiile, mobilierul și alte obiecte în care s-ar putea găsi obiectele, înscrisurile, urmele infracțiunii sau persoanele căutate, în cazul în care posesorul acestora nu este prezent sau nu dorește să le deschidă de bunăvoie. La deschiderea acestora, organele judiciare ce efectuează percheziția trebuie să evite daunele nejustificate.

(13) Organul judiciar este obligat să se limiteze la ridicarea numai a obiectelor și înscrisurilor care au legătură cu fapta pentru care se efectuează urmărirea penală. Obiectele sau înscrisurile a căror circulație ori deținere este interzisă sau în privința cărora există suspiciunea că pot avea o legătură cu săvârșirea unei infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu se ridică întotdeauna. Jurisprudență

(14) În mod excepțional, percheziția poate începe fără înmânarea copiei mandatului de percheziție, fără solicitarea prealabilă de predare a persoanei sau a obiectelor, precum și fără informarea prealabilă privind posibilitatea solicitării prezenței unui avocat ori a unei persoane de încredere, în următoarele cazuri:

a) când este evident faptul că se fac pregătiri pentru acoperirea urmelor sau distrugerea probelor ori a elementelor ce prezintă importanță pentru cauză; Reviste (1)

b) dacă există suspiciunea că în spațiul în care urmează a se efectua percheziția se află o persoană a cărei viață sau integritate fizică este pusă în pericol;

c) în spațiul unde urmează a fi efectuată percheziția nu se află nicio persoană. Modificări (1)

(15) În cazul în care în spațiul unde urmează a fi efectuată percheziția nu se află nicio persoană, aceasta se efectuează în prezența unui martor asistent. Reviste (1)

(16) În cazurile prevăzute la alin. (14) și (15), copia mandatului de percheziție se înmânează de îndată ce este posibil.

(17) Organele judiciare care efectuează percheziția pot folosi forța, în mod adecvat și proporțional, pentru a pătrunde într-un domiciliu:

a) dacă există motive temeinice pentru a anticipa rezistență armată sau alte tipuri de violență ori există un pericol cu privire la distrugerea probelor;

b) în cazul unui refuz sau dacă nu a fost primit niciun răspuns la solicitările organelor judiciare de a pătrunde în domiciliu.

(18) Este interzisă efectuarea în același timp cu percheziția a oricăror acte procedurale în aceeași cauză, care prin natura lor împiedică persoana la care se face percheziția să participe la efectuarea acesteia, cu excepția situației în care se desfășoară, în aceeași cauză, simultan mai multe percheziții. Jurisprudență

(19) Locul în care se desfășoară percheziția, precum și persoanele sau obiectele găsite pe parcursul percheziționării pot fi fotografiate ori înregistrate audiovideo.

(20) Înregistrarea audiovideo sau fotografiile efectuate sunt anexate procesului-verbal de percheziție și fac parte integrantă din acesta.

Identificarea și păstrarea obiectelor

Art. 160. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) După identificare, obiectele sau înscrisurile se prezintă persoanei de la care sunt ridicate și persoanelor prezente, pentru a fi recunoscute și a fi însemnate de către acestea spre neschimbare, după care se etichetează și se sigilează. Jurisprudență

(2) Obiectele care nu pot fi însemnate ori pe care nu se pot aplica etichete și sigilii se împachetează sau se închid, pe cât posibil împreună, după care se aplică sigilii. Jurisprudență

(3) Obiectele care nu pot fi ridicate se lasă în păstrarea celui la care se află sau a unui custode. Persoanei căreia i se lasă spre păstrare obiectele i se pune în vedere că are obligația de a le păstra și conserva, precum și de a le pune la dispoziția organelor de urmărire penală, la cererea acestora, sub sancțiunea prevăzută la art. 275 din Codul penal.

(4) Probele pentru analiză se iau cel puțin în dublu și se sigilează. Una dintre probe se lasă celui de la care se ridică, iar în lipsa acestuia, uneia dintre persoanele prevăzute la art. 159 alin. (11). Jurisprudență, Doctrină (1)

Procesul-verbal de percheziție

Art. 161. - Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Activitățile desfășurate cu ocazia efectuării percheziției sunt consemnate într-un proces-verbal.

(2) Procesul-verbal trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele și calitatea celui care îl încheie; Jurisprudență

b) numărul și data mandatului de percheziție;

c) locul unde este încheiat; Jurisprudență

d) data și ora la care a început și ora la care s-a terminat efectuarea percheziției, cu menționarea oricărei întreruperi intervenite; Jurisprudență

e) numele, prenumele, ocupația și adresa persoanelor ce au fost prezente la efectuarea percheziției, cu menționarea calității acestora;

f) efectuarea informării persoanei la care se va efectua percheziția cu privire la dreptul de a contacta un avocat care să participe la percheziție;

g) descrierea amănunțită a locului și condițiilor în care înscrisurile, obiectele sau urmele infracțiunii au fost descoperite și ridicate, enumerarea și descrierea lor amănunțită, pentru a putea fi recunoscute; mențiuni cu privire la locul și condițiile în care suspectul sau inculpatul a fost prins;

h) obiecțiile și explicațiile persoanelor care au participat la efectuarea percheziției, precum și mențiunile referitoare la înregistrarea audiovideo sau fotografiile efectuate;

i) mențiuni despre obiectele care nu au fost ridicate, dar au fost lăsate în păstrare;

j) mențiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale.

(3) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină și la sfârșit de cel care îl încheie, de persoana la care s-a făcut percheziția, de avocatul acesteia, dacă a fost prezent, precum și de persoanele arătate la alin. (2) lit. e). Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face mențiune despre aceasta, precum și despre motivele imposibilității sau refuzului de a semna. Jurisprudență

(4) O copie de pe procesul-verbal se lasă persoanei la care s-a făcut percheziția sau de la care s-au ridicat obiectele și înscrisurile ori uneia dintre persoanele prevăzute la art. 159 alin. (5) sau (6) care au participat la percheziție.

Măsurile privind obiectele ori înscrisurile ridicate

Art. 162. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Obiectele ori înscrisurile ridicate care constituie mijloace de probă sunt atașate la dosar sau păstrate în alt mod, iar urmele săvârșirii infracțiunii se ridică și sunt conservate. Jurisprudență

(2) Obiectele, înscrisurile și urmele ridicate, care nu sunt atașate la dosar, pot fi fotografiate. Fotografiile se vizează de organul de urmărire penală și se atașează la dosar. Jurisprudență

(3) Mijloacele materiale de probă se păstrează de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată la care se găsește dosarul, până la soluționarea definitivă a cauzei. Jurisprudență

(4) Obiectele care nu au legătură cu cauza se restituie persoanei căreia îi aparțin, cu excepția celor care sunt supuse confiscării. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Obiectele ce servesc ca mijloc de probă, dacă nu sunt supuse confiscării, pot fi restituite chiar înainte de soluționarea definitivă a procesului persoanei căreia îi aparțin, în afară de cazul când prin această restituire s-ar putea stânjeni aflarea adevărului. Organul de urmărire penală sau instanța de judecată pune în vedere persoanei căreia i-au fost restituite obiectele că este obligată să le păstreze până la soluționarea definitivă a cauzei. Modificări (1), Jurisprudență

Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate

Art. 163. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (1)

Obiectele ce servesc ca mijloc de probă, dacă sunt dintre acelea prevăzute la art. 252 alin. (2) și dacă nu sunt restituite, se conservă sau se valorifică potrivit prevederilor art. 252. Reviste (2)

Dispoziții speciale privind perchezițiile efectuate la o autoritate publică, instituție publică sau la alte persoane juridice de drept public

Art. 164. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Percheziția la o autoritate publică, instituție publică sau la alte persoane juridice de drept public se efectuează potrivit prevederilor prezentei secțiuni, după cum urmează:

a) organul judiciar se legitimează și înmânează o copie a mandatului de percheziție reprezentantului autorității, instituției sau persoanei juridice de drept public; Jurisprudență

b) percheziția se efectuează în prezența reprezentantului autorității, instituției sau persoanei juridice de drept public ori a altei persoane cu capacitate deplină de exercițiu;

c) o copie de pe procesul-verbal de percheziție se lasă reprezentantului autorității, instituției sau persoanei juridice de drept public. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Efectuarea unei percheziții domiciliare vizează unul din drepturile fundamentale ale omului, acela al inviolabilității domiciliului. 
    Potrivit dispozițiilor art. 27 alin. (1) din Constituția României domiciliul și reședința sunt inviolabile și nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea acesteia. Cu titlu de excepție, prin dispozițiile art. 27 alin. (2) lit. a) din Constituție s-a stabilit că se poate pătrunde în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea acesteia, în executarea unei hotărâri judecătorești [include și încheierea prin care judecătorul dispune percheziția domiciliară, conform art. 158 alin. (6) noul C. proc. pen.]. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condiții pentru autorizarea percheziției domiciliare. Potrivit art. 157 alin. (1) C. proc. pen.., percheziția domiciliară ori a bunurilor aflate în domiciliu poate fi dispusă în următoarele două cazuri: 
    a) dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni (pentru care a fost începută urmărire penală) de către o persoană (identificată, identificabilă sau neidentificată) și se presupune că percheziția poate conduce la descoperirea și strângerea probelor cu privire la această infracțiune, la conservarea urmelor săvârșirii infracțiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului; [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   182. Condiții pentru dispunere. Procedura de emitere a mandatului de percheziție. Condițiile pentru emiterea mandatului de percheziție domiciliară se regăsesc în art. 157 și art. 158 CPP; primul articol prevede condițiile generale, care își găsesc aplicabilitatea în toate formele de percheziție: 
   - există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o per­soană ori la deținerea unor obiecte sau înscrisuri ce au legătură cu o infracțiune; [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Efectuarea unei percheziții domiciliare vizează unul din drepturile fundamentale ale omului, acela al inviolabilității domiciliului. 
    Potrivit dispozițiilor art. 27 alin. (1) din Constituția României domiciliul și reședința sunt inviolabile și nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea acesteia. Cu titlu de excepție, prin dispozițiile art. 27 alin. (2) lit. a) din Constituție s-a stabilit că se poate pătrunde în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea acesteia, în executarea unei hotărâri judecătorești [include și încheierea prin care judecătorul dispune percheziția domiciliară, conform art. 158 alin. (6) noul C. proc. pen.]. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condiții pentru autorizarea percheziției domiciliare. Potrivit art. 157 alin. (1) C. proc. pen.., percheziția domiciliară ori a bunurilor aflate în domiciliu poate fi dispusă în următoarele două cazuri: 
    a) dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni (pentru care a fost începută urmărire penală) de către o persoană (identificată, identificabilă sau neidentificată) și se presupune că percheziția poate conduce la descoperirea și strângerea probelor cu privire la această infracțiune, la conservarea urmelor săvârșirii infracțiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Competența teritorială a instanțelor judecătorești
Dispoziții speciale privind competența instanțelor judecătorești
Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară
Organele de urmărire penală și competența acestora
Reguli generale în materia audierii persoanelor
Audierea suspectului sau a inculpatului
Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente
Audierea martorilor
Protecția martorilor
Confruntarea
Percheziția domiciliară
Alte forme de percheziție
Dispoziții generale
Reținerea
Controlul judiciar
Controlul judiciar pe cauțiune
Arestul la domiciliu
Arestarea preventivă
Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive
Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor
Obligarea provizorie la tratament medical
Reviste:
Percheziția în spații învecinate
Procesul penal echitabil (cu mascați)
Suspiciunea rezonabilă (I)
SINTEZĂ: Ce modificări finale au adoptat parlamentarii la Codul de procedură penală?
Particularități privind efectuarea percheziției corporale
Contrabalansarea a două drepturi fundamentale: libertatea de exprimare și dreptul la viață privată
Propuneri de lege ferenda cu privire la infracțiunile contra înfăptuirii justiției (II)
Studiu de caz - Care sunt consecințele încheierii unui contract prin fraudă la lege?
Decizia nr. 2 din 19 februarie 2018
Necompetența procurorului de ședință. Sancțiune. Curtea de Apel București, secția I penală, încheierea nr. 326/13.09.2017
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Modele:
Mandat de percheziție domiciliară
Încheiere de admitere sau încheiere de respingere a cererii de efectuare a percheziției domiciliare
Proces verbal de efectuare a percheziției domiciliare
Referat pentru solicitarea încuviințării percheziției
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Noul Cod de procedură penală. Adnotat - Partea generală
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
Ghid de anchetă penală
Urmărirea penală în noul Cod de procedură penală
;
se încarcă...